Voor­ma­lig pre­mier Guy Ver­hof­s­tadt, de lib­erale fractie­leider in het Europees par­lement, uitte sterke kri­tiek op de grond­wets­wijzig­ingen die de Con­golese pres­i­dent Joseph Kabi­la onlangs liet door­vo­eren.

Congolese presidentsverkiezingen

Vol­gens de nieuwe wet zullen pres­i­dentsverkiezin­gen in slechts één ronde wor­den beslecht. Met de komende Con­golese verkiezin­gen van novem­ber in het vooruitzicht wordt het voor Kabi­la nog makke­lijk­er om aan de macht te bli­jven. Opposi­tiepar­ti­jen uit­ten reeds zware kri­tiek.

Ver­hof­s­tadt had het over “een teleurstelling voor mij per­soon­lijk, maar ook voor heel Afri­ka”. Kabi­la in 2006 democ­ra­tisch verkozen, maar het is niet de bedoel­ing van een democ­ra­tie dat iemand per­ma­nent aan de macht bli­jft. Het zijn net “de democ­ra­tis­che regels die het volk de macht geeft hun verkozenen te ver­van­gen.” Europar­lementslid en voor­ma­lig Europees Com­mis­saris Louis Michel zei de uit­sprak­en “volledig te delen”.1RTBF, G. Ver­hof­s­tadt cri­tique la nou­velle Con­sti­tu­tion de la RDC, 7 feb­ru­ari 2011.

Joseph Kabila en Guy Verhofstadt
Joseph Kabi­la en Guy Ver­hof­s­tadt ont­moeten elka­ar in Brus­sel. (24 sep­tem­ber 2007)

Kabi­la stelt dan weer dat er met één verkiez­ingsronde veel geld wordt bespaard, en dat een “sce­nario als in Ivoorkust, Kenya en Guinee” wordt ver­me­den. De vol­gende pres­i­dentsverkiezin­gen in Con­go zijn gep­land voor 27 novem­ber, al verwacht­en anal­is­ten dat ze met enkele maan­den zullen wor­den uit­gesteld.

Omkoping

Gis­teren nog berichtte De Stan­daard dat Kabi­la in 2009 Con­golese par­lementsle­den omkocht om zijn rivaal Vital Kamer­he van de UNC ten val te bren­gen als par­lementsvoorzit­ter.2De Stan­daard, Kabi­la kocht par­lement om, 7 feb­ru­ari 2011. Ook bleek dat Kabi­la een hekel had aan voor­ma­lig buiten­land­min­is­ter Karel De Gucht.

Verenigde oppositie?

(17 feb­ru­ari) Bin­nen de Con­golese opposi­tie gaan steeds meer stem­men op om één geza­men­lijke kan­di­daat de ring in te sturen. Voorzit­ter van de UDPS en promi­nente opposi­tielid Éti­enne Tshiseke­di is vast­besloten zijn kan­di­datu­ur te hand­haven.3Knack, Verkiezin­gen Con­go: Tshiseke­di wil zich hoe dan ook kan­di­daat stellen, 16 feb­ru­ari 2011. Ook Vital Kamer­he zal wellicht niet meteen geneigd zijn om zijn pres­i­den­tiële ambities te lat­en varen in het voordeel van een andere kan­di­daat.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.