Terroristen dreigen met aanslag in België

terroristen dreigen aanslag belgie

Drie gemaskerde en gewapende man­nen van een onbek­ende organ­isatie dreigen met ter­ror­is­tis­che aansla­gen in Bel­gië. Dat valt te zien op een DVD met een video-ter­reur­bood­schap die van­mor­gen werd bezorgd bij de nieuws­di­en­sten van VRT en VTM.

De DVD zat in een enveloppe zon­der begelei­dend schri­jven. In de video­bood­schap, die vier minuten duurt, bedreigen de man­nen de Bel­gis­che bevolk­ing van­wege de aan­wezigheid van Bel­gis­che mil­i­tairen en F16-gevechtsvlieg­tu­igen in Afghanistan. Er is muziek te horen en Ned­er­landse onder­titel­ing maakt de bood­schap duidelijk:

“Jul­lie land zal daarom ver­to­even in chaos, bloed­vergi­eten en gruwelijke aansla­gen die op elk moment, op elke plaats kun­nen plaatsvin­den.”

De afzen­ders ver­wi­jzen in hun video­brief naar eerdere aansla­gen in Madrid, Lon­den en New York. Het is nog onduidelijk of het om een grap gaat of de bedreigin­gen serieus genomen moeten wor­den. De fed­erale poli­tie heeft de bood­schap alvast in beslag genomen voor onder­zoek en een onder­zoek ges­tart.

De Bel­gis­che pre­mier Yves Leterme weigert com­men­taar, maar de Bel­gis­che regering kwam even lat­er toch naar buiten met deze reac­tie:

“Wij ver­zoeken de ter­ror­is­ten met aan­drang om zich niet te men­gen in onze interne aan­gele­gen­heden. De Bel­gen willen hun stri­jd graag voorzetten zoals die nu is: intern.”

Just kid­ing.

Videoboodschap

Tekst van de videobooschap

Jayshou
Alk­i­taal

Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloek­ten satan In den naam van Allah, de erbarmer de meest barmhar­tige, alle lof komt toe aan Allah.

Hem loven wij en hem vra­gen wij om hulp en vergev­ing. Wie door Allah geleid wordt kent geen mis­lei­d­ing. En wie hij op een dwaal­spoor zet kent geen lei­d­ing. Ik getu­ig dat er geen ware God is behalve Allah alleen.

En ik getu­ig dat Mohammed zijn dien­aar en zijn bood­schap­per is vrede zijn met hem.

En met zijn fam­i­liele­den en zijn met­gezellen, moge Allah tevre­den zijn over hun. Tot hier­toe heeft Bel­gië zich afz­i­jdig gehouden van de stri­jd die de neo-kruis­vaarders hebben opgezet tegen de Islam.

We hebben echter ver­nomen dat deze sit­u­atie gewi­jzigd is door F16’s en man­schap­pen te sturen naar Afghanistan. Deze besliss­ing door de Bel­gis­che regering is een duidelijk sig­naal en een uit­ing van vijand­schap tegen­over de Islam.

Daarom rea­geren wij met deze bood­schap.

Ten eerste, aan de Bel­gis­che regering:
De fout die jul­lie mak­en, tre­ft niet alleen jul­lie regering maar elke burg­er in dit kleine land. Of dacht­en jul­lie te kun­nen schi­eten op onze broed­ers, kinderen en vrouwen; ter­wi­jl jul­lie vrouwen en kinderen veilig thuis zit­ten?

De eer van één moslim is ons dier­baarder dan heel dit land, met haar inwon­ers, democ­ra­tie bij elka­ar.

Jul­lie land zal daarom ver­to­even in chaos, bloed­vergi­eten en gruwelijke aansla­gen die op elk moment, op elke plaats kun­nen plaatsvin­den.

Ten tweede: aan de Bel­gis­che bevolk­ing: Jul­lie ver­schuilen zich achter de mensge­maak­te wet­ten, democ­ra­tie genaamd, om jul­lie dier­lijke en beschamende gewoontes verder te zetten zoals ped­ofil­ie, moord en over­spel.

Maar deze medaille heeft een keerz­i­jde, namelijk dat jul­lie mede ver­ant­wo­ordelijk zijn voor de daden van jul­lie regering. Vergeet niet dat het JULLIE bloed is dat zal vloeien, door een besliss­ing die jul­lie regering heeft genomen uit eigen belang.

Jul­lie enige uitweg is het vol­gende:

De regering onder druk zetten om de troepen in Afghanistan en andere moslim­lan­den onmid­del­lijk terug te trekken.

Weet dat stilzwi­j­gen goed­keuren is van gruwel­daden en dat jul­lie stem lat­en horen, ver­w­er­pen van het kwade is. Leer uit de geschiede­nis en zorg dat Madrid, Lon­den en New York zich niet in Bel­gië her­haalt.

Weet dat wij geen medeli­j­den hebben met jul­lie en dat wij naar de dood ver­lan­gen net zoals jul­lie van dit lev­en houden.

Een stri­jder op het pad van Allah heeft slechts één doel: het marte­laarschap. Ten derde, aan onze moslim­broed­ers en –zusters: Wij ver­wit­ti­gen jul­lie om jul­lie niet te lat­en doen door het poli­tieke spel van de regering en de media. Praat niet uit angst of wan­hoop, mits deze ongelovige de oor­log aan Allah hebben verk­laard en de uitkomst daar­van is duidelijk.

De over­win­ning behoort toe aan Allah, aan Zijn bood­schap­per en aan de gelovi­gen. Vertrouw op Allah, wees niet bang, sluit jul­lie aan bij de kar­avaan van de over­win­ning.

Moslim­broed­ers en –zusters: ver­mi­jd open­bare en drukke plaat­sen en plaat­sen van ontucht.

Vergeet ons niet in jul­lie smeekbe­den.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.