Steve Jobs, 1955–2011

Steve Jobs

Gisteren over­leed Steve Jobs. De top­man van Apple ver­loor de stri­jd tegen kanker. Hij over­leed in het bijz­i­jn van zijn fam­i­lie.

Ups en downs

Het moet gezegd zijn: Steven P. Jobs vol­gde alles­be­halve een nor­male lev­ensloop. De adop­tief­zoon van Syrische afkomst groei­de op in Cuper­ti­no. Samen met jeugdvriend Steve Woz­ni­ak was hij lid van een com­put­er hob­by club. Hij maak­te zijn hogere stud­ies niet af en trok naar India, op zoek naar ver­licht­ing.

Na zijn terug­keer besloot hij samen met Woz en Ronald Wayne om een eigen com­put­erbedri­jf op te richt­en. Dat ging met ups en downs — Apple was dicht bij het bankroet in 1994 — en komen en gaan — Jobs werd in 1986 aan de deur gezet, om in 1996 langs de grote poort weer terug te keren.

Onder zijn lei­der­schap klom het bedri­jf naar ongek­ende hoogtes en werd in augus­tus 2011 het meest waarde­volle bedri­jf ter wereld.1Nick Bilton/The New York Times, Apple is the most valu­able com­pa­ny, 9 augus­tus 2011.

Zelf ben ik nooit een “fan­boy” geweest, al gebruik ik wel de lap­top en gsm die zijn bedri­jf maakt. Ik appre­cieer vooral zijn inzicht­en in trends, visie op pure tech­nolo­gie, en manier om ver­ban­den te leggen die nog nie­mand anders zag.

Everything else is secondary

Laat ik dit bericht afs­luiten met enkele wijze woor­den die hij sprak tij­dens zijn open­ingsrede aan de Stan­ford uni­ver­siteit.2Stan­ford Uni­ver­si­ty,Steve Jobs’ 2005 Stan­ford Com­mence­ment Address, 7 maart 2008.

No one wants to die. Even peo­ple who want to go to heav­en don’t want to die to get there. And yet death is the des­ti­na­tion we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very like­ly the sin­gle best inven­tion of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but some­day not too long from now, you will grad­u­al­ly become the old and be cleared away. Sor­ry to be so dra­mat­ic, but it is quite true.

Your time is lim­it­ed, so don’t waste it liv­ing some­one else’s life. Don’t be trapped by dog­ma — which is liv­ing with the results of oth­er people’s think­ing. Don’t let the noise of oth­ers’ opin­ions drown out your own inner voice. And most impor­tant, have the courage to fol­low your heart and intu­ition. They some­how already know what you tru­ly want to become. Every­thing else is sec­ondary.

Zo denk ik er ook over.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *