De berei­d­heid om te vecht­en kan makke­lijk weg­gli­j­den in pat­serig machis­mo, ongeacht of dat nu onder het zwarte ban­ier van IS of onder de blauwe vlag van de NATO geor­gan­iseerd wordt. Oproepen tot berei­d­heid voor de stri­jd is goed­koop. De vraag is: waar­voor willen we vecht­en? Wie de klassieke antwo­or­den op die sleutelvraag geeft – recht, recht­vaardigheid en een betere toekomst voor iedereen – geldt van­daag al snel als een soort land­ver­rad­er. Men wil voor de gele­gen­heid nog wel eens ent­hou­si­ast zijn over, bijvoor­beeld, de Duurzame Ontwik­kel­ings­doe­len, maar het lijkt er steeds min­der op dat de samen­lev­ing daar echt op wil inzetten of erin wil investeren.

Verzorgingsstaat cartoonSteeds meer mensen lijken ervan over­tu­igd dat de ontwik­kel­ing van hun land alleen maar mogelijk is als een sig­nif­i­cant deel van de bevolk­ing daar­van uit­ges­loten wordt. Opkomen voor elka­ar is zo 1980, het mot­to van­daag is: stri­j­den tegen elka­arWaardig werk en een zor­gende staat vor­men een onmis­baar begin voor wie aan menselijke vei­ligheid en zek­er­heid wil bouwen. Bei­de staan van­daag ook in de EU op de helling.

Daarmee geeft Europa zijn groot­ste troef en mon­di­ale aantrekkingskracht uit han­den. De sociale vei­ligheid van de bevolk­ing is met veel stri­jd ver­wor­ven en moet dan ook met hand en tand verdedigd, uit­ge­breid en vernieuwd wor­den. Wie het opgeeft om te vecht­en voor de waardigheid van werk, organ­iseert onze echte ned­er­laag.

Geschreven door Gie Goris als Willen wij nog vecht­en voor een Europees mod­el? in MO* Mag­a­zine. Het onder­mi­j­nen van ons sociale zek­er­heid is inder­daad een groot risi­co voor het veilig­stellen van vele maatschap­pelijke ver­wor­ven­heden. Mij lijkt het niet vanzelf­sprek­end dat er aan het einde van mijn car­rière nog een pen­sioen klaarstaat. Veel mensen delen die mening, als je kijkt naar de pop­u­lar­iteit van pen­sioens­paren en andere aan­vul­lende pijlers.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *