Google PageRank

Enkele weken gele­den merk­te ik aan de web­site sta­tistieken dat er min­der organ­isch bezoek­ers op deze web­site toek­wa­men. Een opper­vlakkig onder­zoek via enkele tools1Een oude maar betrouw­bare tools om PageR­ank en andere data te achter­halen is Tri­fec­ta van SEO­moz. Hun Open Site Explor­er is ook de moeite, al geeft die geen Google rank­ing mee. wees al snel uit dat de Google PageR­ank die de site al jaren mee­droeg was ver­laagd van vijf naar vier. Een kleine veran­der­ing met een relatief min­i­male impact. Maar toch: het kwam aan als een ver­lies, en ik wou weten waarom.

Zoekresultaten spam
Zoekre­sul­tat­en spam

In dat soort sit­u­aties is het goed om weten dat je opties hebt. Web­mas­ters met ervar­ing weten dat ze hun web­site kun­nen valid­eren en con­trol­eren met Google Web­mas­ter Tools. Naast sta­tistieken over sitemaps, queries en errors kan je er ook com­mu­niceren met de mensen in Moun­tain­View.

Op de home­pag­i­na van GWTools kan je in de side­bar een herover­weg­ing of site recon­sid­er­a­tion request aan­vra­gen. Volg de opgegeven stap­pen en je komt op het con­tact­for­muli­er. Hier geef je best een zo duidelijk mogelijke beschri­jv­ing van jouw rede­nen voor recon­sid­er­a­tion. Daar­na is het wacht­en op resul­taat. Vol­gens Google kan zo’n her­beo­ordel­ing enkele weken duren. “We kun­nen ver­zoeken tot herover­weg­ing niet afzon­der­lijk beant­wo­or­den.”

Mijn vraag aan Google

Zelf ver­stu­urde ik vanavond onder­staande aan­vraag. Nu nog afwacht­en wat er van komt.

Hel­lo dear Google sup­port per­son,

> The Request

This mes­sage comes to you as a request for recon­sid­er­a­tion. A fresh review from the SEO­moz page strength tool showed me the pager­ank for aardling.com went down one point from five to four. I’m unsure what I might have down to deserve this, but I can think of a few exter­nal rea­sons beyond my con­trol.

> The The­o­ry

As you may be able to see from my mes­sage his­to­ry in Google Web­mas­ter Tools, I’ve filed sev­er­al request to remove fake domain tool ser­vices who use my site’s name an refer to the URL. As I sus­pect these might be of very poor qual­i­ty, I’m affraid they may have dragged my site down with them.

> The ‘Proof’

For some exam­ple, have a look at the results for this query: [intitle:“aardling.com” ‑site:aardling.com]

It’s ridicu­lous to see how many of these site are just auto­mat­i­cal­ly cre­at­ing web­pages based on a URL.

> The Reply?

As I’m unsure what to expect from this request, I will hope for the best and look for­ward to your reply. Have a nice after­noon. :)

Sti­jn

Antwoord van Google

(27 sep­tem­ber 2011) Onder­tussen zijn we alweer een kleine maand verder en ont­vang ik alvast een antwo­ord van Google. Helaas lijkt het om een stan­daard, geau­toma­tiseerd antwo­ord te gaan, waar nie­mand eigen­lijk wat aan heeft. Dat is jam­mer, want ik had echt gehoopt om een rel­e­vant antwo­ord te kri­j­gen.

Dear site own­er or web­mas­ter of https://aardling.com/, We received a request from a site own­er to recon­sid­er https://aardling.com/ for com­pli­ance with Google’s Web­mas­ter Guide­lines. We reviewed your site and found no man­u­al actions by the web­spam team that might affect your site’s rank­ing in Google. There’s no need to file a recon­sid­er­a­tion request for your site, because any rank­ing issues you may be expe­ri­enc­ing are not relat­ed to a man­u­al action tak­en by the web­spam team. Of course, there may be oth­er issues with your site that affect your site’s rank­ing. Google’s com­put­ers deter­mine the order of our search results using a series of for­mu­las known as algo­rithms. We make hun­dreds of changes to our search algo­rithms each year, and we employ more than 200 dif­fer­ent sig­nals when rank­ing pages. As our algo­rithms change and as the web (includ­ing your site) changes, some fluc­tu­a­tion in rank­ing can hap­pen as we make updates to present the best results to our users. If you’ve expe­ri­enced a change in rank­ing which you sus­pect may be more than a sim­ple algo­rithm change, there are oth­er things you may want to inves­ti­gate as pos­si­ble caus­es, such as a major change to your site’s con­tent, con­tent man­age­ment sys­tem, or serv­er archi­tec­ture. For exam­ple, a site may not rank well if your serv­er stops serv­ing pages to Google­bot, or if you’ve changed the URLs for a large por­tion of your site’s pages. This arti­cle has a list of oth­er poten­tial rea­sons your site may not be doing well in search. If you’re still unable to resolve your issue, please see our Web­mas­ter Help Forum for sup­port. Sin­cere­ly, Google Search Qual­i­ty Team

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *