Yasser Arafat (1929–2004)

Sommige mensen kun­nen blijk­baar goed de toekomst voor­spellen:

Het over­li­j­den van de Palesti­jnse lei­der Yass­er Arafat wordt nor­maal gezien woens­dag offi­cieel aangekondigd in zijn hoofd­kwarti­er in Ramal­lah. Dat heeft een Palesti­jnse ver­ant­wo­ordelijke woens­dag­mor­gen meegedeeld. (Bron: Bel­ga)

Yasser ArafatHet is natu­urlijk al een tijd­je geweten dat Yass­er Arafat op ster­ven ligt. Al meer dan een week zijn er bericht­en over het al dan niet overleden zijn van de Palesti­jnse pres­i­dent. Vooraleer hem te lat­en ster­ven moesten er eerst nog belan­grijke zak­en wor­den geregeld, bijvoor­beeld zijn begrafe­nis en poli­tieke opvol­ging. Vol­gens mij wacht­ten ze alleen nog tot dit rond was, en blijk­baar is dat van­daag. Ik las gis­teren dat hij op de West­elijke Jor­daa­noev­er in Ramal­lah, 15 kilo­me­ter ten noord­west­en van Jeruza­lem, begraven zou wor­den. Israël gaat hier alvast mee akko­ord. Vol­gens Reuters kri­jgt hij zijn begrafenis­cer­e­monie in Egypte. Dat eerste is dus al in orde.

Wie wordt de opvolger van Arafat?

Wie de opvol­ger zal wor­den, daar is nog geen eens­gezind­heid over. Drie mogelijke kan­di­dat­en:

  1. Ahmed Qurei, de huidi­ge Palesti­jnse pre­mier.
  2. Mah­mud Abbas, de vorige pre­mier.
  3. Mar­wan Bargh­outi, lei­der van Fatah.

De eerste twee zijn in een hevige stri­jd gewikkeld om het lei­der­schap, de derde zit voor­lop­ig nog in een Israëlis­che cel op aan­klacht van moord en moord­poging. Een oploss­ing voor de tweede vereiste is er dus nog niet. Waarschi­jn­lijk moet Arafat eerst echt dood zijn alvorens er echt schot in de zaak komt.

Ik vraag me trouwens af wat er van die begrafe­nis zelf zal wor­den. Ik herin­ner mij dat Israël het afgelopen jaar al meerdere Palesti­jnse fig­uren heeft ver­mo­ord, bijvoor­beeld die helikopter­aan­val in maart op de rol­stoel van Sheikh Ahmed Ismail Yassin (lei­der van Hamas) en de rake­taan­val in april op Abdel Aziz al-Rantis­si (ook Hamas, opvol­ger van Yassin). Als alle Palesti­jnse top­fig­uren op één plaats aan­wezig zijn, dan moet het voor Israël toch niet moeil­ijk zijn om die alle­maal in een keer uit te schake­len? Met een min­inuke of iets gelijkaardigs zou dat wel lukken.

(16u33) Vol­gens de NOS zal “Rawhi Fat­touh, de voorzit­ter van het Palesti­jnse par­lement, […] tijdelijk optre­den als opvol­ger van Yass­er Arafat na diens over­li­j­den. Fat­touh zal zes­tig dagen lang de lei­d­ing op zich nemen. Dat heeft de sec­re­taris van Arafat, Tayeb Abdel Rahim, bek­endge­maakt.” (Bron: NOS)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.