Waarom is Zwarte Piet zwart?

Is Zwarte Piet nu zwart omdat hij een neger is, of omdat ie door de schoorsteen komt? Heel dat onder­zoek van de Verenigde Naties naar mogelijk racisme bin­nen een volks­ge­bruik lijkt me zwaar over­roepen.

Lat­en we de sit­u­atie even omk­eren. Stel: een xeno­fobe of racis­tis­che par­tij wil de deel­name van een gek­leurde per­soon aan zo’n tra­di­tie ver­bieden. Hoeveel van de huidi­ge protes­teerders zouden zich trans­formeren tot de meest gemo­tiveerde verdedi­gers? Het is dus maar hoe je het bek­ijkt.

Volksgebruik

Tegen­standers ver­wi­jzen graag naar gelijkenis­sen met voor­ma­lig kolo­nial­isme: de witte man op het paard met een zwarte bedi­ende die zijn zak draagt. Een archaïsche volks­ge­bruik dat drin­gend van de baan moet, zo hoorde ik van­mor­gen nog op de radio. Het kat­ten­wer­pen in Ieper was ooit ook tra­di­tie die iedereen tegen­wo­ordig erkent als dieron­vrien­delijk en daarom afgeschaft.

Afrikanist Louïse Müller beschri­jft in de Volk­skrant: “Zwarte Piet was ver­moedelijk geen knecht maar een islami­tisch han­de­laar, die de aarts­biss­chop van het Griekse Myra hielp bij onder andere het ver­sprei­den van voed­ingswaren onder arme kinderen.” Het per­son­age van Zwarte Piet zou de voor­bi­je eeuw wel een meer onder­danige rol hebben gekre­gen. Müller stelt daarom voor om de gelijk­waardigheid tussen Sint en Piet te her­stellen.

De VN beloofde alvast om zich na hun onder­zoek terug met serieuzere zak­en bezig te houden.

Zwarte Pietitie

Voor­standers in Ned­er­land begonnen alvast een suc­cesvolle ‘Pieti­tie’ tegen de afschaffing van het Sin­terk­laas­feest. Toen ik van­daag de Face­book-pag­i­na bekeek kwa­men er iedere sec­onde 50 nieuwe fans bij. Onder­tussen zit­ten de fans van Piet na één dag al aan meer dan een miljoen leden.

Wat mij betre­ft zie ik niet meteen een prob­leem. Komt er een ver­bod op Zwarte Piet, dan verd­wi­jnt er een mul­ti­cul­turele figu­ur uit onze tra­di­tionele feesten. Laat ons blij zijn dat deze diver­siteit in plaats van hem in een schaamhoek­je te duwen. Want welke andere graag geziene niet-Euro­pea­nen bli­jven er anders nog over?

Sinterklaas legt uit

Een slui­tend antwo­ord op de vraag Waarom is Zwarte Piet zwart? kri­jg je om 05:30 in deze aflev­er­ing uit de geweldige reeks Dag Sin­terk­laas, met Bart Peeters, Jan Decleir (Sin­terk­laas) en Frans Van der Aa (Zwarte Piet).

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *