Egypte politieke dominostenen

Josch­ka Fish­er is is alweer enkele jaren van het wereld­toneel verd­we­nen, maar de voor­ma­lige BuiZa-min­is­ter van Duit­s­land (1998–2005) slaat nog steeds nagels met kop­pen.

Heeft [deze nieuwe rev­o­lu­tie] een economis­che ineen­stort­ing en een religieuze dic­tatu­ur ver­me­den. […] Niet­temin kan je er niet omheen dat de mil­i­tairen een democ­ra­tisch verkozen bewind hebben omge­wor­pen.

Welke keuzes heeft Egypte?

  1. Komt er een her­hal­ing van de tragedie in Alger­i­je, waar het leg­er de verkiezin­gen annuleerde om te ver­hin­deren dat er islamis­ten aan de macht kwa­men? Het lei­d­de tot acht jaar burg­eroor­log en 200.000 slachtof­fers.
  2. Wordt Egypte weer een mil­i­taire dic­tatu­ur?
  3. Of kri­jgt het een soort kemal­is­tis­che ‘democ­ra­tie’ , die lang het goede weer maak­te in Turk­i­je, met een burg­er­regering maar met een leg­er dat aan de touwt­jes trekt?

De drie alter­natieven zijn mogelijk, maar wat het wordt is niet te voor­spellen.

[…] Het leg­er en de Moslim­broed­ers verde­len de macht onder elka­ar. De west­ers­gezinde democ­ra­t­en hebben geen echte macht en staan op de schoud­ers van de mil­i­tairen.

[…] Van­daag is er echter een derde fac­tor in het spel. Die meet macht niet op dezelfde manier als het leg­er en de Moslim­broed­er­schap dat doen. Door hun lei­der­schap in de twee jaar protesten, hebben de jon­geren uit de stedelijke mid­den­klasse hun eigen legit­imiteit gecreëerd. Boven­di­en zijn ze met hun tech­nol­o­gis­che en taalkundi­ge vaardighe­den in staat het wereld­wi­jde debat over Egypte te domineren. Die jon­geren willen vooruit­gang, geen macht. Ze willen dat de toekomst lijkt op het lev­en dat ze zien op het inter­net.1Josch­ka Fis­ch­er, Het Egyp­tis­che dra­ma is een driehoeksver­houd­ing, De Tijd, 30 juli 2013, p. 9.

Het lev­en zoals ze zien op inter­net. Niet onbe­gri­jpelijk, gezien de dig­i­tale ado­ratie van Bastet.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *