Elio Di Rupo cartoonMaar lief­st 524 dagen is het gele­den sinds de nationale verkiezin­gen van 13 juni 2010. Is er al een regering? Helaas bli­jft het antwo­ord een oorver­dovende: “Neen!”

Er zijn akko­or­den over de splits­ing van het kiesar­rondisse­ment Brus­sel-Halle-Vil­vo­orde. En men lijkt dichter bij een begrot­ing te komen. Maar voor­lop­ig bli­jft het bij vage ter­men: “week van de waarheid”, “cru­ciale door­braak”, “dicht­bij een akko­ord”, “laat­ste meters”, etc.

Al die poli­tieke besluiteloosheid heeft bij­zon­der kwal­ijke gevon­den voor ons land, zoals Jonas het al omschreef. Ik ben dat beu, al die poli­tieke spel­let­jes. Vol­gens mij gaat het alle­maal om poli­tieke posi­tioner­ing in win­nen of ver­liezen bij de vol­gende verkiezin­gen.

In deze cri­sis­ti­jd moeten er harde maa­trege­len wor­den getrof­fen, maar iedereen bli­jft de zwarte piet naar elka­ar doorschuiv­en. Dat is een onhoud­bare sit­u­atie wan­neer je geen andere keuze hebt qua coal­i­tiepart­ner. N‑VA is eruit gew­erkt. De Groe­nen doen niet meer mee. VB is geen alter­natief.

Er is geen manier om de schuld bij deze par­ti­jen te leggen. Men lijkt te kiezen voor: beter geen besliss­ing dan een slechte besliss­ing. En daarom zijn we nu al 500+ dagen verder.

Helaas zal de enige oploss­ing die uit de lucht komt vallen er een van Europese inmeng­ing zijn. En dan kan men de zwarte piet aan Europa geven. Geen Bel­gis­che par­tij tre­ft schuld, en men kan weer door naar de vol­gende verkiezin­gen.

Afbeeld­ing: Bram De Baere.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *