Maarten VogelsDeze gast­blog werd geschreven door Maarten Vogels van Bel­gian Motor­sport, autosport-fotograaf met een passie voor alles op vier wie­len. Je kan hem tegenkomen op cir­cuits in Bel­gië, Duit­s­land, Ned­er­land en Frankrijk. Volg zijn werk op Face­book en YouTube.

Peugeot nodigde me uit om de nieuwe Peu­geot 308 te testen in de Franse Elzas op don­derdag 5 en vri­jdag 6 sep­tem­ber. Het was de eerste keer dat ik met een vlieg­tu­ig op reis ging. Ik had er alti­jd een beet­je angst voor door de vele nieuws­bericht­en van ongevallen.

Een­maal in het vlieg­tu­ig kon ik ken­nis mak­en met de vijf andere blog­gers die ook waren uitgen­odigd namens Finn. Steven Beeck­man, Sara Van de Velde en Jen­the Blockx uit Vlaan­deren en Emmanuelle Hubert en Samuel ‘Sam’ Piro­ton uit Wal­lonië.  (( Onze avon­turen waren live te vol­gen op Twit­ter dankz­ij de hash­tags #NewPeugeot308 en #308Bloggers. [/mfn] Jen­the werd m’n copi­loot voor bei­de dagen.

Bienvenue en Alsace !

Aangekomen op de luchthaven van Basel dook een eerste prob­leem op. De luchthaven had twee uit­gan­gen: een­t­je voor Zwit­ser­land, en een andere voor Frankrijk en Duit­s­land. Ter­wi­jl iedereen wachtte op de bagage had Samuel al de Zwit­serse uit­gang genomen. De vrien­delijke dame van Peu­geot die ons stond op te wacht­en moest via een omweg langs de douane om Samuel te halen.

Een korte wan­del­ing bracht ons op een ter­rein waar de nieuwe Peu­geot 308 stond te blinken in deze late zomer­zon. We kre­gen iets fris te drinken aange­bo­den en luis­ter­den naar de gede­tailleerde uit­leg over alle nieuwe func­ties in de 308. Samen met Jen­the begon ik aan het eerste deel van de testrit.

De zonnige Elzas

Peugeot 308 testrit

Maarten Vogels test de Peugeot 308

Bergmeer in de Elzas


(Boven­staande video door Steven Beeck­man.)

Peugeot 308, met  i‑cockpit

De grote nieuwigheid van de Peu­geot 308 is de i‑cockpit die word gedom­i­neerd door een 9,7” touch­screen waarmee alle func­ties wor­den bedi­end: radio, tele­foon, nav­i­gatie, air­co, media, rij assis­ten­tie, apps en instellin­gen. Dankz­ij deze inte­gratie in één toes­tel ziet de cock­pit er bij­zon­der strak uit.

Er zit ook geen oud­er­wetse han­drem in, maar een knop die je moet indrukken. Wan­neer je vertrekt uit stil­stand gaat de han­drem automa­tisch af zodra de kop­pel­ing op komt. Het stu­ur is opzettelijk klein­er dan nor­maal en kreeg een sportieve styling.

Jen­the was onder de indruk van de goede gelu­id­skwaliteit van de Blue­tooth MP3-spel­er die hij had gekop­peld met zijn iPod.

Musée de l’Aventure Peugeot

Na een rit van ongeveer 2 uur met toch enkele omwe­gen kwa­men we aan bij het Musée de l’Aven­ture Peu­geot in Sochaux. Samen met de rest van de Bel­gis­che groep kre­gen we er een uit­ge­brei­de uit­leg door een ent­hou­si­aste gids over de geschiede­nis en het ontstaan van de eerste Peu­geot auto’s aan het einde van de 19de eeuw.

Automobiles Peugeot Paris

Peugeot accessoires

Peugeot Museum in Sochaux

Klassieke Peugeot

Peugeot leeuw

Peugeot concept car

PSA Sochaux

Als vol­gende stond er een bezoek gep­land aan de PSA fab­riek in Sochaux, op enkele minuten rij­den van het muse­um. Daar werken 11.000 mensen samen om ver­schil­lende Peu­geots en Cit­roëns te pro­duc­eren, waaron­der de nieuwe Peu­geot 308. We kre­gen er een fluo vest­je en vei­lighei­ds­bril omdat we het con­struc­tie pro­ces gin­gen vol­gen van kleine stuk­jes metaal tot volledig afgew­erk­te auto.

Bezoek aan de PSA fabriek in Sochaux

Een leg­er aan robots was con­stant bezig om de ver­schil­lende kleine stukken alu­mini­um en staal samen te lassen tot het nieuwe EMP2 plat­form. Het leek alsof de robots met elka­ar com­mu­niceer­den door het futur­is­tis­che gelu­id dat ze maak­ten.


(Boven­staande video door Maarten Vogels.)

Dit plat­form is 140 kg lichter door het gebruik van spe­ci­aal com­posiet mate­ri­aal. Het totaal gewicht van de Peu­geot 308 is hier­door amper 1.075 kg in de basis ver­sie.1 In de fab­riek passeer­den we geregeld een broodau­tomaat met sand­wich­es en baguettes. Daar had ik zo veel zin in, maar kon geen kopen om prak­tis­che rede­nen.

PSA EMP2 platform

Na het bezoek aan de fab­riek wer­den we geleid naar de per­scon­fer­en­tie die ook op het ter­rein van de fab­riek plaatsvond. Door de enorme omvang van het ter­rein (61.500 m²) was het nodig om de auto te nemen.2 Ein­delijk kon ik mijn honger stillen met lekker Frans brood een schi­jf­je hesp en jus d’orange.

Marc Bocqué van Peugeot

Plan van de PSA fabriek Sochaux

Testrit door de bergen

Ver­vol­gens begon deel 2 van de testrit langs prachtige land­schap­pen en uitzicht­pun­ten in de Elzas. Onder­weg was er een tussen­stop om even wat uit te rusten en wat te drinken. Ik zag een ligbed­je en kon er niet aan weer­staan. Met een andere Peu­geot 308 ging de testrit verder door berg­we­gen met de ene haar­speld­bocht na de andere.

Peugeot 308 bergrit

Iets na 20u kwa­men we aan bij het hotel resort Bar­rière te Ribeauvil­lé waar we meteen naar de cock­tail­bar kon­den en wat lat­er een lekker drie­gan­gendin­er voorgeschoteld kre­gen. De ervarin­gen van deze dag wer­den uit­ge­breid bespro­ken.

Hotel Resort Barrière Ribeauvillé

Château du Haut-Koenigsbourg

Na een welver­di­ende nachtrust en lekker ont­bi­jt­buf­fet kre­gen we opnieuw een andere test­wa­gen. De bergrit bracht ons langs het kas­teel Haut-Koenigs­bourg uit de 12de eeuw dat op een 700 m hoge berg een prachtig uitzicht gaf over de wijn­ranken van de Elzas.

Château du Haut-Koenigsbourg

Haut-Koenigsbourg

Circuit Eugène

Even lat­er kon­den we zelf de automa­tis­che nood­stop func­tie testen op Cir­cuit Eugène. We moesten zeer kort achter onze voorlig­ger rij­den, ges­imuleerd met een soort van kussen dat naast een tes­tau­to was beves­tigd. Zodra de auto detecteerde dat je te kort naderde, dan remde hij automa­tisch, zelfs indi­en je nog gas gaf.

Circuit Eugène


(Boven­staande video door Samuel Piro­ton.)

Terug aan het hotel kre­gen we weer een andere Peu­geot 308 voor de rit terug naar de luchthaven. Bij­na aangekomen aan de luchthaven kre­gen we een steen­t­je tegen de voor­ruit met een barst van 30cm tot gevolg. De auto kon dus terug naar de fab­riek voor een nieuwe ruit.

Een barst in de ruit van onze Peugeot

In het restau­rant van de luchthaven werd ons wederom een drie­gan­gen­lunch voorgeschoteld. Nadi­en moesten we nog een vijf­tal uren wacht­en op het vlieg­tu­ig dat ons terug naar Brus­sel bracht.

Het was een unieke ervar­ing waar­voor ik Peu­geot en Finn van harte wil bedanken. Deze hele beleve­nis was tot in de pun­t­je geor­gan­iseerd. De medew­erk­ers van Peu­geot waren alti­jd behulpza­am en vrien­delijk. Voor her­hal­ing vat­baar dus.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

  1. Waarom geen enkele infor­matie over de rij-ervar­ing? Wegge­drag en weg­lig­ging van de auto?
    Indruk van de motor? Dat is wat mensen willen lezen bij een testver­slag over een nieuwe auto…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *