Belangrijkste online marketing uitdagingen in 2023

Online mar­ket­ing is een dynamisch veld waarin we wor­den gecon­fron­teerd met een steeds veran­derend land­schap van uitdagin­gen. Voor ieder online mar­ket­ing agency is het van cru­ci­aal belang om op de hoogte te bli­jven van de laat­ste trends en tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen. Van het bijhouden van veran­derende tech­nolo­gieën en con­sumentenge­drag tot het vol­doen aan wet­telijke vereis­ten en …

De evolutie van online marketing: verleden, heden en toekomst

Als gediplomeerd his­tori­cus en een doorgewin­ter­de pro­fes­sion­al in de online mar­ket­ing­w­ereld kijk ik met een unieke lens naar de trends en evo­lu­ties bin­nen m’n vakge­bied. Het is een boeiende oefen­ing, die me helpt om het grotere geheel te zien, om patro­nen te herken­nen, en om inzicht­en te ver­garen die me voor­berei­den op wat de toekomst. …

“Why time management is ruining our lives”

Is time man­age­ment, het ver­mo­gen om de tijd effec­tief en pro­duc­tief te gebruiken, een plus­punt of eerder een kwaal? Eén mogelijk antwo­ord op die vraag hoorde ik in de Long Reads pod­cast van The Guardian. Daarin komen de ervarin­gen en menin­gen aan bod van o.a. Mer­lin Mann, Charles Duhigg en Fred­er­ick Winslow Tay­lor. As with Inbox …

SEO factoren in 2017, volgens Searchmetrics

De gek­ende SEO-tool Search­metrics spamde m’n mail­box met een whitepa­per van SEO fac­toren voor 2017. Alti­jd inter­es­sant om te lezen hoe zij de zoek­ma­chines zien veran­deren. Dus maakt ik alvast een samen­vat­ting van de ker­nele­menten, zow­el voor mezelf als collega’s in sec­tor van online mar­ket­ing. Rank­ing fac­tors Uni­ver­sal­ly applic­a­ble rank­ing fac­tors are a thing of …