Belspelletjes

Deze week in Bas­ta nemen de Neven­ef­fecten het op tegen de bel­spel­let­jes op tele­visie. Je kent ze wel: zo’n onnozel pro­gram­ma om half één ’s nachts waar geen kat naar kijkt, maar waar je toch “Dui-zen-den euro’s win­nen kan!”

Namen ze het vorige week nog op tegen klanten­di­en­sten, dan zijn deze week de bel­spel­let­jes aan de beurt. 1VRT, De mol in het bel­spel, 17 jan­u­ari 2011. Bas­ta plantte hun mol, Maxime De Winne, als pre­sen­ta­tor van Quizzit in het cen­trum van de actie. Onder­tussen werd reken­won­der Gaë­tan De Weert ingezet om de tel­sleu­tel van iedere opgave te krak­en. Wat vol­gt is een heroïsche stri­jd tegen de bierkaai.

Is dit het einde van de bel­spellen op tv? Ik vrees een beet­je van niet. Vol­gens de reportage blijkt VTM nog steeds veel geld te ver­di­enen aan deze gok­spellen. In het huidi­ge cri­siskli­maat zal geen enkele man­ag­er zomaar beslis­sen om zo’n geld­kraan zomaar dicht te draaien. Ook de Kansspel­com­missie en ‘Staatssec­re­taris voor de Coör­di­natie van de fraudebe­stri­jd­ing’ Carl Devlies zullen hier weinig ver­schil in kun­nen mak­en. Omdat ons land nog steeds op zijn gat ligt zon­der nieuwe regering zal de nodi­ge, nieuwe wet­gev­ing wellicht nog lang op zich lat­er wacht­en.

De rest van de aflevering

VMMa heeft alle belspellen afgeschaft

(18 jan­u­ari) Blijk­baar was ik toch iets te negatief in mijn voor­spelling. De Vlaamse Media­maatschap­pij (VMMa), het moederbedri­jf van VTM en 2BE, heeft lat­en weten onmid­del­lijk en volledig te stop­pen met de uitzend­ing van deze gok­spellen. Peter Quaghe­beur, directeur-gen­er­aal van VMMa liet weten dat:

Ondanks het feit dat de organ­isatie van de bel­spel­let­jes volledig bin­nen het wet­telijke kad­er gebeurde, wat ook beves­tigd werd door de Kansspel­com missie, heeft de VMMa toch beslist om de uitzend­ing van de bel­spel­let­jes stop te zetten. Als er geen maatschap­pelijk draagvlak is voor bel­spellen, dan heeft het ook geen zin meer dat we ze uitzen­den.

Vlaams min­is­ter van Media Ingrid Lieten (SP.A) reageerde alvast ver­heugd op de besliss­ing van de VMMa.

Ik ben bij­zon­der blij dat zen­ders VTM en 2BE zelf hebben beslist de bel­spel­let­jes met onmid­del­lijke ingang van het scherm te halen. Het is belan­grijk dat een fam­i­liezen­der zijn maatschap­pelijke ver­ant­wo­ordelijkheid hierin neemt.

Jonas Geir­naert, een van de mak­ers van Bas­ta, vin­dt het een goede zaak dat de bel­spel­let­jes nu verd­wi­j­nen, maar hij vin­dt tri­om­fal­isme mis­plaatst. “Vol­gens ons zouden die bel­spel­let­jes nooit uit­ge­zon­den mogen geweest zijn”, zegt hij. Hij vin­dt het jam­mer dat de poli­tiek niet sneller inge­grepen heeft. De mak­ers van “Bas­ta” had­den wel verwacht dat hun pro­gram­ma enige com­motie ging veroorza­k­en, maar het feit dat de spel­let­jes nu stopgezet wor­den, kwam voor hen toch nog als een ver­rass­ing.

So long, suckers!

Lat­en we proberen om op een gepaste wijze afscheid te nemen van deze tele­vi­sionele gedrocht­en.

https://www.youtube.com/watch?v=1T1W1AazKro

In Ned­er­land, waar deze din­gen al enkele jaren gele­den ver­bo­den wer­den, kun­nen ze er ook wat van. Getu­ige daar­van is deze iet­wat sek­sis­tis­che com­pi­latie van bel­spel­p­re­sen­ta­tri­ces op SBS6.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

6 reacties

  1. Zelf hoop ik ook dat ze die idiote gok­spel­let­jes zo snel mogelijk afschaf­fen. Niet alleen is het een mis­lei­dende tac­tiek en ver­di­ent men grof geld op de kap van onnozele* mensen, programma’s als deze bieden ook hele­maal geen meer­waarde.

   * Onnozel als in: onschuldig, naïef, niet goed nadenk­end.

 1. En… Hun missie of beter ‘opdracht’ is ges­laagd. Maar de com­mer­ciële zen­ders kun­nen hele­maal niet zon­der het geld dat deze bedriegelijke spel­let­jes opbren­gen. Dus sta niet ver­steld als vol­gende (of maand) astro-tv te zien is op de zen­ders van VMMA. Ik stu­ur Ingrid Lieten alvast een doc­u­ment hierover door.

  1. Op andere zen­ders loopt momenteel al die wal­gelijke astro-tv. Een kijk­je bij buur­lan­den als Duit­s­land geeft vaak al een beeld van wat er ons te wacht­en staat.

   Alle­maal gelijkaardi­ge brol. Komt er een ver­bod op het ene, dan bedenkt men meteen al de vol­gende melkkoe.

   Op zich is het best erg dat men mensen zo in de luren leggen wil. Van de andere kant kan je ook stellen dat er blijk­baar toch nog genoeg mensen zijn dit hun geld aan dergelijke onnozeliteit­en willen ver­spillen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *