Racisme en geweld in Vlaanderen

11 mei, Antwer­pen

Racisme en geweld in VlaanderenIn Antwer­pen heeft van­mid­dag een man (lat­en we hem Hans V.T. noe­men) op straat een vrouw en een kind doo­dgeschoten. Een andere vrouw raak­te zwaarge­wond. De poli­tie kon de man daar­na zelf neer­schi­eten. Vol­gens het par­ket zou hij gehan­deld hebben uit racis­tis­che motieven. De vrouw die overleden is, was een kleurlinge die als au-pair op het kind paste. Alles wijst erop dat het om een racis­tis­che daad ging, zegt het par­ket van­mid­dag. De dad­er wordt door het par­ket omschreven als een acht­tien­jarige skin­head met extreem­rechtse sym­pa­thieën.

10 mei, Heule

Een Marokkaans gezin met zes kinderen ontsnapte aan de dood toen hun huis in brand werd gesto­ken. In de brieven­bus wer­den aan­maak­blok­jes en bran­dende doeken gewor­pen. De bewon­ers wer­den gewekt door val­lende brokstukken en kon­den zich in vei­ligheid bren­gen. De brandweer kon een uit­brei­d­ing van de brand voorkomen. De poli­tie onder­zoekt de zaak. Vad­er Ahmed Ous­sou: “Iedereen aan­vaardt ons in de buurt.”

8 mei, Brugge

Tij­dens de nacht van zater­dag op zondag wer­den in de buurt van ‘De Kastelein’ twee per­so­n­en in elka­ar ges­la­gen. Eén van hen ligt nog steeds in coma. Vijf skin­heads die bij de vecht­par­tij betrokken waren, wer­den uit het café gehaald. Drie van hen zijn aange­houden. Raphaël Men­sah uit Par­i­js ligt nog steeds in een coma; zijn vriend Alain mocht gis­teren het zieken­huis ver­lat­en. Slachtof­fer Alain: “Die skin­heads wilden geen geld. Ze wilden ons pakken omdat mijn vriend de ver­keerde kleur heeft.”

Racisme en geweld in VlaanderenHet warme weer van deze maand heeft duidelijk ook een overver­hit­tend effect op de geesten van som­mige Vlamin­gen. Samen met de toen­e­mende tem­per­a­turen sti­jgt namelijk ook het aan­tal bericht­gevin­gen over racis­tisch extrem­isme en de gewel­dadi­ge uit­wassen daar­van. Ook in de blo­gos­feer is het een hot item: Net­sen­sei, eskimoka­ka, Asfaltkoni­jn, Tales from the crib, geschokt zijn we ongetwi­jfeld alle­maal.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

6 reacties

 1. Wat gebeurt is, is vre­selijk en het erg­ste is miss­chien nog het besef dat heel wat mensen wan­de­lende tijd­bom­men zijn, die bij de min­ste tik geac­tiveerd wor­den..

 2. Twee bedenkin­gen
  1. Als dad­er en slachtof­fer een ver­schil­lende huid­skleur hebben, is geweld plot­sel­ing voor­pag­i­nanieuws en lopen de emoties blijk­baar hoger op.

  2. Het geeft me wel de kriebels — en ik wordt er een beet­je somber van — dat zin­loos geweld blijk­baar ook hier kan gedi­jen.

 3. Heb slechts één com­men­taar, je geeft alle­maal voor­beelden waar­bij allochto­nen het slachtof­fer zijn van extreme racis­tis­che daden. Gaat je post dan over racisme tegen allochto­nen of geweld in het alge­meen?
  Want helaas kan je ook voor­beelden waar­bij er geweld tegen, zoals je ze noemt, vlamin­gen gebruikt wordt, bij de vleet opnoe­men. Anders moet je maar eens door de Brus­selse metro “lopen” in de late avond.

  Vorige week nog een sprint­je moeten inzetten, kwam dit in de krant? Neen toch…

 4. Geweld gericht tegen autochto­nen is inder­daad niet het onder­w­erp van deze post. Mijn bedoel­ing was te focussen op zow­el geweld én racisme.

  Ik denk dat er toch een redelijk ver­schil is tussen allochto­nen en auto­cho­nen voor wat betre­ft het motief van de mis­dri­jven. De mp3-moord had niets met racisme te mak­en maar gebeurde (waarschi­jn­lijk) uit puur mate­ri­al­is­tis­che hebzucht; de moor­den van gis­teren gebeur­den (waarschi­jn­lijk) om raciale rede­nen (“gij zijt anders, ik knal uw kop eraf”).

  Het is hier niet mijn bedoel­ing om een bepaalde bevolk­ings­groep in een slecht daglicht plaat­sen of op te heme­len. Mensen in stereo­type denkhok­jes duwen is sowieso al erg genoeg.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *