Spaanse consul vindt verovering Latijns-Amerika “goede zaak”

ConquistadorIn Argen­tinië heeft de Spaanse diplo­maat Pablo Sánchez-Téran voor opschud­ding gezorgd door te stellen dat de Spaanse verover­ing een goede zaak geweest is voor Lati­jns-Ameri­ka. Sánchez-Téran, con­sul in Cór­do­ba, de tweede stad van het land, deed zijn uit­spraak op 12 okto­ber, de dag waarop tra­di­tion­eel de ‘ont­dekking’ van de Nieuwe Wereld her­dacht wordt. Span­je zelf en ook Venezuela hebben de omstre­den feestdag intussen van hun kalen­der geschrapt.

“Jul­lie zouden veel slechter af geweest zijn als jul­lie onder het juk van de Inca‑, Azteken‑, Mapuche‑, Sioux- of Apache-beschav­ing had­den moeten lev­en”, zei Sánchez-Téran. “Hun kastesys­teem en bloedi­ge verover­ingszucht zijn vol­doende bek­end”.

In Argen­tinië is een storm van protest gerezen tegen de diplo­maat, en in poli­tieke krin­gen wordt gevraagd dat Span­je de omstre­den con­sul naar Europa teru­groept. Vol­gens Nobel­pri­jswin­naar lit­er­atu­ur [sic, voor de vrede] Adol­fo Pérez Esquiv­al, die in de linkse krant Pági­na 12 aan het woord komt, is het “noodza­ke­lijk dat we ons herin­neren dat de con­quis­ta­dores op het Amerikaanse con­ti­nent meer dan 70 miljoen inheem­sen hebben afges­lacht”. De directeur van het Argen­ti­jnse Insti­tu­ut tegen de Dis­crim­i­natie, Enrique Oteiza, gewaagde van “een racis­tis­che com­men­taar waarachter igno­rantie schuil gaat”.

In Lati­jns-Ameri­ka bli­jft de verover­ing door Span­je een gevoelige zaak, zek­er nu over­al op het con­ti­nent de inheemse beweg­in­gen aan een sociale, poli­tieke en cul­turele revival bezig zijn. Madrid heeft voor­lop­ig nog niet op de uit­latin­gen van de diplo­maat gereageerd. De baas van het Argen­ti­jnse Insti­tu­ut van Inheemse Zak­en heeft zich buiten de kwest­ie gehouden. Voor hem is Sánchez-Térans uit­spraak “een prob­leem van west­erse chris­ten-democ­ra­t­en. De inheemse hebben wel andere zak­en aan hun hoofd”.

(Bron: Cour­ri­er Inter­na­tion­al)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.