Varkensgriep in Mexico

In Mex­i­co zijn zek­er zes­tig mensen overleden aan een nieuwe, gevaar­lijke vari­ant van de varkens­griep. De over­heid heeft alvast enkele voor­zor­gen genomen om een verdere ver­sprei­d­ing te voorkomen. Zo zijn in en om Mex­i­co-stad de scholen, musea, bibio­theken en the­aters ges­loten in de hoop een verdere ver­sprei­d­ing te voorkomen.

Nieuw griepvirus

Deze nieuwe vari­ant van griepvirus, ook wel H1N1 genoemd, is onlangs opge­do­ken in Mex­i­co en het zuiden van de Verenigde Stat­en. Het gevaar op besmet­ting is ern­stig, en de ziek­te kan eventueel uit­groeien tot een pan­demie. 1Een wereld­wi­jde epi­demie.

Dat zegt Mar­garet Chan, het hoofd van de Wereldge­zond­hei­d­sor­gan­isatie (WHO), die de sit­u­atie op de voet vol­gt in samen­werk­ing met alle lan­den. Of het ook werke­lijk tot een pan­demie zal komen is nog onzek­er, maar waakza­amheid is gebo­den. De WHO noemt de sit­u­atie in ieder geval zorg­wekkend. De alarm­fase voor een pan­demie bli­jft gehand­haafd op fase 3, op een schaal van 1 tot 6.

Wie de uit­braak van het varkens­griepvirus op de voet wil vol­gen kan terecht bij HealthMap. Deze site aggregeert gezond­hei­d­snieuws en ver­w­erkt alles in kaart met Google Maps. Op die manier kri­jg een overzicht van de mon­di­ale ver­sprei­d­ing.

Verenigde Staten

In Mex­i­co zouden er al 68 mensen overleden zijn aan de griep en is er sprake van duizend zieken. Net over de grens, in het zuiden van de Amerikaanse stat­en Cal­i­fornië en Texas, zijn ook zeven gevallen gemeld.

Ook de staat Kansas, in het mid­den van de VS, maakt meld­ing van min­stens twee mensen die lij­den aan de varkens­griep.

Goed nieuws is alleszins dat de nieuwe varkens­griep blijk­baar behan­deld kan wor­den met antivi­rale mid­de­len. In de VS zijn de zieken nu overi­gens aan de beter­hand.

België

Het Inter­min­is­ter­iële Com­mis­sari­aat Influen­za gaat een infor­matiecam­pagne opstarten over de nieuwe varkens­griep in Mex­i­co. Dat is beslist op een ver­gader­ing van 30 experten inza­ke virussen in Brus­sel.

Die raden iedereen die naar Mex­i­co of het zuiden van de Verenigde Stat­en reist, aan om erg hygiënisch te zijn en niet onn­odig naar de getrof­fen streken te gaan. Ook een zieken­huis bin­nen­stap­pen kan al een risi­co beteke­nen.

De meeste toeris­tis­che trek­pleis­ters liggen weliswaar ver van de getrof­fen regio’s af, maar wie ziek terug­keert, moet meteen naar de huis­arts.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.