Regels voor presidentieel debat #2

John Kerry en George W. Bush
De nog goed­lachse tegen­standers tij­dens hun vorige debat in Flori­da, 30 sep­tem­ber 2004.
Ameri­ka kri­jgt vananavond het tweede pres­i­den­tieel debat in prime time te zien op tele­visie. Anal­is­ten bestem­pe­len de tweede con­frontatie als cru­ci­aal in de stri­jd om kiez­ers. Het zal er dus bit­sig aan toe gaan in de Wash­ing­ton Uni­ver­si­ty in St-Louis, Mis­souri. In het vorige debat bei­de kan­di­dat­en in monoloog-vorm hun mening gaven over de sit­u­atie in Irak en over het buiten­lands beleid. Tij­dens dit debat zal het anders gaan. (Klik hier voor de regels.)
  1. Voor de aan­vang van het debat mogen mensen uit de zaal vra­gen indi­enen.
  2. Mod­er­a­tor Charles Gib­son kiest hieruit een gelijk aan­tal over bin­nen­lands, buiten­lands en economisch beleid.
  3. De per­soon uit het pub­liek mag zijn ges­e­lecteerde vraag stellen aan een van bei­de kan­di­dat­en.
  4. Kan­di­daat 1 (K1) kri­jgt twee minuten om te antwo­or­den op de vraag.
  5. Kan­di­daat 2 (K2) kri­jgt ander­halve min­u­ut om ook te antwo­or­den of com­men­taar te geven op het antwo­ord van K1.
  6. De mod­er­a­tor kan K1 en ver­vol­gens K2 nog eens der­tig sec­on­den extra geven.
  7. Op deze wijze komen min­stens zestien vra­gen aan bod.
  8. Na de vra­gen kri­j­gen de kan­di­dat­en nog een twee minuten om af te sluiten.

Ik zou vanavond wel graag naar het debat kijken. Lijkt me stukken inter­es­san­ter dan die minieme samen­vat­ting die ze in het nieuws tonen. Wel lastig dat prime time in de Verenigde Stat­en overeenkomt met slaap­ti­jd in Bel­gië. Gelukkig hebben we een goede vide­o­recorder. Om te kijken zal ik kiezen tussen Ned­er­land 2 (2u45-4u45) of CNN (3u-4u). Die eerste optie lijkt me inter­es­san­ter omdat ze langer duurt en vol­gens mij meer rand­in­for­matie zal geven. Moesten onze noorder­bu­ren er echter voor kiezen om simul­taan te ver­tal­en dan kijk ik toch liev­er naar CNN.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.