Arkafund neemt een participatie in het internetmarketingbureau QueroMedia

Arkafund neemt een participatie in het internetmarketingbureau QueroMedia

Quero­Me­dia heeft een kap­i­taal­in­jec­tie gekre­gen van het dur­fkap­i­taal­fonds Arka­fund, een ini­ti­atief van Dex­ia Bank, Core­lio en het ARKimedes-Fonds. 1Ja, dit is schaamteloze reclame voor ’t werk. Het zal geen tweede keer gebeuren.

QueroMedia

Quero­Me­dia is een Bel­gisch inter­net­mar­ket­ing­bu­reau, gespe­cialiseerd in het onder­s­te­unen van bedri­jven die het max­i­mum willen halen uit de diverse online mar­ket­ing-kanalen die van­daag op de markt bestaan.

Quero­Me­dia heeft de voor­bi­je jaren een schat aan ervar­ing opge­bouwd op vlak van zoek­ma­chine-opti­mal­isatie en weet per­fect hoe bedri­jven zo effi­ciënt mogelijk kun­nen com­mu­niceren en advert­eren via het inter­net, en dan in het bij­zon­der via zoek­ma­chines.

Een ver­hoogde zicht­baarheid in zoek­ma­chines zorgt immers niet alleen voor een ver­hoogd aan­tal bezoek­ers van pro­fes­sionele web­sites, maar stim­uleert ook de verkoop­sci­jfers aanzien­lijk, zow­el via het inter­net als offline.

Sinds de opricht­ing van het bedri­jf in 1999, heeft Quero­Me­dia een aan­tal mooie ref­er­en­ties opge­bouwd op vlak van zoek­ma­chine-mar­ket­ing. Enkele bedri­jven die vertrouwen op Quero­Me­dia voor hun online communicatie­strategie: Humo, Gam­ma, Over­toom, Eurogifts, Securex en Vler­ick. In de klanten­porte­feuille bevin­den zich ook zeer vooruit­strevende KMO’s zoals bijvoor­beeld Bil­ly, Jeso­Cards, Dor­soo en Ceule­mans Secu­ri­ty.

Quero­Me­dia is het eerste Bel­gis­che agentschap dat door Google werd erk­end als “Google AdWords Qual­i­fied Com­pa­ny (reeds in 2006). Het is een ISO-9001:2000 kwaliteits­bedri­jf en door de Vlaamse over­heid erk­end als BEA (Bud­get voor Economisch Advies)/ KMO-porte­feuille dien­stver­len­er.
Gaan­deweg heeft Quero­Me­dia haar exper­tise uit­ge­breid naar geau­toma­tiseerde web­site-test­ing, social media mar­ket­ing en web­site-analyse. Sinds 2008 wordt het door Google erk­end als “Google Ana­lyt­ics Autho­rized Con­sul­tant”.

Yves Van Dooren, een onafhanke­lijke e‑business con­sul­tant, is vertrouwd met het mark­t­land­schap en verk­laart: “Quero­Me­dia heeft aange­toond in staat te zijn om zich in het com­plexe en snel veran­derende land­schap van online mar­ket­ing op gepaste manier aan te passen en bli­jvend toegevoegde waarde te lev­eren. Dit is onder andere te danken aan de open bedri­jf­s­cul­tu­ur en ruimte voor exper­i­menteren.”

Toekomst

Van­daag posi­tion­eert Quero­Me­dia zich als de ‘100% online’ part­ner, gaande van het opstellen van een online com­mu­ni­caties­trate­gie, cre­atie tot en met een volledig e‑marketing aan­bod, waar­bij het huidi­ge dien­sten­pakket wordt aange­vuld met e‑mail mar­ket­ing, affil­i­ate mar­ket­ing man­age­ment en het bedenken, opzetten en begelei­den van virale cam­pagnes via sociale media.

Quero­Me­dia heeft met haar direct response-plat­form lead2you, waar adver­teerders zeer actiegerichte cam­pagnes kun­nen lanceren naar zow­el con­sumenten (B2C) als bedri­jven (B2B), een krachtige lead-gen­er­a­tor voor bedri­jven in han­den die vaak wordt ingepast in het kad­er van een volledig uit­gew­erk­te online strate­gie.

Het Quero­Me­dia team voorzi­et haar klanten graag van frisse, vernieuwende cam­pagne-ideeën en brengt deze pro­jecten tot een goed einde op een per­for­mantiege­baseerde manier. Agentschap en klant staan zo zij aan zij en hebben gemeen­schap­pelijke belan­gen: de online mar­ket­ingkanalen zo opti­maal mogelijk benut­ten.

“Hun klante­naan­pak legt de focus vooral op resul­taat­gerichtheid. Pro­jecten wor­den steeds opges­tart door een mul­ti­dis­ci­plinair team dat de klant cen­traal stelt. De oplossin­gen die zo wor­den voorgesteld zijn, zek­er op lan­gere ter­mi­jn, alti­jd een stuk effi­ciën­ter dan wat er opgeleverd wordt door andere online mar­ket­ing bedri­jven,” vol­gens Yves Van Dooren.

“Het onderne­mer­schap van de Arka­fund-medew­erk­ers sprak ons meteen aan. Het feit dat zij ons mark­t­seg­ment begri­jpen en online mar­ket­ing terecht beschouwen als een zeer belan­grijke fac­tor in de mar­ket­ing­mix van vooruit­strevende bedri­jven, heeft ons over­tu­igd om te gaan samen­werken.”, aldus Tom Bogaert, bestu­ur­der van Quero­Me­dia.

De invester­ing zal voor­namelijk aangewend wor­den om de dien­sten verder te pro­fes­sion­alis­eren en het team verder te ver­sterken.

Arkafund

Arka­fund biedt kansen aan kmo’s met een bewezen busi­ness case en een onder­bouwd groeiprofiel, actief bin­nen de media of media-gere­la­teerde ICT. De pro-actieve risi­cokap­i­taalver­strekker voor kmo’s is een ini­ti­atief van Core­lio, Dex­ia Bank en ARKimedes. Core­lio is al vijf­tien jaar een spel­er van for­maat als risi­cokap­i­taalver­schaf­fer in de medi­aw­ereld. Dex­ia Bank is bin­nen Arka­fund actief op het niveau van de raad van bestu­ur en het direc­tiecomité. ARKimedes, een prod­uct van Par­tic­i­patieMaatschap­pij Vlaan­deren, mobiliseert risi­cokap­i­taal voor kmo’s in Vlaan­deren.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.