Vrijdag ver­huis­den we van Antwer­pen Zuid naar Cen­traal. Een lange dag van dozen sleuren en kas­ten hef­fen. Bij Dockx huurde ik een bestel­wa­gen waarmee we vier keren af en aan reden.

Verhuiswagen van Dockx met knipperende lichten
Onze ver­huiswa­gen van Dockx met knip­perende licht­en

In de straat van ons nieuwe thuis wer­den alle par­keer­plaat­sen ver­van­gen door een lange, tijdelijke bushalte. Die loopt door tot voor onze deur.

Stilstaan vs Parkeren

Lang gele­den toen ik mijn the­o­retisch rijex­a­m­en aflegde kwam ik een inter­es­sant detail tegen: bij ver­huizen mag je laden en lossen op een bushalte. Die tip kwam bij­zon­der vorige week bij­zon­der hand­ig van pas. Er is immers een ver­schil tussen park­eren en stil­staan, wat duidelijk blijkt uit artikel 2 van het Bel­gisch ver­keer­sre­gle­ment.

Artikel 2. Bepalin­gen
2.22. “Stil­staand voer­tu­ig” : een voer­tu­ig dat niet langer stil­staat dan nodig is voor het in- of uit­stap­pen van per­so­n­en of voor het laden of lossen van zak­en.
2.23. “Gepar­keerd voer­tu­ig” : een voer­tu­ig dat langer stil­staat dan nodig is voor het in- of uit­stap­pen van per­so­n­en of voor het laden of lossen van zak­en.

We par­keer­den de bestel­wa­gen voor onze nieuwe voordeur en ik zette knip­per­licht­en aan, zoals het hoort. Gemid­deld bekeken had­den we ongeveer 30 minuten nodig voor het uit­laden en naar boven bren­gen van onze spullen. Enkel de derde lad­ing met de grote sofa nam iets meer tijd in beslag.

Bekeuring

Een­maal klaar met die sofa zag ik een par­keer­boete van De Lijn achter de ruiten­wiss­er. Ter­wi­jl wij die zware zetel aan het ver­sleuren waren had een con­troleur van De Lijn (niet van de poli­tie) een bekeur­ing uit­geschreven voor overtred­ing van “Art. 25.1 2′. Park­eren bin­nen de hal­te­zone.” De ver­wi­jz­ing naar dat artikel is cor­rect: je mag niet ‘park­eren’ op een bushalte.

Artikel 25. Par­keerver­bod
25.1. Het is ver­bo­den een voer­tu­ig te park­eren :
2° op min­der dan 15 meter aan weer­sz­i­j­den van een bord dat een autobus‑, trol­ley­bus- of tramhalte aan­wi­jst;

Kwade wil?

Wie nog mee is zal onder­tussen al de clue van dit ver­haal zien aankomen, namelijk: het ver­schil tussen “park­eren” en “stil­staan”. Mijns inziens valt een ver­huiswa­gen “voor het laden of lossen van zak­en” weldegelijk onder de beschri­jv­ing van stil­staand voor­tu­ig (Art. 2.22). Zek­er wan­neer op knip­per­licht­en aan zijn, er in grote let­ters “ver­huizin­gen” op de zijkant van het voer­tu­ig staan en de voordeur van het aan­pal­ende gebouw open staat. Je moest al van kwade wil zijn om dit niet te willen zien.

Bin­nen enkele dagen/weken verwacht ik de offi­ciële boete van De Lijn. Die zal ik dan ook aan­vecht­en op basis van boven­staan­den weg­code én argu­menten. Moet er iemand eerdere ervar­ing hebben met dergelijke zak­en, dan zijn tips alti­jd welkom. Ik hou jul­lie op de hoogte van de afloop.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

18 reacties

  1. Naar boven bren­gen valt nog alti­jd onder laden&lossen. Zie ook de voor­beelden op wegcode.be.
   Een winkel bin­nen­gaan om een bestelling af te halen, valt dan niet meer onder stil­staan voor laden en lossen. Dat is dan weer park­eren.

   Het ver­schil tussen de twee is toch evi­dent?

  1. Bor­den voor een tijdelijk par­keerver­bod aan­vra­gen op een plaats waar er al een per­ma­nent ver­keerver­bod is???

   Op het forum van wegcode.be staat een top­ic waarin exact die sit­u­atie beschreven wordt. Je moet het maar eens opzoeken.

   1. Het is niet omdat je buur­man in een afgrond springt, dat jij dat ook moet doen.

    Een stil­staand voer­tu­ig bin­nen de bebouwde kom is géén gevaar. Een stil­staand voer­tu­ig op een autosnel­weg (ongeval, staart van de file) is dat bijvoor­beeld wél.

 1. Je hebt een overtred­ing begaan, maar niet op Artikel 25.1.2. Wel op Artikel 32bis. Je mag je knip­per­licht­en namelijk alleen maar gebruiken in welom­schreven omstandighe­den, meer bepaald het waarschuwen voor gevaar of een ongeval.

  Voor de rest klopt je redener­ing ivm stil­staan. Met de Weg­code in de hand (zie wegcode.be) kan je dit suc­cesvol aan­vecht­en. Ver­huizen is iets dat zeer zek­er onder laden en lossen valt. Ook al duurt het een half uur om een zetel naar boven te bren­gen.

  Overi­gens is een con­troleur van De Lijn vol­gens Artikel 3.12 wel bevoegd om overtredin­gen van Artikel 25.1.2 (park­eren op bushalte) vast te stellen, maar niet voor overtredin­gen van Artikel 32bis (onterecht gebruik van knip­per­licht­en).

  1. Dankjew­el voor die uitvo­erige beschri­jv­ing Amedee. Over het al dan niet mogen gebruiken van knip­per­licht­en heb ik alsnog mijn twi­jfels. Een stil­staand voer­tu­ig in een drukke lijkt me ook een gevaar­lijke sit­u­atie. Ik heb onze buur­man van bpost overi­gens net het­zelfde zien doen vanavond: 4 pinkers aan en postza­kken inladen in zijn bestel­wa­gen. Voor dat voer­tu­ig stond ook nog een vracht­wa­gen van de Post, op dezelfde bushalte. Moest inder­daad alsnog blijken dat ik geen licht­en mocht aan­doen, dan zal ik je argu­ment gebruiken dat een con­troleur van De Lijn onbevoegd is voor overtredin­gen van knip­per­licht­en. Er is een kan­toor van De Lijn vlak­bij. Ik maak er mor­gen werk van, of zodra de boete bin­nen komt.

   1. Zwi­jg gewoon over Artikel 32bis. Ik heb dat enkel ver­meld ter infor­matie. Je moet zelf niet begin­nen over zak­en waar­voor een con­troleur niet bevoegd is. In dit geval alleen Artikel 25.1.2.

 2. Het opzetten van de pinkers omdat je een gevaar was zou dan weer beteke­nen dat je daar niet mocht laden en lossen.

  “Het is ver­bo­den stil te staan en te park­eren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kun­nen beteke­nen voor de andere wegge­bruik­ers ”

  Dus ofwel in overtred­ing met het ene, anders het andere artikel.
  Maar zoals gezegd maakt dat niet uit, dat is niet waar ze je van beschuldigen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *