WerelddierendagMoest ik een huis­di­er hebben, ik zou het zek­er goed ver­zor­gen. De tig goud­vis­sen en één Rus­sis­che dwergham­ster die alle­maal een hoge leefti­jd behaalden kun­nen dat echter niet meer getu­igen. Maar moest er opnieuw een huis­di­er komen, dan zou het ongetwi­jfeld zeer gelukkig wor­den.

Dit om ook eens zo’n hypotethisch gesprek te voeren, volledig in de sfeer van Alles kan beter.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

3 reacties

 1. Mocht je een huis­di­er hebben, dan zou het zek­er niet in mijn tuin mogen komen spe­len. Niet dat ik een tuin heb…

 2. Bedoel je als het je ver­jaardag moest zijn, dat je dat dan eventueel zou willen kri­j­gen?
  Stel dat het een kat is (of een hond), zou je dan blij zijn?

 3. Graag had­den wij uw aan­dacht geves­tigd op de noodza­ak van een dieren­poli­tie in Bel­gië.
  Met dieren­poli­tie zou ik graag de politi­ci erop attent mak­en dat de dieren­recht­en met de voeten getre­den wordt in Bel­gië.
  Som­mige instanties zoals Blid zetten zelfs op hun web­site mis­han­delin­gen die hen bek­end zijn maar waar nie­mand ingreep. Gaya zegt vlakaf dat het er niet is voor par­ti­c­ulieren. De FOD afdel­ing dieren­welz­i­jn zegt dat zo’n organ­isatie in Bel­gië niet kan. Met als reden dat ze bv. in Ned­er­land gegroeid is uit een reeds lang actieve dienst. Wan­neer je zoi­ets niet kan opstarten kan het ook niet lang bestaan, denk ik dan.
  Een paar klacht­en zijn mij toeges­tu­urd door face-book leden die ner­gens gehoor kre­gen.
  Vanu­it een schep­enk­abi­net is mij vertrouwelijk meegedeeld dat wan­neer men belt naar de FOD, afdel­ing dieren­welz­i­jn, om een klacht te melden ze het antwo­ord kri­j­gen: ‘Deze klacht is toch gegrond anders sturen wij een dier­e­narts voor niets, als u niet zek­er bent gelieve dan niet meer te bellen’.
  Ook ontv­ing ik klacht­en over dierenop­vang­cen­tra.
  Daarom moet er een onafhanke­lijke dienst opges­tart wor­den met per­fect opgelei­de inspecteurs die dit alles con­trol­eren en in kaart bren­gen.
  Data­base:
  Een dier in een asiel bin­nenge­bracht moet indi­en mogelijk gekop­peld wor­den aan de vorige eige­naar en zek­er aan de kop­er. Mensen die ooit ges­traft zijn voor mis­han­del­ing of ver­waar­loz­ing moeten ook in deze data­base ver­meld staan zodat er een degelijke con­t­role bestaat.
  Er zijn nog zoveel din­gen te melden maar dit zijn zowat de belan­grijk­ste. Voor iets meer over de werk­ing kan u ook kijken op http://www.dierenpolitie.net

  Met dank en vrien­delijke groeten.

  Dan­ny De Cort

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *