Over de afkoop van criminele straffen

Richard Nixon maakt het Victory SignIedereen is gelijk voor de wet? Dat fabelt­je hoor je wel eens wan­neer een regel­neef je op de vingers tikt. Klassen­justi­tie bestaat, en al veel langer dan van­daag. Prins Lau­rent kri­jgt nooit een ver­keers­boete wan­neer hij met zijn Fer­rari en een brede gri­jns voor­bi­je de flikken scheurt. Directeurs van banken gaan vri­juit omdat hun vrien­den in de poli­tiek te traag zijn om alle juridis­che gaat­jes te dicht­en. Rijke zak­en­lui kopen zichzelf uit de gevan­ge­nis. En het alomte­gen­wo­ordi­ge excu­us van ‘cri­sis’ en geld­nood opent nu ook deuren voor ander mis­bruik juridisch ver­ant­wo­orde prak­tijken.

Crim­ine­len hebben vorig jaar in 6.677 strafza­k­en hun ver­vol­ging mogen afkopen. Daar­bij zat­en slechts elf finan­ciële dossiers. […] In werke­lijkheid wor­den afkoopdeals ges­loten met crim­ine­len van alle slag. […] Onder meer zware dief­stallen, dief­stallen met geweld, opzettelijke sla­gen en ver­wondin­gen, drugs of dop­ing en zelfs ver­schil­lende feit­en van sek­suele uit­buit­ing, aan­rand­ing en verkracht­ing. […] “De per­cep­tie is ver­keerd”, reageert pro­cureur-gen­er­aal van Gent Ani­ta Har­rewyn. […] Opval­lend is ook dat in Vlaan­deren een pak meer min­nelijke schikkin­gen wor­den getrof­fen met crim­ine­len.1Lars Bové, Duizen­den crim­ine­len kopen hun ver­vol­ging af, De Tijd, 27 augus­tus 2013, p. 1.

Een blan­co straf­blad voor iedereen, het bli­jft mogelijk zolang je maar genoeg cen­ten hebt. Van­daag nog ver­scheen in een andere krant hoe de ribbekes-man­nen Reinoud en Peter-Jan Van Iseghem van Amadeus hun gerechtelijk onder­zoek naar fis­cale fraude afkocht­en voor €10 miljoen. Resul­taat:

  • Win voor de staat want er is geld om de negatieve begrot­ing op te smukken, en er is geen per­son­eel nodig om de zaak verder te ver­vol­gen.
  • Win voor de beklaagde want de uitein­delijke boete was waarschi­jn­lijk hoger.
  • Fail voor justi­tie, want… tja… is dit nog justi­tie?

Geen klassen­justi­tie? Geef het nog een tien­tal jaren. Dan kun­nen we de min­der gefor­tuneerde crim­ine­len in werkkam­p­en steken om hun schuld en kost terug te betal­en. Van daar is het slechts een kleine stap eer we terug bij de slav­ernij uitkomen.

Of ben ik nu te dystopisch aan het denken?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

  1. Een oud klasgenoot­je van mij is door haar vriend verkracht, de oud­ers van die jon­gen hebben haar toen geld gebo­den om een rechtza­ak te ver­mi­j­den. Die jon­gen heeft daar­na een poli­tieo­plei­d­ing gevol­gd en heeft nu daar een lei­d­inggevende func­tie. Een vero­ordel­ing voor verkracht­ing had het e.e.a. in de weg gestaan.…Geld opent idd deuren.…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *