10 Beste Android Apps van 2011

Beste Android apps 2011
These cer­tain­ly are the droids you’ve been look­ing for.

Deze 10 beste Android apps uit de mar­ket zijn mijn per­soon­lijke favori­eten waar ik het voor­bi­je jaar het meest aan had. Dat wil zeggen: ik zou ze meteen installeren op iedere nieuwe smart­phone. Dit artikel is meteen ook de opvol­ger van het bij­zon­der suc­cesvolle overzicht uit 2010.

Top Android Apps

Alle appli­caties in deze lijst zijn gratis. Er zijn dit jaar geen spel­let­jes bij. De helft zijn nieuwkomers.1De vol­gende appli­caties zijn om meerdere redene­nen helaas uit deze top 10 verd­we­nen: Aldiko Book Read­er, Klondike Soli­taire, Apps Orga­niz­er, App to SD, Advanced Task Killer, Dol­phin Brows­er HD.

Interne apps tel ik niet mee aangezien je die niet meer moet installeren: cam­era, brows­er, mail, muziek, maps. U mag ook steeds nieuwe appli­caties sug­ger­eren. Ik test graag nieuwe din­gen uit.

 1. Feedly

  FeedlyIn mijn ogen is Feed­ly momenteel de beste RSS lez­er die je op dit plat­form kan vin­den. Ik gebruik hem bij­zon­der veel onder­weg of tussendoor. Je kan een verbind­ing mak­en met Google Read­er, of vertrekken vanu­it de goede inge­bouwde sug­gesties (‘Essen­tials’). Bericht­en wor­den weergegeven zoals het hoort: titel, beschri­jv­ing en thumb­nail. De inge­bouwde donkere vari­ant doet min­der pijn aan de ogen wan­neer je graag ’s avonds leest.
  Mar­ket / App­Brain / Video

 2. BeTrains

  BeTrains NMBS BelgiëOnmis­baar voor iedere pen­de­laar wegens de twi­jfelachtige rep­u­tatie van de Nationale Maatschap­pij der Bel­gis­che Spoor­we­gen. Met BeTrains plan ik dagelijks mijn trein­rit­ten. Op de tweede pag­i­na van mijn home screen staan ook ‘Live Boards’ van de sta­tions die ik aan­doe: Antwer­pen-Cen­traal, Brus­sel-Noord, Brus­sel-Cen­traal en Etter­beek. Bij ver­tragin­gen kan je op de trein al zien of en op welk per­ron een alter­natieve aansluit­ing staat.
  Mar­ket / App­Brain

 3. QuickPic

  QuickPicDe inge­bouwde foto­ga­ler­ij van mijn HTC is volledig ver­van­gen door Quick­Pic. Afbeeldin­gen ver­schi­j­nen duizend keer sneller, in de vol­go­rde waarin ik dat wil. Het toont ook ver­bor­gen fotobe­standen. Waarom je toes­tel in de eerste plaats al foto’s wil ver­ber­gen is mij ook een raad­sel. Down­load­en en instellen als default!
  Mar­ket / App­Brain

 4. Dropbox + Epistle

  DropboxIk gebruik Drop­box als veilige back­up voor een beperkt aan­tal files dat ik zek­er niet wil ver­liezen en graag bij de hand heb: foto’s, CV, etc. Daar­naast heb ik ook een map­je met ‘Soft­ware’ waarin onder andere enkele APK bestanden staan met Android apps die in Bel­gië nog niet hele­maal beschik­baar zijn.
  EpistleEpis­tle is een een­voudi­ge tek­ste­d­i­tor die je een­voudig kan verbinden met Drop­box. Ik gebruik het vooral om lijst­je bij de houden: ideeën, todo’s, meter­standen in onze kelder. Super­een­voudig, meer hoeft dat niet te zijn.
  Drop­box: Mar­ket / App­Brain / Video
  Epis­tle: Mar­ket / App­Brain

 5. DiskUsage

  DiskUsageDe app DiskUsage voor grafisch bestands­be­heer in boom­struc­tu­ur stond vorig jaar ook al in mijn top 10. Je ziet in een blik welke apps de meeste plaats innemen. Helaas heeft mijn Android nog steeds een helpend hand­je nodig om alle caches te wis­sen. De appli­catie is ook merk­baar sneller dan vorig jaar.
  Mar­ket / App­Brain / Video

 6. Buienalarm

  BuienalarmMet de herf­st in het land is deze weer­voor­speller opnieuw onmis­baar gewor­den. Vorig jaar gebruik­te ik Buien­alarm al om te zien wan­neer er openin­gen waren tussen regen­buien in. Tegen­wo­ordig heb ik waarschuwin­gen ingesteld die me 30 minuten op voor­hand lat­en weten wan­neer het op mijn locatie zal begin­nen rege­nen. Want zwem­men doen ik liev­er in een zwem­bad.
  Mar­ket / App­Brain

 7. Twitter + Foursquare

  TwitterOn the go is Twit­ter mijn com­mu­ni­cati­etool. Ik tweet en dm meer dan ik sms’en ver­stu­ur. Een fotoot­je hier, en linkje daar. De drem­pel is zo laag dat het een vanzelf­sprek­end­heid is gewor­den.
  FoursquareVia Foursquare kan ik dan weer zien wie waar uithangt en met welke vrien­den. Al die meldin­gen van 4sq op Twit­ter negeer ik. Die lees ik liev­er in via de app die daar­voor werd gemaakt. Een ander voordeel is de voorde­len die ook bij ons steeds meer opduiken. Gaan eten aan halve pri­js, daar­voor wil ik wel even incheck­en. En dan zijn er nog de perks van supe­ruser zijn.
  Twit­ter: Mar­ket / App­Brain
  Foursquare: Mar­ket / App­Brain

 8. Radio.be

  Radio.beNaast het bed geen wekker­ra­dio maar wel een gsm. Daarmee kan je ook radio afspe­len. Even op een knop­je duwen en daar is het ocht­end­nieuws. De Radio.be app streamt bij­na 100 Bel­gis­che radiozen­ders. Helaas durft de verbind­ing wel eens weg­vallen wan­neer je onder­weg bent met de trein, en meestal is dat op de inter­es­sante momenten. Helaas zoekt hij daaran nog niet automa­tisch opnieuw verbind­ing.
  Mar­ket / App­Brain

 9. LauncherPro + Faenza

  LauncherProHTC steekt veel werk in haar Sense UI. Maar ik heb het er toch niet zo op begrepen. Geef mij dan maar de natu­urlijk­er UI van Launcher­Pro. Die kleine ani­maties en vloeiende over­gan­gen zijn onder­tussen een gewoonte gewor­den.
  FaenzaFaen­za is een icon set die oor­spronke­lijk enkel op Ubun­tu Lin­ux beschik­baar was. Dankz­ij een port kan je hem nu ook op Android draaien. Gelukkig is Launcher­Pro al voorzien om zo’n cus­tom afbeeldin­gen te tonen. Bei­den bepalen voor een groot deel mijn hele inter­face en ik ben blij dat die volledi­ge con­t­role mogelijk is.
  Launcher­Pro: Mar­ket / App­Brain
  Faen­za: Mar­ket / App­Brain

 10. Uw suggestie

  De afs­luiter van deze top 10 laat ik open voor uw sug­gesties. Staat jouw favori­ete app niet in dit lijst­je? Laat die dan achter via het reac­tiefor­muli­er onder­aan deze pag­i­na!

Wat mis ik nog?

Voelt u zich geroepen om zelf een Android app in elka­ar te steken? Dan kun­nen deze drie ideeën u alvast op weg helpen.

 1. Fotocamera

  Photo camera iconIk mis nog die ene magis­che cam­era app die alle anderen kan ver­van­gen. Ik heb ze alle­maal al gehad en getest, maar nog geen ene heeft echt kun­nen over­tu­igen. Een superieuze fotoapp is er nog niet. Wat verwacht ik? Kijk eens naar Cam­era+ voor iOS. Voor dergelijke fea­tures wil ik desnoods betal­en.

 2. Openbaar vervoer

  Train iconEr bestaan momenteel aparte appli­caties die infor­matie geven over trein, tram en bus. Maar een all-in-one oploss­ing die alles com­bi­neert bestaat nog niet. Ik wil een slimme appli­catie, een­t­je die mij alter­natieve oplossin­gen zoekt bij eventuele ver­tragin­gen. Graag wil ik ook in real-time updates ont­van­gen van aankomst- en reis­ti­j­den. Geen ver­rassin­gen meer. Een dergelijk plat­form zou je in principe kun­nen financieren via in-app tick­et verkoop.

 3. Slimme routeplanner

  Compass iconEen beet­je het­zelfde zoals hier­boven voor het open­bare ver­vo­er, maar dan voor de weg. Google Maps doet al goed zijn best met de inge­bouwde gratis nav­i­gatie. Sinds enkele maan­den kan je ook zien waar ver­tragin­gen en files staan. Maar je kri­jgt nog steeds geen alter­natieven om net die files te omzeilen. Hier moet men nog even de pun­t­jes met elka­ar verbinden. Een aan­duid­ing van flit­sers zoals de app van Tour­ing (vroeger) deed zou ook welkom zijn. Je kan een eigen lay­er aan je nav­i­gatie toevoe­gen, maar dat is manueel werk en nooit hele­maal up-to-date.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

25 reacties

 1. Tip: nom­i­neer je favori­ete apps voor App of the Year ;)

  http://www.themobilerevolution.be/app-of-the-year/

  Ik gebruik eigen­lijk niet zoveel apps uit je top 10.

  Enkele van mijn favori­ete apps (je vin­dt ze op mijn app­brain): Gmail, ES File Explor­er, Tita­ni­um Back­up Pro (jep, heb licen­tie), Mobi­U­Care, Buien­alarm (net zoals jij), Ever­note, Shaz­am, Train Info (offi­ciële app), Google Read­er, Last.fm, Viber, Alarm Clock Xtreme Free, GTasks, myShopi, App­Brain.

  Het lijken er veel maar wetende dat ik ca 80 apps heb is dit slechts een klein deelt­je ;)

    1. Als je wat bli­jft doork­likken op de naam van de ontwikke­laar bij je favori­ete app dan kom je snel te weten uit welk land de app komt ;) MyShopi en ShootMe zijn voor­beelden van goede Bel­gis­che apps :)

  1. Hey Samuel. Bedankt voor je snelle reac­tie. Heel wat apps op dat lijst­je heb ik zelf al getest. Maar het is niet dat ik ze lang of dagelijks gebruik.

   • Zo draai ik Last.fm wel om te scrob­blen, maar gebruik ik de sociale fea­tures niet.
   • Ook GTasks staat erop maar gebruik ik zelden.
   • Wat Google Read­er betre­ft ben ik meer fan van Feed­ly, zoals beschreven.

   Het was wikken en wegen om het lijst­je zo beperkt mogelijk te houden. Als ik me niet ver­gis volg ik jouw App­Brain lijst­je al. Dat is een goede bron om alter­natieven te ont­dekken en testen. :)

   1. Heavy zou ik nu ook niet zeggen maar zek­er regel­matige gebruik­er. Vooral de syn­chro­nisatie tussen mijn Asus Trans­former, mijn Sam­sung Galaxy en web­ver­sie is mooi. Ont­breken van spellingscon­t­role op som­mige plat­for­men is niet zo mooi.

 2. Ever­note, Time record­ing, android agen­da wid­get, twic­ca, google music,cut the rope, rom­man­ag­er,…

  Wist nog niet dat je feed­ly kon syn­cen met Gread­er, moet ik eens uittesten!

   1. oops ver­geten! :) en pixlr-o-mat­ic ben ik ook fan van.
    Waar het nu op neer komt is dat er ontel­bare goede apps zijn voor android en het gebrek aan apps geen excu­us meer is om geen android te kopen!

 3. Ik gaf Launch­er Pro van­daag nog eens een kans en ont­dek­te gelijk ook de vele mogelijkhe­den.
  Wat zijn jouw indrukken van het bat­ter­i­jver­bruik van deze launch­er tov de stock launch­er?

  1. Een goede vraag. Alleen kan ik moeil­ijk vergelijken. Ik geloof dat de stock launch­er van HTC ongeveer 2 à 3 uren is meege­gaan nadat ik het toes­tel kocht. Ik had op voor­hand een lijst­je gemaakt van alle apps die ik wou installeren, en ben daar meteen mee begonnen.

   1. Bladerde van­mor­gen door dat the­manum­mer van Knack “Mobiele apps” met — warem­pel — “100 apps om te hebben”. Ach, wie ben ik, maar het klinkt alsof ze daar “de smart­phone” en “tablets” hebben uit­gevon­den. Nu, ik heb niets tegen Geert Zagers, hoor. Da’s daar blijk­baar de man die alles kan: van stylen van de mod­erne man tot de aankondig­ing van de derde com­put­er­rev­o­lu­tie.

    1. Een the­manum­mer van Knack over mobiele apps? Dan zal ik straks eens zoeken in de IMS. Dat nieuws­me­dia nu pas op de kar sprin­gen moet niet ver­bazen. Twit­ter heeft men in 2011 pas ont­dekt, en vorig jaar was Face­book dé ont­dekking, nadat we er al jaren gebruik van maak­ten. Zo gaat het alti­jd wel met die nieuw­ste trends. Men kijkt liev­er eerst de kat uit de boom alvorens met “break­ing news” uit te pakken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *