Werk en Wonen (2)

Het is onder­tussen alweer enkele maan­den gele­den sinds ik nog eens wat over m’n eigen lev­en vertelde. Tijd dus voor een uit­ge­brei­de update van m’n offline reilen en zeilen.

Werk

De job in het bedri­jf waar ik in novem­ber begonnen ben is nog steeds bij­zon­der boeiend. De voor­bi­je maan­den heb ik alvast ontzettend veel bijgeleerd, en ook heel wat meege­maakt. Toen ik ein­delijk goed en wel geïn­stalleerd was werd er namelijk inge­bro­ken. Onder andere mijn werk­lap­top werd meegenomen. Sinds­di­en wordt alles naar huis meegenomen.

Als een van m’n eerste opdracht­en mocht ik, op basis van een ontwerp in Pho­to­shop, een eigen Word­Press theme in elka­ar steken voor een bedri­jfs­blog. Dat had ik alti­jd al willen doen. Het bleek uitein­delijk ook hele­maal niet zo moeil­ijk. Naar de toekomst toe wil ik nog wel meer van die opdracht­en kri­j­gen.

Ook tech­nolo­gieën waar ik heel wat min­der ervar­ing mee had kwa­men aan bod. Was ik aan­vanke­lijk wat onzek­er om aan­passin­gen te mak­en in .htaccess, dan is dit nu al lang geen prob­leem mee. Ook met het Dru­pal CMS wordt vaak gew­erkt, al is het toch nog moeil­ijk om daar mijn weg te vin­den. Zek­er wan­neer achter­af blijkt dat voor bepaalde pro­jecten cus­tom mod­ules wer­den geschreven, en er dus geen visuele inter­face voor han­den is.

Euhm, wat heb ik nog alle­maal gedaan… Zelf een gids geschreven over dia­mant­be­w­erk­ing, een online cat­a­lo­gus rond speel­go­ed- en ker­misauto­mat­en ‘geop­ti­maliseerd’, een min­is­tite rond kredi­eten en lenin­gen opgezet, etc. Alle­maal heel erg uiteen­lopende maar wel leer­rijke ervarin­gen.

Een even leer­rijke maar min­der aan­ge­name ervar­ing is het omgaan met lastige klanten. Het zijn er niet veel, maar ze nemen wel veel tijd in beslag. Dat zal waarschi­jn­lijk in ieder bedri­jf wel zo zijn zek­er? Ook min­der fijn was het vrij grote ver­loop in de laat­ste weken van 2008: iedere week vertrok er wel iemand, wat wel even wen­nen was. Sinds­di­en is de toe­s­tand gelukkig redelijk sta­biel gebleven.

Google AdWords Qualified Professional
Google AdWords Qual­i­fied Pro­fes­sion­al

Een van mijn aspi­raties toen ik hier begon te werken was sla­gen voor het AdWords exa­m­en. Sinds jan­u­ari ver­zorg ik de online AdWords cam­pagnes voor een hand­vol klanten. Eind jan­u­ari nam ik deel aan het bijhorende exa­m­en, met suc­ces. Een score van  83,3 pro­cent. Sinds­di­en ben ik dus offi­cieel Google AdWords Qual­i­fied Pro­fes­sion­al. Dat eerste doel is dus alvast in orde.

Begin feb­ru­ari kre­gen we het schokkende nieuws dat er een suï­ci­dale puber vanaf de hoog­ste verdieping van ons gebouw was gespron­gen, smak te plet­ter op de trap­pen aan de ingang. De ambu­lance was gelukkig snel ter plaatse. Wat eerst bij­zon­der ern­stig scheen te zijn bleek uitein­delijk toch nog mee te vallen: hij had enkel iets gebro­ken.

Vorige week zat de proef­pe­ri­ode van 16 weken er ein­delijk op en kreeg ik mijn vast con­tract. Een ware luxe om te hebben in onzekere tij­den als deze. En ik stel alvast een nieuw doel: beter leren omgaan met Dru­pal, en er zelf een volledig nieuws web­site mee opzetten.

Wonen

De ver­huis van Heus­den-Zold­er naar Herentals is vrij vlot ver­lopen. De eerste weken pen­delde ik nog dagelijks tussen Lim­burg en Antwer­pen, maar daar kwam meteen een einde aan toen we de slaap­kamer in ons nieuwe apparte­ment af was. Op die manier kon ik er alvast slapen, en werd mijn reis­ti­jd gehalveerd. Maar je meubels op de tweede verdieping kri­j­gen is toch een ware pain in the ass bij een gebouw zon­der lift.

De slaap­kamer was snel af, maar aan de rest van het apparte­ment was nog heel wat werk nodig. Verf, verf en nog eens verf. Zon­der hulp van fam­i­lie waren we nu waarschi­jn­lijk nog steeds onze eerste kamer aan het ver­ven.

Ikea Catalogus 2009
Ikea Cat­a­lo­gus 2009

Een gouden tip: wie van plan is iets te kopen bij Ikea doet er goed aan de meubel­pri­jzen uit de koopgids te vergelijken met die in de Ned­er­landse ver­sie. Het is miss­chien een beet­je verder rij­den, maar voor grote aankopen maak je dan nog steeds een flinke winst. Dankz­ij die een­voudi­ge vergelijk­ing spaar­den we enkele hon­der­den euro’s uit. En het is inder­daad waar: Ikea meubels mon­teren is een van de ultieme relati­etests.

Ondanks de goed­kopere meubels zat­en we uitein­delijk toch ver boven ons aan­vanke­lijk geschat­te bud­get. We had­den meer dan dubbel, zelf al driemaal zoveel uit­gaven als oor­spronke­lijk van plan waren. Toch was ik blij toen we ein­delijk onze zetel had­den. Na een lange dag ’s avonds lan­guit in je zetel kun­nen plof­fen is een waren zegen vergeleken met zit­ten op gewone keuken­stoe­len.

Het apparte­ment is zo goed als klaar, maar dat zou je op het eerste zicht niet zeggen. Wat aan­vanke­lijk veel te ruim leek staat nu al gro­ten­deels vol.   Over­al staan nog dozen, en de bureau staat nog in de liv­ing. We zit­ten namelijk met een lek in de grote slaap­kamer, waar­door we onze meubels moesten her­schikken. Zodra het plat­te dak boven die slaap­kamer in orde is kun­nen we alles her­schikken en komt er ineens terug heel wat ruimte vrij.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

4 reacties

  1. Chique dinges zeg!

    Ik ben tegen­wo­ordig ook weer wat aan het spe­len met Dru­pal, oa voor ’t werk iets gemaakt. Heel inter­es­sant sys­teem.

    Desig­nen vanaf grafisch ontwerp en .htac­cess zijn echter niet meteen mijn sterke kan­ten…

    1. Het is nochtans ver­baz­ing­wekkend een­voudig hoe snel je .htaccess kan begri­jpen aan de hand van enkele online tuto­ri­als. Eigen­lijk is er niet zo heel veel aan. Dru­pal, dat is al heel wat min­der makke­lijk. Onlangs moest ik een een­voudig menu aan­passen. Op vier ver­schil­lende plaat­sen tegengekomen een aangepast, maar nog steeds geen veran­der­ing te zien. (Caching stond nochtans uit.) Hopelijk gaat dat bin­nenko­rt alle­maal wat vlot­ter.

  2. Fijn te lezen dat het zo goed met je gaat op per­soon­lijk vlak. Dat de pro­ducten van Ikea in Ned­er­land goed­kop­er zijn wist ik trouwens niet. Inter­es­sant.

    1. Nog vroeg op, zie ik. ;-) Ze zeggen wel eens dat mooie lied­jes niet lang duren. Hopelijk kun­nen we nog wel een tijd­je bli­jven geni­eten van ons ‘lied­je’.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *