Shadowland Pilobolus

Dans­gezelschap Pilobo­lus betoverde de wereld met hun optre­den tij­dens de Oscaruitreik­ing enkele jaren gele­den. Hun orig­inele schaduwspel is nu voor het eerst te zien in Bel­gië. Gelezen in het stads­magazine en meteen tick­ets gaan halen! Een­voudi­ger gezegd dan gedaan want de web­site van Sher­pa accepteerde enkel Visa-kaarten. Nog een geluk dat ze ook offline verkoop­pun­ten hebben, waar­van een­t­je hier om de hoek.

Zelf geen fan van hok­jes­denken is het moeil­ijk te omschri­jven wat je pre­cies kan verwacht­en van de voorstelling. Deels dans, deels schaduwspel, deels acro­batie en con­cert. Echt een mooie com­bi­natie van ver­schil­lende kun­stvor­men. Mijn laat­ste dans­voorstelling is alweer enkele jaren gele­den dus ik kijk hier wel naar uit.

De voorstelling zelf vol­gt het sur­reëele ver­haal van een jong meis­je dat de wereld ont­dekt. Achter ver­lichtte scher­men versmelten te schaduwen van de dansers tot bloe­men, auto’s, olifan­ten, etc. Knap gedaan. Hier alvast een kort voors­maak­je van wat je mag verwacht­en van de Shad­ow­land show.

Onze voorstelling begint van­mid­dag om drie uur in de Elis­a­bethza­al. Wij zijn al hele­maal klaar om hun betov­erende wereld te ont­dekken!

(6 okto­ber) En wat een betov­erende wereld dat het was. Alhoewel onze voorziene plaat­sen aan­vanke­lijk niet vrij waren hebben we toch nog betere zit­jes kun­nen loskri­j­gen. ;-) De voorstelling op zich was echt wel de moeite. Acro­batis­che en tegelijk ook sier­lijke beweg­in­gen die een ver­haal vertelden over aan­vaard­ing van jezelf.

 Dog girl, hoofdrolspeelster in Shadowland

Bij zo’n voorstelling gaan we alti­jd meteen op zoek naar meerdere lagen in het ver­haal. Enkele jaren kun­st­geschiede­nis vol­gen doet wat met een mens. Eerste laag: het klassieke ver­haal van een heldin die te mak­en kri­jgt met tegensla­gen en moet leren lev­en met haar gewi­jzigde lot. Tweede laag: het waaierver­haal uit de mid­deleeuwse lit­er­atu­ur dat zich ont­plooit en in omge­keerde vol­go­rde weer sluit. Een derde laag die mythol­o­gis­che fig­uren bevat als de cen­taur, een gewel­dadi­ge vrouwenontvo­erder die hier tegen zijn natu­ur in zach­taardig en liefhebbend uit de hoek komt.

Centaur in Shadowland

De minuten­lange staande ovatie kreeg nog een extra beloning in de vorm van enkele stukken spe­ci­aal voor ’t Stad. De dansers vor­m­den samen het stand­beeld van Brabo op de Grote Markt, de naam “Antwer­pen” en tot slot ook nog een mooie “Dank u”. Dankuwel indeed!

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *