Yasser Arafat overleden

Yasser Arafat overledenBlijk­baar is het er dan toch van gekomen, een beet­je lat­er dan verwacht, maar toch: Arafat is dood. Niet dat ik daar blij of tri­es­tig om ben of zo (ik ken de man niet per­soon­lijk), maar voor heel wat mensen was hij toch een belan­grijk per­soon.

De kist met het lichaam van Arafat is gis­ter­e­navond nabij Par­i­js op het vlieg­tu­ig gezet en onder­tussen al in Cairo aangekomen, waar hij van­daag nog zijn begrafenis­plechtigheid zal kri­j­gen die door vele Ara­bis­che en andere hoog­waardighei­ds­bek­led­ers zal wor­den bijge­woond. Onder­tussen is er al enige opschud­ding ontstaan sinds de man met bek­ende arafat (die wit-zwart doek) de pijp aan Allah gaf (no offense): zijn vrouw Suha Arafat is na enige jaren terug op het toneel ver­sch­enen en zou nu graag de bankreken­ing van haar overleden echtgenote, die ze al jaren niet meer heeft gezien omdat hij vastzat in zijn hoofd­kwarti­er in Ramal­lah, in haar bez­it kri­j­gen. Vol­gens een heel aan­tal bron­nen zou op deze reken­ing een enorm bedrag staan, naar schat­ting ongeveer een mil­jard euro maar de menin­gen hierover zijn nogal uiteen­lopend. Ik hoop maar dat de arme man een tes­ta­ment heeft nage­lat­en, anders kan het nog een lelijke sit­u­atie wor­den.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.