TEDxFlanders 2011 in Antwerpen

Enkele jaren gele­den was er in Antwer­pen een eerste TEDxFlan­ders, in een aula van de uni­ver­siteit. Ik kwam veel te vroeg opda­gen. Men was net bezig pro­jec­tor op te zetten. De eerstvol­gende deel­ne­mers sijpelden pas een dik half uur lat­er bin­nen.

Sinds­di­en groeiende het jaar­lijkse even­e­ment tot de serieus uit de kluiten gewassen ver­sie die vorig jaar de Zoo van Antwer­pen inpalmde. Ik was daar toen niet aan­wezig, maar had wel enkele TED talks gevol­gd op het grote scherm in het cen­traal sta­tion. Dat bleek alweer bij­zon­der inter­es­sant maar gaf ook bij­zon­der veel galm.

En wie tegen­wo­ordig op maanda­gavond al eens voor­bij Can­vas zapt kan er ook een selec­tie van TED@Canvas terugvin­den, onder andere gekozen door Bnox.

Editie 2011

Dit jaar spreken we af in de mooie Vlaamse Opera van Antwer­pen. M’n inschri­jv­ing heb ik op tijd kun­nen verzil­v­eren. Veel moest je daar niet voor doen — het event is gratis — maar een geschreven moti­vatie was wel nodig. En die bleek goed genoeg om bin­nen te mogen. Aanstaande zater­dag 24 sep­tem­ber zal je me vanaf half negen kun­nen terugvin­den in de Opera voor wat hopelijk een erg inter­es­sante dag zal wor­den.

De Sprekers

Wie komt er dit jaar zoal aan het woord? De offi­ciële web­site bevat alvast dit boeiende overzicht:

 1. Jamie Ander­son: The Art of Fol­low­er­ship.
 2. Olivia U. Rutaz­ib­wa: Decono­linze the west­ern minds.
 3. Peter Woit en Tom­ma­so Dori­go over fys­i­ca en de LHC in Genève.
 4. Cather­ine Van Hold­er en Ine Dehand­schut­ter van Nomadz over hun ervarin­gen als “dig­i­tal nomads”.
 5. Bernard Lietaer: Mon­ey Mak­er.
 6. Aag­je Beirens: MyMa­chine droom­ma­chine.
 7. John Hunter: World Peace Gamer.
 8. Dan Brod­sky-Chen­feld is zesvoudig wereld­kam­pi­oen sky­div­ing.
 9. Jean-Paul Van Ben­degem: Reli­gious Athe­ist
 10. Mol­ly Crock­ett: Social Neu­ro­sci­en­tist.
 11. Lara Ale­gria Mira en Niels De Tem­mer­man: Kinet­ic Scis­sor Struc­ture Devel­op­ment.
 12. Rein­hart Paelinck: Kite Wind Ener­gy Research.
 13. Dos Winkel: onder­wa­ter­fo­tografie en milieube­heer.

Muziek & Optredens

Tussen de gesprekken zijn er ook muziek en optre­dens voorzien van: Dez Mona feat. BOX, Tat­jana Gür­ba­ca, Sidi Lar­bi Cherkaoui en East­man, Spi­ral Con­sort (met zeeschelpen!) en Sti­jn. Meer infor­matie over het event op Twit­terFace­book en YouTube.

Vijf geboden van TED

Is het uw eerste keer dat u naar een TED komt? Dan kan het hand­ig zijn om de vol­gende vijf gebo­den te vol­gen.

 1. Thou shall speak to strangers

  Greet the peo­ple around you when you sit down. Tell your neigh­bors your name. Make every time you bump into some­body an excuse to get to know some­one new. If you’re with com­pa­ny, agree to split up dur­ing lunch for a while and dive into the unknown.

 2. Thou shall ask profound questions

  Do not let “what do you do?” be your first ques­tion. Ask what oth­ers think of your favorite speak­er. Tell fel­low TEDx­ers why you are here. Tell them the things that amaze you, that shock you or that you have trou­ble under­stand­ing or agree­ing to.

 3. Thou shall act responsibly and self-organize

  1000 peo­ple is a lot and we have a ten­den­cy to make a mess. Help us keep the venues tidy. Clean up after your­self every time you leave a spot. Use com­mon sense and avoid over-crowd­ing areas. Slow down. There is enough food, there are enough drinks. Enjoy the moment, the build­ings, your com­pa­ny.

 4. Thou shall spread ideas worth spreading

  Did you hear some­thing you pro­found­ly agree with? Share it with your friends and fam­i­ly. Talk about it, tweet it, blog it, write a let­ter to your grand­moth­er. And even if you dis­agree: your mis­sion is the same, talk about it.

 5. Thou shall be in the moment

  Con­sid­er turn­ing off your elec­tron­ics. Try not to check you email before lunch. For­get about the sched­ule, be in the moment.Whatever hap­pens is the only thing that could have hap­pened. And if we seem strange once in a while, it is because we are try­ing to allow you to see us for who we real­ly are.

Ideas worth spreading

Om u alvast een idee te geven van wat er zoal te verwacht­en valt geef ik graag een overzicht van enkele van mijn favori­ete “ideeën die het ver­sprei­den waard zijn” van de afgelopen jaren.

Dr. Thomas Bar­nett over een betere manier van ‘nation build­ing’.

Hans Rosling toont sta­tistieken als nooit tevoren.

Nog meer geostrate­gie met Parag Khan­na.

Joshua Klein beschri­jft de onge­wone intel­li­gen­tie van kraaien.

En zo kan ik nog wel door­gaan met lijst­jes mak­en. Iedere talk heeft zijn eigen waarde, en ik heb ze nog lang niet alle­maal gezien.

Heb je toe­val­lig zelf ook nog sug­gesties van pre­sen­taties die ik zek­er gezien moet hebben? Laat maar weten in de reac­ties!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

5 reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *