Immoweb fraude

Op Immoweb stikt het van de fraudeurs. Eind 2010 kwam de vast­goed­site negatief in het nieuws na een scherp onder­zoek van Humo. 1Humo, Fraude op Immoweb, 8 novem­ber 2010. Helaas zien we sinds­di­en nog maar weinig ver­be­ter­ing.

Momenteel zijn mijn vriendin en ik aan het uitk­ijken naar een iets grot­er apparte­ment in Antwer­pen. Om online een apparte­ment te zoeken begin je uit­er­aard bij “de 1e vast­goed­site van Bel­gië” omdat hun aan­bod zo groot is. Makke­lijk fil­teren op locatie, post­code, type en je kri­jgt meteen een hon­derd­tal passende resul­tat­en.

Valse zoekertjes herkennen op Immoweb

Tussen al die resul­tat­en kwam ik dit tegen: een apparte­ment van 48 m² met twee slaap­kamers en en geen extra kosten voor €450 per maand — ref­er­en­tie 2999025.

Immoweb ref. 2999025Mas­ter bed­room has a mar­ble en-suite bath­room with show­er and mar­ble wash­basin. The main bath­room is beau­ti­ful­ly dec­o­rat­ed with mar­ble and lime­stone has a large bath tub, show­er and toi­let. The bath­rooms are fit­ted with supe­ri­or fit­tings and fea­ture exten­sive use of mar­ble and lime­stone. There is also a sep­a­rate guest toi­let with a small hand basin. Flat screen TV, ful­ly air con­di­tioned with three inde­pen­dent zones which can be con­trolled indi­vid­u­al­ly, DVD play­er, stereo unit, spare DVDs and CDs, a small library.

Fan­cy that, ziet er alvast strak uit, en een echt koop­je voor zo’n pri­js. Alleen lijkt het veel grot­er dan de opgegeven vierkante meter. Toch maar eens een mailt­je sturen en het adres vra­gen.

Immoweb ref. 2999051We kijken nog wat verder tussen de andere zoek­ert­jes. Uit nieuws­gierigheid gin­gen we ook eens kijken bij de wat duur­dere aan­biedin­gen. En daar kwa­men we een chique loft tegen met een ver­dacht gelijkaardi­ge beschri­jv­ing — ref­er­en­tie 2999051. Meteen is het duidelijk dat we hier met een oplichter te mak­en hebben. Een korte zoek­tocht in Google met dezelfde beschri­jv­ing lev­ert alvast enkele gelijkaardi­ge resul­tat­en. Bewi­jzen genoeg dus.

Hallo meneer de oplichter

Onder­tussen zat er blijk­baar al een antwo­ord in onze inbox van ene Frank Raoul C. Aelvoet (frank34533frank@hotmail.com).

Thanks for your inter­est. The apart­ment is still avail­able. I recent­ly moved my work in Liv­er­pool, Unit­ed King­dom, but the rent is high here, I decid­ed to offer for rent the apart­ment that i have in Antwer­pen. I can rent the apart­ment for max­i­mum 9 years … This is the peri­od that I have a con­tract here, but I can rent it for a short­er peri­od as well. I own the ground and is exact­ly as in the pho­tos. The rent for 1 month is 700 EUR and includes all your util­i­ties (water, Inter­net, cable). The price includ­ed the fur­ni­ture. You can enter the apart­ment on the same day when receiv­ing the keys .. The only prob­lem is that I am the only per­son who has the keys, but I hope to find a com­pro­mise. If you’re inter­est­ed, write me back .
I send you some pic­tures and all details with my apart­ment!

Het eerste appart­ment was gele­gen aan de Ver­schans­ingstraat 54/3. Dat is hier om de hoek. Ik doe opnieuw een zoek­tocht op Google naar die adres, en zie dat het eigen­lijk te koop staat op enkele andere web­sites. Blijk­baar plukt men die infor­matie dus gewoon van elders.

Hoe de sit­u­atie verder zou ontwikke­len lezen we in het artikel van Humo over fraude op Immoweb.

De man wil van tevoren 900 euro op een reken­ing van koerierbedri­jf TNT lat­en storten — 450 euro waar­borg en 450 euro voor de eerste maand huur. Daar­na zal hij “bin­nen drie dagen” de sleu­tel en het con­tract over­mak­en.

“Als u beslist het apparte­ment te nemen, dan geeft u TNT de toestem­ming om het geld aan mij over te mak­en. Indi­en niet, stu­urt u sleu­tels en con­tract terug, en vraagt u TNT het geld terug aan u te storten.”

Goed dat we daar niet in zullen trap­pen. Onder­tussen bli­jf ik deze oplichter wel verder bait­en. We zullen zien of daar nog wat inter­es­sants uit komt.

Oplossing in de maak?

Peter Gryp­don­ck, directeur van Immoweb, liet toen vorig jaar in zijn reac­tie weten dat het qua­si onmo­gelijk is om alle zoek­ert­jes te con­trol­eren. Omdat het er zoveel zijn, zei hij. Onmo­gelijk? Dat lijkt mij toch eerder een gebrek van goede wil in plaats van over­ma­cht.

Eén mogelijke oploss­ing is alvast een­voudig. De meeste zoek­ert­jes waarmee fraude wordt gepleegd zijn Engel­stal­ig. Fil­ter uw zoek­ert­jes op taal­ge­bruik dat woor­den als “bed­room”, “bath­room” of “kitchen” bevat. Dat is al héél wat min­der werk. Dagelijks de resterende, nieuw­ste plaatsin­gen doorkam­men is toch zek­er mogelijk.

Wat onze voor­beelden betre­ft heb ik ze alvast al fout aangegeven met de knop “Meld een ver­giss­ing”. We zullen zien wat er van komt…

Update: Lees nu ook enkele offi­ciële reac­ties van Immoweb zelf.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

259 reacties

 1. Hey,

  Wij hebben dit apparte­ment ook gevon­den te huur in Leu­ven. We von­den het al ver­dacht :) Gelukkig zijn wij slim genoeg om geen geld op te sturen voor een apparte­ment dat we niet te zien kri­j­gen. Hopelijk andere mensen ook.

  1. Beste mensen

   Same sto­ry over here.
   Ook te Leu­ven.

   Het klonk al ver­dacht en onmo­gelijk.
   Pas dus op mensen

   groeten
   AmyB

   1. Nog even ter ver­meld­ing zijn naam was Michael Gau­ren met dit e‑mailadres
    michael03.gauren@gmail.com

    Hij kwam uit Brix­ton en ver­hu­urde zijn apparte­ment in Leu­ven voor € 420 incl alles + zijn inboedel

    MENSEN PAS AUB OP

    groeten

    1. Ik ben zo blij dat ik het adres net heb opge­zocht en op deze pag­i­na terecht bent gekomen. Ik heb nog gis­tere gespro­ken met 1 van de oplichters wat een ass­holes

  2. Onze zoon heeft een nieuwe baan in Brus­sel, de tijd om nieuwe woon­ruimte te vin­den is dus 10 dagen .…
   Nu al drie(!!!) smerige oplichters , de een zit in schot­land .… De ander in frankrijk.
   Meerdere malen gemaild, stu­urde meerdere foto’s van zichzelf, zijn vrouw en paspoorten plus bel­gis­che f‑kaarten.
   Zijn agent was Ret­tie, die zouden de sleu­tels ops­turen , nadat mijn zoon 1000 euro overge­maakt had aan “ret­tie”. Zag er , voor een leek, betrouw­baar uit.
   Maar helaas, wij wilden graag eerst het apparte­ment zien( overi­gens was er geen huis­nr bek­end) dus .…. Fraude!!!!
   Ik ben erg benieuwd hoe zo n bankreken­ing werkt…????

 2. Ik heb deze mailt­jes ook let­ter­lijk gekre­gen. Omschri­jv­ing van het apparte­ment is let­ter­lijk het­zelfde, zo ook het ver­haal over Liv­er­pool. Het ging hier alleen over een apparte­ment in Ams­ter­dam, voor €450. Maar nu han­delde de oplichter onder de naam van Yahn Khum.

 3. Van­daag ben ik het­zelfde tegen gekomen via mark­t­plaats, een ruim apparte­ment op de Keiz­ers­gracht voor slechts 450 eur inc. Toch nieuwschierig en even gereageerd, kreeg exact dezelfde mail als hier­boven. Alleen had deze per­soon het over een stort­ing op een reken­ing van mark­t­plaats, na stort­ing kwa­men de sleu­tels en een con­tract mijn kant op. Tevens niet inge­trapt , te mooi om waar te zijn. Maar ja niet geschoten is alti­jd mis !!

  1. Hey Erik. Het bli­jft me ver­bazen dat die oplichters over­al dezelfde tekst kun­nen gebruiken zon­der dat immo­bil­iën web­sites daar wat van merken. In ieder geval is het goed om te lezen dat ze jou alleszins niet liggen had­den. :-)

   1. Hey sti­jn,

    hier ook het­zelfde ver­haal in Meche­len. ook 450 euro, ook bij tnt storten met zelfs een link in zijn mail om te gaan kijken op de web­site van tnt. eerst ging hij de sleu­tel ops­turen, in de vol­gende mail moet je eerst één maand huur storten op reken­ing van tnt en je hebt drie dagen om te gaan kijken en dan in de laat­ste mail moesten de twee maand huur­waar­borg gestort wor­den voor hij de sleu­tel opstu­urt. het zoek­ert­je stond ook ook op immoweb maar is onder­tussen ver­wi­jdert. het ging over een bemeubeld apparte­ment met twee slaap­kamers maar als je echt wou dan zou hij zijn meubels lat­en opsla­gen zon­der extra kost.

 4. Pas op met Hol­lie Chap­man!

  Ze doet zich voor als een getrouwde vrouw uit Liv­er­pool. Ze ver­hu­urd een apparte­ment in Brugge voor maar 300 euro, inclusief water, elek­triciteit, afwas­ma­chine, enzovoort.

  Het ver­haal van een dochter die ges­tudeerd heeft in Bel­gië maar nu terug in Liv­er­pool woont. Ze vraagt via remax.com eerst 600 euro te betal­en, alvorens de sleu­tel te kri­j­gen van het apparte­ment.

  In Schilde stond ook al eens zo’n apparte­ment te huur, met heel mooie foto’s en een bij­zon­der lage pri­js.

  1. Hal­lo Nele. Ben je dit zoek­ert­je via Immoweb tegengekomen? Zo ja, heb je toe­val­lig ook nog de link naar die web­pag­i­na? Het lijkt me bij­zon­der inter­es­sant om zoveel mogelijk infor­matie te verza­me­len over dergelijke oplichters. Zek­er ook dit bericht ‘Liken’ op Face­book. Hoe meer mensen hier van op de hoogte zijn, hoe beter.

   1. Mijn ervar­ing dateert van juni 2009 de naam van de oplichter was toen Harold Fend­er die woont in Glas­gow en hij ver­hu­urde een app op de Frankrijk­lei 25 ik heb toen Immoweb op de hoogte gebracht ik heb nog steeds zijn mails mvg mevr Van Beek

 5. Ik snap niet, waarom deze immosites niet het “land van oor­sprong” bij hun adver­ten­ties zetten.

  Het IP adres kan makke­lijk opge­zocht wor­den bij het toevoe­gen van een adver­ten­tie en het is een extra “warn­ing” naar de gebruik­ers toe. Ik negeer nu al de zoek­ert­jes die geen tele­foon of immokan­toor hebben.

 6. Hal­lo,

  Ook mijn zus was er even mee weg maar gelukkig kreeg ze al snel door dat er meer aan de hand was. Even googlen en we kwa­men op uw site terecht wat onze ver­moe­dens beves­tigde. Ik heb toch een meld­ing gedaan op ecops.be (de inter­net­fraude-afdel­ing van de fed­erale poli­tie), je weet nooit dat het miss­chien in een grot­er dossier terecht komt. Ook meld­ing gedaan bij de echte immo-make­laar re/max (inter­na­tionale immo-make­laar) wiens naam de oplichters gebruiken om een bona fide indruk te wekken bij eventuele slachtof­fers. Op hun web­site wordt expli­ci­et gewaarschuwd voor deze fraudeurs en er wordt gevraagd om mis­bruik te melden, zodat ook zij een dossier kun­nen samen­stellen tegen deze oplichters.

  Grtjs

 7. Ook soort­gelijke mail, zojuist ont­van­gen, vertrouwde het meteen niet. Apparte­ment in Bre­da echt heel groot en heel mooi voor 700 alles inclusief. Blij dat ik gegoogled heb en dit tegenkwam.

  Niet exact dezelfde mail maar wel soort­gelijk. Wilde het geld hebben via ebay pro­tec­tion plan stu­urde zelfs zijn ital­i­aanse legit­i­matie mee. (engelse e‑mail) Eerst 700 euro over­mak­en, dan stu­urt hij de sleu­tels, 5 dagen de tijd om te bezichti­gen, dan komt iemand van ebay en dan moet je zeggen of je het wel of niet wilt.
  Serieus, denkt die man dat ik daar in trap, er komt iemand langs van ebay.. Waarschi­jn­lijk kri­jg je de sleu­tels nog niet eens in han­den. Als je het dan wil moet je de rest over­mak­en.

  Hoop dat met dit ver­haal nog meer mensen gewaarschuwd zullen zijn tegen dit soort e‑mails.

  1. Hoi Dianthe. Dankjew­el voor jouw ver­haal. Wat had ie deze keer pre­cies geschreven in zijn beschri­jv­ing? Als je de tekst naar hier kan kopiëren, dan kun­nen hopelijk meer mensen deze infor­matie te weten komen, en verkomen we samen dat nog meer oplichtin­gen.

 8. Een apparte­ment in Antwer­pen voor 400euro, nou te leuk om waar te zijn natu­urlijk, gemaild.

  Bij het lezen van z’n uit­ge­brei­de lange email ging het zek­er om een oplichter, heet Peter Pum­fleet uit Lon­don. 900 euro over­mak­en etc pre­cies als bovenge­noemde. Heb de emails nog steeds, die zijn erg lang. Wil het mis­bruik melden, weet niet pre­cies waar.

  1. Je kan het alti­jd proberen melden bij de beheerders van de web­site, maar of dat veel zal helpen is niet meteen duidelijk. Men kan de adver­ten­tie wel ver­wi­jderen, maar dat zal nie­mand belet­ten om die opnieuw aan te mak­en…

 9. Hel­lo,

  I have been exchang­ing e‑mails with some­one who rents his apart­ment in Strombeek-Bev­er for 400euro all-inclu­sive since mid-week last week. His sto­ry goes like this. He cur­rent­ly lives in Gabon, South Africa for work rea­sons that is why he is rent­ing his apart­ment. I des­per­ate­ly want­ed to have the apart­ment so I kept on check­ing my e‑mails every now and then. Just at noon­time today, the guy called me to know if I already sent the mon­ey through West­ern Union because his broth­er who lives in Vil­vo­orde is wait­ing for the go-sig­nal to give me the keys of the apart­ment and the con­tract. I decid­ed to write him an e‑mail to let him know that I want a trans­par­ent trans­ac­tion and pay­ing at front with­out hav­ing seen the apart­ment is just not hon­est. And now I am read­ing all this. I am glad I can put my case to rest. But the thing is that I gave my per­son­al infor­ma­tion to the per­son. That makes me feel uncom­fort­able. I hope this per­son can be trapped.

 10. Ik heb net wat emails uit­gewis­seld met een engels­man. Ik heb een idee waar­door je kunt achter­halen of je genept wordt of niet:

  • Kijk naar de naam, is het een veel voorkomende naam?
  • Zoek de naam op bij Face­book, Linkedin etc. Vooral bij Linkedin kun je gea­vanceerd zoeken op woon­plaats en pro­fessie. Vraag ook direct naar dergelijke accounts, ook tele­foon­num­mers.
  • Zoek op het adres? Wie wonen er in de buurt? Woont er miss­chien al iemand toe­val­lig op het adres?
  • Als iemand aangeeft in Enge­land te wonen zijn kleine spelfout­jes niet te tol­ereren (met name tij­den).
 11. Maandag lazen we ook een gelijkaardi­ge adver­ten­tie op Immoweb, de adver­ten­tie is dins­dag al wel van de site ver­wi­jderd. Wij had­den er uit nieuws­gierigheid toch eens naar gemaild en kre­gen de vol­gende mail in het Engels terug, met een gelijkaardig ver­haal:

  Hi,

  My name is Lau­ren Chap­man and I just received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Ver­lat­straat 27, 2000 Antwer­pen, with 2 bed­room, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I am an Eng­lish researcher work­ing for a phar­ma­ceu­ti­cal com­pa­ny and this apart­ment was bought while work­ing here in Bel­gium on a 5 year con­tract, as I thought it would be a bet­ter invest­ment than rent­ing. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems . The apart­ment has not been inhab­it­ed since I am no longer liv­ing in Antwer­pen.

  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.

  The apart­ment is the one in the pic­tures from the advertisment.I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)

  The rent for 1 month is 450 euro for the entire apart­ment includ­ing all util­i­ties: wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc. You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.

  About myself, I am 37 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .

  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,

  Lau­ren

  Te gelijkaardig met al jul­lie ver­halen, en dus niet te vertrouwen die han­del!

  Mvg,

  Tim & Julie

  1. ik ben blij dat ik dit artikel nog heb gelezen want ik heb juist de zelfde mail gekre­gen als jul­lie , alleen onder een andere naam en voor een apparte­ment in de stoof­s­traat 2 antwer­pen

   Hi,

   My name is Gre­go­ry Wim­brough and I just received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Stoof­s­traat 2, 2000 Antwer­pen, with 2 bed­room, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I am an Eng­lish researcher work­ing for a phar­ma­ceu­ti­cal com­pa­ny and this apart­ment was bought while work­ing here in Bel­gium on a 5 year con­tract, as I thought it would be a bet­ter invest­ment than rent­ing. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems . The apart­ment has not been inhab­it­ed since I am no longer liv­ing in Antwer­pen.

   I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
   In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.

   The apart­ment is the one in the pic­tures from the advertisment.I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)

   The rent for 1 month is 450 euro for the entire apart­ment includ­ing all util­i­ties: wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc. You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.

   About myself, I am 37 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .

   You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

   I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

   Best regards,
   Gre­go­ry

   kheb nog een paar mails van hem

    1. Het Ver­haal wordt nog leuk­er, m’n vriend en ik vertrouw­den het al van in het begin niet, aangezien er 2 apparte­menten te huur staan op dit adres en 1 te koop! We hebben toch enkele mails ges­tu­urd, om hem uit z’n tent te lokken,zien of hij een steek liet vallen, maar nog niet, m’n vriend gaat wel aangifte doen want dit kan niet… Hier is de mail:

     Hi,

     My name is Nor­man Braa­then and I just received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Vlaamse Kaai 59, 9000 Gent, with 2 bed­rooms, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I am an Eng­lish researcher work­ing for a phar­ma­ceu­ti­cal com­pa­ny and this apart­ment was bought while work­ing here in Bel­gium on a 5 year con­tract, as I thought it would be a bet­ter invest­ment than rent­ing. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems . The apart­ment has not been inhab­it­ed since I am no longer liv­ing in Gent.
     I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
     In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.
     The apart­ment is the one in the pic­tures from the advertisment.I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)
     The rent for 1 month is 425 euro for the entire apart­ment includ­ing: elec­tric­i­ty, Inter­net, cable tv, garbage.…heating will be pay by you depend of con­sump­tion. You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.
     About myself, I am 37 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .
     You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

     I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

     Best regards,

     Nor­man

    2. Dit zoek­ert­je staat net weer online op immoweb: stoof­s­traat 2, 70 vierkante meter met 2 laap­kamers voor 450 euro, te mooi om waar te zijn dus!

   1. mijn ervar­ing:
    de eerste mail heb ik niet meer teruggevon­den. ik heb het ook doorgegeven aan e‑cops
    dit is mail 2 en 3, ik heb hem even aan het lijn­t­je gehouden. al vanaf mail 2 merk­te ik dat die niet door dezelfde per­soon was geschreven als de eerste. hij beweerde ook een hele goeie job in Lon­den te hebben en een dochter die hier net klaar was met stud­eren.

    Hel­lo,

    Thank you for your reply but the mat­ter is that I’m in Lon­don already.Like I have inform you before, the price you shall pay on the first month of rent will be 430 EUR + 430 secu­ri­ty deposit ( 860 EUR ), with no extra tax­es to pay.I must have one month rent + secu­ri­ty deposit from you.The money,I want to recive it month­ly to my bank account,so I hope it will be no prob­lem for you to wire the mon­ey to my bank account.The apart­ment is ready for you,you will need only to receive the keys and the con­tract to check it,and see if you like it.Obviously we need a way to com­plete this deal, that will allow us to make sure we receive what we are after.In order of that I have found a way for us to com­plete the deal safe­ly and fast,and in this way you will receive the Keys in less than 2 days,if you move fast as well.The solu­tion is pro­vid­ed by a rental com­pa­ny called DeWitt Rental Com­pa­ny which is sim­i­lar to FedEx or UPS,which will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the Keys.I have found a pro­ce­dure that will allow you to pay for the rent of the apt only after you will receive the keys of it and through this way you will see it and decide if you will stay in the apt or not before I receive my pay­ment. Please click on the link bel­low to the DeWitt Rental Com­pa­ny web­site to see how we can com­plete the deal safe­ly and fast direct­ly from the web­site of the com­pa­ny where the pro­ce­dure is explained:

    http://www.dewitt-rental.com

    Let me know if you are inter­est­ed please because I real­ly need to take care of this mat­ter.

    Thanks and have a good day,
    Hel­lo Nao­mi,

    I deposit­ed the keys and con­tract at DeWitt Rental Com­pa­ny agent.When you will received the con­fir­ma­tion you must to deposit the money.You must to go at the office West­ern Union and deposit the mon­ey at the agent DeWitt Rental Com­pa­ny (Mark Bentley).The mon­ey will stay in the cus­tody of the agent DeWitt Rental Com­pa­ny and if you not like this apart­ment you will recived the mon­ey back.Check your “INBOX” ‚” JUNK” or “SPAM” email and you will have the con­fir­ma­tion from DeWitt Rental Com­pa­ny.

    NOTE : The agent of the rental com­pa­ny told me that when you go to West­ern Union and the West­ern Union agent ask you for what you send the mon­ey, you say that want to send mon­ey to a friend of yours, because if you says that you want to rent an apart­ment you have to pay a tax­es expen­sive (about 162 euros), but if you say you want to send mon­ey to a friend the tax mon­ey to send is small (about 20–30 euros).

    Here is the the track­ing num­ber and where you can check the pack­age sta­tus:

    http://www.dewitt-rental.com/content/tracking.html

    And this is the track­ing num­ber: Q7342155977

    Thanks Michael Par­ry

    1. Heb exact dezelfde mail gekre­gen over een apparte­ment in Meche­len! Dit keer van een Torston Thal­bourg.

   2. Ik heb een gelijkaardi­ge mail gekre­gen voor een apparte­ment in stoof­s­traat 2 te Antwer­pen.

    Hi,

    My name is Don­ald Attwood and I received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Stoof­s­traat 2, 2000 Antwer­pen, with 2 bed­rooms, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.
    I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
    In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.
    The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)
    The rent for 1 month is 450 euro for the entire apart­ment includ­ing: elec­tric­i­ty, Inter­net, cable tv.….heating will be pay by you depend of con­sump­tion. You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.
    About myself, I am 37 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .
    You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

    I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

    Best regards,

    Don­ald

  2. Hey!

   Ik ben zo blij dat ik op deze site terecht ben gekomen. Ook ik had op immoweb dit apparte­men­t­je gevon­den en had diene mens ook gecon­tacteerd. Plots kreeg ik inder­daad een engel­stal­ige mail terug… geen prob­leem natu­urlijk.

   Nu vond ik de naam Paul Orlowin­s­ka zeer ver­dacht en heb dit gegoogled. Blijk­baar is er een zeer bek­end per­soon dat Paul Orlowin­s­ki heet. Ik vertrouwde het zaak­je toen al niet. Toen kreeg ik inder­daad net dezelfde mail terug als Tim en Julie.

   Nu dat ik dit zie stelt dit me wel gerust! Had er zek­er niet op inge­gaan, maar wou ook niet vals beschuldigen. Nu dat ik zie dat jul­lie deze (exact dezelfde) mail hebben ont­van­gen onder een andere valse naam kri­jg ik wel ergens die beves­tig­ing! Een vraag­je naar jul­lie toe is dan… hebben jul­lie nog op diene mens gereageerd en hem gezegd dat jul­lie zijn boelt­je door had­den?

   1. Hal­lo Car­ol. Moest je nog meer tijd steken in het con­tac­teren van deze per­soon denk ik niet dat ze zelf nog gaan antwo­or­den. Het is mogelijk om het e‑mailadres te melden als een oplichter, maar die mak­en dagelijks weet-ik-veel hoeveel nieuwe addressen aan. Nu goed: als we ze het vuur een beet­je aan de sch­enen leggen kan je hen wat tijd afprut­sen, maar langs de andere kant loop je het risi­co een vete uit te lokken me geor­gan­iseerde inter­net­bandi­eten. En als die proberen je e‑mail inbox te krak­en zit je met de gebakken peren.

  3. Geachte,

   Ik kreeg dezelfde email als respons op het zoek­ert­je voor het prachtige apparte­ment in de Stoof­s­traat maar dan van een zekere Don­ald Attwood, residerend in Lon­den en werk­end voor een far­ma­ceutisch bedri­jf als researchteam. Ook hij is net als die Lau­ren 37 jaar… Er klopt dus inder­daad iets niet…

   Met vrien­delijke groeten,

   Fran­cis

  4. heb uw email gelezen.heb een apparte­ment op het oog in de graaf van egmontstraat te antwerpen.zijn naam is roben greg.het adres waar hij zogezegd verbli­jft is 49 hill­street london.het blijkt een hotel te zijn.ik heb dat hotel gecon­tacteerd en deze mensen ken­nen deze per­soon niet.ik had hem gemaild dat ik had gebeld en dat hij niet opnam en vroeg of hij me wilde bellen.5 minuten lat­er belt deze per­soon van een agency te lon­don en zegt me dat ze alleen per mail werken.heb hem gezegd dat ik de waar­borg via een ocmw zal lat­en overschrijven.bij deze ga ik mor­gen naar het ocmw en tevens ook de politie.het kan­toor in bel­gie waar hij zegt dat het apparte­ment bij is kent deze man niet en ze doen ook geen ver­hu­ur.

  5. Hi Tim & Julie ,

   een inter­es­sante text !I Wij zoeken ook drin­gend een Apparte­ment en dit was een ver­lock­end aange­bot wat mij ook te gelijk heeft doen arg­wa­nen, Ik heb juist vanocht­end de self­de text gekre­gen van een Christo­pher Bar­ton ! Hij geeft sich uit voor 35 J !! Jul­lie zien het houd niet op ! zo aan allen OPGEPAST !!!Hi,

   Thank you for your inter­est. As you can see I have avail­able the apart­ment locat­ed in Korte Gasthuis­straat 36, 2000 Antwer­pen, with 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 kitchen and 1 bath­room. I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.
   I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
   In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.
   The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)
   The rent for 1 month is 475 euro for the entire apart­ment includ­ing: (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less Inter­net, dig­i­tal TV, dish­wash­er, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine). You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.
   About myself, I am 35 years and I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .
   You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

   I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

   Best regards,

   De mail adres : Christo­pher Bar­ton ;

   Ik hoop geholpen te hebben groeten

   Rio Gan­gl

   1. de Mail adres van deze Christo­pher Bar­ton is :

    bartonchristopher2@hotmail.com !

    Nog ter Info ‚ik hat in Dezem­ber 2012 een bericht gekre­gen van GOOGLE Lotery dat ik met mijn E‑mail een geld pri­js van 750.000 EUR gewon­nen heb en daarin was ook een per­soon genoemd met een echte naam en ook Iden­titeit­skaart van de UK daar ging het om het zelfde dat ik eerst al mijn prive data en adres aan hun moest zen­den per mail en een bedrag voor de “Ship­ping Com­pa­ny” zo dat die mij de check kun­nen sturen ‚er waaren 3 vari­aties mogelijk.En het bedrag was niet mogelijk te ver­reke­nen met het gewon­nen geld! Alle deze mails kwa­men uit Enge­land UK ! Ik heb hen geschreven dat ik per­soon­lijk langs zou komen naar Lon­don en de check ophalen ‚daar­na kwam niets meer !Zo de zin van deze info is U allen er op te wijzen dat dit niet alleen de Imo­bilien­markt betr­e­fft maar ook op een ander vlak is uit­ge­breid! Mijn voorstelling van dit alles is dat die proberen zo veel mogelijk per­soon­lijke data te verza­me­len om die dan duur te verkopen ! Zo als het al in Duit­s­land zo is.

    Voor meer inl ‚kun­nen jul­lie mij graag schri­jven .

    Rio Gan­gl

 12. In de meeste gevallen, lijkt het me een scam wan­neer :

  • er geen tele­foon­num­mer ver­meld staat
  • de huis­baas niet in het land bevind
  • de reac­ties enkel in’t engels gebeuren
  • iemands iden­titeit gebruikt (met hoge(re) func­tie)
  • geld vra­gen om het pand al enkel nog maar te bezichti­gen!

  De meesten zeggen via West­ern, Remax of andere finan­ciele dien­sten te werken. De beste raad: betaal niets vooraleer je het gezien hebt en zek­er­heid hebt over de per­soon die’t bedrag ont­vangt.

 13. Het ver­haal van TIM gaat als vol­gt verder, heb eens een vis­je uit­ge­wor­pen om na te gaan hoe het verder ver­loopt. Hier­na de mail die de fraude wel erg duidelijk maakt.

  First of all , I want to tell you that if you are ready to pro­ceed with this trans­ac­tion I will need to inform you the steps about how this ser­vice works.

  You will have 5 days to inspect the apart­ment before your final deci­sion to rent. I will pay the ship­ping costs.

  This is how they work :

  1) I will make the deliv­ery papers at Inter­na­tion­al Home.

  2) After I will make the papers for deliv­ery they will require for your pay­ment con­fir­ma­tion of the first month and the guar­an­tee deposit( 450 EUR + 500 EUR= 950 EUR ) to the com­pa­ny. The ship­ping com­pa­ny will send you a deliv­ery noti­fi­ca­tion to let you know they that have the Keys and the papers in their cus­tody, in which you will be told that they have the Keys/contract and that they checked it.

  3) After the pay­ment is con­firmed the deliv­ery process will start and when you will receive the keys, you will have 5 days inspec­tion peri­od before your final deci­sion to rent.

  4) If all is in order, you will instruct the ship­ping com­pa­ny to give me the mon­ey. Fur­ther rents will be sent direct­ly to my bank account.

  5) If you refuse to rent the apt , Int Home will give you a full refund (950 EUR) and you will give them back the keys and the con­tract.

  If you are inter­est­ed to rent the apart­ment please send me your infor­ma­tion, i will need to know your full ship­ping infor­ma­tion, full name, full ship­ping address to pro­ceed with this deal.

  The deliv­ery com­pa­ny ser­vice its called : Inter­na­tion­al Home ( international-home-ltd.co.uk.tc )

  Now i must know for sure if you agree because oth­er peo­ples are inter­est­ed to have this apart­ment rent­ed and i want to know for sure what i must tell them. If you agree what i sug­gest­ed i will tell them that my apart­ment is already rent­ed and i will keep it for you. If you agree then i must have all the ship­ping details so i will be able to make all the arrange­ments for the Inter­na­tion­al Home.

  Thank you for your inter­est and wait news from you.

 14. Ons heeft hij ook gezel­lig veel te mooi voor waar praat verkocht! Ik heb zijn emails op ip adress gecheckt en ben er achter gekomen dat hij in de buurt van Red­wood, wash­ing­ton een ip adress gebeukt, ik heb dan ook een meld­ing gemaakt bij de com­put­er crime afdel­ing van de amerikaanse over­heid! Verwacht er niet veel van maar… Ben hem nu nog even aan het lijn­t­je aan het houden met rare vra­gen over het apparte­ment :-)

  1. Niels,
   suc­ces ! na zijn laat­ste mail is het muis stil gewor­den. geen enkele reac­tie meer.
   Wel plaats hij nog meer van dergelijke apparte­menten op Immoweb, recent nog onder de naam d.wadensten@hotmail.com

 15. Men gebruikt telkens iden­titeit­en van mensen die echt bestaan op LinkedIN etc ; miss­chien hand­ig dat deze mensen ook eens ingelicht wor­den, dat hun iden­titeit mis­bruikt word door oplichters.

  Ik dacht dat iden­titeits­dief­stal ille­gaal was; zek­er wan­neer een naam mis­bruikt zou wor­den, voor oplichting/diefstal. Via deze weg kan er miss­chien ook meer druk gelegd wor­den om er sneller iets aan te doen.

  1. Aangezien de klacht­en maar bli­jven bin­nen­stromen lijkt het me onwaarschi­jn­lijk dat hier gauw is aan gedaan zal wor­den. Waar denk je dat immo­bil­iën het meeste mee bezig zijn: meer winst gener­eren voor de eigen zaak, of enkele booswicht­en tegen­houden die je kan­ten oplicht­en?

 16. Daar wringt het schoen­t­je in heel het gebeuren ; er is teveel belang voor veel geld en teweinig belang voor het indi­vidu..

 17. Heb via Immoweb een klacht inge­di­end, zie hier­na hun reac­tie.

  Wij hebben uw bericht in ver­band met een zekere zoek­ert­je goed ont­van­gen.
  Na ver­schil­lende bericht­en via het tab­blad “meld een ver­giss­ing” die wij ont­van­gen hebben heeft onze tech­nis­che dienst deze geanaly­seerd en tot besluit­ing gekomen dat het inder­daad over een oplichter gaat.
  Gelieve geen gevolg te geven aan zijn voorstellin­gen.
  Voor verdere infor­matie kan u steeds http://www.immoweb.be/nl raad­ple­gen of con­tact opne­men met de Immoweb Cus­tomer Care op 02/333.25.06 of per email naar zoekertje@immoweb.be.
  Wij danken U voor uw vertrouwen in Immoweb.
  Hoogach­t­end,
  Karim B.
  Immoweb Cus­tomer Care Team

 18. Ik heb het omge­keerde meege­maakt met Luc Per­rin. Een Frans­man die zogezegd in de Ivoorkust werkt voor een bedri­jf. Het komt dus ook voor in het frans. Hij wilde van ons een app huren voor 3 maand aan de zee. Wij moesten hem storten betal­en opdat hij ons kon betal­en. Een ivoorkustse werk­wi­jze waar­bij de ont­vanger de taks van de betaler moet betal­en om de som te kun­nen ont­van­gen. Wie trapt daar nu in. ik heb zijn naam gegoogled en hij blijkt een gek­ende oplichter te zijn. Dit is ook niet leuk voor eerlijke mensen die iets willen ver­huren.

  Lut

 19. Ik wist dat dit een veelvoorkomend prob­leem in de autoverkoop was, maar dat het zich nu ook al in de immo­bil­iën voor­doet wist ik niet. Knap speur­w­erk ;-)

  1. Dankjew­el Hei­de. We doen ons best. In principe is het aan de web­site­be­heerder om oplich­ter­ij aan te pakken, maar helaas hebben zij daar ook niet alti­jd tijd voor.

   1. Beste Sti­jn,

    In deze tijd van tech­nolo­gie vraag ik me af waarom de web­mas­ter van immoweb zijn adver­teerders niet ver­plicht om met een kaartlez­er te werken, zodat hun iden­titeit 100% verzek­erd is.

    Grts EricVt

 20. ja ik heb ook zoi­ets meege­maakt met ene Robin­son Trek.
  zie hier bericht

  Hel­lo,

  I am Robin­son Trek and I just received an email of inter­est in my apart­ment . I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.

  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc.

  I must tell you from the begin­ning that I do not have a prob­lem if you are a stu­dent and I am very fond of pets and will­ing to accept them in the apart­ment. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.

  The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tise­ment ( 100% like in the pic­tures ).
  I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)

  The rent for 1 month is 500 EURO (for the entire apart­ment).

  You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract).

  About myself, I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Liv­er­pool ( Unit­ed King­dom ).
  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Here is all the pho­tos of the apart­ment :

  http://img32.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=44932753.jpg

  PS: I write you in eng­lish because my ger­man in not very good sor­ry:)

  Best regards
  Robin­son Trek

 21. Hal­lo iedereen,
  Ik heb net deze mail gekre­gen let dus op voor iets gelijkaardigs!

  Hi,

  My name is Paul Orlows­ka and I just received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Ver­lat­straat 27, 2000 Antwer­pen, with 2 bed­room, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I am an Eng­lish researcher work­ing for a phar­ma­ceu­ti­cal com­pa­ny and this apart­ment was bought while work­ing here in Bel­gium on a 5 year con­tract, as I thought it would be a bet­ter invest­ment than rent­ing. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems . The apart­ment has not been inhab­it­ed since I am no longer liv­ing in Antwer­pen.

  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.

  The apart­ment is the one in the pic­tures from the advertisment.I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)

  The rent for 1 month is 450 euro for the entire apart­ment includ­ing all util­i­ties: wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc. You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.

  About myself, I am 37 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .

  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,

  Paul

  1. Dankjew­el Yir­ka. De verza­mel­ing oplichtin­gen begint hier al serieus lang te wor­den. Miss­chien moet ik toch maar eens con­tact opne­men met Immoweb zelf. Denk dat in het ver­volg de reac­ties ook ga inko­rten tot de adressen zelf, zodat die ten­min­ste toch nog terugvin­d­baar zijn.

   1. Sti­jn, is inder­daad een zeer goed idee. Het pand waar­van sprake werd door Tim en mijzelf ook al eerder in dit blog ver­meld. De adressen komen dus terug. Voor deze laat­ste pub­li­catie heb ik gis­teren al een meld­ing gezon­den naar Immoweb. Een cri­te­ria om de fraud­uleuze meldin­gen te selecteren is dat zij bij­na nooit iets ver­melden over het energiecer­ti­fi­caat.

  2. Ik heb ook dezelfde mail ont­van­gen van Paul Orlows­ka!!
   Wat een oplich­ter­ij!!

  3. Oke,ik ben dus net in de mal­ing genomen door paul blablabla. het nadeel is dat ik reeds mijn adres en naam heb opgegeven, ik heb daar­na wel ’n mail ges­tu­urd dat ik ont­dekt heb dat het fraude is en dat ik niet zal betal­en voor het ont­van­gen van een­der wat. Maar loop ik nog steeds ‘gevaar’ als deze per­soon mijn adres en naam heeft? Stu­pid me.

  4. @ Yir­ka, deze mail heb ik ook gis­teren in mijn inbox gekre­gen, net het­zelfde onder dezelfde naam.

 22. Ik ben op zoek naar een apparte­ment en ik kwam op Immoweb.be terecht. 2 slaap­kamer apparte­ment in de Ver­lat­straat 27, 2000 Antwer­pen aan € 450/mnd Sleu­tels en con­tract wor­den opges­tu­urd via koerier. De “eige­naar” van dit apparte­ment is de 37 jarige Paul Orlows­ka die dit gekocht heeft tij­dens zijn werk hier en nu terug in Lon­den woont.
  Dus ik kan er zek­er van zijn dat dit pure oplich­ter­ij is ?

  1. Sylvia,
   100% zek­er oplich­ter­ij. Zie ook de mail van TIm van 28 maart. Was iden­tiek het­zelfde adres.

   1. Wordt ver­vol­gd… Deze Paul Orlows­ka heeft mij zijn paspoort via mail toeges­tu­urd ?! De sleu­tels zouden onder­weg zijn.. Ik heb niets betaald en ben ook niet van plan om dit te doen, deze avond ga ik naar de poli­tie om klacht neer te leggen. En nu wacht ik rustig af wat hij verder gaat doen. Door­dat ik te lang te goedgelovig ben geweest heeft hij mijn adres en mijn tele­foon­num­mer en dit moet ik toch even melden aan de poli­tie, moest er nog een staart­je aan komen.

 23. I bought this apart­ment for my daugh­ter dur­ing her stud­ies in Bel­gium , but now she’s back home per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing it out. We will not use the place any more, so you can rent it even for a long term.

  blablablabla…

  Paul Singer
  Archi­tect
  94 Maple Rd
  Beck­en­ham, Lon­don,
  SE20 8HG, UK
  Tel: 07909380480

  700 euro op voor­hand storten dan ooit de sleu­tels kri­j­gen 2 dagen bedenk­ti­jd.. ach­ja niets nieuws dus… ! :p

  When some­thing looks to good to be true, it prob­a­bly is!

  1. Nét dezelfde mail gekre­gen van een zekere Emi­ly Gode­frey. Ook via Immoweb.

 24. Beste Sylvia,

  Best direkt aangeven bij de Com­put­er Crime Unit (CCU) van de fed­erale poli­tie; moest je naam e/o adres mis­bruikt wor­den; dan is er alreeds meld­ing gegaan tegen deze fraude. Op deze manier ben je al een hele stap voor, moest het echt harig wor­den voor je…

  Zowieso, is het niet iemand van Bel­gie op het eerste gezicht. Nu nog reageer ik soms op een artikel dat me een fraudeur lijkt te zijn en ben ik 99.9% van de gevallen juist door de pun­ten hier­boven ver­meld.

  Aan de hand van e‑mail head­ers heb ik al een IP adres uit Duit­s­land gevon­den, en een­t­je met een AOL account.

  Wan­neer je over ver­schil­lende dagen com­mu­niceert, durft dit IP adres wel eens te wijzi­gen, maar bij dezelfde provider bli­jft; dus; lijkt het me een legi­t­ieme gebruik­er of tro­jan gein­fes­teerde com­put­er te zijn.

 25. Ik onlangs net het­zelfde meege­maakt…

  Wou een apparte­men­t­je huren met mijn vriendin maar aangezien het ons 1e apparte­men­t­je is zouden we er met open ogen intrap­pen ook, maar iedereen ron­dom me zei tegen mij van, nee dit is oplich­ter­ij, toen ben ik begin­nen googe­len en op dit uit­gekomen… meer­maals bedankt…

  Hier is trouwens de mail:

  Hi,

  My name is Mar­tin Tay­lor and I just received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Zwaluwen­straat 17, 1000 Brus­sels, with 2 bed­room, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I am an Eng­lish researcher work­ing for a phar­ma­ceu­ti­cal com­pa­ny and this apart­ment was bought while work­ing here in Bel­gium on a 5 year con­tract, as I thought it would be a bet­ter invest­ment than rent­ing. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems . The apart­ment has not been inhab­it­ed since I am no longer liv­ing in Brus­sels.

  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.

  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.

  The apart­ment is the one in the pic­tures from the advertisment.I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)

  The rent for 1 month is 450 euro for the entire apart­ment includ­ing all util­i­ties: wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc. You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.

  About myself, I am 37 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .

  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,

  Mar­tin

   1. Nog steeds op zoek… beet­je ge-demo­tiveerd…
    zek­er nu ik weet dat dit alle­maal oplich­ter­ij is…
    Ik was zo blij dat we ein­delijk samen gin­gen wonen en dat het nog redelijk rap ging gaan ook.
    Maar nu zijn we weer op zoek naar een apparte­men­t­je.
    Ik ben blij dat ik geen 950€ direct op tafel zou kun­nen leggen anders had ik ze nog betaald ook…

   2. Hoi,
    Ik heb zonet het­zelfde meege­maakt ook via immoweb en dankz­ij deze web­site heb ik op het laat­ste moment kun­nen besef­fen dat dit een oplich­ter­ij is. Hier is het bericht dat ik heb ont­van­gen over een ap/ntje in gent:

    Hi,

    My name is Arthur Macleod and I just received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Kouter 76, 9000 Gent, with 2 bed­room, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I am an Eng­lish researcher work­ing for a phar­ma­ceu­ti­cal com­pa­ny and this apart­ment was bought while work­ing here in Bel­gium on a 5 year con­tract, as I thought it would be a bet­ter invest­ment than rent­ing. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems . The apart­ment has not been inhab­it­ed since I am no longer liv­ing in Gent.

    I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
    In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.

    The apart­ment is the one in the pic­tures from the advertisment.I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)

    The rent for 1 month is 400 euro for the entire apart­ment includ­ing all util­i­ties: wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc. You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.

    About myself, I am 37 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .

    You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

    I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

    Best regards,

    Arthur

  1. Halo, Ik en een vriend hebben net het­zelfde voor met een apparte­ment in Zwaluwen­straat 17 Brus­sel 1000

   Het gaat om een zogezegde Neu­ro-oncoloog met de naam Daniel Mallinson die het apparte­ment heeft gekocht voor zijn zoon.

   Hij wilt ons de sleu­tels bezor­gen via een bedri­jf dat Tru­lia heet (http://www.trulia.com/)
   Hij heeft toch een beet­je zijn best gedaan want tru­lia is inder­daad bezig met immo.

   Either way, mijn vriend heeft al onze thuisadressen, email en tele­foon gegeven aan die brave meneer mallinson dus ik ben wellicht van plan op een of andere manier de poli­tie te con­tac­teren.

   Hier zijn zijn mails. Zoals jul­lie zien gaat het om een zeer gelijkaardig ver­haal. Zelfs de fotos zijn nog dezelfde.

   Hel­lo, Thanks for your inter­est, i bought this apart­ment for my son dur­ing he’s stud­ies , but now he’s back home in Lon­don UK per­ma­nent­ly, so i’m rent­ing the place for unlim­it­ed time. Before we go any fur­ther i would like to know some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, what is your job, how old are you and for how long you will stay . The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished equipped and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties water, elec­tric­i­ty, heat­ing, gas, Inter­net, cable, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, are includ­ed in the price of 500 euro per month and i believe it is con­ve­nient for both of us. All the bills will be paid by me and you have to pay only the mon­ey for the rent in every month. The secu­ri­ty deposit is also 500 euro, and you get it back, when you decide to leave the apart­ment ( you will have to give me at least 1 month notice ). You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. I’m a Neu­ro-Oncol­o­gy doc­tor from Lon­don — Unit­ed King­dom . I can make arrange­ments to rent the apart­ment from here fast and easy . I look for­ward to hear from you soon. Thanks

   Date: Fri, 10 Aug 2012 16:37:04 +0200

   Dear Alex­is,
   Thanks for your reply, That sounds great !
   You seem to be a very nice per­son and I can assure you we will not have any prob­lems. The thing is that I’m in Unit­ed King­dom already. Like I have inform you before, the price you shall pay for 1 month of rent will be 500 euro but in the first month you must to deposit 1000 euro, 1 month of rent plus 500 euro for secu­ri­ty deposit pay­ment which is refund­able while pack­ing with­out any lost or dam­age of my prop­er­ties. The mon­ey, I want to receive it month­ly to my bank account, so I hope it will be no prob­lem for you to wire the mon­ey to my bank account. The apart­ment is ready for you, you will need only to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you like it. Obvi­ous­ly we need a way to com­plete this deal, that will allow us to make sure we receive what we are after. In order of that I have found a way for us to com­plete the deal safe­ly and fast, and in this way you will receive the Keys in less than 2 days, if you move fast as well. The solu­tion is pro­vid­ed by a rental com­pa­ny called Tru­lia which is sim­i­lar to FedEx or UPS , Escrow … etc, which will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the Keys. I have found a pro­ce­dure that will allow you receive the keys of it and through this way you will see it and decide if you will stay in the apt or not before I receive my pay­ment. To start this trans­ac­tion, I need your full name, address and tele­phone num­ber. I will also need to know the rental peri­od and the day you want to move in so I can put it in the con­tract. I will pay for the ser­vices of the agency, so there will be no extra costs for you. Also, in case you have anoth­er apart­ment right now, and you can­not move out imme­di­ate­ly, we can make the deal as I explained it now, and con­sid­er it only an inspec­tion and reser­va­tion.
   The apart­ment is like in the pic­tures
   http://postimage.org/image/aduo7ei4v/
   http://postimage.org/image/4tviizol1/
   http://postimage.org/image/pfaz9ikf9/
   http://postimage.org/image/u2q6fex5z/
   http://postimage.org/image/h5uql90ax/
   http://postimage.org/image/6fgj6l1dj/
   http://postimage.org/image/7ml1rscsp/
   http://postimage.org/image/do8qwu6e3/

   I am wait­ing for your quick response, because there are sev­er­al oth­ers inter­est­ed in the apart­ment, and I need to know if I can count on a deal with you

 26. Ik en mijn vriendin hebben het­zelfde meege­maakt.
  We vertrouwen het zaak­je niet maar dachte het spel­let­je toch mee te spe­len en zien wat er gebeurt…

  Hieron­der de laat­ste mail die we gekre­gen hebben, nadat ik per e‑mail had lat­en weten ako­ord te gaan met het verzen­den van con­tract en sleu­tel.

  Dear Sander,

  I have deposit­ed the apart­ment keys to Inter­na­tion­al Home office. This is the track­ing num­ber of our trans­ac­tion: PNM23MSGN479

  You can also check, at all times, the sta­tus of the pack­age on their web­site. http://www.international-home.co.uk.tc

  Please reply me to know if you have been con­tact­ed by Inter­na­tion­al Home. You need to fol­low the instruc­tions from the com­pa­ny in order to com­plete this trans­ac­tion.

  Also I call you before you vis­it the flat to give you some details about loca­tion.

  I’ve put into the enve­lope the flat keys and 2 copy’s of the con­tract.

  About the con­tract, I’ve let blank the rent peri­od field for you can fill it. Also if you agree to rent the apart­ment you have to sign the con­tract and send to me one copy through email or Fax, but I think is more easy to send it through email.

  I have an British bank account, so the rent pay­ments you can send it there, you have my account details on the con­tract.

  Also I trust you to be a hon­est per­son. I know that is not a good qual­i­ty of mine to trust an unknown per­son, but I’ve got my safe­ty mea­sures with Inter­na­tion­al Home and I’m sure that you will com­plete this deal and rent my apt.

  I am sure that when you will recieve the pack­age and see the apart­ment you will accept it!

  I attached my pass­port id in case you need it.

  PS: The ship­ping com­pa­ny told me that maybe you will receive the con­fir­ma­tion from they in your Junk fold­er email. Please check it.

  Best Regards,

  We hebben nog niets getek­end of betaald.

  We zijn ook begin­nen googe­len en uit­gekomen op deze site gelukkig, nu zijn we zek­er dat het oplicht­ing is. We gaan denken we niet eens meer teke­nen voor ont­vangst van het paket wan­neer het aankomt want we denken dat we dan wel eens voor meer kun­nen teke­nen dan enkel ont­vangst.

  Het is wel goed dat mensen hun ervarin­gen in deze zak­en delen op het inter­net, zo kun je je bij ver­dachte zak­en na wat googe­len heel wat ellende besparen!

  Dank u!

  1. hier al zijn e‑mails:

   Hi,

   My name is Mar­tin Tay­lor and I just received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Zwaluwen­straat 17, 1000 Brus­sels, with 2 bed­room, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I am an Eng­lish researcher work­ing for a phar­ma­ceu­ti­cal com­pa­ny and this apart­ment was bought while work­ing here in Bel­gium on a 5 year con­tract, as I thought it would be a bet­ter invest­ment than rent­ing. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems . The apart­ment has not been inhab­it­ed since I am no longer liv­ing in Brus­sels.

   I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
   In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.

   The apart­ment is the one in the pic­tures from the advertisment.I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)

   The rent for 1 month is 450 euro for the entire apart­ment includ­ing all util­i­ties: wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc. You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.

   About myself, I am 37 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .

   You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

   I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

   Best regards,

   Mar­tin

   Dear Sander,

   Thanks for your reply,

   That sounds great !

   You seem to be a very nice per­son and I can assure you we will not have any prob­lems. Like I have inform you before, the price you shall pay for 1 month of rent will be 450 euro but in the first month you must to deposit 950 euro, 1 month of rent plus 500 euro for secu­ri­ty deposit pay­ment which is refund­able while pack­ing with­out any lost or dam­age of my prop­er­ties. The mon­ey, I want to revive it month­ly to my bank account, so I hope it will be no prob­lem for you to wire the mon­ey to my bank account.

   Of course you will have to see the apart­ment before dis­cussing fur­ther details because you can­not rent an apart­ment that you haven’t seen. I am will­ing to send you the keys so you can vis­it it and see it suits your needs.

   The deliv­ery for the keys and view­ing per­mit (signed by me), will be made through an autho­rized couri­er and using a Inter­na­tion­al Home deliv­ery is sim­i­lar to FedEx, DHL or UPS, which will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the Keys.

   I will explain the pro­ce­dure if you are inter­est­ed so please email me as soon as you read this mes­sage because I real­ly need to take care of this mat­ter.

   This is the pic­tures of the apart­ment

   http://postimage.org/image/tmbav3ltz/
   http://postimage.org/image/ny49ntv1r/
   http://postimage.org/image/72zk3gu7l/
   http://postimage.org/image/dy1tzq297/
   http://postimage.org/image/u5n3l3w8b/
   http://postimage.org/image/6arsjqwxz/
   http://postimage.org/image/k4tf777xj/
   http://postimage.org/image/l2o8mhywb/

   Best Regards,

   Dear Sander,

   I want to tell you that if you are ready to pro­ceed with this trans­ac­tion I will need to inform you the steps about how this ser­vice works.

   Like I said, I will pay for a 3 days deliv­ery so you will receive the Keys and the con­tract signed by me right away. I will explain to you step by step how this will work:
   1 — To start this trans­ac­tion i will need to know your full ship­ping infor­ma­tion, full name, full ship­ping address to pro­ceed with this deal .
   2 — I go to the Inter­na­tion­al Home Office and leave the Keys and the con­tract in your name as the intend­ed receiv­er.
   3 — Int Home will check the enve­lope to see if every­thing is OK with it and also the legal papers that will come along with the Keys.
   4 — They will send you a deliv­ery noti­fi­ca­tion to let you know that they have the Keys and the papers in their cus­tody, in which you will be told that they have the Keys and they checked it.
   5 — They will inform you all the steps and all the infor­ma­tions about our trans­ac­tion (deliv­ery and pay­ment).
   6 — After you receive the pack­age, You will go and check the apt and in 5 days you must con­tact them and tell them if you keep the apart­ment or not.

   I will pay Inter­na­tion­al Home Ser­vice for the ship­ping.

   Now i must know for sure if you agree because oth­er 3 peo­ples are inter­est­ed to have this apart­ment rent­ed and i want to know for sure what i must tell them. If you agree what i sug­gest­ed i will tell them that my apart­ment is already rent­ed and i will keep it for you. If you agree then i must have all the ship­ping details so i will be able to make all the arrange­ments for the Inter­na­tion­al Home.

   Thank you for your inter­est and wait news from you.

   Dear Sander,

   I have deposit­ed the apart­ment keys to Inter­na­tion­al Home office. This is the track­ing num­ber of our trans­ac­tion: PNM23MSGN479

   You can also check, at all times, the sta­tus of the pack­age on their web­site. http://www.international-home.co.uk.tc

   Please reply me to know if you have been con­tact­ed by Inter­na­tion­al Home. You need to fol­low the instruc­tions from the com­pa­ny in order to com­plete this trans­ac­tion.

   Also I call you before you vis­it the flat to give you some details about loca­tion.
   I’ve put into the enve­lope the flat keys and 2 copy’s of the con­tract.
   About the con­tract, I’ve let blank the rent peri­od field for you can fill it. Also if you agree to rent the apart­ment you have to sign the con­tract and send to me one copy through email or Fax, but I think is more easy to send it through email.

   I have an British bank account, so the rent pay­ments you can send it there, you have my account details on the con­tract.

   Also I trust you to be a hon­est per­son. I know that is not a good qual­i­ty of mine to trust an unknown per­son, but I’ve got my safe­ty mea­sures with Inter­na­tion­al Home and I’m sure that you will com­plete this deal and rent my apt.

   I am sure that when you will recieve the pack­age and see the apart­ment you will accept it!

   I attached my pass­port id in case you need it.

   PS: The ship­ping com­pa­ny told me that maybe you will receive the con­fir­ma­tion from they in your Junk fold­er email. Please check it.

   Best Regards,

  2. Dankjew­el Sander om deze bericht­en met ons te delen. Hoe meer infor­matie we te weten komen, hoe beter we poten­tiële slachtof­fers kun­nen waarschuwen. In je reac­tie lees ik dat hij zegt over een Britse bankreken­ing te beschikken. Zou hand­ig als we nog te weten kon­den komen wat dit bankreken­ingnum­mer pre­cies is. Daar kan Inter­pol vast iets mee aan­van­gen.

   1. dit is bankreken­ing van de oplichter:

    • Acount Hold­er : Daniel Adom­nitei
    • Acount num­ber : 33225275
    • IBAN : GB12 BARC 2095 6133 2252 75
    • Swift Code (BIC) : BARCGB22
    • Bank Name : BARCLAYS BANK PLC
    • Sort Code : 20–95-61
    • Coun­try : Unit­ed King­dom
    1. Hoi, ik ben ook een van de “slachtof­fers” (gelukkig heb ik niks betaald) en dat zijn zijn bankreken­ing-gegeves. Uit­er­aard de naam van de eige­naar van deze reken­ing was anders dan de naam die hij in zijn mails gebruik­te. Lez­ers van deze blog kun­nen eventueel con­trol­eren of ze naar dezelfde bankreken­ing geld moesten storten.

     Groeten

 27. Beste blog­be­zoek­ers,

  Bedankt voor de vele meldin­gen onder dit blog­a­r­tikel, dit maakt het ons makke­lijk­er fraud­uleuze zoek­ert­jes op te sporen en te ver­wi­jderen. Sinds enkele dagen kri­jgt onze klanten­di­enst ver­schil­lende meldin­gen van surfers die onze aan­dacht ves­ti­gen op zoek­ert­jes die hen bedrieglijk en mis­lei­dend lijken. Som­mige bedriegers gaan zelfs zo ver dat ze zich voor­doen als werkne­mer van Immoweb!!

  We herin­neren onze web­site bezoek­ers graag aan enkele essen­tiële regels om een trans­ac­tie veilig te lat­en ver­lopen:

  1. Wees voorzichtig met pan­den waar­van de pri­js te mooi is om waar te zijn.
  2. In geval van twi­jfel, ga geen verbin­tenis­sen aan zon­der het vast­goed op voor­hand bezocht te hebben.
  3.Wees extra voorzichtig indi­en het tele­foon­num­mer of e‑mailadres van de eige­naar u vreemd lijkt (ver­keerd tele­foon­num­mer, nie­mand antwo­ordt, geen tele­foon­num­mer, …)
  4. Stort of ver­stu­ur nooit geld als voorschot op de huur of om de sleu­tels te verkri­j­gen, zon­der eerst de eige­naar of zijn vast­goed­make­laar te hebben ont­moet.
  5. Wees op uw hoede, in het bij­zon­der wan­neer gevraagd wordt om betalin­gen uit te voeren via West­ern Union of naar een buiten­landse bank, aangezien deze vaak anon­iem zijn, waar­door het onmo­gelijk is om de begun­stig­den terug te vin­den.
  6. Immoweb treedt NOOIT of NOOIT op als tussen­per­soon bij trans­ac­ties tussen de kan­di­daat-kop­er of kan­di­daat-huur­der en de plaatser van het zoek­ert­je (immo­bil­iënkan­toor, notaris, eige­naar). Elk bericht dat het tegen­deel beweert, is dus foutief.

  Als u een fraud­uleus zoek­ert­je op het spoor bent gekomen, kan u dit steeds melden door op de link “Meldt een ver­giss­ing” te klikken, rechts naast de foto van het pand zoals in onder­staand voor­beeld: http://img707.imageshack.us/img707/7712/captureyue.jpg

  Dagdagelijks analy­seert onze tech­nis­che dienst ger­ap­por­teerde “ver­gissin­gen” om eventuele fouten (bijvoor­beeld een ver­keerd opgegeven gemeente) in een geplaatst zoek­ert­je te wijzi­gen en/of fraud­uleuze zoek­ert­jes zo snel mogelijk in de kiem te kun­nen smoren. Gelieve alleszins geen enkel gevolg te geven aan dubieuze voorstellen!

  Voor verdere infor­matie kan u steeds http://www.immoweb.be/nl raad­ple­gen of con­tact opne­men met de Immoweb Cus­tomer Care op 02/333.25.06 of per email naar zoekertje@immoweb.be.

  Wij danken U voor uw vertrouwen in Immoweb.

  Hoogach­t­end,

  Immoweb

 28. Van­daag weer een nieuw fraude zoek­ert­je Ref3687172 vol­gende mail naar Immoweb ver­zon­den:
  Ondanks alle moeite die u doet om op blogs goed over te komen is het niet aan­vaard­baar dat er fraud­uleuze zoek­ert­jes op de site bli­jven komen. Pri­js is absolu­ut niet in ver­houd­ing, foto’s zijn fraud­uleus ( zie op streetview en de ramen van de liv­ing komen niet overeen) en er is geen sprake van een energie cer­ti­fi­caat, zelfs geen meld­ing “in aanvraag“en bove­nal de omschri­jv­ing is afge­bro­ken “slaap­kamers waar­van…” tekst is afkom­stig van ref44637781 van vivas­treet…

  1. Beste Frank,

   Bedankt voor je reac­tie, we begri­jpen je reac­tie volkomen al is het helaas zeer moei­jlijk om alle ‘mogelijk’ fraud­uleuze zoek­ert­jes van Immoweb te ban­nen. Dagelijks kri­j­gen we via zoekertje@immoweb.be of via de knop “meldt een ver­giss­ing” (naast het zoek­ert­je) meldin­gen van mensen die een geplaat­ste zoek­ert­je als ‘niet cor­rect ‘ ervaren of die van mening zijn dat het zoek­ert­je fraud­uleus is, waar­bij ons team meteen in actie schi­et. Echter gaan de mensen achter zulke fraud­uleuze zoek­ert­jes steeds slim­mer te werk door voor elk geplaatst zoek­ert­je een ander e‑mailadres, tele­foon­num­mer, naam, etc te gebruiken waar­door het voor ons team zeer moeil­ijk is deze mensen te weren. Mensen die fraud­uleuze zoek­ert­jes plaat­sen zoals u en “Zeenat” aangeven wor­den ‘per direct’ van de Immoweb ver­ban­nen en hun IP wordt geblok­keerd, doch merken we dat deze mensen vee­lal oper­eren vanu­it een of ander inter­net­café in een Afrikaans of Oost-Europees land.

   Als u van oordeel bent dat u te mak­en heeft met een mogelijk fraud­uleus zoek­ert­je, gelieve dan een e‑mail te sturen naar zoekertje@immoweb.be of via de knop “meldt een ver­giss­ing” naast het zoek­ert­je zodat het Immoweb team hier ‘per direct’ kan op inspe­len, de echtheid kan nagaan en ver­wi­jderen uit onze data­base zodat andere mensen er geen hin­der meer van ondervin­den.

   Wij danken U voor uw vertrouwen in Immoweb.

   Hoogach­t­end,

   Immoweb

 29. Beste allen,

  Op deze web­site heb ik meerdere e‑mails gelezen, die pre­cies een kopie zijn van de e‑mails die ik heb ont­van­gen. In mijn geval heet hij Jan Veld­hui­jzen.

  Het ging om een apparte­ment aan de Rue de Rouleau 7, Brus­sel. Mijn mail­con­tact met hem heeft van­daag (12 mei 2012) plaats­gevon­den. Ik had arg­waan omdat hij maar in het Engels bleef com­mu­niceren, ter­wi­jl hij een Vlaamse naam heeft en ik aan­gaf dat we ook in het Ned­er­lands kon­den com­mu­niceren. Verder kreeg ik arg­waan, omdat de pri­js te laag was en omdat hij dus ook via UPS de regeling wilde tre­f­fen.

  Ik vertrouwde het niet hele­maal en begon te googlen. Ik was ook van plan om UPS maandag te benaderen, want ik ben toch wel benieuwd of dit soort ser­vices door hen wordt aange­bo­den, Ik ben heel blij dat ik deze web­site tegen ben gekomen. Inmid­dels heb ik deze oplichter gemeld bij http://www.ecops.be

  Zie hieron­der zijn reac­ties.

  Hel­lo,

  I am Jan Veld­hui­jzen and I just received an email of inter­est in my apart­ment . I am an Bel­gian researcher work­ing for a phar­ma­ceu­ti­cal com­pa­ny . I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems . The apart­ment has not been inhab­it­ed since I am no longer liv­ing in Bel­gium.
  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. I must tell you from the begin­ning that I do not have a prob­lem if you are a stu­dent and I am very fond of pets and will­ing to accept them in the apart­ment. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.
  The apart­ment is the one in the pic­tures from the advertisement.I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)
  The rent for 1 month is 620 Eur (for the entire apart­ment) includ­ing all util­i­ties (water, elec­tric­i­ty, Inter­net, cable). You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 2 months.
  About myself, as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don.
  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.
  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship. I hope that you can send me some per­son­al infor­ma­tion about your­self.

  Best regards
  Jan Veld­hui­jzen

  Hel­lo ,

  Thanks for your reply,
  That sounds great !
  I must let you know that I can rent the prop­er­ty for max­i­mum 3 years. The min­i­mum peri­od is 2 months, but I’d rather like to rent it for a long term. You seem to be a very nice per­son and I can assure you we will not have any prob­lems .Like I have inform you before, the price you shall pay for 1 month of rent will be 620 euro and i want aslo one month guar­an­tee deposit 620 euro ( the guar­an­tee deposit 620 euro you will receive back when you leave the apart­ment ), with no extra tax­es to pay. The mon­ey, I want to recive it month­ly to my bank account, so I hope it will be no prob­lem for you to wire the mon­ey .

  Of course you will have to see the apart­ment before dis­cussing fur­ther details . I am will­ing to send you the keys so you can vis­it it and see it suits your needs. The deliv­ery for the keys and view­ing per­mit (signed by me), will be made with UPS to make sure that we can trust each oth­er.
  I will explain the pro­ce­dure if you are inter­est­ed so please e‑mail me as soon as you read this mes­sage because I real­ly need to take care of this mat­ter.

  Regards
  Jan Veld­hui­jzen

  Hel­lo,
  If we decide to pro­ceed with this trans­ac­tion, I will have to con­tact com­pa­ny UPS to pro­vide all nec­es­sary infor­ma­tion so they can begin the process imme­di­ate­ly. We need full name, address, tele­phone num­ber and if you have a copy of this ID. You will receive a noti­fi­ca­tion from UPS com­pa­ny short­ly there­after, with all the instruc­tions to fol­low and the invoice as well.
  As regards pay­ment, will be instruct­ed to deposit mon­ey, first pay­ment a month’s rent in advance + 1 one month war­ran­ty (EUR 1240) to an account of the com­pa­ny UPS. I need to pay in advance at the com­pa­ny UPS because I’m tired of peo­ple who are just look­ing around and not seri­ous about hir­ing. UPS The Com­pa­ny will hold and secure the mon­ey until you check the apart­ment and decide if you want to take it or not. This is how their pol­i­cy works buy­er pro­tec­tion. As for me myself, I’ll be glad to know that com­pa­ny UPS has pos­ses­sion of mon­ey dur­ing the deliv­ery. This is my insur­ance. Once the funds were deposit­ed into their account, they will begin ship­ping process. The keys and rental con­tract will be deliv­ered to your address in not more than 2 days. You will be giv­en con­trol over three days from the day you receive the keys and con­tract at home. If you decide to keep the apart­ment, then you will need to autho­rize the com­pa­ny UPS to release the funds for me and the trans­ac­tion will be com­plet­ed. If you are not sat­is­fied with the apart­ment, you can send the keys and the con­tract and com­pa­ny UPS will return the funds to your same day.
  Although I am sure you will love the apart­ment, it is good to know that you have this sec­ond option avail­able. If you want to con­tin­ue rent­ing the apart­ment, please tell me your name and full address so I can start busi­ness imme­di­ate­ly through the com­pa­ny UPS.
  I look for­ward to hear­ing from you.
  Regards.

  1. In Gent ook al? Ai ai. Als ik boven­staand overzicht bek­ijk dan valt op dat men vaak het­zelfde adres opgeeft. Dat van de Ver­lat­straat in Antwer­pen bijvoor­beeld. Maar zoek je dan even in Google, dan zijn er artikels over een brand op dat adres. Louche zak­en.

   Wat die cool­ness betre­ft laat ik volledig aan u over. Miss­chien min­der sleutel­gat­lo­eren? ;)

 30. Eige­naardig, dat er wel een pand te huur stond, onlangs, in de Ver­lat­straat. Ik vraag me af, of de scam­mer bestaande zoek­ert­jes en iden­titeit­en (van reac­ties?) gebruikt als basis, voor het opzetten van valse zoek­ert­jes.

 31. Ben ook een lux­eap­parte­ment, in Gent dicht­bij ’t Zuid, tegengekomen op immoweb.be, zeer ver­dacht alle­maal maar tegelijk­er­ti­jd zeer aan­lokke­lijk. Kreeg het­zelfde ver­haal te horen na ‘de ver­hu­ur­der’ te con­tac­teren, dit keer van een vrouw. Immoweb of de oplicht(s)ter hebben het wel onmid­del­lijk na onze mail ver­wi­jderd hoewel we het niet aangegeven had­den. Ik ver­moed dat immoweb er wel degelijk iets aan doet dus.

 32. Via immoweb: Stu­dio voor €250 + €250 waar­borg in de Aal­moeze­nier­straat 1, Antwer­pen. De eige­naar is Peter Shawn, een dok­ter uit Bris­tol en hij gaat alles via Euro Rent LTD rege­len. Ik heb het uit­er­aard links lat­en liggen. het zoek­ert­je werd dezelfde dag nog ver­wi­jderd.

  1. Beste Matthias, Wim,

   Ons cus­tomer care team analy­seert dagelijks nieuwe meldin­gen van surfers en gaat na of een zoek­ert­je al dan niet fraud­uleus is. In het laat­ste geval wordt het zoek­ert­je meteen ver­wi­jderd en proberen we op alle mogelijke manieren te voorkomen dat hij/zij een tweede, derde, … zoek­ert­je kan plaat­sen, al gaan som­mige crim­ine­len helaas bij­zon­der inge­nieus te werk.

   Bij de min­ste twi­jfel, kan er alti­jd een e‑mail wor­den ges­tu­urd naar zoekertje@immoweb.be of via de knop “meldt een ver­giss­ing” naast het zoek­ert­je zodat we hier ‘per direct’ op kun­nen inspe­len, de echtheid kan nagaan en ver­wi­jderen uit onze data­base zodat andere mensen er geen hin­der meer van ondervin­den.

 33. Ik heb twee van die mails gekre­gen. De tweede mail kreeg ik NADAT ik een mail had ges­tu­urd waarin ik duidelijk zei dat ik oplicht­ing ver­moed­de en immoweb zou inlicht­en. Dus blijk­baar lezen ze de reac­ties amper of slaan ze er geen acht op.

  Hel­lo,

  Thank you for your inter­est.
  As you can see I have avail­able the apart­ment locat­ed in Rue Bosquet 12, 1050 Brux­elles-Quarti­er Louise, with 2 bed­room 1 liv­ing room, 1 bath­room and ter­ace because I moved with my job in Italy, Rome and I need mon­ey to pay the rent here.I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Brux­elles with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it.I would be hap­py to rent it to some­body who likes keep­ing it clean and tidy.I can rent you the flat for 6 years, and, if after the six years you would like to stay more, then we can renew the contract.I can also rent it for short periods.The rent for 1 month is 520 € includ­ing all util­i­ties (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spot, air con­di­tion­ing, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine).You can use my fur­ni­ture, or you can use your own.I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs).You can move in the apt in the same day when you receive the keys. The only prob­lem is that I‘m the only per­son who have the keys but I hope that we will find a com­pro­mise.
  Mod­ern apart­ment near Place Stephanie with spa­cious liv­ing room +/- 30 m² with large bed­room. En suite bath­room with large bath. Sep­a­rate and equipped kitchen. High ceil­ings and large win­dow so very light. Sep­a­rate room with large fit­ted slid­ing cup­boards that can also be used as a baby’s bed­room or study. Pos­si­bil­i­ty of park­ing in the build­ing. Large cave for stor­age. Small ter­race fac­ing south. Very near shops (beg­gin­ing of Av Louise) and just next to the metro Hotel de Mon­naie.
  Thank you for your inter­est and I will look for­ward to hear­ing from you soon.

  Good luck

  Hi again,
  Thanks again for your reply. Before all I want to tell you that if you are ready to pro­ceed with this trans­ac­tion I will need to inform you the steps about how this ser­vice works and how we can bring it to an end. You will only have to deposit to Express Cur­ri­er Ser­vice 1 month of rent (590 EUR), so they can pro­ceed with the ship­ping, and you can receive the keys and the con­tract.
  Like I said, I will pay for a 2 days deliv­ery so you will receive the Keys and the con­tract signed by me right away. I will explain to you step by step how this will work.
  1 — To start this trans­ac­tion I will need to know your full ship­ping coor­di­nates and I am refer­ring to your full name and full ship­ping address where you want to receive the pack­age and tel number.How Many Months are you will­ing to rent the apart­ment?
  2 — I will go to the Express Cur­ri­er Office here in the Rome and leave the Keys and the con­tract in your name as the intend­ed receiv­er.
  3 — Express Cur­ri­er will check the enve­lope to see if every­thing it’s OK with it and also the legal papers that will come along with the Keys.
  4 — Express Cur­ri­er will send you a deliv­ery noti­fi­ca­tion to let you know they have the Keys and the papers in their cus­tody, in which you will be told that they have the Keys and that they’ve checked it. Express Cur­ri­er will give you fur­ther instruc­tions about the 1 month deposit!
  5 — After you receive the pack­age, you will go and check the apt and in 2 work­ing days you must con­tact them and tell them if you keep the apt or not. If all is in order, you will instruct Express Cur­ri­er to give me the mon­ey for the rent. Fur­ther rents will be sent direct­ly to my bank account who will be pro­vid­ed into the con­tract. If you don ‘t like the apt they will give you a full refund and you will give them back the keys and the con­tract.
  I will pay the Express Cur­ri­er Ser­vice for the ship­ping of the keys and the con­tract.
  Thanks for under­stand­ing, but at this point just let me know if we can do this, so email me all your full ship­ping infor­ma­tion in order for us to pro­ceed in this deal.

  Good luck,

  PS Please read all the info and tell me if it’s clear to you, or if I can help you with oth­er expli­ca­tions..

  1. Beste Sophie,

   Heb je Immoweb reeds ingelicht of is het zoek­ert­je door de plaatser reeds ver­wi­jderd. Als het nog steeds online staat, kan je ons dan het num­mer van het vast­goed bezor­gen per e‑mail naar cva@immoweb.be zodat we het nodi­ge kun­nen doen?

   Immoweb

 34. Net het zelfde gehad op immoweb. Apparte­ment in Antwer­pen met 2 slaap­kamers voor 550 euro, ziet er alle­maal mooi uit. De per­soon mailt mij terug als een neu­roloog in Bris­tol. Maar heel zijn mail staat vol met spelfouten, naar verder onder­zoek hebben wij hem ook niet gevon­den op de site waar hij zogezegd zou werken.

  Hier de mail:

  Hel­lo,

  I appre­ci­ate your intent of rent­ing my apart­ment locat­ed in : Schal­iën­straat 26, 2000 — Anvers, Bel­gium . The apart­ment have: 2 bed­rooms, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I bought this apart­ment for my son dur­ing he stud­ies in Bel­gium, but now he’s back home ( Bris­tol / Unit­ed King­dom ) per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing the place for unlim­it­ed time. Before we go any fur­the I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, and for how long. The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished equipped and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties water hot/cold, elec­tric­i­ty, heat­ing, gas, Inter­net, cable, park­ing space, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, are includ­ed in the price of 550 Euro per month and I believe it is con­ve­nient for us both. All the bills will be paid by me and you have to pay only the mon­ey for the rent in every month. The secu­ri­ty deposit is also 550 Euro, and you get it back, when you decide to leave the apart­ment ( you will have to give me at least 2 moths notice ). As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. My son is build­ing him life here and now he will go with him wife in Por­tu­gal to make them bussines, and about me I am too old to move to Bel­gium, so we won’t dis­turb you. You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each othe bet­ter. My name is Peter Erin Shawn and I’m a 59 years old Neu­ro-Oncol­o­gy doc­tor from Bris­tol / Unit­ed King­dom ( North Bris­tol NHS Trust ), plan­ning to retire in the next 5 years. I have no prob­lem if you will keep ani­mals. The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Bris­tol even for one sin­gle day. But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from Bris­tol (on my expense of course).

  Thank you for your inter­est and I will look for­ward to hear­ing from you soon.

  Peter Erin Shawn

  P.S: Please tell me if this is what are you look­ing for and reply my only if you are tru­ly inter­est­ed in the apt.

  1. Hi,

   I had the same ”email” from a Peter Shawn. Very shady sto­ry , full of gram­mat­i­cal mis­takes. I know doc­tors usu­al­ly don’t have a good calig­ra­phy but they nor­mal­ly don’t write like rap­pers.

 35. Beste Alan,

  Bedankt voor het melden van dit dubieuze zoek­ert­je, we stellen dit ten zeer­ste op pri­js. Er werd ons deze ocht­end reeds een­zelfde meld­ing gedaan over het­zelfde zoek­ert­je, al lazen we uw mail nu pas daar deze in de spam fold­er was terecht­gekomen. De gevraagde pri­js strookt alleszins niet met de weergegeven infor­matie en gezien het wederom om een Engel­stal­ige mail ging met verbli­jf­plaats in Enge­land wis­ten we meteen dat het om een oplichter ging. Het zoek­ert­je werd dan ook deze voormid­dag ver­wi­jderd en het gebruik­te e‑mailadres werd geblok­keerd zodat hij/zij geen nieuwe zoek­ert­jes meer kan aan­mak­en.

  De laat­ste weken melden Immoweb gebruik­ers geregeld ‘vreemde’ zoek­ert­jes, zeer vaak antwo­ord de verkoper/verhuurder in het Engels en komt hij/zij uit Enge­land. Helaas is het zeer moeil­ijk om alle fraude tegen te houden, doch proberen we dagelijks zoveel mogelijk ‘dubieuze’ zoek­ert­jes te con­trol­eren en te ver­wi­jderen.

  Als u in de toekomst nog verdere vragen/opmerkingen/suggesties zou hebben, aarzel zek­er niet om een mail te sturen naar cva@immoweb.be, dan gaan we er meteen achter­aan om u zo snel mogelijk van een gepast antwo­ord te voorzien.

  Immoweb

 36. Net dezelfde mail gehad voor een apparte­ment in Gent:

  Hi,

  My name is David Urban and I just received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Kouter 76, 9000 Gent, with 2 bed­rooms, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.
  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.
  The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)
  The rent for 1 month is 430 euro for the entire apart­ment includ­ing: elec­tric­i­ty, Inter­net, cable tv, etc.…heating will be pay by you depend of con­sump­tion. The secu­ri­ty deposit is 500 euro and you get it back, when you decide to leave the apart­ment ( you will have to give me at least 2 moths notice ). I can rent you the flat for 5 years, and if after the five years you would like to stay more, then we can renew the con­tract. I can also rent it for short peri­ods (5 months min­i­mum)
  About myself, I am 37 years and I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .
  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,

  David

 37. Beste Sophie,

  Beschik je over het ref­er­en­tienum­mer van het zoek­ert­je of klik­te je reeds op “meldt een ver­giss­ing”? Als je nog niets hebt onder­nomen, willen we je vrien­delijk ver­zoeken om een e‑mail te sturen naar cva@immoweb.be zodat we de nodi­ge stap­pen kun­nen onderne­men om dit zoek­ert­je en de plaatser te blokkeren zodat hij/zij in de toekomst geen nieuwe zoek­ert­jes meer kan aan­mak­en.

  Immoweb

 38. Ik heb het­zelfde voorge­had:

  Hel­lo,

  I appre­ci­ate your intent of rent­ing my apart­ment locat­ed in : Nas­saus­traat 11, 2000 Antwer­pen , Bel­gium . The apart­ment have: 2 bed­rooms, 1 bath­rooms, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I bought this apart­ment for my son dur­ing he stud­ies in Bel­gium, but now he’s back home ( Bris­tol / Unit­ed King­dom ) per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing the place for unlim­it­ed time. Before we go any fur­the I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, and for how long. The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished equipped and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties water hot/cold, elec­tric­i­ty, heat­ing, gas, Inter­net, cable, park­ing space, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, are includ­ed in the price of 520 Euro per month and I believe it is con­ve­nient for us both. All the bills will be paid by me and you have to pay only the mon­ey for the rent in every month. The secu­ri­ty deposit is also 520 Euro, and you get it back, when you decide to leave the apart­ment ( you will have to give me at least 2 moths notice ). As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. My son is build­ing him life here and now he will go with him wife in Por­tu­gal to make them bussines, and about me I am too old to move to Bel­gium, so we won’t dis­turb you. You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each othe bet­ter. My name is Peter Shawn and I’m a 61 years old Neu­ro-Oncol­o­gy doc­tor from Bris­tol / Unit­ed King­dom ( North Bris­tol NHS Trust ), plan­ning to retire in the next 5 years. I have no prob­lem if you will keep ani­mals. The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Bris­tol even for one sin­gle day. But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from Bris­tol (on my expense of course).

  Thank you for your inter­est and I will look for­ward to hear­ing from you soon.

  Peter Shawn

  P.S: Please tell me if this is what are you look­ing for and reply my only if you are tru­ly inter­est­ed in the apt.

 39. Wat me wel opvalt, is dat al deze apparte­menten alti­jd wel een vaat­wass­er, koelka­st, inter­net e/o kabel TV meegeleverd kri­j­gen. Ik denk dat ze nog niet goed weten, hoe het hier in Bel­gie in elka­ar zit rond inter­net en kabel ;)

  1. In de beschri­jv­ing staat ook vaak dat het om een “mar­ble” bad­kamer gaat. Zo zullen er wel niet veel zijn. Miss­chien kan men daar al op fil­teren?

 40. hal­lo alle­maal

  van­daag net antwo­ord gekre­gen van azo ne pipo…

  voor een apparte­ment te brus­sel: 320 euro en mag er huis­dieren houden ook, op ne stu­dio van ne scheet groot.…

  dok­ter in bris­tol zogezegd… onder­tussen zoek­ert­je ver­wi­jderd.…

  oplet­ten alle­maal!!!!!!!!!!

  1. Ja ook dit http://www.immoweb.be/nl/Rent.Estate.cfm?IdBien=3710110&xgallery=gallery&xpage=1 is een oplichter

   Minguez Jean [mtmaregvzym@hotmail.com]

   Hel­lo,

   Thank you for your inter­est.
   As you can see I have avail­able the apart­ment locat­ed in Noen­dries 41, 9000 Gent, with 2 bed­room 1 liv­ing room and 1 bath­room because I moved with my job in Italy, Rome and I need mon­ey to pay the rent here.I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Gent with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it.I would be hap­py to rent it to some­body who likes keep­ing it clean and tidy.I can rent you the flat for 6 years, and, if after the six years you would like to stay more, then we can renew the contract.I can also rent it for short periods.The rent for 1 month is 425 € includ­ing all util­i­ties (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spot, air con­di­tion­ing, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine).You can use my fur­ni­ture, or you can use your own.I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs).You can move in the apt in the same day when you receive the keys. The only prob­lem is that I‘m the only per­son who have the keys but I hope that we will find a com­pro­mise.
   Thank you for your inter­est and I will look for­ward to hear­ing from you soon.
   Good luck

   Ready apart­ment with­in walk­ing dis­tance of Uni­ver­si­ty Hos­pi­tal, fan­tas­tic con­nec­tiv­i­ty with E17/E40/R4 and the city of Ghent, in a qui­et res­i­den­tial area. Apart­ment con­sists of: Entrance hall / liv­ing room with nat­ur­al light / south fac­ing ter­race, ful­ly equipped kitchen (sink, elec­tric stove, oven, refrig­er­a­tor, hood, jack Fri dish­wash­er), 2 bed­rooms (north), sep­a­rate toi­let, laun­dry room, bath­room.

 41. Deze week net het­zelfde ver­haal tegen gekomen. Ik zag een mooi apparte­ment te huur in Gent tegen een strakke pri­js op immoweb. Direct con­tact opgenomen met de eige­naar en kreeg na enkele dagen een mail van een man uit Lon­don in mijn mail­box. (zo goed als let­ter­lijk dezelfde mail zoals andere mensen kre­gen)

  Ik wist van heel deze oplich­ter­i­jen nog niks en ben begin­nen mailen met de man. Hij stelde ook voor om de sleu­tels op te sturen naar Bel­gië via een inter­na­tion­al car­go. Ik vertrouwde dit zaak­je niet en heb hem voorgesteld om met een Bel­gisch Immokan­toor te werken als tussen­per­soon.. Sinds­di­en niks meer van hem geho­ord. Deze mid­dag zag ik op het nieuws wat er alle­maal aan de hand was en ben ik zo ook op deze site terecht gekomen..

  Het valt mij op dat boven­ver­melde apparte­menten in Gent wel regel­matig terug keren op immoweb.. Alle­maal oplich­ter­ij? Amai!

  Hier­bij de mails die ik kreeg:

  Hi,

  My name is Phillip Kendall and I received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Marte­laarslaan 534, 9000 Gent, with 2 bed­rooms, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.
  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.
  The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)
  The rent for 1 month is 450 euro for the entire apart­ment includ­ing: elec­tric­i­ty, Inter­net, cable tv.…heating will be pay by you depend of con­sump­tion. You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.
  About myself, I am 37 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .
  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,

  Phillip

  Thanks for your reply,

  That sounds great !

  You seem to be a very nice per­son and I can assure you we will not have any prob­lems. The mat­ter is that I’m in Unit­ed King­dom already. Like I have inform you before, the price you shall pay for 1 month of rent will be 450 euro but in the first month you must to deposit 950 euro, 1 month of rent plus 500 euro for secu­ri­ty deposit pay­ment which is refund­able while pack­ing with­out any lost or dam­age of my prop­er­ties. The mon­ey, I want to revive it month­ly to my bank account, so I hope it will be no prob­lem for you to wire the mon­ey to my bank account.
  Of course you will have to see the apart­ment before dis­cussing fur­ther details because you can­not rent an apart­ment that you haven’t seen. I am will­ing to send you the keys so you can vis­it it and see it suits your needs.
  The deliv­ery for the keys and view­ing per­mit (signed by me), will be made through an autho­rized couri­er and using a Inter­na­tion­al Car­go is sim­i­lar to FedEx, DHL or UPS, which will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the Keys.
  I will explain the pro­ce­dure if you are inter­est­ed so please email me as soon as you read this mes­sage because I real­ly need to take care of this mat­ter.

  The apart­ment is like in the pic­tures!

  http://postimage.org/image/awhpimnsv/
  http://postimage.org/image/kmtrow9rl/
  http://postimage.org/image/fdyqr0rch/
  http://postimage.org/image/sdh1dzipv/
  http://postimage.org/image/fl245b8zp/
  http://postimage.org/image/a3trzq73l/

  Best Regards,

 42. Beste Anne, Leen, Melis­sa,

  De laat­ste weken duiken er nu en dan gevallen van phish­ing op. Phish­ing is een vorm van inter­net­fraude waar­bij mensen wordt gevraagd in te loggen op een web­site iden­tiek aan de Immoweb web­site met hun gebruik­er­snaam en wacht­wo­ord waar­bij de fraudeur ver­vol­gens (Peter Eric Shawn of iemand die deze naam mis­bruikt voor malafide doelein­den) de pri­js van een pand kan ver­la­gen (bijvoor­beeld van € 700 naar €450). Mensen die hierop ingaan kri­j­gen dan zoals reeds enkele keren op dit blog gepub­liceerd, een Engel­stal­ige e‑mail toeges­tu­urd. Van zodra we zulke zak­en ont­dekken, wordt de account tijdelijk geblok­keerd, het phish­ing e‑mail adres op een zwarte lijst gezet en nemen we tele­fonisch con­tact op met de echte verhuurder/verkoper en kiezen we samen een krachtig wacht­wo­ord om te voorkomen dat zijn/haar account weer ten prooi kan vallen. Momenteel zijn we bezig aan een con­creet actieplan om alle fraude buiten de deur te houden.

  Immoweb

 43. Woens­dag 13 Juni een mail terug ont­van­gen van jaja Peter Shawn ivm een apparte­ment voor 350 euro in Brugge. Onder­tussen is het zoek­ert­je van immoweb ver­wi­jderd.

  Date: Wed, 13 Jun 2012 13:20:17 +0300
  Sub­ject: Re: Immoweb — Reac­tie op zoek­ert­je Te huur
  From: per.shawn49@gmail.com

  Hel­lo,
  I appre­ci­ate your intent of rent­ing my apart­ment locat­ed in : Malle­berg­plaats 9, 8000 Brugge. The apart­ment have: 2 bed­rooms, 2 bath­rooms, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I bought this apart­ment for my son dur­ing he stud­ies in Bel­gium, but now he’s back home ( Bris­tol / Unit­ed King­dom ) per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing the place for unlim­it­ed time. Before we go any fur­the I would like to know a lit­tle some­thing about you, like hed and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties water hot/cold, elec­tric­i­ty, heat­ing, gas, Inter­net, cable, park­ing space, ow many per­sons you intend to live in the apart­ment, and for how long. The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished equip­pdish­wash­er, garbage dis­pos­al, are includ­ed in the price of 350 Euro per month and I believe it is con­ve­nient for us both. All the bills will be paid by me and you have to pay only the mon­ey for the rent in every month. The secu­ri­ty deposit is also 350 Euro, and you get it back, when you decide to leave the apart­ment ( you will have to give me at least 2 moths notice ). As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. My son is build­ing him life here and now he will go with him wife in Por­tu­gal to make them bussines, and about me I am too old to move to Bel­gium, so we won’t dis­turb you. You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each othe bet­ter. My name is Peter Shawn and I’m a 59 years old Neu­ro-Oncol­o­gy doc­tor from Bris­tol / Unit­ed King­dom ( North Bris­tol NHS Trust ), plan­ning to retire in the next 5 years. I have no prob­lem if you will keep ani­mals. The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Bris­tol even for one sin­gle day. But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from Bris­tol (on my expense of course).

  Thank you for your inter­est and I will look for­ward to hear­ing from you soon.

  Peter Shawn

  P.S: Please tell me if this is what are you look­ing for and reply my only if you are tru­ly inter­est­ed in the apt.

  2012/6/10 immoweb

  De 1e vast­goed­site van Bel­gië, 134664 zoek­ert­jes in Bel­gië, 68558 zoek­ert­jes in het buiten­land, 1591285 foto’s.
  Beste adver­teerder, een bezoek­er wenst meer info over Uw… Apparte­ment TE HUUR N°3736087

 44. In Antwer­pen heeft de oplichter een nieuwe naam. Het ging over een apparte­ment in de Kro­nen­burgstraat nr 114. Zoek­ert­je stond op Zimmo.be en http://www.entreparticuliers.be. Van bei­de sites is het verd­we­nen.
  Hij gebruikt nu de naam Ted Bau­max. Voor de sleu­tels gebruikt hij een immo kan­toor Fox­ton Rentals.
  Op hun email voor de trans­ac­tie stond ook een heel ander adres :

  Pack­age Details:

  Apart­ment keys and rental agree­ment.
  All doc­u­ments were ver­i­fied by the Rent.com agents.
  Apart­ment loca­tion Rue de la Croix de Fer — 1000 Brux­elles — Bel­gium

  ter­wi­jl het zogezegd over een aparte­ment in Antwer­pen ging.

  Zijn gegevens :

  First name: Ted
  Last name: Bau­max
  Address : 160 Southamp­ton Way
  City/State: Lon­don
  Postal Code: SE5 7EW
  Coun­try : Unit­ed King­dom

  Ik heb een klacht neergelegd via ECops.

 45. OPLICHTING op immoweb: Apparte­ment Nas­saus­traat 14 — 2000 Antwer­pen! Apparte­ment TE HUUR N°3783673
  Email adres van de oplichter: aa2012nn@gmail.com

  MAIL 1 OPLICHTER:

  Hel­lo,

  Nassaustraatè14/5v 2000, Antwerp
  see the map below. (attached fold­er)

  Thank you for your inter­est. I am look­ing for some­one to rent it as soon as pos­si­ble, because I recent­ly divorced and I’ve moved back to my coun­try in Lon­don, UK . I am cur­rent­ly locat­ed in Lon­don so the rent­ing peri­od is unlim­it­ed, it means you can stay in the apart­ment as long as you wish, there is no min­i­mum or max­i­mum peri­od required. The apart­ment looks exact­ly like in the pic­tures, it’s very clean and also full fur­nished and equipped with every­thing you need, you don’t have to bring any­thing. The rent for 1 month is list­ed in the ad, avail­able for the whole apart­ment includ­ing all util­i­ties. You can move in the apt in the same day when you receive the keys. Pets are allowed too (not recomend­ed).

  I will look for­ward to hear from you. Best Regards!

  MAIL 2:

  The apart­ment is still avail­able, as I said I’m already in Lon­don UK and there is only one method we can make the deal right now. The total price you must pay right now will be 400 plus 400 secu­ri­ty deposit, with no extra fees . You will send me the mon­ey every month here in uk if that’s ok with you. The apart­ment is ready , all you need is to receive the keys and the con­tract to review and sign it and you can move in right away.
  We will use a shipping/escrow Real Estate Agency called Tru­lia for the safe­ty of both parts, it’s a very well known and safe Agency all over Europe.

  Let me explain you how the trans­ac­tion will go step by step: first, I will go to them with the keys to start the ship­ping , after that you will be noti­fied by them that the trans­ac­tion has been ini­ti­at­ed and they will send you all the instruc­tions on how to com­plete the pay­ment to their escrow agent. After they will have the con­fir­ma­tion of pay­ment from you, they will deliv­er the pack­age to your address and you will have to check the apart­ment to be sure that you like it .

  So after you will see it if every­thing is as you expect­ed so you must con­tact them to release me the mon­ey and we’re done . If every­thing sounds good for you please send me your full name and address and your phone num­ber so we can start the pro­ce­dure asap. You will receive the keys in max­i­mum 3–4 work­ing days .

  Go to http://www.trulia-imb.co.uk to see and check the agency.
  Thank you!

  MAIL 3: Mijn antwo­ord + info die ik opvroeg bij Tru­lia (de organ­isatie waar hij mee zou samen­werken)

  Hel­lo,
  I’m real­ly inter­est­ed in the apart­ment, but send­ing 800 euro to some­one i dont know, makes me cau­tious. I looked up tru­lia and asked them for some info. See mail from tru­lia below.

  Look­ing for­ward for your reply.

  Regards
  Jama

  ________________________________________
  Van: Tru­lia Help Cen­ter [helpcenter@trulia.com]

  Hi,
  Thank you for con­tact­ing Tru­lia. We are a real estate search engine and do not par­tic­i­pate in the trans­ac­tion between renter and land­lord. How­ev­er, sit­u­a­tions involv­ing wire trans­fers and land­lords that can­not meet you in per­son are red flags for scams and we encour­age users to be cau­tious.

  Based on the email sent to you by the ‘land­lord’, it is very like­ly that this is a scam. It is rec­om­mend­ed that you do not send any mon­ey to this per­son. Please respond to this email with the list­ing address for the rental that you are inquir­ing about so that we can remove this list­ing from the site.

  MAIL 4: De reac­tie van oplichter

  I don’t know what to say.…
  Tru­lia is 2–3 maybe 4 blocks away from my house.
  They deal with this kind of stuff.
  So I talked with them and they told me the steps

  you send the deliv­ery address, copy of id, they send a con­tract (Euro­pean legit) you read, agree, yes or no. and send the first month plus secu­ri­ty. You get the keys in one or or maybe 3 days, I don’t know exact­ly , you vis­it, you decide, you email them back with your deci­sion, the mon­ey comes to me, a small fee to tru­lia, you are the new (own­er), the house is all yours until next month :) or if you want to pay in advance, that’s OK.
  If you don’t want to take it, just email them and the will refund the mon­ey, i’ll still pay a small fee to them but… that’s life, oh, and you send the keys back to my address.

  Dit Klopt duidelijk niet!

 46. Yep, heb het­zelfde meege­maakt van­daag voor een apparte­ment in Luik (300 euro voor een prachtige verdieping van 75 m²). Kreeg exact zo’n mail in het Engels, vond het een raar ver­haal, heb wat rondgekeken op inter­net en ja dus: een oplichter.

  Dit is de eerste mail die ik van­daag kreeg nav een adver­ten­tie op immoweb.be voor een apparte­ment in Luik:

  Hel­lo,

  Thanks for your inter­est, i bought this apart­ment for my son dur­ing he’s stud­ies , but now he’s back home in Lon­don UK per­ma­nent­ly, so i’m rent­ing the place for unlim­it­ed time. Before we go any fur­ther i would like to know some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, what is your job , how old are you and for how long you will stay . The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished equipped and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties water hot/cold, elec­tric­i­ty, heat­ing, gas, Inter­net, cable, park­ing space, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, are includ­ed in the price of 300 Eur per month and i believe it is con­ve­nient for both of us. All the bills will be paid by me and you have to pay only the mon­ey for the rent in every month. The secu­ri­ty deposit is also 300 Euro, and you get it back, when you decide to leave the apart­ment ( you will have to give me at least 1 month notice ). You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. I’m a Neu­ro-Oncol­o­gy doc­tor from Lon­don — Unit­ed King­dom . I can make arrange­ments to rent the apart­ment from here fast and easy . I look for­ward to hear from you soon. Thanks

  Dit was de tweede mail:

  Hel­lo ,
  Thank you for your reply but the thing is that I’m in Unit­ed King­dom already. Like I have inform you before, the price you must pay on the first month of rent will be 300 EUR + 300 EUR secu­ri­ty deposit ( 600 EUR ), with no extra fees . I must have one month rent + secu­ri­ty deposit from you. The mon­ey, I want to receive it month­ly to my bank account, so I hope it will be no prob­lem for you to wire the mon­ey to my bank account. The apart­ment is ready for you, you will need only to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you like it. Obvi­ous­ly we need a way to com­plete this deal, that will allow us to make sure we receive what we are after. So i have found a way for us to com­plete the deal safe­ly and fast, and in this way you will receive the Keys in less than 2 days, if you move fast as well . The solu­tion is pro­vid­ed by a rental com­pa­ny called Tru­lia which is sim­i­lar to FedEx or UPS, which will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the keys. I have found a pro­ce­dure that will allow you receive the keys of it and through this way you will see it and decide if you will stay in the apt or not before I receive my pay­ment. To start this trans­ac­tion, I need your full name, address and tele­phone num­ber. I will also need to know the rental peri­od and the day you want to move in so I can put it in the con­tract. I will pay for the ser­vices of the agency, so there will be no costs for you. Also, in case you have anoth­er apart­ment right now, and you can­not move out imme­di­ate­ly, we can make the deal as I explained it now, and con­sid­er it only an inspec­tion and reser­va­tion.

  I am wait­ing for your quick response, because there are sev­er­al oth­ers inter­est­ed in the apart­ment, and I need to know if I can count on a deal with you.

  Ondertek­end: Justin Bush­by

 47. Beste,

  Ik had een vraag ivm uw artikel: http://aardling.com/oplichters-immoweb-fraude/

  Wij hebben iets gelijkaardigs voor met exact dezelfde voor­beelden als in uw artikel.

  Nu was mijn vraag wij hebben op de eerste reac­tie geant­wo­ord, waar onze namen instaan en gsm num­mer en natu­urlijk het e‑mail adres. Moeten wij nu iets spe­ci­aals doen voor eventuele fraude te ver­mi­j­den of vol­staat het om gewoon verdere com­mu­ni­catie te negeren?

  Of moeten wij con­tact op nemen met een polite instantie ?

  Graag uw advies.

  Mvg,

  Leo

 48. Ook ik heb juist het­zelfde meege­maakt en vond het van het begin al behoor­lijk louche. Het ging over een apparte­ment in het cen­trum van Gent. Ene Gert Mul­der zou dit ver­huren. Onder­tussen werd het zoek­ert­je al van immoweb gehaald.
  Hieron­der de mails… Zeer vergelijk­baar met alle mails hier­boven.

  MAIL 1:

  Thank you for your interest.As you can see I have avail­able the apart­ment locat­ed in Keiz­er Karel­straat 65, 9000 Gent, with 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 kitchen and 1 bath­room because I moved with my job in Unit­ed King­dom, Lon­don and I need mon­ey to pay the rent here.I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it.I would be hap­py to rent it to some­body who likes keep­ing it clean and tidy.I can rent you the flat for 5 years, and, if after the five years you would like to stay more, then we can renew the contract.I can also rent it for short peri­ods (2 months minimum).The rent for 1 month is 550EUR includ­ing all util­i­ties (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spot, dish­wash­er, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine).You can use my fur­ni­ture, or you can use your own.You can move in the apt in the same day when you receive the keys. The only prob­lem is that I ‘m the only per­son who have the keys but I hope that we will find a com­pro­mise.
  Thank you for your inter­est and I will look for­ward to hear­ing from you soon.
  Good luck,

  MAIL 2:

  Hi,

  Thank you for your reply but the mat­ter is that I’m in Lon­don already. Like I have inform you before, the price you shall pay for one month of rent will be 550EUR, with no extra tax­es to pay. The mon­ey, I want to revive it month­ly to my bank account, so I hope it will be no prob­lem for you to wire the mon­ey to my bank account. The apart­ment is ready for you, you will need only to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you like it.
  Obvi­ous­ly we need a way to com­plete this deal, that will allow us to make sure we receive what we are after. In order of that I have found a way for us to com­plete the deal safe­ly and fast, and in this way you will receive the Keys in less than 3 days, if you move fast as well. The solu­tion is pro­vid­ed by a com­pa­ny called TNT which is sim­i­lar to FedEx, DHL or UPS, which will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the Keys.
  I have found a pro­ce­dure that will allow you to pay for the rent of the apt only after you will receive the keys of it and through this way you will see it and decide if you will stay in the apt or not before I receive my payment.Please click on the link bel­low to the TNT web­site to see how we can com­plete the deal safe­ly and fast direct­ly from the web­site of the com­pa­ny where the pro­ce­dure is explained: http://www.tnt.com/express/en_gb/site/home/services/express_delivery.html
  Let me know if you are inter­est­ed please because I real­ly need to take care of this mat­ter by the end of this week or the begin­ning of the next one.

  Ik zet mijn zoek­tocht naar een niet-fraud­uleus apparte­ment alvast verder…

 49. From: Gert Mul­der
  Sent: 7/16/2012 1:51:14 PM
  Sub­ject: RE: Immoweb — Reac­tie op zoek­ert­je Te huur

  Thank you for your interest.As you can see I have avail­able the apart­ment locat­ed in Keiz­er Karel­straat 65, 9000 Gent, with 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 kitchen and 1 bath­room because I moved with my job in Unit­ed King­dom, Lon­don and I need mon­ey to pay the rent here.I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it.I would be hap­py to rent it to some­body who likes keep­ing it clean and tidy.I can rent you the flat for 5 years, and, if after the five years you would like to stay more, then we can renew the contract.I can also rent it for short peri­ods (2 months minimum).The rent for 1 month is 550EUR includ­ing all util­i­ties (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spot, dish­wash­er, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine).You can use my fur­ni­ture, or you can use your own.You can move in the apt in the same day when you receive the keys. The only prob­lem is that I ‘m the only per­son who have the keys but I hope that we will find a com­pro­mise.
  Thank you for your inter­est and I will look for­ward to hear­ing from you soon.
  Good luck,

 50. Beste Hilde en alle anderen,

  Indi­en u twi­jfelt over de echtheid van een Immoweb zoek­ert­je raden we u aan om op de link “Meldt een ver­giss­ing” rechts naast het zoek­ert­je te klikken, dan wordt dit zoek­ert­je meteen gemeldt aan ons cus­tomer care team en gaan ze de echtheid na. Of u kan ook steeds een e‑mail sturen naar cva@immoweb.be; een bericht plaat­sen op onze Face­book pag­i­na (http://www.facebook.com/Immmoweb) of ons benaderen via één van onze twee Twit­ter accounts (http://www.twitter.com/Immoweb voor de Ned­er­land­stal­i­gen of http://www.twitter.com/Immoweb_fr voor de Franstal­i­gen).

  Gelieve wel steeds het ref­er­en­tienum­mer van het zoek­ert­je erbij te ver­melden zodat we per direct de echtheid kun­nen nagaan en indi­en nodig het zoek­ert­je per direct kun­nen ver­wi­jderen zodat andere Immoweb gebruik­ers zich niet in de mal­ing lat­en nemen.

  Begin deze maand rold­en we een aan­tal ver­be­terin­gen door waar­door gevallen van phish­ing of iden­titeits­dief­stal (een hack­er die het wacht­wo­ord kraakt), en dergelijke meer tot een strikt min­i­mum wordt her­lei­dt. Helaas is het qua­si onmo­gelijk om Immoweb 100% te vri­jwaren voor mensen met slechte bedoelin­gen, doch doen we dagelijks onze uiter­ste best om alles zo cor­rect mogelijk te lat­en ver­lopen zodat onze bezoek­ers niet de min­ste hin­der kun­nen ervaren.

  Immoweb

 51. Beste,

  Ik heb 3 jaar gele­den reeds het­zelfde meege­maakt op immoweb, en nu opnieuw het­zelfde. Ik stu­urde de vol­gende 2 mails naar immoweb.

  mail 1

  Bij deze wens ik een ver­dacht zoek­ert­je te melden.
  Ik ver­moed een fraude gezien ik dit in het verleden nog­maals heb meege­maakt op deze site.
  Het gaat om zoek­ert­je 3854678.
  Rede­nen waarom ik fraude ver­moed:
  1) pri­js is abnor­maal laag;
  2) ver­hu­ur­der geeft geen mail of gsm;
  3) tekst is overgenomen van de vol­gende adver­ten­tie die een koop adver­ten­tie is:
  http://immo.vlan.be/nl/Detail/Appartement/te-koop/2800/Mechelen/(RAB37480), met uit­zon­der­ing van een klein stuk tekst dat wegge­lat­en is, waar dan opnieuw opvalt dat de ver­voeg­ing naar meer­voud foutief is.
  4) Op 1 van de foto’s in bijlage is het raamkoz­i­jn zwart alu­mini­um daar waar het betr­e­f­fende pand (terug te vin­den op googlemaps) enkel witte ramen heeft.
  Graag een reac­tie van jul­lie op deze mail.

  mail 2:

  Geachte,

  De fraude die ik 3 jaar gele­den meemaakte(die eve­neens in meche­len was) ging als vol­gt tew­erk:
  Na con­tact met de zoge­naamde ver­hu­ur­der kreeg ik de meld­ing van de zoge­naamde ver­hu­ur­der dat hij in het buiten­land was.
  Als ik toch het pand in kwest­ie wilde huren diende ik 2 maand waar­borg over te mak­en waar­na ik de sleu­tels zou kri­j­gen die ik zoge­naamd bij iemand in Meche­len zou kun­nen gaan ophalen. (uit­er­aard ben ik hier niet op inge­gaan)
  Indi­en jul­lie je er ook van kun­nen vergewis­sen dat het opnieuw om dezelfde soort van fraude gaat denk ik dat het ter beveilig­ing van jul­lie site nut­tig zou zijn een meld­ing te mak­en op https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx om zulks een prak­tijken die waarschi­jn­lijk door dezelfde per­soon wor­den uit­gevo­erd in de toekomst te ver­mi­j­den.

  Na het lezen van deze site lijkt het prob­leem me inder­daad grot­er dan gedacht. Reken­ing houdende met het feit dat immoweb toch geld vraagt voor het plaat­sen van een zoek­ert­je lijkt het me toch een min­i­male dien­stver­len­ing dat ze de zoek­ert­jes ook zouden nalezen en op deze wijze zouden scree­nen. Dit lijkt mij DE manier te zijn voor hun om zich te onder­schei­den van de vele andere immoweb­sites!

 52. Ongelooflijk!
  Het zoek­ert­je waarover sprake in vorige reac­tie hier werd deze namid­dag offline gehaald, maar staat nu reeds weer online met een ander adver­ten­tienum­mer zijnde 3856204.
  Ik begin mij toch wel echt vra­gen te stellen bij de pro­fes­sion­aliteit van immoweb!

 53. Hi,

  My name is Don­ald Attwood and I received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Stoof­s­traat 2, 2000 Antwer­pen, with 2 bed­rooms, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.

  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.

  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.

  The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)

  The rent for 1 month is 450 euro for the entire apart­ment includ­ing: elec­tric­i­ty, Inter­net, cable tv.….heating will be pay by you depend of con­sump­tion. You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.

  About myself, I am 37 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .

  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,

  Don­ald

  ——————————————————————————–
  Date: Sat, 11 Aug 2012 12:52:58 +0200
  From: info@immoweb.be
  To: donald5attwood@hotmail.com
  Sub­ject: Immoweb — Reac­tie op zoek­ert­je Te huur

  De 1e vast­goed­site van Bel­gië, 134531 zoek­ert­jes in Bel­gië, 86695 zoek­ert­jes in het buiten­land, 1779390 foto’s.

  Beste adver­teerder, een bezoek­er wenst meer info over Uw… Apparte­ment TE HUUR N°3857768

  450 EUR
  2000 Antwer­pen
  Stoof­s­traat 2
  Uw ref­er­en­tie : 0

  Deze bezoek­er wil graag bijkomende info :

  Opmerk­ing van de surfer :

  Ik ben uw zoek­ert­je tegengekomen op Immoweb en het inter­esseert mij. Wan­neer zou ik dit kun­nen bezichti­gen?

  Alvast bedankt voor uw reac­tie,

  Met vrien­delijke groeten,

 54. Beste Nele, Alex en Jill,

  Ook tij­dens het week­end proberen we Immoweb zoveel mogelijk te vri­jwaren van onjuiste zoek­ert­jes. Begin vorige maand rold­en we een aan­tal ver­be­terin­gen uit waar­door gevallen van phish­ing of iden­titeits­dief­stal (een hack­er die het wacht­wo­ord kraakt), en dergelijke meer tot een strikt min­i­mum wordt her­lei­dt. Eind deze maand rollen we de tweede fase waar­door het pub­liceren van mogelijk malafide infor­matie wordt bemoeil­ijkt. Helaas is het qua­si onmo­gelijk om Immoweb 100% te vri­jwaren voor mensen met slechte bedoelin­gen, doch doen we dagelijks onze uiter­ste best om alles zo cor­rect mogelijk te lat­en ver­lopen zodat onze bezoek­ers niet de min­ste hin­der kun­nen ervaren.

  Indi­en u twi­jfelt over de echtheid van een Immoweb zoek­ert­je raden we u aan om op de link “Meldt een ver­giss­ing” rechts naast het zoek­ert­je te klikken, dan wordt dit zoek­ert­je meteen gemeldt aan ons cus­tomer care team en gaan ze de echtheid na. In het week­end is het steeds mogelijk dat het enkele uren duurt voor het zoek­ert­je effec­tief ver­wi­jderd is, doch doen we onze uiter­ste best. U kan ook steeds een e‑mail sturen naar cva@immoweb.be; een bericht plaat­sen op onze Face­book pag­i­na (http://www.facebook.com/Immmoweb) of ons benaderen via één van onze twee Twit­ter accounts (http://www.twitter.com/Immoweb voor de Ned­er­land­stal­i­gen of http://www.twitter.com/Immoweb_fr voor de Franstal­i­gen).

  Gelieve wel steeds het ref­er­en­tienum­mer van het zoek­ert­je erbij te ver­melden zodat we per direct de echtheid kun­nen nagaan en indi­en nodig het zoek­ert­je per direct kun­nen ver­wi­jderen zodat andere Immoweb gebruik­ers zich niet in de mal­ing lat­en nemen.

  Immoweb

 55. En kijk eens wat ik nou toe­val­lig bin­nen kreeg ;)

  Hi,

  My name is Don­ald Attwood and I received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Stoof­s­traat 2, 2000 Antwer­pen, with 2 bed­rooms, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.
  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.
  The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)
  The rent for 1 month is 450 euro for the entire apart­ment includ­ing: elec­tric­i­ty, Inter­net, cable tv.….heating will be pay by you depend of con­sump­tion. You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.
  About myself, I am 37 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .
  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,

  Don­ald

  Waarop na mijn antwo­ord dit vol­gde:

  Dear Lau­ra,

  Thanks for your reply,

  That sounds great !

  You seem to be a very nice per­son and I can assure you we will not have any prob­lems. The thing is that I’m in Unit­ed King­dom already. Like I have inform you before, the price you shall pay for 1 month of rent will be 450 euro but in the first month you must to deposit 900 euro, 1 month of rent plus 450 euro for secu­ri­ty deposit pay­ment which is refund­able while pack­ing with­out any lost or dam­age of my prop­er­ties. The mon­ey, I want to receive it month­ly to my bank account, so I hope it will be no prob­lem for you to wire the mon­ey to my bank account. The apart­ment is ready for you, you will need only to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you like it. Obvi­ous­ly we need a way to com­plete this deal, that will allow us to make sure we receive what we are after. In order of that I have found a way for us to com­plete the deal safe­ly and fast, and in this way you will receive the Keys in less than 2 days, if you move fast as well. The solu­tion is pro­vid­ed by a rental com­pa­ny called Tru­lia which is sim­i­lar to FedEx or UPS , Escrow … etc, which will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the Keys. I have found a pro­ce­dure that will allow you receive the keys of it and through this way you will see it and decide if you will stay in the apt or not before I receive my pay­ment. To start this trans­ac­tion, I need your full name, address and tele­phone num­ber. I will also need to know the rental peri­od and the day you want to move in so I can put it in the con­tract. I will pay for the ser­vices of the agency, so there will be no extra costs for you. Also, in case you have anoth­er apart­ment right now, and you can­not move out imme­di­ate­ly, we can make the deal as I explained it now, and con­sid­er it only an inspec­tion and reser­va­tion.

  PS: This is the pic­tures of the apart­ment:

  http://postimage.org/image/8kgqmh4j9/
  http://postimage.org/image/fejtocknf/
  http://postimage.org/image/5ksdiwert/
  http://postimage.org/image/dbm4km2j3/
  http://postimage.org/image/iq7vp08nd/
  http://postimage.org/image/y73g9vmj5/
  http://postimage.org/image/6pmfoa18p/
  http://postimage.org/image/f70vmod1d/

  I am wait­ing for your quick response, because there are sev­er­al oth­ers inter­est­ed in the apart­ment, and I need to know if I can count on a deal with you.

  Exact het­zelfde dus als voor­gaande meldin­gen!

  Ik heb weer geant­wo­ord. Ook al weet ik dus dat dit er achter zit. Kijken of ik nu een gede­tailleerder antwo­ord kri­jg op mijn vra­gen..

  Groet­jes, Lau­ra

 56. Beste lau­ra,

  Kan je ons lat­en weten om welk ref­er­en­tienum­mer het gaat AUB zodat we meteen actie kun­nen onderne­men of heb je reeds op “Meldt een ver­giss­ing” gek­likt?

  Vrien­delijke groeten,

  Immoweb

  1. De adver­ten­tie was alweer ver­wi­jderd.. ;)

   Al voor ik zijn eerste antwo­ord kreeg, dus van­daar..

   Groeten, Lau­ra

 57. Opgelet! Onze oplichter wordt slim­mer.
  Stoof­s­traat 2 staat wéér op het net, maar dan in het ned­er­lands op http://www.aanbod.be

  http://www.aanbod.be/immo/te-huur-antwerpen/appartement-te-huur-in-antwerpen-2000-antwerpen-antwerpen-2000-antwerpen-stoofstraat‑2–4‑slaapkamers-1-zitkamer-bellen-naar-kantoor-00237–95802420-2152470.html

  Hij is zogezegd een erk­end make­laar nu met een Vlaamse naam. En oh lala, hij heeft zelfs een kan­toor!
  Hij is wel nét niet slim genoeg! :-)
  Zijn tele­foon­num­mer begint met de land­code van Kameroen, haha­ha.
  Toch hoop ik dat er geen goedgelovige zie­len zijn die hierin trap­pen.

 58. Ikzelf ben eige­naaren dit samen met mijn­man van een apparte­ments­ge­bouw. Bij eens bezoek van een apprte­ment mag u alti­jd naar de authen­tieke eigen­dom­s­acte vra­gen van het apparte­ment, zo weet men wie de eige­naar ervan is en wie het te huur stelt. Vra­gen stellen kost nooit geld. Er moet een vertrouwen zijn langs bei­de kan­ten. Als de poten­tiele huur­der akko­ord gaat wordt er een huurovereenkomst getek­end en bij ons neemt dit wel 2 uur in beslag, om zow­el de huur­der als de eige­naar goed te leren ken­nen. Het con­tract moet ook goed nagelezen wor­den. Bij de onderteken­ing betaalt men de eerst maand huur in cash en de eige­naar geeft hiertegen­over een bewi­js van betal­ing. Dit zijn de zak­en die men als huur­der moet in he toog houden. Ik denk dat als de eige­naar een hele­boel vra­gen stelt over de per­soon zelf die zijn pand wil huren een zeer goede zaak is. De huur­der mag dit bij ons het­zelfde doen. Wij vra­gen nooit om de eerste maand op een reken­ing te storten en wij willen alti­jd ken­nis­mak­en met de eventuele huur­der. Opgelet ook met het aan­tal m² en onvolledi­ge aankondigin­gen.

 59. Nog steeds het­zelfde van­daag in Brus­sel met Fox­tons Rentals IMB (http://foxtons-imb.co.uk en ook http://www.foxtons-rental.com en andere). De tussen­lever­anci­er zou zogezegd al een jaar of 19 bestaan, maar de web­sites bestaan nog maar sinds begin juli 2012. E‑mailadressen zoals lisaklit.verlaan@gmail.com of Den­nis Karls­son wor­den door de oplichters gebruikt.
  Het zoek­ert­je zelf stond nog geen dag online bij Immoweb.be onder het num­mer 3880503 voor een apparte­ment in de Zwaluwen­straat 15 Rue des Hiron­delles te 1000 Brus­sel.
  Dit is een kopie van de eerste e‑mail die ik ontv­ing:

  Hi,

  My name is Den­nis Karls­son and I received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Rue des Hiron­delles 15, 1000 Brux­elles — Bel­gium, with 2 bed­rooms, 1 bath­room, 1 kitchen, 1 small ter­race and 1 liv­ing room. I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.
  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.
  The apart­ment is the one in the pic­tures from the announce. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs). The rent for 1 month is 600 EUR for the entire apart­ment includ­ing: elec­tric­i­ty, Inter­net, cable TV.….heating will be pay by you depend of con­sump­tion. You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 3 months.
  About myself, I am 41 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Bristol/United King­dom, my home town. You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,

  Den­nis Karls­son.

  De tweede e‑mail luid­de als vol­gt:

  Hel­lo ,

  Thank you for your reply but the mat­ter is that I’m in Unit­ed King­dom already. Like I have inform you before, the price you shall pay on the first month of rent will be 600 EUR + 600 EUR secu­ri­ty deposit (1200 EUR), with no extra tax­es to pay. I must have one month rent + secu­ri­ty deposit from you. The mon­ey, I want to receive it month­ly to my bank account, so I hope it will be no prob­lem for you to wire the mon­ey to my bank account. The apart­ment is ready for you, you will need only to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you like it. Obvi­ous­ly we need a way to com­plete this deal, that will allow us to make sure we receive what we are after. In order of that I have found a way for us to com­plete the deal safe­ly and fast, and in this way you will receive the Keys in less than 2 days, if you move fast as well. The solu­tion is pro­vid­ed by a rental com­pa­ny called Fox­tons which is sim­i­lar to FedEx or UPS, which will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the Keys.
  I have found a pro­ce­dure that will allow you receive the keys of it and through this way you will see it and decide if you will stay in the apt or not before I receive my pay­ment. To start this trans­ac­tion, I need your full name, address, city, postal code and tele­phone num­ber. I will also need to know the rental peri­od and the day you want to move in so I can put it in the con­tract. I will pay for the ser­vices of the agency, so there will be no extra costs for you. Also, in case you have anoth­er apart­ment right now, and you can­not move out imme­di­ate­ly, we can make the deal as I explained it now, and con­sid­er it only an inspec­tion and reser­va­tion.

  I am wait­ing for your quick response, because there are sev­er­al oth­ers inter­est­ed in the apart­ment, and I need to know if I can count on a deal with you.

  Thanks

  Ten slotte ont­vang je een voors­tel tot over­schri­jv­ing:

  Thank you for choos­ing FOXTONS RENTALS IMB, the safest, most con­ve­nient and flex­i­ble way for on-line ship­ping and rental ser­vices. We are sure that our ser­vice will sat­is­fy your needs.

  Trans­ac­tion Details
  Trans­ac­tion ID:
  7EF47869P9
  Item Price:
  € 1200.00 Euro
  Total:
  € 1200.00 Euro
  Order Descrip­tion:
  Aparta­ment keys and rental con­tract.

  Track­ing Num­ber: 7EF47869P9

  You can check your track­ing num­ber by access­ing the fol­low­ing link http://foxtons-imb.co.uk/tracking.html.

  Sender infor­ma­tion:
  Name: Den­nis Karls­son
  Address: 233 Wells Road, BS4 2DF Bris­tol
  Coun­try : Unit­ed King­dom

  Receiv­er infor­ma­tion:

  Name: XXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX
  Address: XXXXXXXXXXXXXX
  Coun­try : Bel­gium

  Apart­ment Keys and rental con­tract ver­i­fied and signed by the Sender. Own­er of the apart­ment in : Rue des Hiron­delles 15, 1000 Brux­elles — Bel­gium. All the papers are dou­ble checked.

  -Insured Val­ue Amount (first month rent) + Secu­ri­ty Deposit : € 1200 EURO
  — If you decide to hold the apart­ment, then you will have to autho­rize us to release the funds to the sender, and the trans­ac­tion will be com­plet­ed. If you will not be sat­is­fied with the apart­ment, you will be able to send the keys and con­tract back through the same ser­vice with no costs and inform us to return the funds to you.

  Pay­ment Infor­ma­tion:

  Pay­ment must be sent in the next 72H using Bank Wire Trans­fer or direct deposit to our pay­ment agent bank account.

  Impor­tant: If you can’t make the pay­ment in 72H after receiv­ing this e‑mail, please con­tact us and ask if the bank account where you must deposit the mon­ey is still avail­able for your trans­ac­tion.

  When the pay­ment is made, email us or or send a Fax at 0044–207-504‑8019 with the trans­fer receipt from your bank.

  Fox­tons Rentals bank account details :

  Account Name : Fox­tons Rentals
  Account Num­ber : 33807436
  IBAN : GB05-BARC-2094–4833-8074–36
  BIC/SWIFT : BARCGB22
  Sort­Code : 209448
  Bank Name : Bar­clays
  Bank Address : 130 George Lane. South Wood­ford, Lon­don E18 1AZ, Unit­ed King­dom

  Our ser­vices are avail­able only to those who can act in their full capac­i­ty, as intend­ed and desired by EU Law (Civ­il Code art. 2),
  that is the capac­i­ty to con­clude con­tracts and sales.

  http://foxtons-imb.co.uk

  FOXTONS RENTALS IMB is the solu­tion for your prob­lems. FOXTONS RENTALS IMB spe­cialis­es in pro­vid­ing Let­ting and Man­age­ment Ser­vices for high qual­i­ty res­i­den­tial hous­es and flats.

  FOXTONS RENTALS IMB. All rights reserved.© 2012

  1. Beste Bart,

   Opgelet met het posten van deze track­ing num­bers, daar men zo makkelijk(er) aan iden­titeits­fraude kan doen. Vanaf het moment dat ’t num­mer ingegeven wor­den, kri­jg je een resem van prive-data…

   mvg,

   Gun­ther.

 60. Lez­ers,

  Helaas ben ik er in getu­imeld en ben een hoop geld lichter.

  Scam­mer van dienst; “Marie Meduno­va” Tsjechis­che in Liv­er­pool.

  Onder­tussen verder gezocht naar een apparte­ment in Brus­sel en opnieuw een­t­je gevon­den. Deze keer Dhr. “Robert Ger­ard”, Brit uit Lon­den aan de andere kant; deze keer met de Door2Door scam.

  Adressen : Kruid­tuin­laand 38 en Gen­er­aal Gartrys­traat 27 te Brus­sel.

  Bei­den wor­den uit­geprint en woens­dag net­jes overge­dra­gen aan de poli­tie.

  Mocht iemand een betaal­baar (800euro) tweeslaap­kam­er­ap­parte­ment in Brus­sel weten, stu­ur zek­er een bericht­je!

  Vrien­delijke groet,

  Matthias Van Steen
  gedupeerde

 61. I also found an apart­ment with a not — so — real­is­tic rent­ing price so i con­tact­ed the own­er and guess what? He’s a doc­tor in Bris­tol, he’s too busy to leave the coun­try so there is this com­pa­ny called Sav­illes Rentals and we can make the trans­ac­tions over that company’s ser­vices. The mail I got:

  Hel­lo,

  I appre­ci­ate your intent of rent­ing my apart­ment locat­ed in : Archimedesstraat 93, 1000 Brux­elles — Bel­gium. The apart­ment have: 1 bed­room, 1 bath­room and 1 kitchen. I bought this apart­ment for my son dur­ing he stud­ies in Bel­gium, but now he’s back home ( Bris­tol / Unit­ed King­dom ) per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing the place for unlim­it­ed time. Before we go any fur­ther I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, and for how long. The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished equipped and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties water hot/cold, elec­tric­i­ty, heat­ing, gas, Inter­net, cable, park­ing space, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, are includ­ed in the price of 320 EUR per month and I believe it is con­ve­nient for us both. All the bills will be paid by me and you have to pay only the mon­ey for the rent in every month. The secu­ri­ty deposit is also 320 EUR, and you get it back, when you decide to leave the apart­ment ( you will have to give me at least 2 moths notice ). As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. My son is build­ing his life and now he will go with his wife in Por­tu­gal to make them busi­ness, and about me I am too old to move to Bel­gium, so we won’t dis­turb you. You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you prefer.I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs). Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each oth­er bet­ter. My name is Dr Paul Cream­er and I’m a 57 years old Rheuma­tol­ogy doc­tor from Bris­tol / Unit­ed King­dom ( North Bris­tol NHS Trust ), plan­ning to retire in the next 5 years. I have no prob­lem if you have pets. The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Bris­tol even for one sin­gle day. But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from Bris­tol (on my expense of course).

  Thank you for your inter­est and I will look for­ward to hear­ing from you soon.

  Dr Paul Cream­er

  I even received a scan of the con­tract that the scam­mer made, and a mail very much alike the ones in oth­er com­ments, the only dif­fer­ence was that the com­pa­ny name was the sav­ills-rentals and I couldn’t reach the page over Google. So I looked up their address on maps and found out that it was The Chi­nese Embassy in Lon­don. Per­haps that Bar­clays bank should be informed.

  P.S: Please tell me if this is what are you look­ing for and reply my only if you are tru­ly inter­est­ed in the apt.

 62. No zo’n lokkert­je zojuist ont­van­gen. Vond het te mooi om waar te zijn, dus maar even gaan googlen. Thanks voor de info mensen.

  Hel­lo,

  Thanks for your inter­est, i bought this apart­ment for my son dur­ing he’s stud­ies , but now he’s back home in Lon­don UK per­ma­nent­ly, so i’m rent­ing the place for unlim­it­ed time. Before we go any fur­ther i would like to know some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, what is your job , how old are you and for how long you will stay . The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished equipped and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties water hot/cold, elec­tric­i­ty, heat­ing, gas, Inter­net, cable, park­ing space, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, are includ­ed in the price of 350 eur per month and i believe it is con­ve­nient for both of us. All the bills will be paid by me and you have to pay only the mon­ey for the rent in every month. The secu­ri­ty deposit is also 350 eur , and you get it back, when you decide to leave the apart­ment ( you will have to give me at least 1 month notice ). You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. I’m a Neu­ro-Oncol­o­gy doc­tor from Lon­don — Unit­ed King­dom . I can make arrange­ments to rent the apart­ment from here fast and easy . I look for­ward to hear from you soon. Thanks

 63. Op marktplaats.nl van­daag een zelfde soort advertentie/reactie voor een apparte­ment in Eind­hoven van Svee Ger­mann. Vertrouwde het niet dus ben naar het adres gegaan en het bleek geen apparte­ment maar een woon­huis waar mensen wonen die van niets wis­ten. Toen ik mark­t­plaats een bericht wilde gaan sturen met de med­edel­ing dat het niet klopte, bleek de adver­ten­tie al te zijn ver­wi­jderd en had ik al een waarschuwings­mail over de adver­ten­tie. Iemand anders was er blijk­baar ook al achter dat het niet klopte.

 64. Hal­lo. Wij zijn deze week inge­gaan op een te huur aange­bo­den apparte­ment in Nijmegen via Kamernet.Brieven en pro­ce­dure zoals hier­boven ver­meld, de naam van deze oplichter is Andres Genevi­er in Lon­den. Als derde par­tij werd TNT genoemd. Gelukkig net op tijd erachter gekomen dat het om oplich­ter­ij ging. Op Kamer­net wordt wel voor deze prak­tijken gewaarschuwd maar dan moet je echt dieper op de site zoeken. Het zou op de home­page moeten staan om iedereen alert te mak­en op deze prak­tijken!

  1. Hel­lo, the same per­son is let­ting an appart­ment in Berlin. Can you give me more info how you found out it is a scam? He is send­ing auto­mat­ed answers and wants mon­ey to be sent to immoscout. How did you find out it was a scam?

 65. Hal­lo. Mijn zoon vertelde me een week of twee gele­den ook over een apparte­ment te huur in Gent (Vlaan­deren­straat). Ik voelde meteen dat er iets niet klopte door­dat de pri­js zo laag was 400 euro all-in. Ik maande hem aan om voorzichtig te zijn en zek­er geen geld te storten. Mijn man zocht info op en al gauw werd het duidelijk dat dit inder­daad om het­zelfde gaat waar al de mensen voor mij op reageerde. Een vier­tal dagen gele­den reageer­den mijn man en ik elk afzon­der­lijk op een adver­ten­tie (het­zelfde pand) voor 425 euro. Gis­teren kre­gen we bei­den exact dezelfde mail terug .

 66. sor­ry hier het ver­volg .
  Beste adver­teerder, een bezoek­er wenst meer info over Uw… Apparte­ment TE HUUR N°3921350
  425 EUR
  9000 Gent
  Wilderoosstraat 96

  Uw ref­er­en­tie : 0

  Hi,

  My name is Gor­don Wen­dell and I received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Wilderoosstraat 96, 9000 Gent, with 2 bed­rooms, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.
  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.
  The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)
  The rent for 1 month is 425 euro for the entire apart­ment includ­ing: fur­ni­ture, Inter­net, cable tv, etc. You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.
  About myself, I am 37 years and I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .
  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,

  Gor­don

  Dit gaat inder­daad maar door en door .
  Is het raadza­am om dit te melden bij vb ecops.be of via andere instanties ? Hebben de meeste onder jul­lie het zo gelat­en of ergens klacht inge­di­end ?
  Ik hoop in ieder geval dat nie­mand in deze prak­tijken loopt en zijn duur ver­di­ende cen­ten niet hopeloos ver­loren ziet gaan door deze gang­sters .

  1. OMG!! ik heb juist het­zelfde email gekre­gen van juist het zelfde per­soon en ik heb hem all mijn gegevens door ges­tu­urd en nu wacht ik op zijn antwo­ord. en onder­tussen heb ik op inter­net dat adres opge­zocht en kwam ik hier terecht.. die man of wie dat ook is heeft al mijn gegevens wat moet ik n doen?? :(:(:(

 67. zelfde mail ont­van­gen… Ik zocht het adres op in google en het appart­ment stond te koop plus heb andere fotos toeges­tu­urd gekre­gen

  Hi,

  My name is Gor­don Wen­dell and I received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Wilderoosstraat 96, 9000 Gent, with 2 bed­rooms, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.
  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much. In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er. The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs). The rent for 1 month is 425 euro for the entire apart­ment includ­ing: fur­ni­ture, Inter­net, cable tv, etc. You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.

  About myself, I am 37 years and I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town. You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,
  Gor­don

 68. zelfde mail ont­van­gen.…
  1 Mail

  Hi,

  My name is Gor­don Wen­dell and I received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Wilderoosstraat 96, 9000 Gent, with 2 bed­rooms, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.
  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.
  The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)
  The rent for 1 month is 425 euro for the entire apart­ment includ­ing: fur­ni­ture, Inter­net, cable tv, etc. You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.
  About myself, I am 37 years and I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .
  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,

  Gor­don

  2 Mail

  Hi Frank,

  Thanks for your reply,

  The thing is that I’m in Unit­ed King­dom already. Like I have inform you before, the price you shall pay for 1 month of rent will be 425 euro but in the first month you must to deposit 850 euro, 1 month of rent plus 425 euro for secu­ri­ty deposit pay­ment which is refund­able while pack­ing with­out any lost or dam­age of my prop­er­ties. The mon­ey, I want to receive it month­ly to my bank account, so I hope it will be no prob­lem for you to wire the mon­ey to my bank account. The apart­ment is ready for you, you will need only to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you like it. Obvi­ous­ly we need a way to com­plete this deal, that will allow us to make sure we receive what we are after. In order of that I have found a way for us to com­plete the deal safe­ly and fast, and in this way you will receive the Keys in less than 3 days, if you move fast as well. The solu­tion is pro­vid­ed by a rental com­pa­ny called Tru­lia Real Estate which is sim­i­lar to FedEx, UPS, Escrow … etc, which will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the Keys.
  I will explain the pro­ce­dure if you are inter­est­ed so please email me as soon as you read this mes­sage because I real­ly need to take care of this mat­ter.

  The apart­ment is like in the pic­tures

  http://postimage.org/image/uf9mbd4gv/
  http://postimage.org/image/mxvv5x76d/
  http://postimage.org/image/91l41vu9f/
  http://postimage.org/image/u2rewo0yn/
  http://postimage.org/image/pvzyifwh9/
  http://postimage.org/image/gfp4aqd4x/
  http://postimage.org/image/pj3if159v/

  Best Regards,

 69. Nog een­t­je voor de col­lec­tie; het heeft me wel 3 mails gekost voor ik door had dat het over oplich­ter­ij ging. Maar beter laat dan nooit in dit geval.

  Hel­lo,

  Thank you for your interest.As you can see I have avail­able the apart­ment locat­ed in, Lin­den­hoflaan 3,3000 Leu­ven, with 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 kitchen and 1 bath­room because I moved with my job in Unit­ed King­dom, lon­don and I need mon­ey to pay the rent here.I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it.I would be hap­py to rent it to some­body who likes keep­ing it clean and tidy.I can rent you the flat for 5 years, and, if after the five years you would like to stay more, then we can renew the contract.I can also rent it for short peri­ods (2 months minimum).The rent for 1 month is 440 Euro includ­ing all util­i­ties (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spot ‚air con­di­tion­ing, dish­wash­er, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine).You can use my fur­ni­ture, or you can use your own.I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs).
  You can move in the apt in the same day when you receive the keys. The only prob­lem is that I ‘m the only per­son who have the keys but I hope that we will find a com­pro­mise.
  Thank you for your inter­est and I will look for­ward to hear­ing from you soon.
  Good luck,
  Didi­er

  Ik ben nog een tijd­je bli­jven mailen om te zien wat er verder van zou komen, omdat ik eerlijk gezegd wel geïn­trigeerd was. Het ver­liep zoals hier­boven een aan­tal keren beschreven staat. Laat­ste mail was:

  Hel­lo,
  I just came back from the TNT office. I already fin­ished all the arrange­ments for the deliv­ery of keys to the address you gave me in your last email. I remind you to com­plete and con­firm the bank trans­fer to TNT as soon as you receive the deliv­ery noti­fi­ca­tion so we can avoid the pos­si­ble extra charges for any delays. You will have the details of the TNT cashier(bank account) in the deliv­ery noti­fi­ca­tion.
  I will wait your reply as soon as you have done this.
  Thanks!
  PS: Ckeck the e‑mail in inbox or spam fold­er.

  Deze mail werd gevol­gd door een email van tnt-delivery.tnt@instruction.com met een heel doc­u­ment met bankgegevens etc. Zag er relatief geloofwaardig uit, maar er was geen spoor van een klant- of verzend­ingsnr. Dom slordighei­d­je van de man­nen.
  Voor de moment heb ik nog steeds con­tact met ‘Didi­er’, just for fun.

  1. Reply op mezelf: zou de per­soon in kwest­ie niet bij de lur­ven gepakt kun­nen wor­den aan de hand van een bankreken­ingnum­mer? Ik heb anders wel een Ben­e­fi­cia­ry Bank Account Num­ber …

   Maar waarschi­jn­lijk niet, want dan had men dat al lang gedaan.

 70. Hel­lo, I saw your com­plaints and com­ments but too late! I got trapped in this fraud, unfor­tu­nate­ly… I already filed my com­plaint to the police, I sent e‑mail to the bank secu­ri­ty to inform them for the fraud and to the Immoweb site. But until today there is no reply from them… Now I see that this per­son is again doing frauds in the Immoweb, so I con­tact­ed him again to get him on the hook and try to stop this.

 71. In juli reeg ik gelijk aardi­ge mails daar ik en mijn gezin op zoek waren naar een apparte­ment of won­ing in Gent. Vol­gens de per­soon die mij antwo­ordde ging het over een apparte­ment in de Keiz­er Karel­straat 65, voor 550 euro, zon­der kosten en 1 maand waar­borg met meubels erbij. Ik ben dan ook gaan kijken met mijn man en mijn zoon, en bleek dat ze die per­soon niet eens kenden en dat het apparte­ment ver­hu­urd werd door een immo kan­toor uit Wiche­len voor 850 + kosten, en dat het op dat moment ver­hu­urd was voor zes maan­den. Soort­gelijke adver­ten­ties zijn ook regel­matig te vin­den op zimmo.be, marktplaats.be en uit­er­aard immoweb.be.

  Dit waren zijn gegevens:

  Gert Mul­der
  Address 44 Edg­ware Road,
  Lon­don, W2 1ED
  Coun­try Unit­ed King­dom
  +44 7031857054

  En hij han­delde via TNT. Deze gegevens heb ik niet meer, heb deze per ongeluk gewist.

  1. Michel Derud­der
   To sultannematullah@yahoo.com

   Hel­lo,

   First of all i’m sor­ry to write you in eng­lish but i don’t speak nor­we­gian. I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in : Pilestre­det Park 45, 0176 OSLO. It has 2 bed­rooms, 1 bath­rooms and 1 kitchen.

   I bought this apart­ment for my daugh­ter dur­ing her stud­ies in Nor­way, but now she’s back home per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing the place for unlim­it­ed time.

   Before we go any fur­ther I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, and for how long.

   The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spots, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc.) are INCLUDED in the price of 7800NOK/month. As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. My daugh­ter is build­ing her life here, and i am too old to move to Nor­way, so we won’t dis­turb you.

   You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.

   Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each oth­er bet­ter. My name is Michel Derud­der and I’m a 58 years old graph­ic design­er from Lon­don /United King­dom, plan­ning to retire in the next 2 years.

   I have a love­ly wife,Sarah and a 25 year old daugh­ter, Maria. I am very proud to say that soon I’m going to be a grand­fa­ther :). Anoth­er mem­ber of our fam­i­ly is a 8 year old Labrador which we all love, so, I have no prob­lem if you will keep pets.

   The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day. We just hired some new staff and I’m in charge of their train­ing.

   But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from Lon­don (on my expense of course).

   Please reply me with your email address for more pics and info.My email address is: michel.derudder11@hotmail.com

   Look­ing for­ward to hear from you soon.

   All the best from Unit­ed King­dom!

   Michel Derud­der

   Depart­ment Man­ag­er in Graph­ic Design

   151 Palmer­ston Road

   Lon­don

   N22 8QX

   Unit­ed King­dom

 72. Hier nog zo een­t­je… Ga ik inder­daad direct melden op immoweb.

  From: leisamickelse65@gmail.com
  To: //adres verborgen//
  Sub­ject: Re: Immoweb — Reac­tie op zoek­ert­je Te huur
  Date: Thu, 11 Oct 2012 19:43:30 +0300

  Hel­lo again,

  Thank you for your reply but the thing is that I’m in Unit­ed King­dom already. Like I have inform you before, the price you must pay on the first month of rent will be 300 eur + 300 eur secu­ri­ty deposit ( 600 eur ), with no extra fees . I must have one month rent + secu­ri­ty deposit from you. The mon­ey, I want to receive it month­ly to my bank account, so I hope it will be no prob­lem for you to wire the mon­ey to my bank account. The apart­ment is ready for you, you will need only to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you like it. Obvi­ous­ly we need a way to com­plete this deal, that will allow us to make sure we receive what we are after. So i have found a way for us to com­plete the deal safe­ly and fast, and in this way you will receive the Keys in less than 2 days, if you move fast as well . The solu­tion is pro­vid­ed by a rental com­pa­ny called Tru­lia which is sim­i­lar to FedEx or UPS , Escrow … etc, which will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the keys. I have found a pro­ce­dure that will allow you receive the keys of it and through this way you will see it and decide if you will stay in the apt or not before I receive my pay­ment. To start this trans­ac­tion, I need your full name, address and tele­phone num­ber. I will also need to know the rental peri­od and the day you want to move in so I can put it in the con­tract. I will pay for the ser­vices of the agency, so there will be no costs for you. Also, in case you have anoth­er apart­ment right now, and you can­not move out imme­di­ate­ly, we can make the deal as I explained it now, and con­sid­er it only an inspec­tion and reser­va­tion. I look for­ward to hear from you soon .

  Thanks

  From: //naam verborgen//
  Sent: Thurs­day, Octo­ber 11, 2012 7:04 PM
  To: leisamickelse65@gmail.com
  Sub­ject: RE: Immoweb — Reac­tie op zoek­ert­je Te huur

  Hel­lo,

  I’m Susan, 23 years old (24 soon). I fin­ished my stud­ies as a trans­la­tor Dutch-French-Span­ish in june, and now I am work­ing as a teacher in Antwerp (the rea­son why I want to move there). For now, I have a con­tract to stay untill the end of may. It is pos­si­ble that it will be renewed by then, but that is not sure yet.
  So for now, I would say that I will stay untill the end of may. I would rent the apart­ment alone.
  I stud­ied 5 years in Antwerp and I real­ly enjoyed being in the city. Back then, I went by train, but I didn’t have to be there every day. Now, I also have to be there in the evenings for meet­ings, some­times in the week­ends, which makes it hard­er.
  What did your son stud­ied in Antwerp? Could it be pos­si­ble for me to vis­it the appart­ment so I can have an idea of how it looks in real­i­ty?

  If there is any­thing else you ‘d like to know, don’t hes­i­tate ask­ing me.
  greets,

  Susan

  From: leisamickelse65@gmail.com
  To: //adres verborgen//
  Sub­ject: Re: Immoweb — Reac­tie op zoek­ert­je Te huur
  Date: Thu, 11 Oct 2012 16:03:35 +0300

  Hel­lo,

  Thanks for your inter­est, i bought this apart­ment for my son dur­ing he’s stud­ies , but now he’s back home in Lon­don UK per­ma­nent­ly, so i’m rent­ing the place for unlim­it­ed time. Before we go any fur­ther i would like to know some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, what is your job , how old are you and for how long you will stay . The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished equipped and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties water hot/cold, elec­tric­i­ty, heat­ing, gas, Inter­net, cable, park­ing space, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, are includ­ed in the price of 300 eur per month and i believe it is con­ve­nient for both of us. All the bills will be paid by me and you have to pay only the mon­ey for the rent in every month. The secu­ri­ty deposit is also 300 eur , and you get it back, when you decide to leave the apart­ment ( you will have to give me at least 1 month notice ). You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you prefer.I’m a Neu­ro-Oncol­o­gy doc­tor from Lon­don — Unit­ed King­dom . I can make arrange­ments to rent the apart­ment from here fast and easy . I look for­ward to hear from you soon. Thanks

  Bedankt voor de waarschuwin­gen!

  1. Hal­lo Susan. Heel even melden dat ik je orig­inele bericht aangepast heb om jouw pri­va­cy te bescher­men. Je volledi­ge naam en e‑mail adres heb ik uit voor­zorg gecen­sureerd om eventuele spam te voorkomen. Nog een pret­tig week­end.

 73. Ook het zoek­ert­je op http://www.immoweb.be/nl/Rent.estate.cfm?idbien=3991985 voor het apparte­ment Coupure 940, 9000 Gent, with 2 bed­rooms, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room is oplicht­ing. De gebruik­te infor­matie is marcuskulawik@hotmail.com

  My name is Mar­cus Kulawik I am 37 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town

  Heb ook via ecops “klacht” inge­di­end en een reac­tie naar immoweb ges­tu­urd, je weet nooit.

  Onder­tussen, lang leve The_Wisdom_of_Crowds

  1. Heb het­zelfde meege­maakt ivm coupure 940: ene Frank Dou­ven. Het zoek­ert­je is ondertss al ver­wi­jderd.

   1. Hal­lo, blij dit artikel hier te lezen.

    Een twee­t­al weken gele­den was ik op zoek naar een bemeubeld apparte­ment in Gent om ‘snel’ te ver­huizen. Zit ook al op een bedenke­lijke (studio/flat) aan het Zuid waar er veel ‘fout’ is aan de stu­dio om het zo te stellen … en het heel duur is … maar het con­tract en zo is ok via het bureau …

    Per toe­val door ook even bij de ‘onge­meubelde’ te kijken bot­ste ik op het apparte­ment aan de Coupure 940 in Gent. Mooi interieur, decor, alles piek­fi­jn, leuke pri­js, onmid­del­lijk beschik­baar … Besloot te mailen en kreeg een nogal ‘stan­daar­dant­wo­ord’ in het Engels van ene Frank Dou­ven die in Lon­den woont en dat apparte­ment te huur stelt omdat hij het nu niet wil verkopen. Een hele mail, leek me ok, ben nogal goedgelovig en stelde me er verder geen vra­gen bij, was ‘gefix­eerd’ op de foto’s … Toen ik ging kijken, vond ik de lig­ging niet ‘je dat’ voor mij en mijn intuïtie gaf een ‘nee’ aan … Ik mailde terug om te stellen dat ik het niet nam en ik kreeg een mail terug, opnieuw in het Engels, met ‘hi’ … dat het alle­maal via TNT zou geregeld wor­den, dus blijk­baar had hij mijn antwo­ord niet gelezen. Nog geen arg­waan, zag het eerder als een ’teken’ dat ik het ‘moest’ nemen maar liet het voor wat het was … Had de heer Dou­ven wel al eens gescreend en vond hem noch op Face­book, noch op Linked In … nog alti­jd weinig arg­waan, net even­min over zijn ‘vreemd mailadres’ … Ook was het zoek­ert­je na mijn eerste mail direct ver­wi­jderd …

    Eer­gis­teren (het speelde nog steeds in mijn hoofd) mailde ik hem terug om te stellen dat ik de pro­ce­dure en zo wou over­we­gen … Hij reageerde ’s nachts en gaf de hele pro­ce­dure uitvo­erig op … 1000 euro (tweemaal de maand­pri­js) betal­en via TNT, daar­na kreeg ik sleu­tels en con­tract en kon dan bepalen of ik het huurde of niet … Indi­en niet, kreeg ik geld terug … Vond het wat omslachtig en ‘vreemd’ en kon van­nacht niet slapen en kwam op deze web­site terecht, gelukkig, … Nu, ik mail hem nog even om het zelf alle­maal te check­en (heel ont­goocheld in immoweb, het feit dat het ‘oplicht­ing’ blijkt te zijn en ik opnieuw moet zoeken en zit al krap bij kas …). Ik deed zelf nog wat meer research en bot­ste op onder­staande link: http://www.willhaben.at/iad/immobilien/mietwohnungen/mietwohnung-angebote?PROPERTY_TYPE=3&areaId=401&fromExpiredAdId=53789893

    Het blijkt dus dat hij of hij als con­tact­per­soon ook een huis of flat in Oost­en­rijk ver­hu­urt met het­zelfde mailadres …

    Ik hoop nog steeds dat alles niet waar is maar door hier de exacte mails en woor­den te lezen, het ‘patroon’, … begint alles te dagen … Een schande voor Immoweb al is het niet alti­jd makke­lijk te trac­eren, toch, mits enige research wel … Ik mail Frank Dou­ven nog een laat­ste ’test­mail’ met vraag naar GSM- en tele­foon­num­mer, details over het apparte­ment, een ver­moe­den van oplicht­ing en zijn won­ing in Oost­en­rijk. Dan zullen we miss­chien meer weten want ik check graag alles dubbel en doe graag zelf research hoe duidelijk ook de bewi­jzen. Ik beschuldig nie­mand graag valselijk …

    Nog enig advies omtrent opsporing van die man/bende, wat ik zelf kan doen om niet via mail lastig geval­lent e wor­den of zo? En kent iemand eventueel een pag­i­na of site met leuke, gezel­lige en deftige (com­fort en mag ‘all in’z­i­jn, lief­st geen busi­ness­flats) gemeubelde studio’s/appartementen in Gent tegen een schap­pelijke pri­js?

    Hartelijk dank als dit oplicht­ing zou zijn, want dit kan ik hele­maal mis­sen!!!

    Hieron­der nog zijn ‘laat­ste mail’ …

    Hi,

    I want to inform you that TNT will hold the mon­ey until you will con­firm to them that you like the apt and keep the keys. If you don’t like it, you only have to return the keys to them after they will refund the mon­ey to you and they will deliv­er the keys back to me on my expense.

    I will need to inform you the steps about how this ser­vice works and how we can make it hap­pen. You will only have to deposit to TNT Ser­vice 2 months of rent — ( 500EUR + 500EUR = 1000EUR ) — so they can pro­ceed with the ship­ping, and you can receive the keys and the contract.No deposit required.

    Like I said, I will pay for a 3 days deliv­ery so you will receive the Keys and the con­tract signed by me right away. I will explain to you step by step how this will work:

    1 — To start this trans­ac­tion i will need to know your full ship­ping infor­ma­tion, full name, full ship­ping address to pro­ceed with this deal .

    2 — I go to the TNT Office and leave the Keys and the con­tract in your name as the intend­ed receiv­er.

    3 — TNT will check the enve­lope to see if every­thing is OK with it and also the legal papers that will come along with the Keys.

    4 — TNT will send you a deliv­ery noti­fi­ca­tion to let you know they have the Keys and the papers in their cus­tody, in which you will be told that they have the Keys and that they checked it.

    5 — At this point you will have to go to your Bank Loca­tion and make a mon­ey trans­fer to the bank account of TNT Rep­re­sen­ta­tive for the amount we agreed, the total amount you shall deposit is 1000EUR.

    6 — After you make the deposit you will have to send the infos about the mon­ey deposit to TNT.

    7 — TNT will ver­i­fy the pay­ment infor­ma­tions and if every­thing is in order they will deliv­er the Keys and the con­tract to you .

    8 — After you receive the pack­age, You will go and check the apt and in 3 days you must con­tact them and tell them if you keep the apt or not, if every­thing is in order you will instruct TNT to release the funds to me.

    If you don’t like the apt they will send your mon­ey back and you will send them the keys and the con­tract to them to return the pack­age back to me on my expense.

    I will pay TNT Ser­vice for the ship­ping.

    Now i must know for sure if you agree because here are a lot of peo­ples inter­est­ed to have this apart­ment rent­ed and i want to know for sure what i must tell them. If you agree what i sug­gest­ed i will tell them that my apart­ment is already rent­ed and i will keep it for you. If you agree then i must have all the ship­ping details so i will be able to make all the arrange­ments for the TNT deliv­ery.

    Thank you for your inter­est and wait news from you.

    1. Onder­tussen ben ik naar het adres zelf geweest. Daar aange­beld. Op de post­bus staat een andere naam van een per­soon die daar­voor woonde. Flat zou enkele weken terug verkocht zijn en de nieuwe eige­naars moeten er nog intrekken vertelden de over­bu­ren. Ze had al gelijkaardi­ge ver­halen geho­ord en zo was ik hele­maal zek­er en ver­zond enkel een mail om te stellen dat ik het niet meer wilde huren omwille van ver­schil­lende rede­nen …

 74. Net bij­na opgelicht, maar zijn Engelse brief had te veel fouten in vergelijk­ing met de eerste brief dat ik kreeg van Dhr. Karls­son. Deze keer was hij net ver­huisd trg naar Bris­tol.

  Ik ga van de week naar de poli­tie in ik zal een klacht indi­enen tegen immoweb en tegen deze heer.

  Dus mensen geen apparte­ment op de Lange Nieuw­straat 16 in Antwer­pen. Het is een gigan­tisch oplichter!

  Vrgr.
  Max

  1. Haii

   Wat erg als ik u reac­tie lees dat wij het pre­cies over dezelfde won­ing hebben. Ik bli­jf de heer karls­son mailen om te kijken wat eruit komt.

   In mijn laat­ste mail heb ik hem naar een tele­foon­num­mer gevraagd, hopen dat hij het mailt en dan stap ik daarmee naar de poli­tie met alle mailt­jes die ik nu van hem heb.

 75. Hai,
  Als ik deze reac­tie lees, dan schrik ik hier van. Ik wist nooit dat ik gebeurde, dat het zo makke­lijk gaat via de immoweb. Ik had me bij­na mee lat­en slepen door ene Den­nis Karls­son. Ik was blij ein­delijk een apparte­ment in Bel­gie, tot­dat ik deze mail kreeg.

  You must deposit the mon­ey at the agency. After you deposit the mon­ey, an agent will come with the keys and con­tract and will take you at the apart­ment for vis­it. After you vis­it you have to con­firm if want to keep it or not. If you keep the apart­ment, the agency will pay me, if you don’t want the apart­ment, the agent will give you the mon­ey back.

  Ter­wi­jl ik meneer Karls­son duidelijk naar een tele­foon­num­mer vraag om tele­fonisch con­tact te hebben. Ik ben toen op het idee te komen met de gegevens waarmee hij werkt te gaan google, en tot mijn ver­baz­ing zie ik dat ik bij­na opgelicht was.

 76. Ze zijn nu actief op Speur­ders.
  Apparte­menten op toplo­caties in Ams­ter­dam.

  Deze week ben ik er al met 4 in con­tact gekomen.
  Alle­maal met bij­na het­zelfde ver­haal, terug naar Madrid, Enge­land, enz.

  Alice Hope, Anto­nia Estevez, Marisol Her­nan­dez, Adam Harp­er, ect, ect.

  Huur en borg moeten overge­maakt wor­den via een koerier, zoals UPS of Re-Max, en dan kri­jg je de sleu­tels om het apparte­ment te kun­nen bek­ijken. Dat kri­jg je zoge­naam terug van het koeriers­bedri­jf als je het apparte­ment niet zou willen.

  Deze mensen bestaan niet en/of sturen nep-sleu­tels op en ver­vol­gens ben jij al je geld kwi­jt!

  Een voor­lop­ig huur­con­tract, eigen­doms­be­wi­jzen of per­soon­lijke gegevens wilden ze niet sturen voor­dat wij zouden betal­en.

 77. Ik kreeg dezelfde mail van Antho­ny par­mar, en dacht: het lijkt inder­daad alle­maal te mooi om waar te zijn, dus ik ga even opzoeken.

  Hi,

  My name is Antho­ny Par­mar and I received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Frankrijk­lei 8, 2000 Antwer­pen, with 2 bed­rooms, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.

  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.

  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.

  The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)

  The rent for 1 month is 500 euro for the entire apart­ment includ­ing: (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less Inter­net, dig­i­tal TV, dish­wash­er, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine). You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.

  About myself, I am 37 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .

  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,

  Thanks voor deze site, zeer behulpza­am en heeft me waarschi­jn­lijk inder­daad van een grote fout belet.

 78. Deze mail kreeg ik nog eens, ik denk ook weer zelfde ver­haal dus oppassen geblazen! :

  Hel­lo,
  Sor­ry for my late reply and I’m sor­ry to write you in Eng­lish but i don’t speak Dutch and also not French.
  I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment: Korte Sint-Annas­traat 8, 2000 Antwer­pen.
  The apart­ment is ren­o­vat­ed last year and have 1 liv­ing room, 1 bed­room, kitchen and bed­room. The total sur­face of the apart­ment is 50 m². Wash­ing machine, dish­wash­er is avail­able and also you can make changes in the apart­ment if you want like paint the walls. Water, elec­tric­i­ty are includ­ed in the rent. Heat­ing will be pay by you accord­ing of con­sump­tion.
  The price is 450 Eur Month­ly and 450 Eur secu­ri­ty deposit refund­able at the end of the con­tract!
  Now, a lit­tle bit about myself: My name is Bland­i­na Bar­rera Pine­da and I’m a 50 years old work as researcher in med­ical field for Span­ish gov­ern­ment.
  I bought this apart­ment for my daugh­ter dur­ing her stud­ies and prac­tice in Antwer­pen, but now she is back home in Spain per­ma­nent­ly, so I am rent­ing the place for any peri­od time.
  I’m a pet own­er myself, so I will have no prob­lem if you want to keep a pet in the house, as long as noth­ing is dam­aged.
  Unfor­tu­nate­ly, my job and don’t allow me to do any trav­el­ing for the next few months, so I will not be able to come and meet you per­son­al­ly for a while.
  Since my daugh­ter left Antwer­pen, nobody is there to take care about rent­ing it so I will pay a third par­ty com­pa­ny to take care of deliv­ery and pay­ment.
  All the pay­ments will be send by bank trans­fer so you can have a record of your pay­ments and also the bank trans­fer are easy trace­able and safe.
  I would like to know how many per­sons you intend to share the flat with, and for how long. Any oth­er details about your­self would be appre­ci­at­ed.
  So I guess this is it for now, I hope I didn’t for­get any­thing.
  Thank you for your inter­est and Friend­ly greet­ings!
  Dr. Bland­i­na Bar­rera Pine­da
  Calle padre xifre 3
  Bar­rio pros­peri­dad
  Dis­tri­to chamartín
  Madrid
  28002
  Spain

 79. En het oplicht­en gaat rustig verder, op immoweb ston­den gis­teren (21 novem­ber 2012) ook nog 2 fake zoek­ert­jes uit Antwer­pen.

  Gelukkig gaan al dit soort oplichters extreem ama­teuris­tisch te werk. Vraag me af waarom het zolang duurt om dit prob­leem echt aan te pakken? Miss­chien omdat het alle­maal iets te doorzichtig is?

  Had ook direct door dat het apparte­ment in de Korte Sint-Annas­traat 8, 2000 Antwer­pen iets te prop­er uitge­dost was voor die pri­js. En je hoeft maar 1 van die foto’s in images.google.com te slepen en je ziet direct dat iden­tiek het­zelfde apparte­ment wordt aange­bo­den in Rio de Janeiro (geen grap).

  Een meld­ing ges­tu­urd naar Immoweb maar geen antwo­ord gekre­gen. Spreekt er eigen­lijk wel iemand Ned­er­lands bij Immoweb? Al hun automa­tis­che mails zijn duidelijk half mis­luk­te ver­talin­gen uit het Frans.

  Dus wie hier ook achter zit maakt zich blijk­baar niet echt druk over mogelijke straf­fen en is niet echt gein­ter­esseerd in zij die het door hebben. Ze spe­len rustig verder met hun immo-lot­to tot er ongetwi­jfeld mensen intrap­pen.

  Een ander fraud­uleus zoek­ert­je op Immoweb (nr 4032977) Leopold­straat 78, 2000 Antwer­pen blijkt pre­cies plots ver­wi­jderd te zijn. Miss­chien omdat ik het niet kon lat­en om het spel ff mee te spe­len en mijn­heer / mevrouw de ver­hu­ur­der, een zekere Adam Konowal­s­ki (adam.konowalski1121@gmail.com) of hoe hij / zij zich ’s mor­gens ook wil noe­men, na zijn iets te voor­spel­bare Engel­stal­ige reac­tie, een gepast antwo­ord te hebben ver­stu­urd.

  mijn mail: (koek­je van eigen deeg en IQ test voor onze Adam de ‘con­struc­tion engi­neer’)

  Hi Adam,

  All sounds very inter­est­ing! I can’t wait to move my stuff out of here and live in the great old city of Antwerp.

  I am a 53 year old gen­er­al man­ag­er, run­ning my own export busi­ness in deliv­er­ing the finest sheep skin pyja­mas to the Mid­dle East and beyond.

  About the rent you charge: Is it pos­si­ble for me to rent it for life? Like 50+ years for exam­ple? I hope you can give me a small reduc­tion on the total cost if so. My propo­si­tion: 50 years x 12 months x 350(?) euro = 210.000 euro of which I will pay 100.000 upfront and 110.000 euro lat­er, start­ing from the 20th year of rent­ing.

  Are you ok with that?

  Also, I live togeth­er with a rather chub­by look­ing girl­friend who weighs about 180 kilos and has real dif­fi­cul­ties posi­tion­ing her large behind on a nor­mal sized toi­let seat. Since you’re a con­struc­tion engi­neer I thought maybe you could be as friend­ly as to pro­vide a cus­tom san­i­tary con­struc­tion fix for my sweet­heart? She would be so thrilled and grate­ful.

  Just tell me what to do next from here on ok?

  Kind regards,

  1. Serieus, zelfs met mijn over­duidelijke spot­mail aan het adres van onze nep ver­hu­ur­der ‘Adam Konowal­s­ki’ gaat hij / zij / de bende gewoon door met deze (blijk­baar straf­feloze) fraude want van­daag kreeg ik deze mail terug:

   “Hi again ,

   Thanks for your reply, but the prob­lem is that I am already in Unit­ed King­dom. As I informed you, the price you will have to pay the first month rent of 400 EUR + 400 EUR deposit ( 800 EUR), with no addi­tion­al fees . I need from you one month rent plus deposit. I want to receive the mon­ey month­ly in my bank account. I trust that there is no prob­lem for you to send mon­ey to my bank account . The apart­ment is ready , you just need to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you can accept it. Of course we will need some way to go through this agree­ment, to allow us ensure that we get what we are expect­ing. For in it, I have dis­cov­ered how we could fin­ish the deal secure­ly and quick­ly, and in this way, you will receive the keys in less than 2 days, if you move quick­ly as well. A rental third par­ty ser­vice called Tru­lia IMB, which cor­re­sponds to FedEx or UPS Escrow .. etc , offers this solu­tion and will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the keys.In this way, you may see it and decide if you want to live in the apart­ment or not, before I receive any pay­ment. To start this trans­ac­tion, I need your full name, address, city, post­code and coun­try . I will also have to know the rental peri­od and the day you want to move in, so I can put it in the con­tract. I will pay for the ser­vices per­formed by the agency, so there will not be any addi­tion­al cost to you. In addi­tion, if you have anoth­er apart­ment right now, and you can­not move out imme­di­ate­ly, we can come to an agree­ment as I have explained here, and con­sid­er it only an inspec­tion and reservation.I will wait your quick response, because there are oth­er peo­ple wait­ing for my answer too, so i need to know if I can count on a deal with you .

   Thank you”
   ——–

   Moest ik wat meer tijd hebben zou ik me nog wel amuseren met er te proberen achter te komen wie ‘ze’ zijn, want het is duidelijk een bende die, tussen het feesten door met de dagelijkse cash die ze bin­nen­ri­jven via deze weg, de mails die je ze stu­urt zelfs niet lezen en gewoon over­gaan naar de vol­gende stap in hun bedrog.
   Maar ja, er bestaat ook zoi­ets als de Com­put­er Crime Unit in Bel­gie zek­er…

   Ik zal eens (tegen beter weten in) een meld­ing doen op E‑cops.be

   ( Onder­tussen heb ik natu­urlijk nog alti­jd geen apparte­ment voor mezelf gevon­den in Antwer­pen! :D )

   1. De straf­feloosheid hier is een schande!! Die vreemde loosers komen enkel naar om ons op te licht­en via ver­schil­lende kanalen!!!
    Leve “de rooien” en de “tsjeven” die de crim­ine­len naar hier lokken met het geld van de hard­w­erk­ende mens, in ruil voor stem­men op hun crim­inele par­ti­jen!!!

 80. Dit zoek­ert­je sprong ook direct int oog.…alleen dacht ik ni aan oplichters maar da ze een nulleke te weinig had­den ingetikt en daarmee tussen de “goeiekopere” apparte­menten waren terechtgekomen.…..maar om de één of andere reden heb ik rond ongeveer 21u toch gereageerd.…..en een uurt­je lat­er al kreeg ik antwo­ord. Hij noemt zichzelf van­daag Greg Roben, greg2@mail.com en het staat op Zimmo.be.….

  Hel­lo,
  First of all I’m sor­ry for the late reply but I had a lot to work and this is the time I could give you a mes­sage. From the site add, you could see, that the apart­ment locat­ed in: Meis­traat 25, 2000 Antwer­pen .I am look­ing for some­one to live in it, as soon as pos­si­ble, because my com­pa­ny has won the auc­tion for a project, in con­struc­tion, for a build­ing that will rise up in Eng­land. I am a civ­il engi­neer, so my accom­mo­da­tion peri­od in Eng­land will be about 4 years. The rent­ing peri­od is from 2 months upto 4 years. As a result of this I want to rent, for this peri­od, at this price and also to find the per­fect per­son for my apart­ment. I‘m the own­er of the apt and it’s like in the pics.
  The apart­ment is fur­nished, but I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs). The rent for 1 month is € 450, but you must to deposit ( € 900/2months ) (for the whole apart­ment) includ­ing all util­i­ties (water, elec­tric­i­ty, Inter­net, cable, park­ing, air con­di­tion­ing, fire­place, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor). You can move in the apt in the same day when you receive the keys. The only prob­lem is that I‘m the only per­son who has the keys but I hope that we will find a solu­tion.
  Thank you for your inter­est and I will look for­ward to hear­ing from you soon.
  Please tell me if this is what are you look­ing for and reply my only if you are tru­ly inter­est­ed in the apart­ment

  Ik heb het meege­speeld om te zien hoe of wa da er nu dan zou gebeuren.… dit was mijn antwo­ord.…

  Goe­de­navond Greg,

  Ik ben zek­er en vast geintereseerd.…De waar­borg is geen prob­leem en ik heb ook vast werk…Wanneer past het voor u om eens afte­spreken dan?
  Hoop dat ik vlug iets hoor van u!!

  Ben eens benieuwd.….hoop da ze ze toch op de één of ander manier te pakken kun­nen krijgen.…Dit is zeer laag en gemeen …Moest ik da voorhebben, ik zou opt straat kun­nen gaan slapen dan.…zou gedaan zijn met zoeken dan.…

  Hoop dak wa heb geholpen.….
  Bye­bye

  A

 81. Roben Greg is nog steeds actief dus : ik reageerde op een adver­ten­tie op immoweb eer­gis­teren en kreeg dit als antwo­ord en kreeg arg­waan en googlde zijn naam en kwam hier terecht :

  Thanks for your reply,

  You seem to be a very nice per­son and I can assure you we will not have any prob­lems
  First of all if you want to rent the apart­ment you need to pay 1 month of rent + 1 month of war­ran­ty ( 400 Euro + 400 Euro = 800 Euro ) ! ( but that month of war­ran­ty you will receive back after you fin­ish the con­tract ) !

  If we decide to pro­ceed with this trans­ac­tion, I will have to con­tact ASSET Real Estate (www.assetagency.tk) and pro­vide them all the nec­es­sary infor­ma­tion, so they can start the process right away.
  I will need your full name and address for that. You will receive a noti­fi­ca­tion from ASSET Real Estate short­ly after that, togeth­er with all the instruc­tions to fol­low and the invoice as well.

  Regard­ing the pay­ment, you will be instruct­ed to deposit the mon­ey to ASSET Real Estate. They will hold and insure your mon­ey until you check the apart­ment and decide if you want take it or not.
  That is how their buy­er pro­tec­tion pol­i­cy works. As far as my con­cerns, I will be glad to know that ASSET Real Estate has the pos­ses­sion of the mon­ey dur­ing the deliv­ery peri­od. That is my insur­ance. As soon as the funds have been deposit­ed into their account, they will imme­di­ate­ly start the ship­ping process.

  The keys and rental con­tract will be deliv­ered at your address in no more than 3 work­ing days. You will be giv­en a five days inspec­tion peri­od from the day you receive the keys and con­tract at home. If you decide to hold the apart­ment, then you will have to autho­rize ASSET Real Estate to release the funds to me, and the trans­ac­tion will be com­plet­ed. If you will not be sat­is­fied with the apart­ment, you will be able to send the keys and con­tract back through the same ser­vice and ask ASSET Real Estate to return the funds to you. Through I am sure you will love the apart­ment, it is good to know that you do have this sec­ond option avail­able. If you wish to pro­ceed with rent­ing the apart­ment, please pro­vide me your full name and address so I can ini­ti­ate the deal through ASSET Real Estate right away.

  I am look­ing for­ward to hear­ing from you.

  Best Regards
  Roben Greg

  1. Heb juist een email gehad van Roben Greg en getele­foneerd. Nam niet op heb gemaild naar hem dat hij me moest bellen. 5 min lat­er kreeg ik tele­foon en de vraag om alleen maar met email te con­tac­teren. Het adres waarop hij nu zou verbli­jven blijkt een hotel te zijn en deze mensen ken R. Gregg niet. Hij wacht op een antwo­ord van mij mor­gen. Heb al met de poli­tie gebeld mor­gen of lat­er op de week leg ik mijn emails voor aan de poli­tie te Antwer­pen. Ben zwaar longziek op het moment. Hebt u nog iets geho­ord van R. Greg?

 82. Hal­lo, ik heb deze op immovlan gevon­den en heb vol­gende email gekre­gen:

  Hel­lo ,

  Thanks for your inter­est in want­i­ng to be my ten­ant. I am look­ing for a respon­si­ble & clean ten­ant that will be able to take good care of my apart­ment because I work as archi­tect (Build­ing Design­er) and I do trav­el a lot. Present­ly I am in Unit­ed King­dom for a project and I don’t know when I will return back to Bel­gium that’s why am look­ing for a Ten­ant who will live in the apart­ment and take care of it as i don’t want to sell it. The apart­ment is avail­able for long term and short term lease is also accept­ed.
  The apart­ment is locat­ed at Graaf van Egmontstraat 25,2000 Antwer­pen.
  It is fur­nished but if you need it unfur­nished, i can order for the fur­ni­ture be moved to stor­age. The rent is inclu­sive of the below list­ed util­i­ties:
  • High Speed Inter­net
  • In-Suite Laun­dry
  • Large in-suite stor­age
  • Cable
  Its a spa­cious and love­ly 1‑bedroom 1‑bathroom fur­nished apart­ment, Util­i­ties are includ­ed and Pets are allowed. Kitchen com­plete­ly equipped, Ket­tle – Toast­er – Dish­wash­er – Freez­er – Microwave – Oven – Dry­er – Heat – Water – Wash­ing Machine and Elec­tric.
  I want you to note that I am a kind and hon­est man and also I spent a lot on my prop­er­ty that I want to give you for rent, so I will solic­it for your absolute main­te­nance of the apart­ment and I would want you to treat it as your own, I would like you to keep it tidy all the time I also want you to let me have trust in you as I always stand on my word, the rental fees is € 400 per month, i require first and last month rent. As i am in Unit­ed King­dom with my work, we will use a real estate agency who will han­dles the deliv­ery of the pack­age to your address in Bel­gium and the oth­er aspects of the trans­ac­tion.
  Find attached, some of the inte­ri­or pic­tures of the apart­ment for you to know what the inside looks like.
  http://s13.postimage.org/pkgzqtywn/chpk2178522_1.jpg
  http://s13.postimage.org/iwke48fef/chpk2178522_2.jpg
  http://s13.postimage.org/90jb4l9mf/chpk2178522_3.jpg
  http://s13.postimage.org/hy411y22f/chpk2178522_4.jpg
  http://s13.postimage.org/akon2zi0n/chpk2178522_6.jpg
  http://s13.postimage.org/4l0vzbx87/chpk2178522_7.
  I will wait your reply as soon as pos­si­ble.
  Best Regards,
  Patrik Klaus

 83. Wize weet er meer over Roben Greg? Hij is archi­tect en werkt in the UK. Zijn adres blijkt een hotel in Lon­don te zijn. Ze ken­nen hem niet. Had met het hotel gebeld en naar hem gemaild dat zijn tele­foon­nr niet bereik­baar is en gevraagd of hij me wilde bellen. 5 minuten lat­er kri­jg ik tele­foon van een kan­toor zogezegd in Lon­don. Deze per­soon vertelt me dat we enkel per email verder onder­han­de­len. Heb alle gegevens en het kan­toor in Bel­gië kent nog deze per­soon en doet niet aan ver­hu­ur.

 84. Hi,

  My name is Mar­cus Kulawik and I received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Coupure 940, 9000 Gent, with 2 bed­rooms, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.

  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.

  The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)
  The rent for 1 month is 450 euro for the entire apart­ment includ­ing: (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less Inter­net, dig­i­tal TV, dish­wash­er, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine). You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.

  About myself, I am 37 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town.

  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,

 85. Net het­zelfde met FRANK DOUVEN in GENT Gevon­den op IMMOWEB. Ver­schrikke­lijk degoutant. Hoop dat ze hier ooit iets aan doen …

  Hi,

  My name is Frank Dou­ven and I received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Coupure 940, 9000 Gent, with 2 bed­rooms, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.
  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.

  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.

  The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)
  The rent for 1 month is 500 euro for the entire apart­ment includ­ing: (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less Inter­net, dig­i­tal TV, dish­wash­er, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine). You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.

  About myself, I am 39 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town.

  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,

 86. Enkele maan­den terug het­zelfde bericht­je gekre­gen, was een zoek­ert­je op immoweb. Hier de mail:

  Hi,

  My name is Michael Her­bert and I just received an email of inter­est in my apart­ment locat­ed in Kouter 76, 9000 Gent, with 2 bed­room, 1 bath­room, 1 kitchen and 1 liv­ing room. I am an Eng­lish researcher work­ing for a phar­ma­ceu­ti­cal com­pa­ny and this apart­ment was bought while work­ing here in Bel­gium on a 5 year con­tract, as I thought it would be a bet­ter invest­ment than rent­ing. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems . The apart­ment has not been inhab­it­ed since I am no longer liv­ing in Gent.
  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.
  The apart­ment is the one in the pic­tures from the advertisment.I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)
  The rent for 1 month is 400 euro for the entire apart­ment includ­ing all util­i­ties: cold/hot, wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc. You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.
  About myself, I am 36 years and as I told you I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .
  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,

  Michael

 87. Beste blog­be­zoek­ers,

  Bedankt voor de reeds vele meldin­gen onder dit blog­a­r­tikel, dit maakt het ons makke­lijk­er fraud­uleuze zoek­ert­jes op te sporen en te ver­wi­jderen. We doen er alles aan om fraud­uleuze zoek­ert­jes zoveel mogelijk van onze web­site te weren en rold­en medio vorig jaar een resem ver­be­terin­gen door. Al zullen er steeds oplichters bli­jven die door de mazen van het net glip­pen, hoe hard we ook ons best doen. Som­mige bedriegers gaan zelfs zo ver dat ze zich voor­doen als werkne­mer van Immoweb!!

  We herin­neren onze web­site bezoek­ers graag aan enkele essen­tiële regels om een trans­ac­tie veilig te lat­en ver­lopen:

  1. Wees voorzichtig met pan­den waar­van de pri­js te mooi is om waar te zijn.
  2. In geval van twi­jfel, ga geen verbin­tenis­sen aan zon­der het vast­goed op voor­hand bezocht te hebben.
  3. Wees extra voorzichtig indi­en het tele­foon­num­mer of e‑mailadres van de eige­naar u vreemd lijkt (ver­keerd tele­foon­num­mer, nie­mand antwo­ordt, geen tele­foon­num­mer, …)

  4. Stort of ver­stu­ur nooit geld als voorschot op de huur of om de sleu­tels te verkri­j­gen, zon­der eerst de eige­naar of zijn vast­goed­make­laar te hebben ont­moet.
  5. Wees op uw hoede, in het bij­zon­der wan­neer gevraagd wordt om betalin­gen uit te voeren via West­ern Union of naar een buiten­landse bank, aangezien deze vaak anon­iem zijn, waar­door het onmo­gelijk is om de begun­stig­den terug te vin­den.

  6. Immoweb treedt NOOIT of NOOIT op als tussen­per­soon bij trans­ac­ties tussen de kan­di­daat-kop­er of kan­di­daat-huur­der en de plaatser van het zoek­ert­je (immo­bil­iënkan­toor, notaris, eige­naar). Elk bericht dat het tegen­deel beweert, is dus foutief.

  Als u een fraud­uleus zoek­ert­je op het spoor bent gekomen, kan u dit steeds melden door op de link “Meldt een ver­giss­ing” te klikken, rechts naast de foto van het pand zoals in onder­staand voor­beeld:http://img707.imageshack.us/img707/7712/captureyue.jpg

  Dagdagelijks analy­seert onze tech­nis­che dienst ger­ap­por­teerde “ver­gissin­gen” om eventuele fouten (bijvoor­beeld een ver­keerd opgegeven gemeente) in een geplaatst zoek­ert­je te wijzi­gen en/of fraud­uleuze zoek­ert­jes zo snel mogelijk in de kiem te kun­nen smoren. Gelieve alleszins geen enkel gevolg te geven aan dubieuze voorstellen!

  Voor verdere infor­matie kan u steeds http://www.immoweb.be/nlraadplegen of con­tact opne­men met de Immoweb Cus­tomer Care op 02/333.25.06 of per email naar zoekertje@immoweb.be.

  Voor verdere infor­matie kan u steeds http://www.immoweb.be/nlraadplegen of con­tact opne­men met de Immoweb Cus­tomer Care op 02/333.25.06 of per email naar zoekertje@immoweb.be.

  Wij danken U voor uw vertrouwen in Immoweb.

  Hoogach­t­end,

  Immoweb

 88. Ik heb dit ook meege­maakt. Het voelde niet goed aan dus nog enkele vra­gen ges­tu­urd, kri­jg geen antwo­ord enkel het voors­tel om via TNT te werken. Het zoek­ert­je was weg, ben op andere immo sites gaan zoeken en daar stond het weer mijn col­le­ga mail lat­en sturen en hij kreeg net het­zelfde antwo­ord. Het ging hier over een apparte­ment Begi­j­nen­straat 35, 2800 Meche­len. Naam gebruikt door oplichter Kevin Schultze (een bek­ende voet­baller) Hoop hier iemand mee te helpen…

 89. hoi Sti­jn, ben blij dat Kat me deze link doorstu­urde… net exact het­zelfde meege­maakt.… een copy & paste hier:

  Hel­lo,

  Thanks for your inter­est . I inher­it­ed the apart­ment from my grand­fa­ther when he past away, i am from Unit­ed King­dom , Bris­tol so i decid­ed to rent it. Before we go fur­ther, I would like to know a lit­tle about you, such as how many per­sons you intend to have stay­ing in the apart­ment and for how long also if you can send me a pic­ture it will be nice . I will be glad to rent it to any­one who likes to keep it clean and tidy. I can rent out the flat for unlim­it­ed time ( 1 to 5 years maybe more ) . I can also rent it for short peri­ods (2–3 months min­i­mum). The rent for 1 month is EUR 450 includ­ing all util­i­ties . You may use my fur­ni­ture, or you can use your own , it’s the same thing for me . I have the option of send­ing all my fur­ni­ture to stor­age, if you want to bring your own (no extra cost). You can move in to the apart­ment on the same day that you receive the keys. The only prob­lem is that I am the only per­son who has the keys, but i have a solu­tion for that if you are still inter­est­ed . Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon. Thanks

  afzen­der: chris.birch1121@hotmail.com

  soit m’n beste, we spreken elka­ar snel tussen pot & pint!

  sven

 90. Heb dit ook meege­maakt met ene chris burch! Ik heb alle doc­u­menten en ga er zo met naar de poli­tie. Daarom wees waakza­am!!!

 91. beste co-aardlin­gen,
  ondanks de geïn­vesteerde energie lijkt het voor de getrof­fen web­sites een schi­er onmo­gelijke taak om fraud­uleuze aan­biedin­gen te weren in een veelvoud aan par­ti­c­uliere zoek­ert­jes. Neem eens een kijk­je op vast­goed-por­tal­en die enkel huizen en apparte­menten te huur groeperen via immo-pro­fes­sion­als , zoals log­ic-immo of een zim­mo. Op die manier een pand huren biedt namelijk ook garanties voor de huur­der, zoals een objec­tieve en gede­tailleerde beschri­jv­ing van het apparte­ment in de staat waarin de nieuwe huur­der het betrekt, een aparte geblok­keerde reken­ing voor de waar­borg die over de jaren intrest opbrengt, of een direct aanspreekpunt in geval van prob­le­men met nutsvoorzienin­gen en dergelijke. Iedereen die ooit een nukkige, wrekkige of onre­delijke huis­baas heeft getrot­seerd weet waarover ik het heb…

  1. Ik heb ook net gereageerd op een apparte­ment.… Ben blij deze ver­halen te lezen, het leek me eve­neens te goed om waar te zijn. Super chique apparte­ment, 500euro all inclusief. De zin­nen uit zijn mails staan alle­maal hier­boven ver­meldt, echt bizar dat men zoi­ets doet. Ik zal ook klacht neer­leggen bij de poli­tie.

 92. Hal­lo

  Hier nog iemand om voor op te passen!
  car­ol skel­ton (carol6skelton@hotmail.com)
  het zelfde ver­haal als bij de anderen.deze keer in gent coupure 940

  Dit is het zoek­ert­je
  http://www.immoweb.be/nl/Rent.estate.cfm?idbien=X_4151259

  en dit is de mail die we kre­gen

  Hi,

  Thank you for your inter­est. As you can see I have avail­able the apart­ment locat­ed in Coupure 940, 9000 Gent, with 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 kitchen and 1 bath­room. I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.
  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.
  The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)
  The rent for 1 month is 450 euro for the entire apart­ment includ­ing: (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less Inter­net, dig­i­tal TV, dish­wash­er, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine). You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.
  About myself, I am 35 years and I am a researcher in phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .
  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only issue is that I am already in Unit­ed King­dom but I hope that togeth­er we are going to find a solu­tion.

  I appre­ci­ate your inter­est in my prop­er­ty and I am look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,

  Hopelijk heeft die geen andere mensen in de zak gezet.
  En dankz­ij deze site ben ik er ook aan ontsnapt. Danku!

 93. En dit is hoe die per­soon zei hoe alles zou ver­lopen..

  Hel­lo,

  I want to inform you that TNT will hold the mon­ey until you will con­firm to them that you like the apt and keep the keys. If you don’t like it, you only have to return the keys to them after they will refund the mon­ey to you and they will deliv­er the keys back to me on my expense.
  I will need to inform you the steps about how this ser­vice works and how we can make it hap­pen. You will only have to deposit to TNT Ser­vice 2 months of rent — ( 450 euro + 450 euro = 900 euro ) — so they can pro­ceed with the ship­ping, and you can receive the keys and the con­tract. No deposit required.
  Like I said, I will pay for a 3 days deliv­ery so you will receive the Keys and the con­tract signed by me right away. I will explain to you step by step how this will work:
  1 — To start this trans­ac­tion i will need to know your full ship­ping infor­ma­tion, full name, full ship­ping address to pro­ceed with this deal .
  2 — I go to the TNT Office and leave the Keys and the con­tract in your name as the intend­ed receiv­er.
  3 — TNT will check the enve­lope to see if every­thing is OK with it and also the legal papers that will come along with the Keys.
  4 — TNT will send you a deliv­ery noti­fi­ca­tion to let you know they have the Keys and the papers in their cus­tody, in which you will be told that they have the Keys and that they checked it.
  5 — At this point you will have to go to your Bank Loca­tion and make a mon­ey trans­fer to the bank account of TNT Rep­re­sen­ta­tive for the amount we agreed, the total amount you shall deposit is 900 euro.
  6 — After you make the deposit you will have to send the infos about the mon­ey deposit to TNT.
  7 — TNT will ver­i­fy the pay­ment infor­ma­tions and if every­thing is in order they will deliv­er the Keys and the con­tract to you .
  8 — After you receive the pack­age, You will go and check the apt and in 3 days you must con­tact them and tell them if you keep the apart­ment or not, if every­thing is in order you will instruct TNT to release the funds to me.
  If you don’t like the apt they will send your mon­ey back and you will send them the keys and the con­tract to them to return the pack­age back to me on my expense.

  I will pay TNT Ser­vice for the ship­ping.

  Now i must know for sure if you agree because here are a lot of peo­ples inter­est­ed to have this apart­ment rent­ed and i want to know for sure what i must tell them. If you agree what i sug­gest­ed i will tell them that my apart­ment is already rent­ed and i will keep it for you. If you agree then i must have all the ship­ping details so i will be able to make all the arrange­ments for the TNT deliv­ery.

  Thank you for your inter­est and wait news from you.

  Ik hoop dat andere mensen hier iets aan hebben.

 94. Dit is de mail die we zogezegt kre­gen van TNT

  ” Wel­come to TNT Glob­al Air Express

  Our com­pa­ny is the WORLD mar­ket leader in Glob­al Air Express and inter­na­tion­al mail ser­vices.

  Third Par­ty Ser­vice reduces risks asso­ci­at­ed with Inter­net trans­ac­tions by act­ing as a licensed neu­tral third par­ty for online trans­ac­tions. The Own­er deliv­ers the pack­age to one of near­est TNT Glob­al Air Express agents for the eval­u­a­tion of con­tents. The pack­age will remain in the com­pa­ny cus­tody until the receiv­er will send the pay­ment by Pri­or­i­ty Ser­vice Bank Trans­fer . After ver­i­fy­ing the funds, TNT Glob­al Air Express is ready to ship the par­cel to the des­ig­nat­ed address.

  NOTE: We order to avoid the ear­li­er pick up of the funds by the ship­per based on fact that he is aware of the sent pay­ment — we are thank­ing you for choos­ing our third par­ty ser­vice for your trans­ac­tions — which will be revealed to the ship­per along with all the trans­ac­tion details after the deliv­ery and your clear­ance. Con­sid­er this secu­ri­ty mea­sure if you have not dealt with the Own­er before and you believe that this is in your best inter­est.

  Own­er Infor­ma­tion
  Full Name Car­ol Skel­ton
  Address 44 Edg­ware Road
  Lon­don, W2 1ED
  Coun­try Unit­ed King­dom
  Sta­tus Approved
  Ten­ant Infor­ma­tion
  Full Name XXXXXXXXXXXXXXX
  Address XXXXXXXXXXXX
  9000 Gent
  Coun­try Bel­gium
  Sta­tus Approved
  Ship­ment Infor­ma­tion:

  Ser­vice: TNT Glob­al Air Express
  Deliv­ered In: 3 Days
  Descrip­tion of goods: Apart­ment Keys and Rental Con­tract ver­i­fied signed by the Sender. All the papers are dou­ble checked.
  Ship­ping & Han­dling: EURO 0,00
  Imme­di­ate pay­ment: EURO 900.00

  NOTE: You will receive the Track­ing Num­ber after the pay­ment is con­firmed to us.

  Pay­ment Infor­ma­tion:
  The TNT Ten­ant Pro­tec­tion ser­vice guar­an­tees to its cus­tomers full safe­ty for their trans­ac­tions by col­lect­ing, hold­ing and dis­put­ing funds accord­ing to Ten­ant and Own­er instruc­tions. To enjoy the pur­chase pro­tec­tion, you must sub­mit pay­ment by Urgent Trans­fer (Pri­or­i­ty Ser­vice Bank Trans­fer) to the fol­low­ing TNT Rep­re­sen­ta­tive bank account. You will pay some addi­tion­al fees but in this way we will be able to receive the funds in 24 Hours and we will start the ship­ping imme­di­ate­ly.

  How to send the pay­ment:

  Send the pay­ment by Bank Trans­fer (Pri­or­i­ty Ser­vice) using the fol­low­ing TNT Rep­re­sen­ta­tive account Details :

  TNT Rep­re­sen­ta­tive Account Name : TNT Express
  Ben­e­fi­cia­ry Bank Name : Bar­clays Bank
  Ben­e­fi­cia­ry Bank IBAN : GB83 BARC 2047 3483 5617 39
  Ben­e­fi­cia­ry Bank Account Num­ber : 83561739 Sort Code: 20–47-34
  Ben­e­fi­cia­ry Bank Swift Code : BARCGB22
  Ben­e­fi­cia­ry Bank Address : 1221 Green­ford Road
  Ben­e­fi­cia­ry Bank City : Greenford,Middx
  Ben­e­fi­cia­ry Bank Zip Code : UB6 0HY
  Ben­e­fi­cia­ry Bank Coun­try : Unit­ed King­dom

  How to com­plete and con­firm pay­ment :

  1.The pay­ment must be sent by bank trans­fer to the bank account of our TNT Rep­re­sen­ta­tive.
  2. After pay­ment is com­plete send us the receipt from your bank by e‑mail ( contact@tnt-express-tnt.com ).
  3. E‑mail us the ser­i­al num­bers of the pay­ment receipt doc­u­ment.

  *** Once the bank trans­fer clears and our TNT Rep­re­sen­ta­tive con­firms pay­ment, we will start the ship­ping process. We will hold the funds until you send us your con­fir­ma­tion that you are sat­is­fied with the Apart­ment . As soon as we receive your con­fir­ma­tion we will release pay­ment to the Own­er.”

  Wel met mooie opmaak en logo’s enzo.

 95. Op onder­staande web­site kan je deze mail doors­turen en dan wor­den ze gelist. Het gaat om een inter­na­tion­aal netwerk van oplichters. Dus op hoe meer plaat­sen ze gepost wor­den op inter­net hoe beter. De oplichters wor­den dan gemakke­lijk­er gevon­den door te googlen en kun­nen dan min­der slachtof­fers mak­en.
  http://scamwarners.org/forum/viewtopic.php?f=39&t=17199
  Nu en dan proberen ze ook adver­ten­ties te plaat­sen op zimmo.be maar daar wor­den deze zoek­ert­jes super­snel ver­wi­jderd.

 96. Hey iedereen,

  Onlangs heeft mijn vriend ook een — onre­al­is­tisch — zoek­ert­je gevon­den op de web­site van Immoweb voor een apparte­ment te Leu­ven. Hij dacht wel dat er een addert­je onder het gras moest schuilen, maar heeft toch maar een mailt­je ges­tu­urd uit nieuws­gierigheid. Meteen kreeg hij een mail terug in het Engels van een zoge­naamde Olivi­er Brunet; het bevat een typ­isch ver­haal zoals ik hier­boven vaak heb gelezen. Ik copy-paste het even:

  “Hi,

  Thank you for your inter­est. As you can see I have avail­able the apart­ment locat­ed in: Jan-Pieter Minck­el­ersstraat 38, 3000 Leu­ven — Bel­gium, with 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 kitchen and 2 bath­rooms. I pur­chased this nice apart­ment 4 years ago when i moved to Bel­gium with my work (i am a con­struc­tion engi­neer), but my com­pa­ny fin­ished his projects in Bel­gium and now i am back in my coun­try, Unit­ed King­dom and i live in Bris­tol. I ren­o­vat­ed and bought new fur­ni­ture, all appli­ance are new and i was think­ing to reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. Before we go any fur­ther I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, and for how long. I would be hap­py to rent it to some­body who likes keep­ing it clean and tidy. I can rent you the flat for 5 years, and, if after the 5 years you would like to stay more, then we can renew the con­tract. I can also rent it for short peri­ods (1–2 months min­i­mum). The rent for 1 month is 390 EUR includ­ing all util­i­ties (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spot ‚air con­di­tion­ing, dish­wash­er, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine). You can use my fur­ni­ture, or you can use your own. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs). You can move in the apt in the same day when you receive the keys. The only prob­lem is that I ‘m the only per­son who have the keys but I hope that we will find a com­pro­mise. Thank you for your inter­est and I will look for­ward to hear­ing from you soon.

  Thank you,”

  Je ziet meteen de vaak terugk­erende ele­menten na het lezen van de meeste reac­ties op deze web­site.

  Nu vind ik het toch wel zeer opmerke­lijk dat er meer dan twee jaar gepasseerd is, immers de eerste reac­ties van slachtof­fers hier dateren van 2011, en Immoweb nog steeds geen buffer heeft kun­nen bieden tegen deze oplichters? Voor “De 1e vast­goed­site van Bel­gië” is dit toch echt wel niet kun­nen?
  Ik zie hier af en toe een reac­tie ver­schi­j­nen van een of ander medew­erk­er van Immoweb, waarin hij meldt dat de tech­nis­che dienst dagelijks op zoek gaat naar fraud­uleuze zoek­ert­jes etc. Maar is dit nu werke­lijk een per­ma­nente oploss­ing? Blijk­baar niet, aangezien het prob­leem zich steeds bli­jft voor­doen.

  De manier waarop Immoweb hier­mee omspringt vind ik dan per­soon­lijk zeer onpro­fes­sioneel en het getu­igt voor mij een groot gebrek aan respect voor de bezoek­ers van de web­site.

  Nu vraag ik me af of je het prob­leem niet voor een groot deel zou kun­nen voorkomen door sim­pel­weg enkele voor­lichtin­gen op de voor­pag­i­na van Immoweb te plaat­sen, dan eerder de schade te proberen “genezen” met nadi­en op zoek te gaan naar zoek­ert­jes die mogelijk fraud­uleus zijn?

  Ik lees hier een opsom­ming van enkele essen­tiële regels om een trans­ac­tie veilig te lat­en ver­lopen, maar waarom kan men deze niet op de eigen web­site terugvin­den?
  Is het niet veel effec­tiev­er om een dergelijke voor­zorgs­maa­tregel op te stellen op de voor­pag­i­na, waarin je een groot pub­liek bereikt & behoed van “het kwade? Naar mijn mening is dit toch een voor de hand liggende uitweg?

  Hoe dan ook, ik hoop dat er snel wat doel­matige acties wor­den onder­nomen en dat het prob­leem hier­mee gro­ten­deels kan wor­den ver­holpen.

  Groet­jes,

  D.

 97. Wooooh ik ben zoo blij dat ik deze site gevon­den heb. ik heb echt pre­cies t zelfde als som­mi­gen gehad, een engelse vrouw die in lon­den woonde en van­wege haar werk weer terug moest naar lon­den vanu­it antwer­pen. ze had haar apparte­men­t­je dus nog niet ver­hu­urd. Eerst begon ze heel aan­dachtig over zichzelf te vertellen, waar­door ze dus een beet­je vertrouwen op wekt. ver­vol­gens moest ik dus geld over­mak­en, en ik had het nog bij­na gedaan ook. Gelukkig had ik nog even snel de make­laar opge­zocht want ik vond het zo’n raar pro­ces, en toen kwam ik op deze site.
  wel bale! nog geen apparte­ment.

 98. Het­zelfde ver­haal hier in Gent, met Kevin Nichi­for voor een apparte­ment te Kon­ingstraat 3 voor 450 all-in.

 99. Hal­lo,

  Ik heb vorige week een over­schri­jv­ing gemaakt en heb nog steeds niets terugge­ho­ord. Dan vond ik deze web­site… Kan iemand mij helpen met de stap­pen die ik kan onderne­men?

  1. Zou zoals Paul graag willen weten welke stap­pen ik nu zou moeten onderne­men als je al gestort hebt?
   Heb via vrien­den in Enge­land wel te horen gekre­gen dat dit een ‘gov­er­ment site’ is..
   Pak­je ging ver­stu­urd wor­den met PWS…

 100. Hey,
  Ik heb ook op zo’n mailt­je gereageerd. Dok­ter in UK (Joan Piskoti), zoon gestopt met stud­eren hier en apparte­ment moet snel weg. Sleu­tel en geld over­mak­en zou via TNT gaan. Ik ben er nu op aan het wacht­en :-)
  Apparte­ment werd ver­wi­jderd van ImmoWeb, ter­wi­jl de ‘deal’ nog niet rond was en er zat­en kleine spelfouten in de e‑mails: toen wist ik dat er stront aan de knikker zat.
  Wat ik me afvraag: hoe gaat het eigen­lijke oplicht­en dan in zijn werk? Want tot noch toe zie ik niet meteen in hoe ik hier geld aan kan ver­liezen, ten­z­ij die ser­vice van TNT fake is…

  Groet­jes en wach­t­end op antwo­ord.

  1. Hal­lo,

   Ten eerste fijn dat deze web­site bestaat, waar­door ik een gewaarschuwd mens ben en nu voor 2 tel :-)

   Gelukkig had ik dit artikel bij mijn zoek­tocht van vorig jaar al gelezen. Nu ben ik weer op huizen­jacht en heb ik gereageerd op een adver­ten­tie op immoweb.
   Helaas heb ik snel maar lui gereageerd via een link op immoweb om snel con­tact op te nemen met de ver­hu­ur­der, hier­bij vul je je gegevens in, ik heb mijn e‑mail en tele­foon­num­mer doorgegeven.

   Ik kreeg een engel­stal­ige mail, vergelijk­baar opgesteld als voor­gaande voor­beelden, van “Car­ol Skel­ton

   “Hel­lo,

   Thanks for your inter­est, i bought this apart­ment for my son dur­ing he’s stud­ies, but now he’s back home in Lon­don UK per­ma­nent­ly, so i’m rent­ing the place for unlim­it­ed time. Before we go any fur­ther i would like to know some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, what is your job, how old are you and for how long you will stay. The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished equipped and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties water, elec­tric­i­ty, heat­ing, gas, Inter­net, cable, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, are includ­ed in the price of 430 euro per month and i believe it is con­ve­nient for both of us. All the bills will be paid by me and you have to pay only the mon­ey for the rent in every month. The secu­ri­ty deposit is also 430 euro, and you get it back, when you decide to leave the apart­ment ( you will have to give me at least 1 month notice ). You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. I’m a Neu­ro-Oncol­o­gy doc­tor from Lon­don – Unit­ed King­dom . I can make arrange­ments to rent the apart­ment from here fast and easy . I look for­ward to hear from you soon.

   Best Regards,”

   Ik was al erg wantrouwig maar heb toch gereageerd om te vra­gen voor een bezichtig­ing en kreeg het vol­gende antwo­ord (onder­tussen was de adver­ten­tie van immoweb gehaald met de med­edel­ing: “Het spi­jt ons, maar dit vast­goed is reeds ver­hu­urd of verkocht of is nooit ingevo­erd in onze data­base.”):

   Hel­lo Eve­lyne,

   Thanks for your reply

   That sounds great !

   You seem to be a very nice per­son and I can assure you we will not have any prob­lems. The thing is that I’m in Unit­ed King­dom already. Like I have inform you before, the price you shall pay for one month of rent will be 430 euro, with no extra tax­es to pay. The mon­ey, I want to revive it month­ly to my bank account, so I hope it will be no prob­lem for you to wire the mon­ey to my bank account. The apart­ment is ready for you, you will need only to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you like it.
   Obvi­ous­ly we need a way to com­plete this deal, that will allow us to make sure we receive what we are after. In order of that I have found a way for us to com­plete the deal safe­ly and fast, and in this way you will receive the Keys in less than 3 days, if you move fast as well. The solu­tion is pro­vid­ed by a com­pa­ny called TNT which is sim­i­lar to FedEx, DHL or UPS, which will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the Keys.
   I have found a pro­ce­dure that will allow you to pay for the rent of the apt only after you will receive the keys of it and through this way you will see it and decide if you will stay in the apt or not before I receive my pay­ment. Please click on the link bel­low to the TNT web­site to see how we can com­plete the deal safe­ly and fast direct­ly from the web­site of the com­pa­ny where the pro­ce­dure is explained: http://www.tnt.com/express/en_gb/site/home/services/express_delivery.html

   Let me know if you are inter­est­ed please because I real­ly need to take care of this mat­ter by the end of this week or the begin­ning of the next one.”

   Dus heb toen gevraagd of ik eerst de sleu­tels en con­tract zou ont­van­gen en als ik dan akko­ord zou gaan zou betal­en.

   Hel­lo,

   I want to tell you that if you are ready to pro­ceed with this trans­ac­tion I will need to inform you the steps about how this ser­vice works.
   Like I said, I will pay for a 3 days deliv­ery so you will receive the Keys and the con­tract signed by me right away. I will explain to you step by step how this will work:
   1 — To start this trans­ac­tion i will need to know your full ship­ping infor­ma­tion, full name, full ship­ping address to pro­ceed with this deal .
   2 — I go to the TNT Office and leave the Keys and the con­tract in your name as the intend­ed receiv­er.
   3 — TNT will check the enve­lope to see if every­thing is OK with it and also the legal papers that will come along with the Keys.
   4 — TNT will send you a deliv­ery noti­fi­ca­tion to let you know they have the Keys and the papers in their cus­tody, in which you will be told that they have the Keys and that they checked it.
   5 — At this point you will have to go to your Bank Loca­tion and make a mon­ey trans­fer to the bank account of TNT Rep­re­sen­ta­tive for the amount we agreed, the total amount you shall deposit is 860 euro ( 1 month of rent and secu­ri­ty deposit )
   6 — After you make the deposit you will have to send the infos about the mon­ey deposit to TNT.
   7 — TNT will ver­i­fy the pay­ment infor­ma­tions and if every­thing is in order they will deliv­er the Keys and the con­tract to you .
   8 — After you receive the pack­age, You will go and check the apart­ment and in 3 days you must con­tact them and tell them if you keep the apart­ment or not, if every­thing is in order you will instruct TNT to release the funds to me.
   If you don’t like the apt they will send your mon­ey back and you will send them the keys and the con­tract to them to return the pack­age back to me on my expense.

   I will pay TNT Ser­vice for the ship­ping.

   Now i must know for sure if you agree because here are a lot of peo­ples inter­est­ed to have this apart­ment rent­ed and i want to know for sure what i must tell them. If you agree what i sug­gest­ed i will tell them that my apart­ment is already rent­ed and i will keep it for you. If you agree then i must have all the ship­ping details so i will be able to make all the arrange­ments for the TNT deliv­ery.

   Thank you for your inter­est and wait news from you.”

   Maar wat blijkt TNT heeft hele­maal niet zo’n regeling.

   Ik heb gereageerd dat ik niets betaal voor ik iets gezien heb. Dit zijn duidelijk oplichters.

   De lange mails kwa­men snel iedere keer dat ik gereageerd had dus waarschi­jn­lijk stan­daard mails.
   Trap er niet in!

 101. Hier in gent juist van het zelfde,
  en tis al de 3de keer da ik bij zo ene terecht kom.
  tis mij echt beu aant wor­den, fuc­c­ck

 102. Het­zelfde hier !: 2de mail

  Hi there,

  I have giv­en a great deal of thought about this and I think that send­ing the keys is not such a good idea. I want to use a third par­ty to han­dle this for us and I hope it’s ok for you, too.
  I want to use the Roy­al Mail Com­pa­ny. They are a well known com­pa­ny all over the world. So, I went to their office in Edin­burgh and I told them that I want to rent my apart­ment and they told me that they have a new ser­vice i can use.
  I’ve already paid the fees (GBP 200).

  So, here is how it goes:
  I start over the process with Roy­al Mail here in Edin­burgh and I leave the keys and a copy of the con­tract at Roy­al Mail.Then they’ll e‑mail you all the infor­ma­tion you need to con­tin­ue the trans­ac­tion at your end. As per the Roy­al Mail‘s instruc­tions you send the funds to Roy­al Mail and then Roy­al Mail will FedEx-overnight the keys and the con­tract to you. Then you look around the apart­ment and decide whether take it or not. If you decide not to rent the apart­ment Roy­al Mail will refund you with­in 24 hours and you return the keys to me. It’s clear and sim­ple. This is the only way to do it giv­en the cir­cum­stances and that is an over­seas rental process. All I want is to both be safe.

  The deposit you have to send it’s EUR 1,200 and it’s for the first 2 months and for the secu­ri­ty deposit. This is the Roy­al Mail Ser­vice I am talk­ing about, read the Phase 1 and Phase 2 to bet­ter under­stand the process: http://24h-royalmaildelivery.info/royalmail.com/portal/rm/webship.high.html

  Should i begin the process with Roy­al Mail? Please e‑mail me and let me know and tomor­row you could have the keys in hand if you com­plete your end in a time­ly fash­ion.

  Thank you,
  Robin

 103. Hier net het­zelfde, met een zekere Robin Brand­sen. Hij ging me het con­tract en sleu­tels doors­turen via Roy­al Mail. Hij kwam uit Edin­burgh en had daar een werk­con­tract van 5jaar. Hij had 3 ver­schil­lende apparte­menten geplaatst op immoweb (super sjiek) voor 400€ per maand all incl. Hij vroeg me of hij the pro­ceed­ing mocht starten. Ik moest eerst 1200 euros storten (waar­borg + 2 eerste maan­den) en daar­na ging ik de sleu­tels doorges­tu­urd kri­j­gen. Indi­en ik het apparte­ment wou houden mocht ik de sleu­tels houden en con­tract teke­nen. Indieen niet, gin­gen ze het geld terug storten. Be care­ful guys !

 104. Er staat een zogezegd apparte­ment op Immoweb, 500 euro, Willekens­molen­straat na te hebben gemaild. Van ene Robert Schweiz­er, 44 Edgroad Lon­don. Jam­mer, want het leek een droomkans. Echt een droomkans dus.

 105. hier ook van­daag gekre­gen!! apparte­ment in hart­je brus­sel voor maar 575 alles inbe­grepen :/

  Hel­lo Yousr,

  Thanks for your reply

  That sounds great !

  You seem to be a very nice per­son and I can assure you we will not have any prob­lems. The thing is that I’m in Unit­ed King­dom already. Like I have inform you before, the price you shall pay for one month of rent will be 575 euro, with no extra tax­es to pay. The mon­ey, I want to revive it month­ly to my bank account, so I hope it will be no prob­lem for you to wire the mon­ey to my bank account. The apart­ment is ready for you, you will need only to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you like it.
  Obvi­ous­ly we need a way to com­plete this deal, that will allow us to make sure we receive what we are after. In order of that I have found a way for us to com­plete the deal safe­ly and fast, and in this way you will receive the Keys in less than 3 days, if you move fast as well. The solu­tion is pro­vid­ed by a com­pa­ny called TNT which is sim­i­lar to FedEx, DHL or UPS, which will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the Keys.
  I have found a pro­ce­dure that will allow you to pay for the rent of the apt only after you will receive the keys of it and through this way you will see it and decide if you will stay in the apt or not before I receive my pay­ment. Please click on the link bel­low to the TNT web­site to see how we can com­plete the deal safe­ly and fast direct­ly from the web­site of the com­pa­ny where the pro­ce­dure is explained: http://www.tnt.com/express/en_gb/site/home/services/express_delivery.html

  Let me know if you are inter­est­ed please because I real­ly need to take care of this mat­ter by the end of this week or the begin­ning of the next one.

 106. Hoi,

  Ik ben op zoek naar een apparte­ment in Brus­sel en ben ook in aan­rak­ing gekomen met een oplicht­ster, ene Mw. Nathalie Nicole (nath.nicole12@yahoo.fr) die een appart­ment in de Leeuwerikenstraat/Rue des Alou­ettes (ander­lecht) aan­biedt.

  Bon­soir.

  J’ac­cuse bonne recep­tion de votre mail et vous remer­cie.

  Je vous con­firme donc le ren­dez-vous pour le Same­di 06 Juil­let 2013 à 17H30 devant le “McDon­ald’s” sis à l’adresse Drève Olympique 15, 1070 Ander­lecht

  Veuillez nous atten­dre à ce lieu afin de se diriger ensem­ble vers l’ap­parte­ment pour vous le faire vis­iter inté­grale­ment
  le jour du rendez-vous,nous vien­drons à bord d’une voiture de mar­que Renault Mégane III de couleur grise

  Voici donc la procé­dure à suiv­re pour l’ef­fec­tiv­ité de la vis­ite et de la sig­na­ture du con­trat de bail

  J’ai demandé un mois de cau­tion et un mois de loy­er mais il vous revient à pay­er à la sig­na­ture du con­trat (1 mois) cor­re­spon­dant à 400€ charges com­pris­es ( Eau , Élec­tric­ité, Gaz,internet) car la semaine dernière mon mari et moi avions effec­tué un déplace­ment pour un client qui était forte­ment intéressé et ce dernier n’avait pas les moyens financiers. Donc je ne veux plus recom­mencer à faire ces gen­res de navettes. Comme le stip­ule le con­trat de bail, le verse­ment de la cau­tion et du pre­mier mois de loy­er sera déposé à la poste ou dans une agence west­ern union con­tre un reçu du man­dat West­ern Union.

  C’est à base de ce reçu obtenue que nous pour­rons encaiss­er l’argent déposé à la poste ou à l’a­gence west­ern union donc vous vien­drez au ren­dez-vous avec le reçu du man­dat West­ern Union sans oubli­er bien sûr les autres doc­u­ments. Je vous prie de vous ren­dre à la poste ou dans une agence west­ern union le plus tôt pos­si­ble avec les 400€ en liq­uide ain­si que votre carte d’i­den­tité puis vous deman­dez à effectuer un man­dat West­ern Union sur les coor­don­nées de notre fille vivant aux Etats-Unis. Lors de la vis­ite vous allez nous remet­tre les doc­u­ments et le reçu postal en guise du verse­ment du loy­er du mois de Sep­tem­bre après l’é­tat des lieux et sig­na­ture du con­trat de bail.
  Au cas où l’ap­parte­ment ne vous con­vient pas, vous vous retournez à la poste ou à l’a­gence west­ern union avec le reçu pour le retrait de votre argent.
  Donc nous aime­ri­ons que vous prenez toutes vos dis­po­si­tions le plutôt pos­si­ble

  Voici l’adresse du MANDAT WESTERN UNION.

  Nom/Last name: G A D D I E
  Prénom/First name : Kendra
  Mon­tant : 400€
  Type de man­dat: Man­dat West­ern Union
  Adresse: 2013;10th street
  Ville: Indi­anapo­lis
  Code postal: 46201
  Etat: INDIANA
  Pays: USA

  Les frais d’en­voi vous couteront env­i­ron 30€.Ils donc seront déduis des 400€

  Atten­tion !!! : Le posti­er pour­ra vous deman­der le motif du man­dat west­ern union juste pour vous faire pay­er la TVA et les frais com­mer­ci­aux.
  Vous n’avez pas à lui men­tion­ner qu’il s’ag­it d’un dépôt de cau­tion pour loca­tion d’ap­parte­ment ou autres. Dites leur tout sim­ple­ment en cas de ques­tion que vous voulez faire un man­dat West­ern Union à un ami ou à un mem­bre de votre famille pour éviter de pay­er la TVA et les frais com­mer­ci­aux qui sont des frais très élévés allant de 150€ à 250€.

  Dès que vous étab­lis­sez le Man­dat West­ern Union à la poste,vous aurez un bor­dereau qui prou­ve le dépôt des fonds.Sur ce reçu que la poste va vous délivrez vous aurez des infor­ma­tions pour l’encaissement(Code MTCN) que vous aurez à garder jalouse­ment avec vous afin de sécuris­er votre argent, com­prenez par la que votre argent ne sera pas retiré tant que vous avez le reçu jalouse­ment.

  Donc vous aurez un reçu que vous nous con­firmer en le scan­nant ou en le prenant en pho­to et en nous l’en­voy­ant par mail en prenant soins de cacher bien­sûr le Code MTCN.

  Dès le Same­di 06 Juil­let 2013 à 17h30, après avoir vis­ité cet apparte­ment ‚nous établirons un con­trat de bail et nous vous remet­trons les clés de l’ap­parte­ment ensuite vous nous remet­trez les doc­u­ments et le bor­dereau du man­dat West­ern Union con­tenant les infor­ma­tions d’en­caisse­ment pour que notre fille puisse encaiss­er le dépôt de garantie si l’ap­parte­ment vous con­ve­nait, dans le cas con­traire c’est à dire si l’ap­parte­ment n’est pas à votre goût vous repartez à la poste retir­er votre argent avec le bor­dereau qui con­tient les infor­ma­tions d’en­caisse­ment.

  Mer­ci de nous envoy­er la pho­to du man­dat un mail en prenant soins de cacher bien­sur le Code MTCN dès que tout est OK pour que nous vous con­fir­mons le ren­dez-vous.

  Tel: +33 6.43.63.10.14

  Cor­diale­ment

  Ik ben hier zelf gelukkig niet inge­trapt, maar ik hoop dat, door het hier te plaat­sen, andere mensen niet wor­den opgelicht.

  Groet­jes!

 107. Hal­lo,

  Ik voel mij zo naief.. Ik heb deze soort mail ont­van­gen van een brit voor een apparte­ment in leu­ven.. Hij zou de sleu­tels ops­turen, maar hij heeft geen enkele som geld gevraagd..?
  Maar goed, nu weet ik dat het fraude is..

  Ik voel mij wel onge­makke­lijk dat ik mijn adres aan die man heb doorgegeven… Met ik mij daar­zor­gen over mak­en? Of kan ik iets doen?
  Hij ging onder de naam Andrew Kane

  Hi,

  Thank you for your inter­est. As you can see I have avail­able the apart­ment locat­ed in: Mon­seigneur van Waeyen­bergh­laan 32, 3000 Lou­vain — Bel­gium, with 1 bed­room, 1 liv­ing room, 1 kitchen and 1 bath­room. I pur­chased this nice apart­ment 4 years ago when i moved to Bel­gium with my work (i am a con­struc­tion engi­neer), but my com­pa­ny fin­ished his projects in Bel­gium and now i am back in my coun­try, Unit­ed King­dom and i live in Bris­tol. I ren­o­vat­ed and bought new fur­ni­ture, all appli­ance are new and i was think­ing to reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. Before we go any fur­ther I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, and for how long. I would be hap­py to rent it to some­body who likes keep­ing it clean and tidy. I can rent you the flat for 5 years, and, if after the 5 years you would like to stay more, then we can renew the con­tract. I can also rent it for short peri­ods (1–2 months min­i­mum). The rent for 1 month is 320 EUR includ­ing all util­i­ties (elec­tric­i­ty, wire­less Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spot). You can use my fur­ni­ture, or you can use your own. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs). You can move in the apt in the same day when you receive the keys. The only prob­lem is that I ‘m the only per­son who have the keys but I hope that we will find a com­pro­mise. Thank you for your inter­est and I will look for­ward to hear­ing from you soon.

 108. Ahoi, als bij toe­val kom ik op deze site/blog terecht. Nou ja..toeval. Hoe goed dat ik niet te naïef ben. Hoe goed dat deze blog/site bestaat… Ben vanavond nog aan het mailen geweest met zo een oplichter. Ik mailde met ene “Ghar­ry Eccles”, die enkele dagen gele­den op Immoweb een apparte­ment te huur had gezet in Dil­beek (die hebben we nog niet gehad lijkt me), het dorp waar ik effec­tief wat te huur zoek.
  Het had deze ref­er­en­tie:
  Apparte­ment TE HUUR N°4429160

  Ik reageerde op het zoek­ert­je maar stelde diezelfde dag nog vast dat het reeds van Immoweb was verd­we­nen. Vreemd. Maar dan vanavond toch deze mail:

  Hel­lo,
  Thanks for your inter­est .
  I inher­it­ed the apart­ment from my grand­fa­ther when he past away, i am from Unit­ed King­dom , Twick­en­ham so i decid­ed to rent it. Before we go fur­ther, I would like to know a lit­tle about you, such as how many per­sons you intend to have stay­ing in the apart­ment and for how long also if you can send me a pic­ture it will be nice . I will be glad to rent it to any­one who likes to keep it clean and tidy. I can rent out the flat for unlim­it­ed time ( 1 to 5 years maybe more ) . I can also rent it for short peri­ods (2–3 months min­i­mum). The rent for 1 month is EUR 400 includ­ing all util­i­ties . You may use my fur­ni­ture, or you can use your own , it’s the same thing for me . I have the option of send­ing all my fur­ni­ture to stor­age, if you want to bring your own (no extra cost). You can move in to the apart­ment on the same day that you receive the keys. The only prob­lem is that I am the only per­son who has the keys, but i have a solu­tion for that if you are still inter­est­ed .
  Here is the address of the apart­ment:

  1700 Dil­beek
  Itter­beek­se­baan 64

  http://s1317.photobucket.com/user/ecclesgharry/slideshow/

  I have uploaded the pic­tures here and i have also attached my iden­ti­ty details so now you know the per­son Who are deal­ing with.
  Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon. Thanks.

  Mr Ghar­ry Eccles
  86 Amayand Park Rd
  Twick­en­ham
  TW1 3HH
  Unit­ed King­dom

  Een erfe­nis van zijn groot­vad­er… da’s weer een nieuwe. Ik heb verder met de man (of is het een vrouw of een organ­isatie of…?) gemaild en ook ik heb tot dusver enkel naam en adres doorge­speeld, wat me onschuldig lijkt.
  Ik verwacht dus mor­gen een mail met de vraag tot betal­ing van 800 euro.

  Kan iemand me zeggen.… waar kan ik dit offi­cieel melden? En heeft het zin dit te melden? Dit werpt kwaad­heid op. Ik tra­cht gewoon-net als zovele anderen– een droom te realis­eren en dat impliceert een ver­huis. Maar dit –en het rijmt– is ruis! En werkt ont­moedi­gend.

  In ieder geval, bedankt Sti­jn Vogels, nobele onbek­ende. Dankz­ij dit item ben ook ik van een flater bespaard gebleven.
  Ter­wi­jl het enige wat ik wil is een droom realis­eren, het­geen een ver­huis impliceert.
  Zak­en als dit mak­en het er ver­domd niet makke­lijk­er op.

  Gegroet!

  Vanes­sa

  1. Goede­mor­gen Vanesse. Bedankt voor je uitvo­erige omschri­jv­ing. We hebben ons al eerder afgevraagd wat een mogelijke oploss­ing kan zijn.

   Immoweb leest mee, en je geeft al aan dat het zoek­ert­je verd­we­nen is, dus langs die kant is er duidelijkheid.

   Wat jouw per­soon­s­gegevens betre­ft zou ik verwacht­en dat de Fed­er­al Com­put­er Crime Unit (FCCU) je nog meer spec­i­fieke tips kan geven.

   Daar­naast zijn er ook nog de eCops, “een online Bel­gisch meld­punt waar je als inter­net­ge­bruik­er mis­dri­jven in ver­band met Bel­gië op of via het inter­net kan melden.”

 109. Hmm, zonet nog twee mogelijk ver­dachte te huur zoek­ert­jes tegengekomen op Immoweb.
  400 euro voor apparte­menten van 100m². Sounds to good to be true.
  Heb uit curiositeit een mailt­je ges­tu­urd met de vraag om meer info.
  Kan een sport wor­den ;-)

  1. Mij is het opgevallen dat oplichters vaak in het Engels schri­jven. En dan nog slecht Engels ook. Rap­por­teer die links maar meteen aan Immoweb. Zo hebben ze dat het lief­st, en ga je ook het snelst resul­taat zien. Moogt natu­urlijk ook alti­jd de linkjes delen hier.

   1. Dit­maal is Immoweb bij de pinken. Kreeg vanocht­end dit bericht­je in mijn mail­box (als reac­tie op het ‘uit­lok­mailt­je’ dat ik gis­teren stu­urde). In het Frans, dat wel.

    Annonce dou­teuse

    Chère Cliente, Cher Client,

    ATTENTION
    Vous souhaitiez plus d’in­for­ma­tions con­cer­nant l’an­nonce reprise ci-dessous.

    Selon nos analy­ses, cette annonce est dou­teuse et nous vous con­seil­lons de ne plus don­ner aucune suite à vos démarch­es. Nous vous rap­pelons quelques règles essen­tielles afin de vous pro­téger lors d’une trans­ac­tion :

    Soyez vig­i­lants lorsque vous tombez sur un bien dont le prix sem­ble trop beau pour être vrai.
    En cas de doute, ne vous engagez pas sans avoir au préal­able vis­ité le bien.
    N’en­voyez jamais d’ar­gent comme acompte de loy­er ou pour obtenir des clés avant d’avoir ren­con­tré le pro­prié­taire ou son agent immo­bili­er.
    Méfiez-vous par­ti­c­ulière­ment des paiements demandés via West­ern Union ou vers une banque à l’é­tranger, car ils sont sou­vent anonymes et ne per­me­t­tent pas d’en retrou­ver le béné­fi­ci­aire.

 110. Deze week zoi­ets voorge­had, betrof apparte­ment in Antwer­pen waar ik op had gereageerd..

  Hel­lo,

  First of all i want to inform you that CQout Ltd. will hold the mon­ey in there account until they have the con­fir­ma­tion from you to pay me or not.

  If you don’t like the apart­ment, you only have to return the keys and they will refund the mon­ey to you.

  How it Works:

  - You agree to use Cqout ser­vice and i will start the trans­ac­tion.

  - CQout Ltd. will send you the pay­ment noti­fi­ca­tion. You will pay the amount to CQout account by bank trans­fer ( 1440 EUR first month and deposit ). You will receive the pay­ment noti­fi­ca­tion after the trans­ac­tion is start­ed with trans­ac­tion and pay­ment infor­ma­tion.

  - After the pay­ment will be in Cqout account they noti­fies me to send the keys and con­tract. The deliv­ery take 2 days and will be made by UPS or Roayl­Mail.

  - You receive the keys and inspect the con­tract and the apart­ment. You have 14 days time for inspec­tion.

  - Cqout releas­es pay­ment to me or refunds mon­ey to you, depend­ing on yours deci­sion after inspec­tion.

  If you are agree with the apart­ment you have to sign the con­tract and send me a copy back ( you will get it in orig­i­nal ).

  To start this trans­ac­tion i will need your details where to send the key and the con­tract, phone num­ber, peri­od of rent and in what name the con­tract will be made.

  Please read care­ful­ly the com­pa­ny steps and send me the details which i asked only if you are 100% sure you‘ll be able to pay the mon­ey to Cqout because i try to avoid the los­ing of time and tax pay­ment when i will start the trans­ac­tion.

  Thank you

  Van Cather­ine Davis

 111. Ik denk dat ik een nieuw geval ben tegengekomen, mail op mijn reac­tie op een zoek­ert­je:

  Hel­lo,

  I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in : Gou­verne­mentstraat 18, 9000 GENT. It has 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 bath­room and 1 kitchen. I bought this apart­ment for my daugh­ter dur­ing her stud­ies in Bel­gium, but now she’s back home per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing the place for unlim­it­ed time.
  Before we go any fur­ther I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, and for how long.
  The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spots, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc.) are INCLUDED in the price of 480EURO/month. As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. My daugh­ter is build­ing her life here, and i am too old to move to Bel­gium, so we won’t dis­turb you.
  You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.
  Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each oth­er bet­ter. My name is Alexan­der Achen and I’m a 58 years old graph­ic design­er from Lon­don /United King­dom, plan­ning to retire in the next 2 years.
  I have a love­ly wife,Sarah and a 25 year old daugh­ter, Maria. I am very proud to say that soon I’m going to be a grand­fa­ther :). Anoth­er mem­ber of our fam­i­ly is a 8 year old Labrador which we all love, so, I have no prob­lem if you will keep pets.
  The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day. We just hired some new staff and I’m in charge of their train­ing.
  But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from Lon­don (on my expense of course).

  Look­ing for­ward to hear from you soon.
  All the best from Unit­ed King­dom!

  Alexan­der Achen
  44 Edg­ware Road
  Lon­don
  W2 1ED
  Unit­ed King­dom

  Dit bericht lijkt zeer stek op wat hier­boven al ver­meld is. Ik heb geant­wo­ord en dit was de vol­gende mail:

  Hi,

  Thank you for your reply but the mat­ter is that I’m in Lon­don already. Like I have inform you before, the price you shall pay for one month of rent will be 480EURO, with no extra tax­es to pay. The mon­ey, I want to revive it month­ly to my bank account, so I hope it will be no prob­lem for you to wire the mon­ey to my bank account. The apart­ment is ready for you, you will need only to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you like it.
  Obvi­ous­ly we need a way to com­plete this deal, that will allow us to make sure we receive what we are after. In order of that I have found a way for us to com­plete the deal safe­ly and fast, and in this way you will receive the Keys in less than 3 days, if you move fast as well. The solu­tion is pro­vid­ed by a com­pa­ny called TNT which is sim­i­lar to FedEx, DHL or UPS, which will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the Keys.
  I have found a pro­ce­dure that will allow you to pay for the rent of the apt only after you will receive the keys of it and through this way you will see it and decide if you will stay in the apt or not before I receive my payment.Please click on the link bel­low to the TNT web­site to see how we can com­plete the deal safe­ly and fast direct­ly from the web­site of the com­pa­ny where the pro­ce­dure is explained: http://www.tnt.com/express/en_gb/site/home/services/express_delivery.html
  Let me know if you are inter­est­ed please because I real­ly need to take care of this mat­ter by the end of this week or the begin­ning of the next one.

  Ik denk dat de vol­gende stap de mail van 800€ zal wor­den? Heb dit zoek­ert­je gemeld aan Immoweb. Ik hou jul­lie op de hoogte.

  Loren­zo

 112. Een­t­je op Zimmo.be. (Zim­mo-code: 9N4EG) Apparte­ment in Antwer­pen, Lam­ber­montstraat 7. Con­tact­naam in adver­ten­tie: Nathaniel Heusinkveld. Geen tele­foon­num­mer. Zijn email:

  Hal­lo Bet­ty,
  Ik ontv­ing uw e‑mail over mijn apparte­ment gele­gen in Lam­ber­montstraat 7, 2000 Antwer­pen (BE). Het heeft 2 slaap­kamers, 2 bad­kamers, 1 keuken en 1 woonkamer. Ik kocht dit apparte­ment voor mijn dochter tij­dens haar studie in Duit­s­land, maar nu is ze weer thuis (Lon­den / UK ) per­ma­nent, dus ik ben het huren van de plaats voor onbepaalde tijd.
  Voor­dat we verder gaan wil ik graag iets over jou, zoals hoeveel per­so­n­en u van plan bent om te lev­en in het apparte­ment, en voor hoe lang weet.

  De flat is pre­cies zoals op de foto’s, volledig gemeu­bileerd en geren­oveerd. Ook heel belan­grijk, de nutsvoorzienin­gen (koud / warm water, elek­triciteit, draad­loos breed­band inter­net, dig­i­tale tele­visie, vaat­wass­er, vuilophaal, mag­netron, koelka­st, was­ma­chine, etc.) zijn inbe­grepen in de pri­js van 420 Euro. Borg is ook 420 euro, en je het terug te kri­j­gen, als je besluit om het apparte­ment (je moet me ten min­ste 30 dagen van tevoren) te ver­lat­en. Wat mij betre­ft, kunt u er zek­er van dat ik nooit zal u vra­gen om het apparte­ment te ver­lat­en. Mijn dochter is de bouw van haar lev­en hier, en ik ben te oud om te ver­huizen naar Duit­s­land, dus we zullen je niet storen.

  U kunt mijn meubels gebruiken, of u kunt ook gebruik mak­en van uw eigen als je dat liev­er. Als u besluit om jou te gebruiken, kri­jgt u toe­gang tot een zeer groot en goed geven­tileerde kelder, waar u mijn meubels kunt slaan.

  Nu, een beet­je over mezelf, zodat we kun­nen kri­j­gen om elka­ar beter te leren ken­nen. Mijn naam is Gavin Lin­sen en ik ben een 63 jaar oud grafisch ontwer­p­er uit Lon­den, van plan met pen­sioen te gaan in de komende 2 jaar.

  Het enige onge­mak is dat mijn werk kan ik niet naar Lon­den vertrekken, zelfs voor een enkele dag. We huur­den een aan­tal nieuwe medew­erk­ers en ik ben ver­ant­wo­ordelijk voor hun oplei­d­ing.

  Maar dit zal niet van invloed op u te allen. Ik kan regelin­gen om het apparte­ment te huren van Lon­don ( op mijn kosten natu­urlijk) te mak­en.
  Vooruit­b­likkend naar snel van u te horen.

  Met vrien­delijke groet,
  Gavin Lin­sen

  1. Goede­mor­gen Bet­ty. Er is zoveel fout aan dit bericht dat ik zelfs niet weet waar te begin­nen. Het is over­duidelijk dat deze 63-jarige man geen deftig Ned­er­lands schri­jft. Deze ver­tal­ing komt volledig uit Google Trans­late. De lage voor­waar­den die hij stelt zijn buiten­sporig posi­tief en dus ongeloofwaardig. Een duidelijke poging tot oplicht­ing. Hopelijk doet Zim­mo het nodi­ge.

 113. Pingback: oplichterij ?
 114. Beste. Jam­merge­noeg bli­jven deze oplichters bezig op immoweb. Deze keer een Apparte­ment in Brus­sel — email­com­mu­ni­catie van viviennemercier@outlook.com wonende te UK

  Vivi­enne Mervi­er
  68 High Street
  Pon­ders End Enfield,
  Greater Lon­don
  EN3 4ER
  Unit­ed King­dom

  Oppassen dus…

 115. Hier ook iets gelijkaardigs voor gehad ook een apparte­ment gevon­den voor veel te lage pri­js uit­er­aard te goed om waar te zijn. Maar uit nieuws­gierigheid toch maar gereageerd.. Maar ook het zelfde ver­haal terug gekre­gen:

  Bon­jour,

  Désolé je ne par­le pas très bien français ou en néer­landais, donc je préfère par­ler en anglais
  Sor­ry for my late reply i just come back from my Hol­i­day.
  Thanks for your inter­est .
  I inher­it­ed the apart­ment from my grand­fa­ther when he past away, i am from Unit­ed King­dom , Lon­don so i decid­ed to rent it. Before we go fur­ther, I would like to know a lit­tle about you, such as how many per­sons you intend to have stay­ing in the apart­ment and for how long also if you can send me a pic­ture it will be nice . I will be glad to rent it to any­one who likes to keep it clean and tidy. I can rent out the flat for unlim­it­ed time ( 1 to 5 years maybe more ) . I can also rent it for short peri­ods (2–3 months min­i­mum). The rent for 1 month is EUR 400 includ­ing all util­i­ties . You may use my fur­ni­ture, or you can use your own , it’s the same thing for me . I have the option of send­ing all my fur­ni­ture to stor­age, if you want to bring your own (no extra cost). You can move in to the apart­ment on the same day that you receive the keys. The only prob­lem is that I am the only per­son who has the keys, but i have a solu­tion for that if you are still inter­est­ed .

  Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon. Thanks.

  Ms Vivi­enne Mervi­er
  68 High Street
  Pon­ders End Enfield,
  Greater Lon­don
  EN3 4ER
  Unit­ed King­dom

  Vreemde was om te begin­nen al dat de reac­tie hele­maal niet laat of traag was maar echt 5uur na mijn eerste mail :p dat de naam van de per­soon in de mail andere spelling had dan de naam van het mail adress Vivi­enne Merci­er was ineens ‘Mervi­er’… Maar bon toch nog nieuws­gierig en maar eens gevraagd of we niet eens kon­den gaan kijken want uitein­delijk kijken kost niks he :D Of dat dacht ik, kreeg namelijk vol­gende terug:

  Hel­lo ,
  Thanks for your reply, but the prob­lem is that I am already in Unit­ed King­dom. As I informed you, the price you will have to pay the first month rent of 450 + 450 EUR deposit (900 EUR), with no addi­tion­al fees . I need from you one month rent plus deposit. I want to receive the mon­ey month­ly in my bank account. I trust that there is no prob­lem for you to send mon­ey to my bank account . The apart­ment is ready , you just need to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you can accept it. Of course we will need some way to go through this agree­ment, to allow us ensure that we get what we are expect­ing. For in it, I have dis­cov­ered how we could fin­ish the deal secure­ly and quick­ly, and in this way, you will receive the keys in less than 2 days, if you move quick­ly as well. A rental third par­ty ser­vice called One­Home­Lim­it­ed, offers this solu­tion and will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the keys. In this way, you may see it and decide if you want to live in the apart­ment or not, before I receive any pay­ment. To start this trans­ac­tion, I need your full name, address, city, post­code and coun­try. I will also have to know the rental peri­od and the day you want to move in, so I can put it in the con­tract. I will pay for the ser­vices per­formed by the agency, so there will not be any addi­tion­al cost to you. In addi­tion, if you have anoth­er apart­ment right now, and you can­not move out imme­di­ate­ly, we can come to an agree­ment as I have explained here, and con­sid­er it only an inspec­tion and reser­va­tion. I will wait your quick response, because there are oth­er peo­ple wait­ing for my answer too, so i need to know if I can count on a deal with you. Thank You

  Ga deze per­soon nog wat aan het lijn­t­je houden maar ga uit­er­aard geen euro cent storten voor dat ik iets gezien heb :D

  1. Goede­mor­gen Kevin. Heb je toe­val­lig ook nog het adres van dit zoek­ert­je? Ik merk dat mensen vaak zo’n adres in Google opzoeken. Het zou anderen kun­nen helpen op dit bericht te stu­iten en mogelijke oplichtin­gen voorkomen.

   1. Het adres was het vol­gende: Van Beethoven­straat 2 bus 1 2800 Meche­len, dit heeft de oplichter vol­gens mij gewoon gecopy­paste van een ander zoek­ert­je dat momenteel nog wel op de site staat en er wel gewoon betrouw­baar uit ziet. Zijn eigen adres van in de mail ook eens ‘gegooglestreetviewed’ en dan kom je op een west­ern Union terecht ookal een give away…

  2. Haha­ha grap­pig, ik heb net dezelfde mail ont­van­gen van ons Vivi­enne of hoe ze ook mag noe­men. Een luxe app in Aalst voor 400 euro, maar dan in ‘haar’ 2de mail zei ‘ze’ 450!! Ik wist meteen dat dit niet kon klop­pen hoor maar wou toch eens zien. Want het adres dat ze mij gaf was van een recent geren­oveerd huis. Dus ik dacht, lat­en we eens proberen. En toen kwam het he, eerst betal­en en dan kri­jg je de sleu­tels. Yeah right. Ook wou ‘ze’ mijn naam, adres FOTO????? Heel erg dit. Ik hoop echt uit de grond van men hart dat nie­mand hier in trapt.
   Aah ja, ook heb ik op google streetview het adres ingetikt waar ‘ze’ woont. Een mar­gin­aal buurt, maar dat kan je toch niet verwacht­en van iemand die net heeft geërfd van haar op?? En die net terug is van een hol­l­i­day??

   Groet­jes,

   Lat­i­fa

   From: @hotmail.com
   To: viviennemercier@outlook.com
   Sub­ject: Apparte­ment
   Date: Mon, 4 Nov 2013 10:01:56 +0100

   Beste,

   graag had ik een afspraak met u gemaakt om het pand op de Moorsel­baan 133 eens te komen bezoeken.
   Ik kan op maandag, woens­dag en vri­jdag­namid­dag na 15u.

   Met vrien­delijke groet,

   Lat­i­fa
   ———————————————————————–
   RE: Apparte­ment
   Date: Mon, 4 Nov 2013 11:33:50 +0000

   Bon­jour,

   Désolé je ne par­le pas très bien français ou en néer­landais, donc je préfère par­ler en anglais
   Sor­ry for my late reply i just come back from my Hol­i­day.
   Thanks for your inter­est .
   I inher­it­ed the apart­ment from my grand­fa­ther when he past away, i am from Unit­ed King­dom , Lon­don so i decid­ed to rent it. Before we go fur­ther, I would like to know a lit­tle about you, such as how many per­sons you intend to have stay­ing in the apart­ment and for how long also if you can send me a pic­ture it will be nice . I will be glad to rent it to any­one who likes to keep it clean and tidy. I can rent out the flat for unlim­it­ed time ( 1 to 5 years maybe more ) . I can also rent it for short peri­ods (2–3 months min­i­mum). The rent for 1 month is EUR 400 includ­ing all util­i­ties . You may use my fur­ni­ture, or you can use your own , it’s the same thing for me . I have the option of send­ing all my fur­ni­ture to stor­age, if you want to bring your own (no extra cost). You can move in to the apart­ment on the same day that you receive the keys. The only prob­lem is that I am the only per­son who has the keys, but i have a solu­tion for that if you are still inter­est­ed .

   Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon. Thanks.

   Ms Vivi­enne Mervi­er
   68 High Street
   Pon­ders End Enfield,
   Greater Lon­don
   EN3 4ER
   Unit­ed King­dom
   ——————————————————————————–
   Hel­lo ,
   Thanks for your reply, but the prob­lem is that I am already in Unit­ed King­dom. As I informed you, the price you will have to pay the first month rent of 450 + 450 EUR deposit (900 EUR), with no addi­tion­al fees . I need from you one month rent plus deposit. I want to receive the mon­ey month­ly in my bank account. I trust that there is no prob­lem for you to send mon­ey to my bank account . The apart­ment is ready , you just need to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you can accept it. Of course we will need some way to go through this agree­ment, to allow us ensure that we get what we are expect­ing. For in it, I have dis­cov­ered how we could fin­ish the deal secure­ly and quick­ly, and in this way, you will receive the keys in less than 2 days, if you move quick­ly as well. A rental third par­ty ser­vice called One­Home­Lim­it­ed , offers this solu­tion and will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the keys.In this way, you may see it and decide if you want to live in the apart­ment or not, before I receive any pay­ment. To start this trans­ac­tion, I need your full name, address, city, post­code and coun­try . I will also have to know the rental peri­od and the day you want to move in, so I can put it in the con­tract. I will pay for the ser­vices per­formed by the agency, so there will not be any addi­tion­al cost to you. In addi­tion, if you have anoth­er apart­ment right now, and you can­not move out imme­di­ate­ly, we can come to an agree­ment as I have explained here, and con­sid­er it only an inspec­tion and reservation.I will wait your quick response, because there are oth­er peo­ple wait­ing for my answer too, so i need to know if I can count on a deal with you . Thank You

   Ms Vivi­enne Mervi­er
   ———————————————————————————–
   H
   The rea­son i use One­Home­Lim­it­ed is because i have nobody there that could show you the apart­ment.
   I have pro­posed real, pal­pa­ble third par­ty too use with this trans­ac­tion, they explain how the trans­ac­tion work on the page i sent you, One­Home­Lim­it­ed came up with this ser­vice spe­cial­ly to pre­vent unpleas­ant sit­u­a­tions, so, you see, i want safe­ty on this as much as you do even more because I have an apart­ment to rent, not a kids toy if i may say so.
   You will send the mon­ey to One­Home­Lim­it­ed not to me and the com­pa­ny will put your mon­ey on hold until you see the apart­ment and then after you decide to move in the apart­ment One­Home­Lim­it­ed will release the mon­ey to me.
   In case you wont like the apart­ment One­Home­Lim­it­ed will bring me back the keys and you will be refund­ed with­in 24 hours.
   We both must be pro­tect­ed.

   I ensure you of all the secu­ri­ty and I guar­an­tee you that you will enjoy a great stay in my apart­ment:)

   Best Regards

   1. Hi. Ik heb dezelfde mails van die vrouw gekre­gen. Ik vond het al vreemd en te mooi om waar te zien. Maar ik baal alleen dat ik mijn adres had gegevegn omdat ik het con­tract inwilde zien grr/

    Bon­jour,

    Désolé je ne par­le pas très bien français ou en néer­landais, donc je préfère par­ler en anglais
    Sor­ry for my late reply i just come back from my Hol­i­day.
    Thanks for your inter­est .
    I inher­it­ed the apart­ment from my grand­fa­ther when he past away, i am from Unit­ed King­dom , Lon­don so i decid­ed to rent it. Before we go fur­ther, I would like to know a lit­tle about you, such as how many per­sons you intend to have stay­ing in the apart­ment and for how long also if you can send me a pic­ture it will be nice . I will be glad to rent it to any­one who likes to keep it clean and tidy. I can rent out the flat for unlim­it­ed time ( 1 to 5 years maybe more ) . I can also rent it for short peri­ods (2–3 months min­i­mum). The rent for 1 month is EUR 400 includ­ing all util­i­ties . You may use my fur­ni­ture, or you can use your own , it’s the same thing for me . I have the option of send­ing all my fur­ni­ture to stor­age, if you want to bring your own (no extra cost). You can move in to the apart­ment on the same day that you receive the keys. The only prob­lem is that I am the only per­son who has the keys, but i have a solu­tion for that if you are still inter­est­ed .

    Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon. Thanks.

    Ms Vivi­enne Mervi­er
    68 High Street
    Pon­ders End Enfield,
    Greater Lon­don
    EN3 4ER
    Unit­ed King­dom

 116. Ik heb alle­maal exact dezelfde mails gekre­gen van deze ms. Merci­er. Het grap­pige is dat ze in haar voet­noot haar achter­naam al fout schri­jft, namelijk als Mervi­er. Ik ben zo blij dat ik deze site heb gevon­den want mijn vriend en ik waren en zo goed als zek­er van over­tu­igd!

  Op 5‑nov.-2013 om 23:12 heeft Vivi­enne Merci­er het vol­gende geschreven:

  Hel­lo ,
  Thanks for your reply, but the prob­lem is that I am already in Unit­ed King­dom. As I informed you, the price you will have to pay the first month rent of 400 + 400 EUR deposit (800 EUR), with no addi­tion­al fees . I need from you one month rent plus deposit. I want to receive the mon­ey month­ly in my bank account. I trust that there is no prob­lem for you to send mon­ey to my bank account . The apart­ment is ready , you just need to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you can accept it. Of course we will need some way to go through this agree­ment, to allow us ensure that we get what we are expect­ing. For in it, I have dis­cov­ered how we could fin­ish the deal secure­ly and quick­ly, and in this way, you will receive the keys in less than 2 days, if you move quick­ly as well. A rental third par­ty ser­vice called One­Home­Lim­it­ed , offers this solu­tion and will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the keys.In this way, you may see it and decide if you want to live in the apart­ment or not, before I receive any pay­ment. To start this trans­ac­tion, I need your full name, address, city, post­code and coun­try . I will also have to know the rental peri­od and the day you want to move in, so I can put it in the con­tract. I will pay for the ser­vices per­formed by the agency, so there will not be any addi­tion­al cost to you. In addi­tion, if you have anoth­er apart­ment right now, and you can­not move out imme­di­ate­ly, we can come to an agree­ment as I have explained here, and con­sid­er it only an inspec­tion and reservation.I will wait your quick response, because there are oth­er peo­ple wait­ing for my answer too, so i need to know if I can count on a deal with you . Thank You

  Ms Vivi­enne Mervi­er
  68 High Street
  Pon­ders End Enfield,
  Greater Lon­don
  EN3 4ER
  Unit­ed King­dom

 117. immoweb leo de bethunelaan 127 aalst te huur is OPLICHTERIJ!!! ref.nr. 4664760

  Dank aan allen voor de geposte mails, die me lieten inzien dat ik hier ook mee te mak­en had.
  Het was te mooi om waar te zijn, lees dit mailt­je:

  Hel­lo,

  Thank you for your inter­est. I received your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in: Leo De Bethunelaan 127, 9300 Aalst, with 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 kitchen and 1 bath­room. I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.
  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.
  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.
  The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)
  The rent for 1 month is 440 euro for the entire apart­ment includ­ing: (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less Inter­net, dig­i­tal TV, dish­wash­er, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine). Secu­ri­ty deposit is 440 euro, and you get it back, when you decide to leave the apart­ment (you will have to give me at least 30 days notice). You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.
  Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each oth­er bet­ter. My name is Iri­na Sim­mons and I’m a 39 years old graph­ic design­er from Lon­don.
  The only incon­ve­nience is that my job d oesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day. We just hired some new staff and I’m in charge of their train­ing.
  But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from UK.

  Look­ing for­ward to hear from you soon.

  Best Regards,
  Iri­na Sim­mons

  ambe­tan­terikken…

 118. Afgelopen week­end, op twee adver­ten­ties gereageerd op de immoweb­site (raad­pleeg­baar http://www.immoweb.be: Apparte­ment te huur — Antwer­pen (n° 4643666) en Apparte­ment TE HUUR (N°4701012)).

  Soort­gelijk ver­haal: bemeubelde apparte­menten, cen­trum Stad (Antwer­pen), super goed­koop te huren, all-in for­mule, in de pri­js­cat­e­gorie 450 — 500€/maand.
  Huren in een groot­stad is natu­urlijk alti­jd veel duur­der dan de rand: aangezien ik in het cen­trum ook werk, leken deze aan­biedin­gen mij dan ook ’too good to be true’.
  Maar goed, wie niet waagt..

  De antwo­or­den die ik terugkri­jg, respec­tievelijk van een zek­er Jef­frey Dean en van een Vic­to­ria Wat­son:

  Hel­lo,
  I inher­it­ed the apart­ment from my grand­fa­ther i’m from Unit­ed King­dom so i decid­ed to rent it. Before we go fur­ther, i would like to know more about you, such as how many per­sons you intend to stay in the apart­ment and for how long , also if you can send me a pic­ture with you will be nice . I will be glad to rent it to any­one who likes to keep it clean and tidy . I can rent the flat for unlim­it­ed time ( 1 to 3 years maybe more ) . The rent for 1 month is EUR 500 includ­ing all util­i­ties , you can use my fur­ni­ture, or you can use your own at the same price . I can send my fur­ni­ture to a stor­age deposit if you want to bring your own . You can move in to the apart­ment imme­di­ate­ly , the only prob­lem is that I am the only per­son who has the keys and i’m in UK , but i have a solu­tion for that if you are still inter­est­ed . I want to tell you some­thing about me, first my vis­it card:

  Name: Jef­frey J. Dean
  Birth: 25/03/1963
  Nacional­i­ty: British Cit­i­zen
  Cur­rent adress: 20 Mor­den Road, Lon­don SW193BN, Unit­ed King­dom

  Paar uurt­jes daar­na, de reply van onze Vic­to­ria:

  Hi,
  Thank you for your inter­est. I received your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in: Aren­bergstraat 1, 2000 Antwer­pen, with 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 kitchen and 1 bath­room. I pur­chased this nice apart­ment dur­ing a busi­ness trip to Bel­gium with the inten­tion of ren­o­vat­ing it to a lux­u­ry state, then reselling it, but due to the mar­ket block­age and the inter­na­tion­al cri­sis, it is impos­si­ble for me to sell it right now, so I’ve decid­ed to rent it. I am the only own­er of the apart­ment, it is paid in full and it has no legal prob­lems.

  I wish to rent my apart­ment to some nice and respon­si­ble peo­ple and in order to do that I have to know a some details about you, like how many per­sons are you plan­ning to live in the apart­ment, for how long, if you have a steady income, etc. You should also know that I appre­ci­ate sin­cer­i­ty very much.

  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.

  The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)

  The rent for 1 month is 450 euro for the entire apart­ment includ­ing: (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less Inter­net, dig­i­tal TV, dish­wash­er, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine). Secu­ri­ty deposit is 450 euro, and you get it back, when you decide to leave the apart­ment (you will have to give me at least 30 days notice). You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract) but not less than 5 months.

  Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each oth­er bet­ter. My name is Vic­to­ria Wat­son and I’m a 39 years old graph­ic design­er from Lon­don.

  The only incon­ve­nience is that my job d oesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day. We just hired some new staff and I’m in charge of their train­ing.

  But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from UK.

  Look­ing for­ward to hear from you soon.
  Vic­to­ria

  Jam­mer genoeg heb ik wél een email terugges­tu­urd naar onzen Jef­frey en heb ver­meld waar ik werk. Wat me op de maag ligt..
  Op Vic­to­ria heb ik niet meer gereageerd.

  Spread the word, deze gang­sters zijn nog steeds bezig!

  Thank you

 119. Ik heb ook zo’n gekke adver­ten­tie gevon­den, leek alle­maal te mooi voor woor­den. Apparte­ment in de Reeshof, Tilburg voor erg weinig geld. Kreeg pre­cies zo’n vreemd ver­haal terug van ene “Aart Tre­f­fers” in super­slecht Ned­er­lands. Na even googlen kwam ik op deze web­site. Niet vertrouwen dus!

 120. Ik (maar erg genoeg, nog vooral mn oud­ers) waren er ook bij­na in getrapt! Vivi­enne Merci­er, uit rara Lon­den, ver­hu­urt een apparte­ment aan de Franklin Roo­sevelt­laan 28 in gent, zicht op zuid­park, alles inbe­grepen blablabla en dat voor de lut­tele som van 450 euroot­jes, zij heeft als enige de sleu­tels, maar die zouden via Immo­house­gate opges­tu­urd wor­den, twee dagen na betal­ing… toen met die euroot­jes, viel mijn eigen euro ook onmid­del­lijk..

  1. Ik vond een apparte­ment in Aalst van dezelde Vivi­enne Merci­er. Ik ben nu wat aan het mailen met haar, maar ben blij dat ik weet dat het niet klopt alle­maal. Ik zal mijn eigen ver­haal posten wan­neer het wat duidelijk­er wordt wat ook hun bedoelin­gen zijn.

  1. Dankjew­el Iris voor deze bij­drage. Ik heb alvast een screen­shot gemaakt van de pag­i­na in kwest­ie. Zo kun­nen lat­ere lez­ers ook zien hoe zo’n oplichters pre­cies te werk gaan.

   Luxe appartement te huur in Mechelen (immoweb)

 121. Vivi­enne Merci­er is blijk­baar erg actief. Ik vroeg echter om iden­ti­fi­catiebe­wi­js en zon­der blikken of blozen kri­jg ik een scan van een iden­titeit­skaart. Is dit iets wat ik ergens zou moeten aangeven ? Want dit vind ik toch eigen­lijk wel erg ver gaan.

 122. Hier net het­zelfde.

  Ze vroeg wie we waren, waar we woon­den en of ik meer wou vertellen over ons.
  Ik wist dat het alle­maal niet klopte en deed mee met haar spel­let­je.

  Het waren iden­tiek dezelfde mails van merci­er viviene.

  Hopelijk trapt nie­mand in haar fabelt­je.

  Ik wil echt dat die vrouw of meneer zijn of haar straf zal kri­j­gen om naive mensen te bedot­ten.

  Haar eerste mail:

  Bon­jour,

  Désolé je ne par­le pas très bien français ou en néer­landais, donc je préfère par­ler en anglais
  Sor­ry for my late reply i just come back from my Hol­i­day.
  Thanks for your inter­est .
  I inher­it­ed the apart­ment from my grand­fa­ther when he past away, i am from Unit­ed King­dom , Lon­don so i decid­ed to rent it. Before we go fur­ther, I would like to know a lit­tle about you, such as how many per­sons you intend to have stay­ing in the apart­ment and for how long also if you can send me a pic­ture it will be nice . I will be glad to rent it to any­one who likes to keep it clean and tidy. I can rent out the flat for unlim­it­ed time ( 1 to 5 years maybe more ) . I can also rent it for short peri­ods (2–3 months min­i­mum). The rent for 1 month is EUR 450 includ­ing all util­i­ties . You may use my fur­ni­ture, or you can use your own , it’s the same thing for me . I have the option of send­ing all my fur­ni­ture to stor­age, if you want to bring your own (no extra cost). You can move in to the apart­ment on the same day that you receive the keys. The only prob­lem is that I am the only per­son who has the keys, but i have a solu­tion for that if you are still inter­est­ed .

  Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon. Thanks.

  Ms Merci­er Vivi­enne
  191, Wal­nut Road, Ley­ton,
  Lon­don, E10 5TQ
  Unit­ed King­dom

  En het gaat verder:

  Hel­lo ,

  Thanks for your reply, but the prob­lem is that I am already in Unit­ed King­dom. As I informed you, the price you will have to pay the first month rent of 450 + 450 EUR deposit (900 EUR), with no addi­tion­al fees . I need from you one month rent plus deposit. I want to receive the mon­ey month­ly in my bank account. I trust that there is no prob­lem for you to send mon­ey to my bank account . The apart­ment is ready , you just need to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you can accept it. Of course we will need some way to go through this agree­ment, to allow us ensure that we get what we are expect­ing. For in it, I have dis­cov­ered how we could fin­ish the deal secure­ly and quick­ly, and in this way, you will receive the keys in less than 2 days, if you move quick­ly as well. A rental third par­ty ser­vice called Immo­Home­Gate, , offers this solu­tion and will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the keys.In this way, you may see it and decide if you want to live in the apart­ment or not, before I receive any pay­ment. To start this trans­ac­tion, I need your full name, address, city, post­code and coun­try . I will also have to know the rental peri­od and the day you want to move in, so I can put it in the con­tract. I will pay for the ser­vices per­formed by the agency, so there will not be any addi­tion­al cost to you. In addi­tion, if you have anoth­er apart­ment right now, and you can­not move out imme­di­ate­ly, we can come to an agree­ment as I have explained here, and con­sid­er it only an inspec­tion and reservation.I will wait your quick response, because there are oth­er peo­ple wait­ing for my answer too, so i need to know if I can count on a deal with you . Thank You

  Mr Merci­er Vivi­enne
  191, Wal­nut Road, Ley­ton,
  Lon­don, E10 5TQ
  Unit­ed King­dom

  Om dan af te sluiten met:

  Hi,

  I have sent the keys just ear­li­er and now I received an invoice from Immo­Home­Gate say­ing they have con­tact­ed you with the con­fir­ma­tion and instruc­tions to your e‑mail. Please con­firm you have received the instruc­tions and com­plete your end.
  I have com­plet­ed my part, please do so with yours, I paid GBP 200 for this trans­ac­tion and i hope you keep your word :). Please find attached my Pass­port Copy.We both must be pro­tect­ed.
  I ensure you of all the secu­ri­ty and I guar­an­tee you that you will enjoy a great stay in my apart­ment:)
  Thank you and I am wait­ing a sign from you.

  Best Regards,

  Ze stu­urde kopie van haar paspoort. Het was een mooi apparte­ment te lier 450 Euro!!!!

  Ik heb het slim gespeeld en gebeld naar de onder­bu­ren van dit apparte­ment. Die vrouw kon me meer info geven over van wie het echt was het apparte­ment en bij welke agency dit te huur stond.

  Dus ons vivi­enne zit nog steeds te wacht­en op haar 900euro die ik zogezegd zou storten.

  Ze stu­urde via immo­gate bestanden die ik moest downloaden,maar heb dit niet gedaan.

  Stel dat er virus in zit, in haar geval een hele kolonie broei­haard van virussen.

 123. hal­lo, wij had­den ook gereageerd op het app in lier, koningin astrid­laan, en kreeg dezelfde emails als hier reeds ver­meld ston­den, zijn naar de onder­bu­ren zelf gegaan en die kenden haar niet,zelfs met haar foto kwa­men we niet verder en niks wijz­er, de verdieping klopte niet met de ramen die je ziet in het apparte­ment, hebben ook de bijlages met het zoge­naamde huurkon­trakt ook niet geopend.

  nu stond er dit week­end een app voor 450€ op de lintses­teen­weg nr 3 te huur, immoweb nr 4776865, heb direkt alles geno­teerd en gekopieerd, want de maandag­mor­gen was het reeds ver­wi­jderd, ik heb toch eens gereageerd en kreeg deze mail van­mor­gen in mail­box:

  Bon­jour,

  Désolé je ne par­le pas très bien français ou en néer­landais, donc je préfère par­ler en anglais
  Sor­ry for my late reply i just come back from my Hol­i­day.
  Thanks for your inter­est .
  I inher­it­ed the apart­ment from my grand­fa­ther when he past away, i am from Unit­ed King­dom , Lon­don so i decid­ed to rent it. Before we go fur­ther, I would like to know a lit­tle about you, such as how many per­sons you intend to have stay­ing in the apart­ment and for how long also if you can send me a pic­ture it will be nice . I will be glad to rent it to any­one who likes to keep it clean and tidy. I can rent out the flat for unlim­it­ed time ( 1 to 5 years maybe more ) . I can also rent it for short peri­ods (2–3 months min­i­mum). The rent for 1 month is EUR 450 includ­ing all util­i­ties . You may use my fur­ni­ture, or you can use your own , it’s the same thing for me . I have the option of send­ing all my fur­ni­ture to stor­age, if you want to bring your own (no extra cost). You can move in to the apart­ment on the same day that you receive the keys. The only prob­lem is that I am the only per­son who has the keys, but i have a solu­tion for that if you are still inter­est­ed .

  Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon. Thanks.

  Ms Lau­rent Guertin
  31 Crown Lane
  Lon­don N14 5EX
  Unit­ed King­dom

  zo zie je maar ze zijn over­al bezig, hopelijk trapt er daar nie­mand in, want je cen­ten ben je kwi­jt!!!

  1. wij hebben van­daag net dezelfde reac­tie gehad op een goed­koop maar veel te mooi apparte­ment.
   van­mid­dag nog naar de adver­ten­tie gekeken, vanavond mail gekre­gen en adver­ten­tie ner­gens meer te vin­den!
   het gaat om een pand in de meys­brug in meche­len voor 450 euro, alsook ver­moedelijk een apparte­ment op de zwartzustersvest 1 in meche­len voor 460 euro.

   wij dacht­en ook es effe onze slag ges­la­gen te hebben, maar — gelukkig — gin­gen er al bellen rinke­len bij de eerste zin­nen van de mail.

   ook van lau­rent guertin, zelfde woon­adres, gewoon alles let­ter­lijk het­zelfde.

   oef zeg!

  2. Ik kwam ook twee zoek­ert­jes tegen op Immoweb met dezelfde ver­dachte infor­matie die jul­lie reeds verkre­gen.

   Dient er gereageerd te wor­den op zo’n gelijkaardi­ge e‑mail of gewoon ver­wi­jderen.

   Bei­de gaan over een apparte­ment in Gent, mooi op foto (bij­na te mooi om waar te zijn! Wat dus ook zo blijkt te zijn.)

   Eerste e‑mail:

   Bon­jour,

   Désolé je ne par­le pas très bien français ou en néer­landais, donc je préfère par­ler en anglais
   Sor­ry for my late reply i just come back from my Hol­i­day.
   Thanks for your inter­est .
   I inher­it­ed the apart­ment from my grand­fa­ther when he past away, i am from Unit­ed King­dom , Lon­don so i decid­ed to rent it. Before we go fur­ther, I would like to know a lit­tle about you, such as how many per­sons you intend to have stay­ing in the apart­ment and for how long also if you can send me a pic­ture it will be nice . I will be glad to rent it to any­one who likes to keep it clean and tidy. I can rent out the flat for unlim­it­ed time ( 1 to 5 years maybe more ) . I can also rent it for short peri­ods (2–3 months min­i­mum). The rent for 1 month is EUR 450 includ­ing all util­i­ties . You may use my fur­ni­ture, or you can use your own , it’s the same thing for me . I have the option of send­ing all my fur­ni­ture to stor­age, if you want to bring your own (no extra cost). You can move in to the apart­ment on the same day that you receive the keys. The only prob­lem is that I am the only per­son who has the keys, but i have a solu­tion for that if you are still inter­est­ed .
   Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon. Thanks.

   Mr Lau­rent Guertin
   31 Crown Lane
   Lon­don N14 5EX
   Unit­ed King­dom

   Tweede e‑mail:

   Hel­lo,

   I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in : Fer­di­nand Lous­bergskaai 301, 9000 Gent. It has 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 bath­room and 1 kitchen.
   I bought this apart­ment for my daugh­ter dur­ing her stud­ies in Bel­gium, but now she’s back home per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing the place for unlim­it­ed time.
   Before we go any fur­ther I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, and for how long.
   The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spots, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc.) are INCLUDED in the price of 470EURO/month. As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. My daugh­ter is build­ing her life here, and i am too old to move to Bel­gium, so we won’t dis­turb you.
   You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.
   Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each oth­er bet­ter. My name is Claus Pien­ing and I’m a 58 years old graph­ic design­er from Lon­don /United King­dom, plan­ning to retire in the next 2 years.
   I have a love­ly wife,Sarah and a 25 year old daugh­ter, Maria. I am very proud to say that soon I’m going to be a grand­fa­ther :). Anoth­er mem­ber of our fam­i­ly is a 8 year old Labrador which we all love, so, I have no prob­lem if you will keep pets.
   The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day. We just hired some new staff and I’m in charge of their train­ing.
   But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from Lon­don (on my expense of course).

   Look­ing for­ward to hear from you soon.

   All the best from Unit­ed King­dom!

   Claus Pien­ing
   18 Rain­hill Way
   Lon­don
   E3 3EY
   Unit­ed King­dom

 124. I couldn’t believe it when I received a few mails and com­pared the text… The same words and sen­tences. So dis­gust­ing these peo­ple.
  Today I have received three mails and every land­lord is liv­ing in Lon­don now. Amaz­ing! A lit­tle bit strange when they told me every­thing about their lives.
  Well, here they are.
  Be care­ful.
  And now I don’t know if I will be able to get an apart­ment in Leu­ven… :(

  Hel­lo,

  I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in : Naam­ses­traat 74, 3000 Leu­ven. It has 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 bath­room and 1 kitchen.
  I bought this apart­ment for my daugh­ter dur­ing her stud­ies in Bel­gium, but now she’s back home per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing the place for unlim­it­ed time.
  Before we go any fur­ther I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, and for how long.
  The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spots, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc.) are INCLUDED in the price of 460EURO/month. As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. My daugh­ter is build­ing her life here, and i am too old to move to Bel­gium, so we won’t dis­turb you.
  You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.
  Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each oth­er bet­ter. My name is Her­rmann Erath and I’m a 58 years old graph­ic design­er from Lon­don /United King­dom, plan­ning to retire in the next 2 years.
  I have a love­ly wife,Sarah and a 25 year old daugh­ter, Maria. I am very proud to say that soon I’m going to be a grand­fa­ther :). Anoth­er mem­ber of our fam­i­ly is a 8 year old Labrador which we all love, so, I have no prob­lem if you will keep pets.
  The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day. We just hired some new staff and I’m in charge of their train­ing.
  But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from Lon­don (on my expense of course).

  Look­ing for­ward to hear from you soon.

  All the best from Unit­ed King­dom!

  Bon­jour,

  Désolé je ne par­le pas très bien français ou en néer­landais, donc je préfère par­ler en anglais
  Sor­ry for my late reply i just come back from my Hol­i­day.
  Thanks for your inter­est .
  I inher­it­ed the apart­ment from my grand­fa­ther when he past away, i am from Unit­ed King­dom , Lon­don so i decid­ed to rent it. Before we go fur­ther, I would like to know a lit­tle about you, such as how many per­sons you intend to have stay­ing in the apart­ment and for how long also if you can send me a pic­ture it will be nice . I will be glad to rent it to any­one who likes to keep it clean and tidy. I can rent out the flat for unlim­it­ed time ( 1 to 5 years maybe more ) . I can also rent it for short peri­ods (2–3 months min­i­mum). The rent for 1 month is EUR 450 includ­ing all util­i­ties . You may use my fur­ni­ture, or you can use your own , it’s the same thing for me . I have the option of send­ing all my fur­ni­ture to stor­age, if you want to bring your own (no extra cost). You can move in to the apart­ment on the same day that you receive the keys. The only prob­lem is that I am the only per­son who has the keys, but i have a solu­tion for that if you are still inter­est­ed .

  Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon. Thanks.

  Hel­lo,

  My name is Beat­rice Leighton and I received your email of inter­est for the rental of my apart­ment locat­ed in Slachthuis­laan 16, 3000 Leu­ven. The apart­ment have 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 kitchen and 1 bath­room.
  I am a research engi­neer for a phar­ma­ceu­ti­cal com­pa­ny and I bought the apart­ment while work­ing on a 2 year con­tract in Bel­gium as an alter­na­tive to rent­ing. I am the only own­er of the apart­ment, the apart­ment is paid in full and with no legal prob­lems. The apart­ment is not inhab­it­ed since I am no longer liv­ing in Bel­gium . You could be my sec­ond ten­ants.
  My inten­tion is to rent the apart­ment to nice, clean peo­ple and in order to do that I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons do you intend to live in my apart­ment, do you have a steady income ‚etc
  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.
  The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)
  The rent for 1 month is 520 euro (for the entire apart­ment) includ­ing all util­i­ties (water, elec­tric­i­ty, Inter­net, cable, park­ing, air con­di­tion­ing, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, pri­vate wash­ing machine). Secu­ri­ty deposit is also also 520 euro, and you get it back, when you decide to leave the apart­ment (you will have to give me at least 30 days notice). You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract).
  About myself, I am 39 years old and I am a research engi­neer for phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .
  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only prob­lem is that I‘m already in Lon­don but I hope that we shall find a solu­tion.

  Thank you for your inter­est and look­ing for­ward to a future col­lab­o­ra­tion and friend­ship.

  Best regards,

 125. Heel heel heel tri­est eigen­lijk.…. Want leek me wel een leuk iets :s Kan je hier­mee naar poli­tie? Zoek­ert­je is al lang ver­wi­jderd ook…

  Hel­lo,

  I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in : Edward Pech­er­straat 35, 2000 Antwer­pen. It has 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 bath­room and 1 kitchen.

  I bought this apart­ment for my daugh­ter dur­ing her stud­ies in Bel­gium, but now she’s back home per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing the place for unlim­it­ed time.

  Before we go any fur­ther I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, and for how long.

  The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spots, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc.) are INCLUDED in the price of 475EURO/month. As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. My daugh­ter is build­ing her life here, and i am too old to move to Bel­gium, so we won’t dis­turb you.

  You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.

  Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each oth­er bet­ter. My name is Rudolf Hille and I’m a 58 years old graph­ic design­er from Lon­don /United King­dom, plan­ning to retire in the next 2 years.

  I have a love­ly wife,Sarah and a 25 year old daugh­ter, Maria. I am very proud to say that soon I’m going to be a grand­fa­ther :). Anoth­er mem­ber of our fam­i­ly is a 8 year old Labrador which we all love, so, I have no prob­lem if you will keep pets.

  The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day. We just hired some new staff and I’m in charge of their train­ing.

  But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from Lon­don (on my expense of course).

  Look­ing for­ward to hear from you soon.

  All the best from Unit­ed King­dom!

  Rudolf Hille
  18 Rain­hill Way
  Lon­don
  E3 3EY
  Unit­ed King­dom

 126. Hal­lo alle­maal,

  Helaas wordt er nog steeds opgelicht via het adres ‘Korte Gasthuis­straat 36′, onder­staande e‑mails heb ik ont­van­gen, ver­toont helaas flink wat overeenkom­sten met boven­staande e‑mails.

  Ik ga er vanu­it dat dit dezelfde persoon/organisatie is…

  Groet­jes,

  Annemoon

  From: donapts@hotmail.com
  To: annemoon@live.nl
  Sub­ject: RE: Immoweb — Reac­tie op zoek­ert­je Te huur
  Date: Sat, 22 Mar 2014 12:07:59 +0000

  Hel­lo Annemoon,

  Thank you for your reply but the mat­ter is that I’m in Unit­ed King­dom already. Like I have inform you before, the price you shall pay for one month of rent will be 450 euro, with no extra tax­es to pay. The mon­ey, I want to revive it month­ly to my bank account, so I hope it will be no prob­lem for you to wire the mon­ey to my bank account. The apart­ment is ready for you, you will need only to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you like it.
  Obvi­ous­ly we need a way to com­plete this deal, that will allow us to make sure we receive what we are after. In order of that I have found a way for us to com­plete the deal safe­ly and fast, and in this way you will receive the Keys in less than 3 days, if you move fast as well. The solu­tion is pro­vid­ed by a com­pa­ny called TNT which is sim­i­lar to FedEx, DHL or UPS, which will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the Keys.
  I have found a pro­ce­dure that will allow you to pay for the rent of the apt only after you will receive the keys of it and through this way you will see it and decide if you will stay in the apt or not before I receive my payment.Please click on the link bel­low to the TNT web­site to see how we can com­plete the deal safe­ly and fast direct­ly from the web­site of the com­pa­ny where the pro­ce­dure is explained: http://www.tnt.com/express/en_gb/site/home/services/express_delivery.html

  Let me know if you are inter­est­ed please because I real­ly need to take care of this mat­ter by the end of this week or the begin­ning of the next one.

  From: annemoon@live.nl
  To: donapts@hotmail.com
  Sub­ject: RE: Immoweb — Reac­tie op zoek­ert­je Te huur
  Date: Sat, 22 Mar 2014 11:55:13 +0100

  Dear Don­na,

  Thank you very much for your e‑mail. I am sor­ry for not get­ting back to you ear­li­er, I have been very busy work­ing last week.
  I am not sure if you were able to under­stand my reply to Immoweb, since it was in Dutch, so about me in a nut­shell again:
  My name is Annemoon .…

  I am cur­rent­ly liv­ing in the old cen­tre of Antwerp, which I love for the loca­tion, but the appart­ment itself appeared to be ter­ri­ble after mov­ing in. It is full of mois­ture and there­fore, I have to deal with dif­fer­ent kind of bugs and the own­er does not take me seri­ous­ly and refus­es to help me out with some pro­fes­sion­al assis­tance.

  The rent will be paid by my par­ents, so no wor­ries are need­ed regard­ing the month­ly pay­ments. Cur­rent­ly they are also pay­ing for my rent in advance every month.

  Your appart­ment, includ­ing the fur­ni­ture, sounds like a great solu­tion for me. I will prob­a­bly only bring my own matrass.The soon­er I could move in, the bet­ter. Of course, before I trans­fer the deposit, I would love to see the appart­ment. If I am cor­rect, accord­ing to the adver­tise­ment on Immoweb the address was Korte Gasthuis­straat 18 — I have already walked by this build­ing this week -, but the actu­al num­ber is 36? And fur­ther­more, what do you pro­pose regard­ing the key? Do you might have any friends/family/other rel­a­tives you could send the key to and who could show me around?

  I am look­ing for­ward to your response.

  Have a nice week­end!

  Kind regards,

  Annemoon Borst

  From: donapts@hotmail.com
  To: annemoon@live.nl
  Sub­ject: RE: Immoweb — Reac­tie op zoek­ert­je Te huur
  Date: Thu, 20 Mar 2014 16:18:46 +0000

  Hel­lo,

  My name is Don­na Pat­ti­son and I received your email of inter­est for the rental of my apart­ment locat­ed in Korte Gasthuis­straat 36, 2000 Antwer­pen. The apart­ment have 1 bed­room, 1 liv­ing room, 1 kitchen and 1 bath­room.
  I am a research engi­neer for a phar­ma­ceu­ti­cal com­pa­ny and I bought the apart­ment while work­ing on a 2 year con­tract in Bel­gium as an alter­na­tive to rent­ing. I am the only own­er of the apart­ment, the apart­ment is paid in full. The apart­ment is not inhab­it­ed since I am no longer liv­ing in Bel­gium.
  My inten­tion is to rent the apart­ment to nice, clean peo­ple and in order to do that I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons do you intend to live in my apart­ment, do you have a steady income ‚etc
  In addi­tion to every­thing else here is a lit­tle some­thing about the apart­ment and myself so we can get to know each oth­er.
  The apart­ment is the one in the pic­tures from the adver­tis­ment. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture into stor­age if you want to bring your own (no extra costs)
  The rent for 1 month is 450 euro (for the entire apart­ment) includ­ing all util­i­ties (water, elec­tric­i­ty, Inter­net, cable ). Secu­ri­ty deposit is also 450 euro, and you get it back, when you decide to leave the apart­ment (you will have to give me at least 30 days notice). You can rent the flat for any peri­od of time (open end con­tract).
  About myself, I am 39 years old and I am a research engi­neer for phar­ma­ceu­ti­cal prod­ucts, cur­rent­ly liv­ing in Lon­don, my home town .
  You can move in the apart­ment in the same day when you receive the keys. The only prob­lem is that I‘m already in Lon­don but I hope that we shall find a solu­tion.

  Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon.

  Best regards,

  Date: Tue, 18 Mar 2014 22:12:29 +0100
  From: info@immoweb.be
  To: donapts@hotmail.com
  CC: annemoon@live.nl
  Sub­ject: Immoweb — Reac­tie op zoek­ert­je Te huur

  Een bezoek­er wenst meer infor­matie.
  Beste,
  een bezoek­er wenst meer info over uw… Apparte­ment TE HUUR N°4878044
  449 EUR ?
  2000 Antwer­pen
  Korte Gasthuis­straat 18
  Uw ref­er­en­tie: 0
  Deze bezoek­er wil graag bijkomende infor­matie:
  Naam: Borst, Annemoon

  Opmerk­ing van de surfer:
  Goe­de­navond meneer/mevrouw, Met grote inter­esse heb ik uw adver­ten­tie op Immoweb gelezen. Mijn naam is Annemoon Borst, .…

  Ik ben een nette huurster en rook niet. Ik ben met spoed op zoek naar een nieuw apparte­ment tot en met 1 juli. Ik ben al woonachtig in het cen­trum van Antwer­pen, echter bleek al snel na mijn intrek in dit apparte­ment dat er flinke prob­le­men met de won­ing zijn. Mijn huis­baas geeft helaas geen gehoor aan mijn ver­zoeken en daarom zou ik het lief­st nog van­daag dan mor­gen elders gaan wonen. Deze won­ing, gemeu­bileerd en wel, zou ideaal voor mij zijn. Ook de locatie vind ik fan­tastisch, welke voor mij een favori­et stuk­je Antwer­pen is. Is de won­ing nog steeds beschik­baar? Ik zou per direct mijn intrek kun­nen nemen. Ik kijk zeer uit naar uw reac­tie! Met vrien­delijke groet, Annemoon Borst
  Wij danken u voor uw vertrouwen.

  Het Immoweb-team
  info@immoweb.be
  http://www.immoweb.be

 127. Got the same “fun” with that guy / those guys.

  Found an Immoweb add with Apart­ment for rent — Ixelles (n° 5008319).

  Con­tact­ed him and got few hours lat­er a nice reply:

  Hel­lo,

  I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in : Rue Saint-Georges 97, 1050 Brus­sels. It has 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 bath­room and 1 kitchen. I bought this apart­ment for my daugh­ter dur­ing her stud­ies in Bel­gium, but now she’s back home per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing the place for unlim­it­ed time. Before we go any fur­ther I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, and for how long.
  The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spots, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc.) are INCLUDED in the price of 550EURO/month. As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. My daugh­ter is build­ing her life here, and i am too old to move to Bel­gium, so we won’t dis­turb you.
  You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.
  Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each oth­er bet­ter. My name is Stephan Dal­ton and I’m a 58 years old graph­ic design­er from Lon­don /United King­dom, plan­ning to retire in the next 2 years.
  I have a love­ly wife,Sarah and a 25 year old daugh­ter, Maria. I am very proud to say that soon I’m going to be a grand­fa­ther :). Anoth­er mem­ber of our fam­i­ly is a 8 year old Labrador which we all love, so, I have no prob­lem if you will keep pets.
  The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day. We just hired some new staff and I’m in charge of their train­ing.
  But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from Lon­don (on my expense of course).

  Fol­low­ing up, he would not go into any of my ques­tions asked about him, his com­pa­ny and if we can have a call. Instead – he kept on going about “how this will work”:

  Hi,

  I attached you some pho­tos of apart­ment. I want to inform you that TNT will hold the mon­ey until you will con­firm to them that you like the apt and keep the keys. If you don’t like it, you only have to return the keys to them after they will refund the mon­ey to you and they will deliv­er the keys back to me on my expense.
  I will need to inform you the steps about how this ser­vice works and how we can make it hap­pen. You will only have to deposit to TNT Ser­vice 2 months of rent — ( 550EURO + 550EURO = 1100EURO ) — so they can pro­ceed with the ship­ping, and you can receive the keys and the contract.No deposit required.
  Like I said, I will pay for a 3 days deliv­ery so you will receive the Keys and the con­tract signed by me right away. I will explain to you step by step how this will work:
  1 — To start this trans­ac­tion i will need to know your full ship­ping infor­ma­tion, full name, full ship­ping address to pro­ceed with this deal .
  2 — I go to the TNT Office and leave the Keys and the con­tract in your name as the intend­ed receiv­er.
  3 — TNT will check the enve­lope to see if every­thing is OK with it and also the legal papers that will come along with the Keys.
  4 — TNT will send you a deliv­ery noti­fi­ca­tion to let you know they have the Keys and the papers in their cus­tody, in which you will be told that they have the Keys and that they checked it.
  5 — At this point you will have to go to your Bank Loca­tion and make a mon­ey trans­fer to the bank account of TNT Rep­re­sen­ta­tive for the amount we agreed, the total amount you shall deposit is 1100EURO.
  6 — After you make the deposit you will have to send the infos about the mon­ey deposit to TNT.
  7 — TNT will ver­i­fy the pay­ment infor­ma­tions and if every­thing is in order they will deliv­er the Keys and the con­tract to you .
  8 — After you receive the pack­age, You will go and check the apt and in 3 days you must con­tact them and tell them if you keep the apt or not, if every­thing is in order you will instruct TNT to release the funds to me.
  If you don’t like the apt they will send your mon­ey back and you will send them the keys and the con­tract to them to return the pack­age back to me on my expense.

  I will pay TNT Ser­vice for the ship­ping. In the mean time you can call me at: +44 7031857054

  Now i must know for sure if you agree because here are a lot of peo­ples inter­est­ed to have this apart­ment rent­ed and i want to know for sure what i must tell them. If you agree what i sug­gest­ed i will tell them that my apart­ment is already rent­ed and i will keep it for you. If you agree then i must have all the ship­ping details so i will be able to make all the arrange­ments for the TNT deliv­ery.

  Thank you for your inter­est and wait news from you.

  Hope no one falls for that scam…

 128. Ik had gis­ter­e­navond gereageerd op een apparte­ment in Antwer­pen. Helaas ben ik er achtergekomen, gro­ten­deels door deze site, dat het een grote oplichter is.
  Hier­bij wil ik ook iedereen waarschuwen zodat nie­mand hier­van de dupe wordt!

  Dit is de reac­tie die ik kreeg:

  Hel­lo,

  I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in : Tabakvest 122, 2000 Antwer­pen. It has 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 bath­room and 1 kitchen. I bought this apart­ment for my daugh­ter dur­ing her stud­ies in Bel­gium, but now she’s back home per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing the place for unlim­it­ed time.
  Before we go any fur­ther I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, and for how long.The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spots, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc.) are INCLUDED in the price of 480EURO/month. As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. My daugh­ter is build­ing her life here, and i am too old to move to Bel­gium, so we won’t dis­turb you.
  You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.
  Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each oth­er bet­ter. My name is Michael Neu­dorf and I’m a 58 years old graph­ic design­er from Lon­don /United King­dom, plan­ning to retire in the next 2 years.
  I have a love­ly wife,Sarah and a 25 year old daugh­ter, Maria. I am very proud to say that soon I’m going to be a grand­fa­ther :). Anoth­er mem­ber of our fam­i­ly is a 8 year old Labrador which we all love, so, I have no prob­lem if you will keep pets.
  The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day. We just hired some new staff and I’m in charge of their train­ing.
  But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from Lon­don (on my expense of course).

  Look­ing for­ward to hear from you soon.

  All the best from Unit­ed King­dom!

  Michael Neu­dorf
  1 Elm Grove,
  Lon­don, SW19 4HE
  Unit­ed King­dom

 129. hey beste
  mijn ver­haal is ook zo mij hebben ze zwaar opgelicht kben mijn 800euro kwi­jt het leek zo ver­lei­delijk en toen ik mijn geld terug vraagde hebben ze niet meer geant­wo­ord en ze hebben alles ver­wi­jdert in voormuide72 in gent wilde ik het huren maar ze schreef int engels ik ben kwaad op mijn eigen kben dom geweest om te storten kben bij de flikken geweest ze kun­nen me ni helpen zij kwam zogezegd van king­dom of zo iets let op jolien gar­nier noem ze bij mij en ze had papieren door ges­tu­urd op mijn mail tis van as estates ik in geloofde en mijn vriend ook en ja voil­la beter ni gedaan let er wel op mensen mvg veronique roels

 130. goeieav­ond is dit apparte­ment nog te huur
  met vriedelijke groeten
  veronique roels

  Bon­jour,
  Mal­heureuse­ment, je ne sais pas beau­coup de néer­landais, français ou alle­mand, donc je préfère par­ler en anglais
  I inher­it­ed the apart­ment from my grand­fa­ther when he past away, i am from Unit­ed King­dom , Lon­don so i decid­ed to rent it. Before we go fur­ther, I would like to know a lit­tle about you, such as how many per­sons you intend to have stay­ing in the apart­ment and for how long also if you can send me a pic­ture it will be nice . I will be glad to rent it to any­one who likes to keep it clean and tidy. I can rent out the flat for unlim­it­ed time ( 1 to 5 years maybe more ) . I can also rent it for short peri­ods (2–3 months min­i­mum). The rent for 1 month is 400 Euro includ­ing all util­i­ties . You may use my fur­ni­ture, or you can use your own , it’s the same thing for me . I have the option of send­ing all my fur­ni­ture to stor­age, if you want to bring your own (no extra cost). You can move in to the apart­ment on the same day that you receive the keys. The only prob­lem is that I am the only per­son who has the keys, but i have a solu­tion for that if you are still inter­est­ed .
  Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon. Thanks.
   Ms Jolie Gar­nier
  65, Rus­sell Street, Luton,
  Bed­ford­shire, LU1 5EB
  Unit­ed King­dom 

  hel­lo my eng­lish is not so good
  I’m still inter­est­ed in the apart­ment
  I and one friend will be there live alone
  and how we are going to arrange terms of paper
  I can come first vis­it
  and yes I can maybe grab your stuff
  with kind regards
  veronique

  Hel­lo ,
  Thanks for your reply, but the prob­lem is that I am already in Unit­ed King­dom. As I informed you, the price you will have to pay the first month rent of 400 + 400 EUR deposit (800 EUR), with no addi­tion­al fees . I need from you one month rent plus deposit. I want to receive the mon­ey month­ly in my bank account. I trust that there is no prob­lem for you to send mon­ey to my bank account . The apart­ment is ready , you just need to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you can accept it. Of course we will need some way to go through this agree­ment, to allow us ensure that we get what we are expect­ing. For in it, I have dis­cov­ered how we could fin­ish the deal secure­ly and quick­ly, and in this way, you will receive the keys in less than 2 days, if you move quick­ly as well. A rental third par­ty ser­vice called AS Estates, offers this solu­tion and will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the keys.In this way, you may see it and decide if you want to live in the apart­ment or not, before I receive any pay­ment. To start this trans­ac­tion, I need your full name, address, city, post­code and coun­try . I will also have to know the rental peri­od and the day you want to move in, so I can put it in the con­tract.  I will pay for the ser­vices per­formed by the agency, so there will not be any addi­tion­al cost to you. In addi­tion, if you have anoth­er apart­ment right now, and you can­not move out imme­di­ate­ly, we can come to an agree­ment as I have explained here, and con­sid­er it only an inspec­tion and reservation.I will wait your quick response, because there are oth­er peo­ple wait­ing for my answer too, so i need to know if I can count on a deal  with you . Thank You
  Ms Jolie Gar­nier
  65, Rus­sell Street, Luton,
  Bed­ford­shire, LU1 5EB
  Unit­ed King­dom

  hel­lo
  I cur­rent­ly live in 39 new land in 9000 Gent Bel­gium
  This is a stu­dent digs, but on July 30, is one con­trackt expired
  I call veronique roels
  I can imme­di­ate­ly 800 euros one month rent and one month deposit
  each month, you will then be deposit­ed to your account
  I would like to live in 2 years. How long should I wait for the papers and keys when work­ing with a real estate
  with kind regards

  Hi,
  I have sent the keys just ear­li­er and now I received an invoice from AS Estate say­ing they have con­tact­ed you with the con­fir­ma­tion and instruc­tions to your e‑mail. Please con­firm you have received the instruc­tions and com­plete your end.
  I have com­plet­ed my part, please do so with yours, I paid GBP 199  for this trans­ac­tion and i hope you keep your word :).
  Thank you and I am wait­ing a sign from you.
  Best Regards,
  I will be the morn­ing paper form and send it back to the estate
  you can some­times even send­ing pic­tures of the apart­ment
  because I do not think it’s back on the Inter­net

  Hi,
  The rea­son i use AS-Estates is because i have nobody there that could show you the apart­ment.
  I have pro­posed real, pal­pa­ble third par­ty too use with this trans­ac­tion, they explain how the trans­ac­tion work on the page i sent you, AS-Estates came up with this ser­vice spe­cial­ly to pre­vent unpleas­ant sit­u­a­tions, so, you see, i want safe­ty on this as much as you do even more because I have an apart­ment to rent, not a kids toy if i may say so.
  You will send the mon­ey to AS-Estates not to me and the com­pa­ny will put your mon­ey on hold until you see the apart­ment and then after you decide to move in the apart­ment Rental­Im­mo will release the mon­ey to me.
  In case you wont like the apart­ment AS-Estates will bring me back the keys and you will be refund­ed with­in 24 hours.
  We both must be protected.I have attached my Pass­port .
  I ensure you of all the secu­ri­ty and I guar­an­tee you that you will enjoy a great stay in my apart­ment:)
   Best Regards,

  Hel­lo,
  I have attached the pic­tures. Please con­tact the agency after you do the pay­ment .
  Also keep update me when you receive the key,
  Regards!

  hel­lo
  I’m going to the bank in order to make the pay­ment, and I hope that I can receive the keys and that every­thing come

  OK,
  Keep update me when you receive the key,
  Regards!

  When do I get my mon­ey back I have been seri­ous­ly against you trust­ed you and give you mon­ey they do not come back let me know where that mon­ey is one

  Date: Fri, 13 Jun 2014 10:16:05 +0000
  To: sissy.v.r@hotmail.com
  From: contact@as-estates.co.uk
  Sub­ject: RE: Wel­come to AS-Estates!

  Dear Cus­tomer,

  The refund was made. Here is the con­fir­ma­tion num­ber: AK704NG03458G

  Thank you for using AS-Estates ser­vice,

  On June 13, 2014, veronique roels wrote:
  I m go look­ing to my bank i am nog get­ting mon­ey from you do you real receive my mon­ey pleas let me now

  — Oor­spronke­lijk bericht —

  Van: “AS-Estates”
  Ver­zon­den: 10 juni 2014 19:07
  Aan: “veronique roels”
  Onder­w­erp: RE: Wel­come to AS-Estates!
  Dear Cus­tomer,

  The refund was made today. You will receive back in 2–3 work­ing days.

  Thank you for using AS-Estates ser­vice,

  On June 10, 2014, veronique roels wrote:
  Why can not I get replies from you is my mon­ey now returned deposit­ed ??

  Date: Mon, 9 Jun 2014 16:09:28 +0000
  To: sissy.v.r@hotmail.com
  From: contact@as-estates.co.uk
  Sub­ject: RE: Wel­come to AS-Estates!

  Dear Cus­tomer,

  We have can­celled the trans­ac­tion.
  Your mon­ey will be refund­ed back today.

  Thank you for using AS-Estates,

  On June 9, 2014, veronique roels wrote:

  can you deposit mon­ey back because I real­ly can not wait, I real­ly do not have 800 euros more because I have to pay my house, so I just want you mon­ey back! 

  can you give back

  Date: Mon, 9 Jun 2014 11:30:29 +0000
  To: sissy.v.r@hotmail.com
  From: contact@as-estates.co.uk
  Sub­ject: RE: Wel­come to AS-Estates!
  Dear cus­tomer,

  First we want to apol­o­gize for the late response but there are some prob­lems regard­ing the deliv­ery!
  We suc­cess­ful­ly received your pay­ment but we were informed that due some new EU orders (due to the finan­cial cri­sis) we can not con­tin­ue the deliv­ery with­out hav­ing an trans­port insur­ance pay­ment from the receiv­er. This trans­port insur­ance rep­re­sents a for­mal pay­ment and 100 % refund­able. You will not have to wor­ry because you will receive your mon­ey back when the pack­age arrives .

  We did not know any­thing about this until now and we would like to inform you that you must make the insur­ance pay­ment of EUR 800.00 under the same Bank Account as the first time. We hope that you under­stand and coop­er­ate with us!
  We will start the ship­ping to your address and we inform you that the keys will be there after 2 days if you con­firm the pay­ment for the trans­port today.

  Before the keys will arrive at your home address you will receive a call from our deliv­ery agents one day ear­ly­er so you can be at home to sign the papers when the keys will arrive.

  When you will receive the keys and the con­tract, the agents from AS-Estates Rent will give you the mon­ey back (insur­ance pay­ment of EUR 800.00).
  The keys are shipped but the prob­lem is that the trans­port is stopped until we will receive the insur­ance pay­ment from you. This way after the pay­ment will be in our cus­tody our agent will fin­ish the deliv­ery and you will begin the check­ing peri­od.
  We are sor­ry for all these incon­ve­niences and we hope to under­stand and coop­er­ate with us!

  P.S: We will send you now the bank account where you must make the sec­ond deposit.

  Thank you for your patience,

  Thank you for using AS-Estates,
  The AS-Estates Cus­tomer Ser­vice

  On June 9, 2014, sis­sy roels wrote:
  Ok thanks and the papers is by the keys or not ?

  — Oor­spronke­lijk bericht —

  Van: “AS-Estates”
  Ver­zon­den: 9 juni 2014 08:33
  Aan: “sis­sy roels”
  Onder­w­erp: RE: Wel­come to AS-Estates!
  Dear Cus­tomer,

  Tomor­row you will receive the pack­age!

  Thank you for using AS-Estates ser­vice,

  On June 9, 2014, sis­sy roels wrote:
  When get i the keys today or tomor­row

  — Oor­spronke­lijk bericht —

  Van: “AS-Estates”
  Ver­zon­den: 4 juni 2014 16:16
  Aan: sissy.v.r@hotmail.com
  Onder­w­erp: Wel­come to AS-Estates!

  Wel­come to AS Estates!

  Dear Sis­sy Roels,

  Our Com­pa­ny AS Estates reduces risks asso­ci­at­ed with Inter­net trans­ac­tions by act­ing as a trust license in a neu­tral third for online trans­ac­tions. The Own­er leaves the keys in our cus­tody.

  will remain in the cus­tody of our com­pa­ny until the Ten­ant pro­vides the pay­ment infor­ma­tion to the billing depart­ment of our com­pa­ny. Pay­ment must be made by bank trans­fer to our ver­i­fied Bank Account.

  Once the funds are ver­i­fied by our billing depart­ment, the keys will be deliv­ered to the Ten­ant. Once the Ten­ant receives the keys, our pol­i­cy gives you three busi­ness days to make the nec­es­sary checks of the order. The pay­ment will be deliv­ered to the Own­er only if the Ten­ant is com­plete­ly sat­is­fied with the apart­ment. If the Ten­ant is not sat­is­fied with the goods received, AS Estates col­lect the keys instant­ly and returns the mon­ey to the ten­ant. In Unit­ed King­dom and through­out Europe, ser­vices are pro­vid­ed by our trust­ed com­pa­ny. With 170 offices through­out Europe, we pro­vide our clients with spe­cial­ly trained staff con­tact.

  Owner’s name and address:
  Name: Jolie Gar­nier
  Address: 65, Rus­sell Street,
  City: Luton
  Zipp code: LU1 5EB
  Coun­try: Unit­ed King­dom
  Tenant’s name and address:
  Name: Sis­sy Roels
  Address: 39 New Land
  City: Gent
  Zipp Code: 9000
  Coun­try: Bel­gium

  Ship­ping Infor­ma­tion (06F4EIDUU2FG) AS Estates :

  Ship­ping Infor­ma­tion:
  Ser­vice: AS Estates http://as-estates.co.uk

  Apart­ment address: Voor­muide 72 , Gent 9000 , Bel­gium

  Track­ing Num­ber: 06F4EIDUU2FG
  Total : EUR: €800.00

  Ver­i­fied Bank Account AS Estates:
  Bank: TSB Bank PLC
  Holder‘s Name: AS Estates
  Bank Address: 8 Hal­i­fax Road, Tod­mor­den, Lan­cashire, OL14 5AD.
  Swift/BIC: LOYDGB21K88
  IBAN: GB29LOYD77761815761160

  6 Steps Insur­ance:

  Step 1: The Ten­ant and Own­er are in accor­dance with the terms set by us.
  Both par­ties agree to the terms of the trans­ac­tion, which includes a descrip­tion of the apart­ment, rent price, num­ber of days for check­ing the goods.

  Step 2: The Own­er leave the keys and con­tract at our office. The ten­ant signs the con­tract and autho­rize us to inspect the apart­ment and sub­mit pay­ment by wire trans­fer to the own­er. The pay­ment pro­cess­ing time is 48 hours max­i­mum.

  Step 3: The own­er must pay all ship­ping cost. Behind the pay­ment ver­i­fi­ca­tion, our com­pa­ny is autho­rized to send the pack­age and present con­tract infor­ma­tion. Deliv­ery times vary depend­ing on the pay­ment con­fir­ma­tion and are up to 5 days.

  Step 4: The ten­ant receives the keys. The same has three work­ing days to exam­ine the apart­ment and have the abil­i­ty to accept or reject the apart­ment.

  Step 5: If ten­ant is not sat­is­fied with the apart­ment, refunds the keys. The costs are cov­ered by our com­pa­ny and the amount paid by the own­er will be paid at the time of col­lec­tion of the same. The pay­ment will be paid as the ten­ant desired by bank trans­fer, check or in cash direct­ly.

  Step 6: AS Estates paid to the own­er when the ten­ant con­firms the accep­tance of the apart­ment. For secu­ri­ty rea­sons, please do not dis­close pay­ment infor­ma­tion to the own­er or any unau­tho­rized per­son. All trans­ac­tions, pay­ment and per­son­al infor­ma­tion is con­sid­ered con­fi­den­tial and will not be dis­closed under any cir­cum­stances. The pro­tec­tion pro­gram on secu­ri­ty mea­sures are con­stant­ly reviewed and mod­i­fied giv­en evolv­ing cir­cum­stances glob­al­ly.
  Our pri­or­i­ty is the safe­ty of our cus­tomers.

  When pay­ment is received, it will be ver­i­fied by our billing depart­ment. The pay­ment ver­i­fi­ca­tion process takes less than 48 hours. You should send a scanned copy of the bank receipt to con­firm pay­ment. Also we need your phone num­ber so that our rep­re­sen­ta­tives con­tact you before deliv­er­ing the pack­age. Once we con­firm the pay­ment, we are enti­tled to pro­ceed with the ship­ment of the pack­age. Through this email, we are pleased to inform you that the keys were in our cus­tody. Ship­ping costs are paid by the Own­er. The Onwer does not have access to infor­ma­tion on pay­ment details.

  This action is lim­it­ed by mutu­al agree­ment between the own­er and our com­pa­ny.

  Send the pay­ment infor­ma­tion to our email: contact@as-estates.co.uk
  To view the sta­tus of your ship­ment should only go to our web­site : http://as-estates.co.uk and enter the track­ing num­ber.

  Com­pa­ny AS Estates

  dat is het bewi­js van mij tis een beet­je door elka­ar en aia ik zie dat er nog iemand is de zelfde bericht­en heeft als mij mvg

 131. goeieav­ond is dit apparte­ment nog te huur
  met vriedelijke groeten
  veronique roels

  Bon­jour,
  Mal­heureuse­ment, je ne sais pas beau­coup de néer­landais, français ou alle­mand, donc je préfère par­ler en anglais
  I inher­it­ed the apart­ment from my grand­fa­ther when he past away, i am from Unit­ed King­dom , Lon­don so i decid­ed to rent it. Before we go fur­ther, I would like to know a lit­tle about you, such as how many per­sons you intend to have stay­ing in the apart­ment and for how long also if you can send me a pic­ture it will be nice . I will be glad to rent it to any­one who likes to keep it clean and tidy. I can rent out the flat for unlim­it­ed time ( 1 to 5 years maybe more ) . I can also rent it for short peri­ods (2–3 months min­i­mum). The rent for 1 month is 400 Euro includ­ing all util­i­ties . You may use my fur­ni­ture, or you can use your own , it’s the same thing for me . I have the option of send­ing all my fur­ni­ture to stor­age, if you want to bring your own (no extra cost). You can move in to the apart­ment on the same day that you receive the keys. The only prob­lem is that I am the only per­son who has the keys, but i have a solu­tion for that if you are still inter­est­ed .
  Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon. Thanks.
   Ms Jolie Gar­nier
  65, Rus­sell Street, Luton,
  Bed­ford­shire, LU1 5EB
  Unit­ed King­dom 

  hel­lo my eng­lish is not so good
  I’m still inter­est­ed in the apart­ment
  I and one friend will be there live alone
  and how we are going to arrange terms of paper
  I can come first vis­it
  and yes I can maybe grab your stuff
  with kind regards
  veronique

  Hel­lo ,
  Thanks for your reply, but the prob­lem is that I am already in Unit­ed King­dom. As I informed you, the price you will have to pay the first month rent of 400 + 400 EUR deposit (800 EUR), with no addi­tion­al fees . I need from you one month rent plus deposit. I want to receive the mon­ey month­ly in my bank account. I trust that there is no prob­lem for you to send mon­ey to my bank account . The apart­ment is ready , you just need to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you can accept it. Of course we will need some way to go through this agree­ment, to allow us ensure that we get what we are expect­ing. For in it, I have dis­cov­ered how we could fin­ish the deal secure­ly and quick­ly, and in this way, you will receive the keys in less than 2 days, if you move quick­ly as well. A rental third par­ty ser­vice called AS Estates, offers this solu­tion and will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the keys.In this way, you may see it and decide if you want to live in the apart­ment or not, before I receive any pay­ment. To start this trans­ac­tion, I need your full name, address, city, post­code and coun­try . I will also have to know the rental peri­od and the day you want to move in, so I can put it in the con­tract.  I will pay for the ser­vices per­formed by the agency, so there will not be any addi­tion­al cost to you. In addi­tion, if you have anoth­er apart­ment right now, and you can­not move out imme­di­ate­ly, we can come to an agree­ment as I have explained here, and con­sid­er it only an inspec­tion and reservation.I will wait your quick response, because there are oth­er peo­ple wait­ing for my answer too, so i need to know if I can count on a deal  with you . Thank You
  Ms Jolie Gar­nier
  65, Rus­sell Street, Luton,
  Bed­ford­shire, LU1 5EB
  Unit­ed King­dom

  hel­lo
  I cur­rent­ly live in 39 new land in 9000 Gent Bel­gium
  This is a stu­dent digs, but on July 30, is one con­trackt expired
  I call veronique roels
  I can imme­di­ate­ly 800 euros one month rent and one month deposit
  each month, you will then be deposit­ed to your account
  I would like to live in 2 years. How long should I wait for the papers and keys when work­ing with a real estate
  with kind regards

  Hi,
  I have sent the keys just ear­li­er and now I received an invoice from AS Estate say­ing they have con­tact­ed you with the con­fir­ma­tion and instruc­tions to your e‑mail. Please con­firm you have received the instruc­tions and com­plete your end.
  I have com­plet­ed my part, please do so with yours, I paid GBP 199  for this trans­ac­tion and i hope you keep your word :).
  Thank you and I am wait­ing a sign from you.
  Best Regards,
  I will be the morn­ing paper form and send it back to the estate
  you can some­times even send­ing pic­tures of the apart­ment
  because I do not think it’s back on the Inter­net

  Hi,
  The rea­son i use AS-Estates is because i have nobody there that could show you the apart­ment.
  I have pro­posed real, pal­pa­ble third par­ty too use with this trans­ac­tion, they explain how the trans­ac­tion work on the page i sent you, AS-Estates came up with this ser­vice spe­cial­ly to pre­vent unpleas­ant sit­u­a­tions, so, you see, i want safe­ty on this as much as you do even more because I have an apart­ment to rent, not a kids toy if i may say so.
  You will send the mon­ey to AS-Estates not to me and the com­pa­ny will put your mon­ey on hold until you see the apart­ment and then after you decide to move in the apart­ment Rental­Im­mo will release the mon­ey to me.
  In case you wont like the apart­ment AS-Estates will bring me back the keys and you will be refund­ed with­in 24 hours.
  We both must be protected.I have attached my Pass­port .
  I ensure you of all the secu­ri­ty and I guar­an­tee you that you will enjoy a great stay in my apart­ment:)
   Best Regards,

  Hel­lo,
  I have attached the pic­tures. Please con­tact the agency after you do the pay­ment .
  Also keep update me when you receive the key,
  Regards!

  hel­lo
  I’m going to the bank in order to make the pay­ment, and I hope that I can receive the keys and that every­thing come

  OK,
  Keep update me when you receive the key,
  Regards!

  When do I get my mon­ey back I have been seri­ous­ly against you trust­ed you and give you mon­ey they do not come back let me know where that mon­ey is one

  Date: Fri, 13 Jun 2014 10:16:05 +0000
  To: sissy.v.r@hotmail.com
  From: contact@as-estates.co.uk
  Sub­ject: RE: Wel­come to AS-Estates!

  Dear Cus­tomer,

  The refund was made. Here is the con­fir­ma­tion num­ber: AK704NG03458G

  Thank you for using AS-Estates ser­vice,

  On June 13, 2014, veronique roels wrote:
  I m go look­ing to my bank i am nog get­ting mon­ey from you do you real receive my mon­ey pleas let me now

  — Oor­spronke­lijk bericht —

  Van: “AS-Estates”
  Ver­zon­den: 10 juni 2014 19:07
  Aan: “veronique roels”
  Onder­w­erp: RE: Wel­come to AS-Estates!
  Dear Cus­tomer,

  The refund was made today. You will receive back in 2–3 work­ing days.

  Thank you for using AS-Estates ser­vice,

  On June 10, 2014, veronique roels wrote:
  Why can not I get replies from you is my mon­ey now returned deposit­ed ??

  Date: Mon, 9 Jun 2014 16:09:28 +0000
  To: sissy.v.r@hotmail.com
  From: contact@as-estates.co.uk
  Sub­ject: RE: Wel­come to AS-Estates!

  Dear Cus­tomer,

  We have can­celled the trans­ac­tion.
  Your mon­ey will be refund­ed back today.

  Thank you for using AS-Estates,

  On June 9, 2014, veronique roels wrote:

  can you deposit mon­ey back because I real­ly can not wait, I real­ly do not have 800 euros more because I have to pay my house, so I just want you mon­ey back! 

  can you give back

  Date: Mon, 9 Jun 2014 11:30:29 +0000
  To: sissy.v.r@hotmail.com
  From: contact@as-estates.co.uk
  Sub­ject: RE: Wel­come to AS-Estates!
  Dear cus­tomer,

  First we want to apol­o­gize for the late response but there are some prob­lems regard­ing the deliv­ery!
  We suc­cess­ful­ly received your pay­ment but we were informed that due some new EU orders (due to the finan­cial cri­sis) we can not con­tin­ue the deliv­ery with­out hav­ing an trans­port insur­ance pay­ment from the receiv­er. This trans­port insur­ance rep­re­sents a for­mal pay­ment and 100 % refund­able. You will not have to wor­ry because you will receive your mon­ey back when the pack­age arrives .

  We did not know any­thing about this until now and we would like to inform you that you must make the insur­ance pay­ment of EUR 800.00 under the same Bank Account as the first time. We hope that you under­stand and coop­er­ate with us!
  We will start the ship­ping to your address and we inform you that the keys will be there after 2 days if you con­firm the pay­ment for the trans­port today.

  Before the keys will arrive at your home address you will receive a call from our deliv­ery agents one day ear­ly­er so you can be at home to sign the papers when the keys will arrive.

  When you will receive the keys and the con­tract, the agents from AS-Estates Rent will give you the mon­ey back (insur­ance pay­ment of EUR 800.00).
  The keys are shipped but the prob­lem is that the trans­port is stopped until we will receive the insur­ance pay­ment from you. This way after the pay­ment will be in our cus­tody our agent will fin­ish the deliv­ery and you will begin the check­ing peri­od.
  We are sor­ry for all these incon­ve­niences and we hope to under­stand and coop­er­ate with us!

  P.S: We will send you now the bank account where you must make the sec­ond deposit.

  Thank you for your patience,

  Thank you for using AS-Estates,
  The AS-Estates Cus­tomer Ser­vice

  On June 9, 2014, sis­sy roels wrote:
  Ok thanks and the papers is by the keys or not ?

  — Oor­spronke­lijk bericht —

  Van: “AS-Estates”
  Ver­zon­den: 9 juni 2014 08:33
  Aan: “sis­sy roels”
  Onder­w­erp: RE: Wel­come to AS-Estates!
  Dear Cus­tomer,

  Tomor­row you will receive the pack­age!

  Thank you for using AS-Estates ser­vice,

  On June 9, 2014, sis­sy roels wrote:
  When get i the keys today or tomor­row

  — Oor­spronke­lijk bericht —

  Van: “AS-Estates”
  Ver­zon­den: 4 juni 2014 16:16
  Aan: sissy.v.r@hotmail.com
  Onder­w­erp: Wel­come to AS-Estates!

  Wel­come to AS Estates!

  Dear Sis­sy Roels,

  Our Com­pa­ny AS Estates reduces risks asso­ci­at­ed with Inter­net trans­ac­tions by act­ing as a trust license in a neu­tral third for online trans­ac­tions. The Own­er leaves the keys in our cus­tody.

  will remain in the cus­tody of our com­pa­ny until the Ten­ant pro­vides the pay­ment infor­ma­tion to the billing depart­ment of our com­pa­ny. Pay­ment must be made by bank trans­fer to our ver­i­fied Bank Account.

  Once the funds are ver­i­fied by our billing depart­ment, the keys will be deliv­ered to the Ten­ant. Once the Ten­ant receives the keys, our pol­i­cy gives you three busi­ness days to make the nec­es­sary checks of the order. The pay­ment will be deliv­ered to the Own­er only if the Ten­ant is com­plete­ly sat­is­fied with the apart­ment. If the Ten­ant is not sat­is­fied with the goods received, AS Estates col­lect the keys instant­ly and returns the mon­ey to the ten­ant. In Unit­ed King­dom and through­out Europe, ser­vices are pro­vid­ed by our trust­ed com­pa­ny. With 170 offices through­out Europe, we pro­vide our clients with spe­cial­ly trained staff con­tact.

  Owner’s name and address:
  Name: Jolie Gar­nier
  Address: 65, Rus­sell Street,
  City: Luton
  Zipp code: LU1 5EB
  Coun­try: Unit­ed King­dom
  Tenant’s name and address:
  Name: Sis­sy Roels
  Address: 39 New Land
  City: Gent
  Zipp Code: 9000
  Coun­try: Bel­gium

  Ship­ping Infor­ma­tion (06F4EIDUU2FG) AS Estates :

  Ship­ping Infor­ma­tion:
  Ser­vice: AS Estates http://as-estates.co.uk

  Apart­ment address: Voor­muide 72 , Gent 9000 , Bel­gium

  Track­ing Num­ber: 06F4EIDUU2FG
  Total : EUR: €800.00

  Ver­i­fied Bank Account AS Estates:
  Bank: TSB Bank PLC
  Holder‘s Name: AS Estates
  Bank Address: 8 Hal­i­fax Road, Tod­mor­den, Lan­cashire, OL14 5AD.
  Swift/BIC: LOYDGB21K88
  IBAN: GB29LOYD77761815761160

  6 Steps Insur­ance:

  Step 1: The Ten­ant and Own­er are in accor­dance with the terms set by us.
  Both par­ties agree to the terms of the trans­ac­tion, which includes a descrip­tion of the apart­ment, rent price, num­ber of days for check­ing the goods.

  Step 2: The Own­er leave the keys and con­tract at our office. The ten­ant signs the con­tract and autho­rize us to inspect the apart­ment and sub­mit pay­ment by wire trans­fer to the own­er. The pay­ment pro­cess­ing time is 48 hours max­i­mum.

  Step 3: The own­er must pay all ship­ping cost. Behind the pay­ment ver­i­fi­ca­tion, our com­pa­ny is autho­rized to send the pack­age and present con­tract infor­ma­tion. Deliv­ery times vary depend­ing on the pay­ment con­fir­ma­tion and are up to 5 days.

  Step 4: The ten­ant receives the keys. The same has three work­ing days to exam­ine the apart­ment and have the abil­i­ty to accept or reject the apart­ment.

  Step 5: If ten­ant is not sat­is­fied with the apart­ment, refunds the keys. The costs are cov­ered by our com­pa­ny and the amount paid by the own­er will be paid at the time of col­lec­tion of the same. The pay­ment will be paid as the ten­ant desired by bank trans­fer, check or in cash direct­ly.

  Step 6: AS Estates paid to the own­er when the ten­ant con­firms the accep­tance of the apart­ment. For secu­ri­ty rea­sons, please do not dis­close pay­ment infor­ma­tion to the own­er or any unau­tho­rized per­son. All trans­ac­tions, pay­ment and per­son­al infor­ma­tion is con­sid­ered con­fi­den­tial and will not be dis­closed under any cir­cum­stances. The pro­tec­tion pro­gram on secu­ri­ty mea­sures are con­stant­ly reviewed and mod­i­fied giv­en evolv­ing cir­cum­stances glob­al­ly.
  Our pri­or­i­ty is the safe­ty of our cus­tomers.

  When pay­ment is received, it will be ver­i­fied by our billing depart­ment. The pay­ment ver­i­fi­ca­tion process takes less than 48 hours. You should send a scanned copy of the bank receipt to con­firm pay­ment. Also we need your phone num­ber so that our rep­re­sen­ta­tives con­tact you before deliv­er­ing the pack­age. Once we con­firm the pay­ment, we are enti­tled to pro­ceed with the ship­ment of the pack­age. Through this email, we are pleased to inform you that the keys were in our cus­tody. Ship­ping costs are paid by the Own­er. The Onwer does not have access to infor­ma­tion on pay­ment details.

  This action is lim­it­ed by mutu­al agree­ment between the own­er and our com­pa­ny.

  Send the pay­ment infor­ma­tion to our email: contact@as-estates.co.uk
  To view the sta­tus of your ship­ment should only go to our web­site : http://as-estates.co.uk and enter the track­ing num­ber.

  Com­pa­ny AS Estates

  dat is het bewi­js van mij tis een beet­je door elka­ar en aia ik zie dat er nog iemand is de zelfde bericht­en heeft als mij mvg

 132. Deze prak­tijk her­haalt zich nog steeds helaas.
  Vorige week ver­scheen er op IMMOWEB een adver­ten­tie voor een apparte­ment in Halle.
  Mijn zoon en zijn vriendin hebben hierop gereageerd.
  Met de alom gek­ende ket­ting van mails tot gevolg.

  1. Hoi Anne Marie. Wat erg om te horen. Ik hoop dat je kinderen geen al te grote prob­le­men onder­von­den. Het is echt jam­mer om te zien dat, meer dan 3 jaar na mijn artikel (en 4 jaar na Humo), deze crim­i­naliteit nog steeds welig tiert op Immoweb. De oploss­ing bli­jft nochtans een­voudig. Sterk­te, en hopelijk vin­den jul­lie toch nog een fijne won­ing.

 133. Hey,
  Ney als iedereen ben ik in con­tact gekomen met een oplichter, het ging om een apparte­ment in de min­der­broed­er­sstraat 10 te Antwer­pen. Het was 480€ huur met alles inbe­grepen en geen extra kosten… Ook ik kreeg een mail van ene Patrick Nielsen, toen ik de mail van TNT kreeg heb ik het mail adres via Google gaan check­en en kwam direct op een site uit waar het dus idd om fraude gaat! Weet dat TNT nooit als tussen per­soon werkt! Ook heb ik hen gemaild met de vraag of dit klopte en ze melde mij dat dit om fraude gaat!

  Hel­lo,

  I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in : Min­der­broed­er­sstraat, 10, 2000 ANTWERPEN. It has 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 bath­room and 1 kitchen. I bought this apart­ment for my daugh­ter dur­ing her stud­ies in Bel­gium, but now she’s back home per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing the place for unlim­it­ed time.
  Before we go any fur­ther I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, and for how long.The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spots, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc.) are INCLUDED in the price of 480EURO/month. As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. My daugh­ter is build­ing her life here, and i am too old to move to Bel­gium, so we won’t dis­turb you.
  You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.
  Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each oth­er bet­ter. My name is Patrick Nielsen and I’m a 58 years old graph­ic design­er from Lon­don /United King­dom, plan­ning to retire in the next 2 years.
  I have a love­ly wife,Sarah and a 25 year old daugh­ter, Maria. I am very proud to say that soon I’m going to be a grand­fa­ther :). Anoth­er mem­ber of our fam­i­ly is a 8 year old Labrador which we all love, so, I have no prob­lem if you will keep pets.
  The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day. We just hired some new staff and I’m in charge of their train­ing.
  But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from Lon­don (on my expense of course).

  Look­ing for­ward to hear from you soon.

  All the best from Unit­ed King­dom!

  Patrick Nielsen
  1 Elm Grove,
  Lon­don, SW19 4HE
  Unit­ed King­dom

 134. Hal­lo,

  ik was onlangs een apparte­ment in Leu­ven aan het zoeken via Immoweb en kwam heel snel twee apparte­menten tegen die te mooi om waar te zijn waren. Daarom ook dat ik toen direct een e‑mailtje ges­tu­urd heb naar de eige­naars. De eerste bleek in Enge­land te wonen en dat was meteen reden genoeg voor mij om aan de alarm­bel te trekken. Niet veel lat­er kreeg ik een e‑mail van de eige­naar van het andere apparte­ment, ook uit Enge­land en met een heel gelijkaardi­ge bood­schap. En tevens heel gelijkaardig aan de e‑mails die ik hier­boven gelezen heb! Ik en mijn part­ner hebben het weliswaar vanaf het begin alle­maal heel raar gevon­den (de e‑mails waren dus eigen­lijk louter een beves­tig­ing van onze ver­moe­dens) maar toen ik dan op deze site stuitte, vond ik dat ik mijn ervar­ing toch even moest delen. Hieron­der de bei­de e‑mails!

  Hel­lo,

  I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in Slachthuis­laan 16, 3000 Leu­ven. It has 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 kitchen and 1 bath­room. I bought the apart­ment while work­ing on a 3 year con­tract in Bel­gium, I am con­struc­tor engi­neer and i am from UK ( British Cit­i­zen) so i decid­ed to rent it. My inten­tion is to rent the apart­ment to nice, clean peo­ple and in order to do that I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons do you intend to live in my apart­ment, do you have a steady income ‚etc
  The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and ren­o­vat­ed. Also, the util­i­ties Tv/electricity/bin charges are includ­ed in the price of 450 euro /month. Secu­ri­ty deposit is 1000 euro , and you get it back, when you decide to leave the apart­ment (you will have to give me at least 30 days notice). As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.
  You can move in to the apart­ment on the same day that you receive the keys. The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day, but i have a solu­tion for that if you are still inter­est­ed.

  Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon.

  PS: This is how it‘s look the apart­ment as we speak.
  http://postimg.org/gallery/2kfw51cdw/

  Hec­tor Don­nel­ly
  66 Ether­ley Road
  Lon­don N15 3AU
  Unit­ed King­dom

  Hi,

  Thank you for your inter­est in the flat. It is locat­ed on Fonte­in­straat 5, 3000 Leu­ven. The rent is 400 Euros with all the util­i­ties and col­lec­tive costs for the build­ing includ­ed in the rent.It is easy to man­age. The flat is avail­able, i just moved in Eng­land for the next 6 years with my work. It has been ful­ly ren­o­vat­ed in 2012 (new wiring, fur­ni­ture, bath­room, paint­ings,… It is ful­ly fur­nished (fridge, equipped kitchen, dish­wash­er, wash­ing machine, microwave, toast­er, vac­u­um clean­er, etc…. ).
  The build­ing is very well main­tained. I would like to know about you, such as how many per­sons you intend to stay in the apart­ment and for how long, also if you can send me pic­ture it will be nice. I will be glad to rent it to any­one who likes to keep it clean and tidy. You can use my fur­ni­ture, or you can use your own, it’s the same thing for me. I have the option of send­ing all my fur­ni­ture to stor­age, if you want to bring your own (no extra cost).
  If you wish an appoint­ment to vis­it it, do not hes­i­tate to con­tact me for any fur­ther ques­tion.

  Regards

 135. ook hier van het zelfde. het valt me op dat het adres het­zelfde is:

  Hel­lo,

  I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in: Ital­ielei, 2000 Antwer­pen. It has 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 kitchen and 1 bath­room. I bought the apart­ment while work­ing on a 3 year con­tract in Bel­gium, I am con­struc­tor engi­neer and i am from UK ( British Cit­i­zen) so i decid­ed to rent it. My inten­tion is to rent the apart­ment to nice, clean peo­ple and in order to do that I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons do you intend to live in my apart­ment, do you have a steady income ‚etc
  The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and ren­o­vat­ed. Also, the util­i­ties Tv/electricity/bin charges are includ­ed in the price of 450 euro /month. Secu­ri­ty deposit is 1000 euro , and you get it back, when you decide to leave the apart­ment (you will have to give me at least 30 days notice). As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.
  You can move in to the apart­ment on the same day that you receive the keys. The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day, but i have a solu­tion for that if you are still inter­est­ed.

  Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon.

  Daniel Loughran
  66 Ether­ley Road
  Lon­don N15 3AU
  Unit­ed King­dom

  let op!! ik was er bij­na mee weg tot ik deze site tegen kwam!

  1. Nu in Meche­len te huur apparte­ment in Elec­triciteitsstraat ik was ook bij­na beetgenomen

   Hel­lo,

   I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in: Elek­triciteit­straat 31, 2800 Meche­len. It has 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 kitchen and 1 bath­room. I bought the apart­ment while work­ing on a 3 year con­tract in Bel­gium, I am con­struc­tor engi­neer and i am from UK ( British Cit­i­zen) so i decid­ed to rent it. My inten­tion is to rent the apart­ment to nice, clean peo­ple and in order to do that I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons do you intend to live in my apart­ment, do you have a steady income ‚etc

   The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and ren­o­vat­ed. Also, the util­i­ties Tv/electricity/bin charges are includ­ed in the price of 450 euro /month. Secu­ri­ty deposit is 1000 euro , and you get it back, when you decide to leave the apart­ment (you will have to give me at least 30 days notice). As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.

   You can move in to the apart­ment on the same day that you receive the keys. The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day, but i can make arrange­ments to rent the apart­ment from Lon­don (on my expense of course).

   Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon.

   Daniel Loughran
   66 Ether­ley Road
   Lon­don N15 3AU
   Unit­ed King­dom

 136. Ongelooflijk dat deze per­so­n­en hier mee bli­jven door­gaan. Ik heb con­tact gehad met een zekere Daniel Loughran, dezelfde als Rita De Backer hier­boven.

  In mijn geval ging het om een apparte­ment in de Slachthuis­laan 16 in Leu­ven.

  De eerste e‑mail die ik van hem (of haar?) kreeg was op 27 sep­tem­ber 2014.

  Hel­lo,

  I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in: Slachthuis­laan 16, 3000 Leu­ven. It has 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 kitchen and 1 bath­room. I bought the apart­ment while work­ing on a 3 year con­tract in Bel­gium, I am con­struc­tor engi­neer and i am from UK ( British Cit­i­zen) so i decid­ed to rent it. My inten­tion is to rent the apart­ment to nice, clean peo­ple and in order to do that I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons do you intend to live in my apart­ment, do you have a steady income ‚etc
  The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and ren­o­vat­ed. Also, the util­i­ties Tv/electricity/bin charges are includ­ed in the price of 450 euro /month. Secu­ri­ty deposit is 1000 euro , and you get it back, when you decide to leave the apart­ment (you will have to give me at least 30 days notice). As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.
  You can move in to the apart­ment on the same day that you receive the keys. The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day, but i have a solu­tion for that if you are still inter­est­ed.

  Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon.

  Daniel Loughran
  66 Ether­ley Road
  Lon­don N15 3AU
  Unit­ed King­dom

  Bij deze is iedereen nog­maals gewaarschuwd!

 137. I am con­tact­ed by him today through the ad 5286298. Be care­ful with the address. He is still using the same:

  Daniel Loughran
  66 Ether­ley Road
  Lon­don N15 3AU
  Unit­ed King­dom

 138. In okto­ber 2014 in Meche­len heel actief Daniel Loughran

  Hel­lo,

  I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in: Elek­triciteit­straat 31, 2800 Meche­len. It has 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 kitchen and 1 bath­room. I bought the apart­ment while work­ing on a 3 year con­tract in Bel­gium, I am con­struc­tor engi­neer and i am from UK ( British Cit­i­zen) so i decid­ed to rent it. My inten­tion is to rent the apart­ment to nice, clean peo­ple and in order to do that I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons do you intend to live in my apart­ment, do you have a steady income ‚etc
  The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and ren­o­vat­ed. Also, the util­i­ties Tv/electricity/bin charges are includ­ed in the price of 450 euro /month. Secu­ri­ty deposit is 1000 euro , and you get it back, when you decide to leave the apart­ment (you will have to give me at least 30 days notice). As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.
  You can move in to the apart­ment on the same day that you receive the keys. The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day, but i can make arrange­ments to rent the apart­ment from Lon­don (on my expense of course).

  Thank you for your inter­est and I look for­ward to hear from you soon.

  Daniel Loughran
  66 Ether­ley Road
  Lon­don N15 3AU
  Unit­ed King­dom

  ook

  Hel­lo,

  I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in : Varkensstraat 9, 2800 Meche­len. It has 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 bath­room and 1 kitchen. I bought this apart­ment for my daugh­ter dur­ing her stud­ies in Bel­gium, but now she’s back home per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing the place for unlim­it­ed time.
  Before we go any fur­ther I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, and for how long.The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spots, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc.) are INCLUDED in the price of 470EURO/month. As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. My daugh­ter is build­ing her life here, and i am too old to move to Bel­gium, so we won’t dis­turb you.
  You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.
  Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each oth­er bet­ter. My name is Simon Stu­ard and I’m a 58 years old graph­ic design­er from Lon­don /United King­dom, plan­ning to retire in the next 2 years.
  I have a love­ly wife,Sarah and a 25 year old daugh­ter, Maria. I am very proud to say that soon I’m going to be a grand­fa­ther :). Anoth­er mem­ber of our fam­i­ly is a 8 year old Labrador which we all love, so, I have no prob­lem if you will keep pets.
  The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day. We just hired some new staff and I’m in charge of their train­ing.
  But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from Lon­don (on my expense of course).

  Look­ing for­ward to hear from you soon.

  All the best from Unit­ed King­dom!

  Simon Stu­ard
  1 Elm Grove,
  Lon­don, SW19 4HE
  Unit­ed King­dom

  en nu

  Marinefrappier@outlook.com duplex te huur Zwartk­loost­er­straat 28 bus 1 te 2800 Meche­len voor 390€ + 110€ kosten, de foto’s zullen wel nep geweest zijn gezien op het­zelfde adres er een duplex te huur is voor 850€ dat het juiste zal zijn gezien de foto van de buitenkant van het apparte­ment klopt. Dus die Frap­pi­er Marine is een oplichter

 139. Een nieuwe die nu in Meche­len ook apparte­ment te huur zet

  From: Marine Frap­pi­er
  Sent: Tues­day, Octo­ber 28, 2014 10:36 AM
  To: Rita De Backer
  Sub­ject: RE: DUPLEX TE HUUR ZWARTEKLOOSTERSTRAAT 28 BUS 1 MECHELEN

  Bon­jour,

  J’e­spère que vous com­prenez l’anglais .… S’il vous plaît me repond en anglais!
  Si vous ne com­prenez pas l’anglais traduire ici: http://translate.google.org/#en/fr/

  First, Thank you for your e‑mail.
  Sec­ond, sor­ry for my late reply .
  I own the apart­ment from my hus­band that he passed away 3 months ago.
  I am con­struc­tor engi­neer and i decid­ed to rent the apart­ment since i am in UK ( British Cit­i­zen ).
  The whole apart­ment is for EUR 500 per month includ­ing all utilities/bills (water, elec­tric­i­ty, inter­net, cable).
  The deposit i ask is the nor­mal and legal deposit for any apart­ment and i mean 1st month rent (EUR 500) + 2 months secu­ri­ty deposit (EUR 1000), that‘s EUR 1,500 in total, with no addi­tion­al fees.

  I am pleased to give you basic details about my apart­ment:
  There are 2 bed­rooms, ele­va­tor, bal­cony, washer/dryer in unit, A/C, dish­wash­er, parking–1 garage includ­ed in the rent, also inter­net ( Wifi ), close to trans­porta­tion and every­thing else.
  It’s ful­ly fur­nished, but I can rent it unfur­nished also, same price if unfur­nished, will use a mov­ing com­pa­ny if you want it unfur­nished. As I said pets are allowed.
  The length of the lease is flex­i­ble: short term or long term.

  Below is the apart­ment address:
  Zwartk­loost­er­straat 28
  2800 Meche­len

  This is how it‘s look the apart­ment ( Real Pic­tures ) :
  http://postimg.org/gallery/3gebi6g8/cbe43ad6/
  Hi there,

  I am glad to hear from you.
  As I told you i am in Birm­ing­ham, UK and the thing is that I am the only per­son who has the keys, but i have a SAFE solu­tion for that.
  The apart­ment is vacant, you just need to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you can accept it. Of course we will need some way to go through this agree­ment, to allow us ensure that we get what we are expect­ing. For in it, I have dis­cov­ered how we could fin­ish the deal secure­ly and quick­ly, and in this way, you will receive the keys in 2 days, if you move quick­ly as well. A rental third par­ty ser­vice called Alpim­mo, offers this solu­tion and will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the keys.
  They han­dle rentals for peo­ple who can’t leave their jobs to show their apart­ments in per­son.

  So, here is how it goes:
  I start over the process with Alpim­mo here in Birm­ing­ham and I leave the keys and a copy of the con­tract at Alpim­mo. Then they’ll e‑mail you all the infor­ma­tion you need to con­tin­ue the trans­ac­tion at your end. As per the Alpimmo‘s instruc­tions I will receive the mon­ey after you vis­it the apart­ment and you agree to rent it.
  It’s clear and sim­ple. All I want is to both be safe.

  To start this trans­ac­tion, I need your full name, address, city, post­code and coun­try. I will pay for the ser­vices per­formed by the agency, so there will be no addi­tion­al cost for you.

  Should i begin the process with Alpim­mo? Please e‑mail me and let me know and in 2–3 days you could have the keys in hand if you com­plete your end in a time­ly fash­ion.

  Thank you,
  Marine

 140. Let nu ook op bij de naam Bri­an Ander­son.
  Als het adres wordt meege­zon­den: Niet Doen!

  Bri­an Ander­son
  66 Ether­ley Road
  Lon­don N15 3AU
  Unit­ed King­dom

  1. Die is inder­daad nog steeds bezig.
   Zocht een apparte­ment voor mijn zoon in Meche­len en kwam bij deze fraudeur terecht.
   Had gelukkig door dat er iets niet klopte.
   Dus pas op !!! ook voor vol­gende namen:
   Hec­tor Don­nel­ly 66 Ether­ley Road Lon­don N15 3AU Unit­ed King­dom
   Daniel Loughran 66 Ether­ley Road Lon­don N15 3AU Unit­ed King­dom
   Matthew Bai­ley 66 Ether­ley Road Lon­don N15 3AU Unit­ed King­dom

 141. !! Nog een naam te melden van fraude op Immoweb !!
  CAMMILE DURAND (durandrcammile@hotmail.com)
  Adres van het aparte­ment: Bergens­es­teen­weg 56, 1500 Halle.

  De pri­js leek in de eerste plaats te mooi om waar te zijn, maar ik dacht: toch maar eens con­tact opne­men. Reac­tie was in het Engels (en 2 zin­nen Frans). De inhoud van de mail (onn­odi­ge info over een zogezegde overleden echtgenoot die het apparte­ment bezat,$. Wie stu­urt zulke info nu in het 1e con­tact met een toekom­stige huur­der) bracht mij al op mijn hoede en Immoweb stu­urde zelf ook een waarschuwings­mail i.v.m. des­be­tr­e­f­fend zoek­ert­je. Ook op deze site terecht gekomen en heel veel herken­bare zak­en tegengekomen.
  Even de test gedaan en gevraagd om het apparte­ment te bezoeken. Antwo­ord dat zij in Leeds, UK woont voor haar werk en de sleu­tel zal ops­turen via FedEx, nadat ik 1500 waar­borg + eerste maand huur heb betaald.

  Het zoek­ert­je was overi­gens reeds ver­wi­jderd, nog voor ik reac­tie van haar kreeg.

 142. Thank God dat ik deze site gevon­den heb, want ik was er ook mee weg. Ladies and Gents, meet Mar­tin Loughran !

  Hel­lo,

  I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment for rent. It has 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 bath­room and 1 kitchen. I bought this apart­ment for my daugh­ter dur­ing her stud­ies in Bel­gium, but now she’s back home per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing the place for unlim­it­ed time.

  My inten­tion is to rent the apart­ment to nice, clean peo­ple and in order to do that I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons do you intend to live in my apart­ment, do you have a steady income ‚etc. The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and renovated.Also, the util­i­ties Tv/electricity/bin charges are includ­ed in the price of 450 euro /month. Secu­ri­ty deposit is 1000 euro , and you get it back, when you decide to leave the apart­ment (you will have to give me at least 30 days notice). As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. My daugh­ter is build­ing her life here, and i am too old to move to Bel­gium, so we won’t dis­turb you.
  You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.

  Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each oth­er bet­ter. My name is Mar­tin Loughran and I’m a 53 years old graph­ic design­er from Lon­don /United King­dom, plan­ning to retire in the next 2 years.

  The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day. We just hired some new staff and I’m in charge of their train­ing.

  But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from Lon­don (on my expense of course).

  Look­ing for­ward to hear from you soon.

  All the best from Unit­ed King­dom!

  Mar­tin Loughran
  66 Ether­ley Road
  Lon­don N15 3AU
  Unit­ed King­dom”

  Martinlough@hotmail.com

 143. Hal­lo, hier idem, het­zelfde ver­haal. Gis­teren reageerde ik ook via Log­ic Immo naar het apparte­ment in Antwer­pen in de Min­der­broed­er­sstraat 10, en kreeg ook deze e‑mail;

  Hel­lo,

  I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in : Min­der­broed­er­sstraat, 10 , 2000 ANTWERPEN. It has 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 bath­room and 1 kitchen. I bought this apart­ment for my daugh­ter dur­ing her stud­ies in Bel­gium, but now she’s back home per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing the place for unlim­it­ed time.
  Before we go any fur­ther I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many per­sons you intend to live in the apart­ment, and for how long.The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and ren­o­vat­ed. Also, very impor­tant, the util­i­ties (cold/hot water, elec­tric­i­ty, wire­less broad­band Inter­net, dig­i­tal TV, 1 park­ing spots, dish­wash­er, garbage dis­pos­al, microwave, refrig­er­a­tor, wash­ing machine, etc.) are INCLUDED in the price of 480EURO/month. As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. My daugh­ter is build­ing her life here, and i am too old to move to Bel­gium, so we won’t dis­turb you.
  You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.
  Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each oth­er bet­ter. My name is Patrick Daech­er and I’m a 58 years old graph­ic design­er from Lon­don /United King­dom, plan­ning to retire in the next 2 years.
  I have a love­ly wife,Sarah and a 25 year old daugh­ter, Maria. I am very proud to say that soon I’m going to be a grand­fa­ther :). Anoth­er mem­ber of our fam­i­ly is a 8 year old Labrador which we all love, so, I have no prob­lem if you will keep pets.
  The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day. We just hired some new staff and I’m in charge of their train­ing.
  But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from Lon­don (on my expense of course).

  Look­ing for­ward to hear from you soon.

  All the best from Unit­ed King­dom!

  Patrick Daech­er
  1 Elm Grove,
  Lon­don, SW19 4HE
  Unit­ed King­dom

  From: info@ipm.logic-immo.be
  To: daecher774@hotmail.com
  Sub­ject: Een gebruik­er van Logic-Immo.be heeft inter­esse in dit pand
  Date: Mon, 2 Feb 2015 06:25:30 +0100
  Gelijkvlo­ers apparte­ment 2 slaap­kamers

  Het heeft een ruime liv­ing met veel licht­in­val, open geďn­stalleerde keuken, 2 slaap­kamers, bad­kamer. Kelder­berg­ing en onder­grondse autostaan­plaats inbe­grepen in de huur­pri­js. Gelieve te antwo­or­den op mijn e‑mailadres voor mor info:
  Bek­ijk de adver­ten­tie Ref. : LOGIC 54cb9d6389009297598b4568 (9055)

  Gelukkig wist ik bij­na direct dat het hier weer om een han­delt­je ging omdat de mail in het Engels was, en door­dat een vriend van me ook op soort­gelijke adver­ten­tie over een pand, een soort­gelijk antwo­ord kreeg waar we toen ook al niet inge­trapt had­den door­dat ook die de waar­borg vroeg over te mak­en en hij dan de sleu­tels zou bezor­gen lat­er.
  Maar toch heb ik hem een beet­je info ver­schaft om eens te zien wat zijn antwo­ord zou zijn door­dat ik hem dit ook had verteld over mijn vriend, het soort­gelijke antwo­ord als in deze mail en de fraude daar­rond. En dan ben ik gewoon zelf eens begin­nen opzoeken op het adres van dit pand in de Broed­er­s­min­der­straat 10 te Antwer­pen en zo kwam ik hier. Inmid­dels kreeg ik wél al terug antwo­ord van hem in deze mail;

  Hi,

  Thank you for your reply but the mat­ter is that I’m in Lon­don already. Like I have inform you before, the price you shall pay for one month of rent will be 480EURO, with no extra tax­es to pay. The mon­ey, I want to revive it month­ly to my bank account, so I hope it will be no prob­lem for you to wire the mon­ey to my bank account. The apart­ment is ready for you, you will need only to receive the keys and the con­tract to check it, and see if you like it.
  Obvi­ous­ly we need a way to com­plete this deal, that will allow us to make sure we receive what we are after. In order of that I have found a way for us to com­plete the deal safe­ly and fast, and in this way you will receive the Keys in less than 3 days, if you move fast as well. The solu­tion is pro­vid­ed by a com­pa­ny called UPS which is sim­i­lar to FedEx, DHL or TNT, which will han­dle both pay­ment and deliv­ery of the Keys.
  I have found a pro­ce­dure that will allow you to pay for the rent of the apt only after you will receive the keys of it and through this way you will see it and decide if you will stay in the apt or not before I receive my payment.Please click on the link bel­low to the UPS web­site to see how we can com­plete the deal safe­ly and fast direct­ly from the web­site of the com­pa­ny where the pro­ce­dure is explained: http://www.ups.com/content/gb/en/shipping/index.html?WT.svl=PriNav
  Let me know if you are inter­est­ed please because I real­ly need to take care of this mat­ter by the end of this week or the begin­ning of the next one.

  En nu ga ik nog even mee spe­len en intussen zet ik fraudebe­stri­jd­ing online achter de hele zwen­del aan, of wat doe ik hier het beste mee?

  Groet­jes Saman­ta

 144. Nog 2 namen voor de col­lec­tie:

  Gre­gor Hup­pert
  57 Cam­bridge Gar­dens
  Lon­don, W10 6HR ( de 6 HR klopt trouwens niet met het adres )

  en

  Thomas N. Smith
  211 Stan­nigley road, apt 7 ( moet Stan­ning­ley zijn)
  LS45 3PL Leeds

 145. Nog één­t­je tegengekomen: Simon Stamer. Doet zich voor als een 58 jaar man uit Praag.

 146. Hal­lo,
  Ik kreeg van­daag ook een vreemde email van iemand met het­zelfde adres als van iemand hier boven­staande:

  Hel­lo,

  I just read your e‑mail regard­ing my apart­ment locat­ed in: Korte Gasthuis­straat 36, 2000 Antwer­pen. It has 2 bed­rooms, 1 liv­ing room, 1 bath­room and 1 kitchen. I bought this apart­ment for my daugh­ter dur­ing her stud­ies in Bel­gium, but now she’s back home per­ma­nent­ly, so I’m rent­ing the place for unlim­it­ed time.

  My inten­tion is to rent the apart­ment to nice, clean peo­ple and in order to do that I would like to know a lit­tle some­thing about you, like how many peo­ple do you intend to live in my apart­ment, do you have a steady income ‚etc. The flat is exact­ly like in the pic­tures, ful­ly fur­nished and renovated.Also, the util­i­ties Tv/electricity/bin charges are includ­ed in the price of 450 euro /month. Secu­ri­ty deposit is 1000 euro , and you get it back, when you decide to leave the apart­ment (you will have to give me at least 30 days notice). As for me, you can rest assured that I will nev­er ask you to leave the apart­ment. My daugh­ter is build­ing her life here, and i am too old to move to Bel­gium, so we won’t dis­turb you.

  You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you will have access to a very large and well ven­ti­lat­ed cel­lar, where you can store my fur­ni­ture.

  Now, a lit­tle bit about myself so we can get to know each oth­er bet­ter. My name is Stephen Law­son and i am a den­tal doc­tor ( Oral and Max­illo­fa­cial Surgery) .
  The only incon­ve­nience is that my job doesn’t allow me to leave Lon­don even for one sin­gle day.

  But this won’t affect you at all. I can make arrange­ments to rent the apart­ment from Lon­don (on my expense of course).

  PS: I have removed the add from Immoweb.
  This is how it‘s look the apart­ment.

  http://pasteboard.co/202cspJA.jpg
  http://pasteboard.co/202fveqs.jpg
  http://pasteboard.co/202gt3ZP.jpg
  http://pasteboard.co/202hciPX.jpg
  http://pasteboard.co/202il5ns.jpg
  http://pasteboard.co/202iXtCv.jpg
  http://pasteboard.co/202jCUib.jpg
  http://pasteboard.co/202krmQM.jpg

  Look­ing for­ward to hear from you soon.

  All the best from Unit­ed King­dom!

  Stephen Law­son
  Ciss­bury Rd
  Lon­don N15 5QA
  Unit­ed King­dom

  Hij had zelfs een kopie van zijn paspoort erbij gedaan.
  Pas op mensen dit is echt fraude!!

 147. Hier het­zelfde, was naar een apparte­ment op zoek op zom­mit en plots zag ik een apparte­ment voor 500 euro all in.
  Had er een mail naar ges­tu­ur­den kreeg te horen dat hij een dochter had dat daar studeerde en nu ze gedaan had en nu het wou verkopen. Ik kri­jg bij­na een ken­nis­mak­ing van heel zijn fam­i­lie en mooie aan­biedin­gen dat ik zijn inboedel en al mocht gebruiken. Tot ik ineens op een site terecht kwam fraude op apparte­menten en bij­na juist het­zelfde ver­haal las dan dat hij mij door ges­tu­urd had. Gelukkig zag ik die site want anders was ik er mss wel inge­trapt. Dus mensen wees echt voorzichtig ze weten het alle­maal mooi uit te leggen.

 148. Ik werd geschroefd door een man op het Net. Het was schat­tig en in de liefde; Ik werd ver­leid en toen vertelde hij me dat hij had een zil­v­eren bezorgdheid en ik hielp hem.

  Ik ont­moette een man genaamd Michel, op Meet­ic Affin­i­ty eind jan­u­ari 2013; we von­den en we ver­vol­gens bespro­ken Mes­sen­ger; Hij stelde zich voor: hij een goede man, beleefd, intel­li­gent en aan­ge­naam was; We wis­selden foto’s en we waardeer­den gelei­delijk dagen. Hij zei dat hij werd ver­leid door mij en ver­vol­gens ver­liefd op me, vertelde me lief en aan­ge­naam woor­den, en ik was in de hemel. Dan, acht dagen lat­er, ter­wi­jl het lev­en in Nantes (44), deelde hij me dat hij moest vertrekken in Ivoorkust, op het par­ti­c­uliere bedri­jf­sleven; het was om de erfe­nis van zijn overleden moed­er te her­stellen; Hij moest daar heen te gaan om het geld vrij te geven. Hij vroeg me om een ​​reken­ing te ope­nen, zodat de over­dracht valt op een onafhanke­lijk ver­slag van zijn per­soon­lijke bank; Ik opende een reken­ing. Dan toen hoorde hij dat hij niet onsite wijze van betal­ing had omdat hij de fout om met hem te nemen van zijn cred­it card, dat hij helaas niet kon gebruiken in Afri­ka had gemaakt; en hij had genoeg geld niet genomen. Zoals ik in de liefde meer en meer viel, maak­te hij me ver­dri­etig en ik was bang voor hem dus stu­urde ik hem 8,740.00 euro in con­tant geld via West­ern Union; Hij zei dat dit geld in de notaris voor de vri­jlat­ing van de nalaten­schap zou wor­den gestort.

  Toen vertelde hij me dat de Ivo­riaanse regering gevraagd om dit geld te kri­j­gen van Afri­ka te betal­en ” stem­pel ” een bedrag van € 4.500. Michel wist dat mijn finan­ciële prob­le­men, want ik ben werk­loos voor een paar maan­den en ik kri­jg slechts ongeveer € 1000 com­pen­satie, zodat hij me vertelde dat ik hulp nodig had, maar dat hij een regeling met had gevon­den de gou­verneur, die hem meer een voorschot van 3.250,00 euro geëist; dus ik stu­urde hem terug een post­wissel via West­ern Union naar 3.000,00 euro en met dat, ik was volledig geruïneerd, want ik was met mijn spaargeld recht­streeks; Ik had het pla­fond van mijn reken­ing-couran­tkredi­et bereikt. Toen zei hij dat hij kon geen con­tact opne­men met zijn bank in Milaan, dat het niet zou helpen hem geld te sturen, omdat hij nog steeds nodig en nog steeds in staat zijn om te schake­len geld direct in mijn account in Frankrijk …

  Ik begon te vertrouwen te ver­liezen in wat hij me vertelde. De laat­ste stro­halm, stu­urde hij me foto’s van hem, vond ik iets vreemds: op een van zijn foto’s ver­sch­enen van een band waar er werd geschreven ” Ban­doo / Mas­si­mo Leonar­di “; Ik sta te pope­len om te gaan op het net dat was wat Mas­si­mo Leonar­di en wat was niet mijn ver­baz­ing een aan­tal foto’s van ” sweet­heart ” te zien. Ik zweette dit moment ervo­er ik een scam gevoe­lens. Ik onmid­del­lijk een klacht inge­di­end bij de poli­tie dat niet werk­te en dank aan mijn ex, die zijn vriend, de heer Bernard flesjes, welke stap­pen genomen onder arrest te zetten, want ik was alti­jd con­tact opgenomen in con­tact met de genoemde Michel, die het onder­zoek verge­makke­lijkt om ze te stop­pen. Gelukkig was ik in staat om een ​​terug­be­tal­ing plus schade­v­er­goed­ing te kri­j­gen. Ik laat u hun e‑mailadres: services_police_interpol@diplomats.com
  Hoe dan ook, ik heb geleerd een grote les en grote dank aan de heer Bernard Flesjes want zon­der deze meneer, zou ik zek­er in de straat.

 149. Don’t trust this one, same sto­ry, scam emailadres… found the exact same respond emails online on scam warn­ers.

  Re: Rent apart­ment in Rue des Pois­son­niers 12, 1000 Brus­sels City with 1 room, 60 m², 570 €

  Hi,

  Like I have informed you before, the apart­ment is cur­rent­ly free, I accept short-term 3 to 4 months and long-term dis­pos­al from 5–6 years or more this depends on your deci­sion. You can use my fur­ni­ture, or you can also use your own if you pre­fer. If you decide to use yours, you can store my fur­ni­ture in the large base­ment cel­lar. The price for 1 month of rent will be 570 euro with all the bills includ­ed in it, and I also need a guar­an­tee deposit of 1.000 euro (that you’ll get back when you move out). Now I’m liv­ing in Italy-Roma, but this will not influ­ence at all the rental as I am will­ing to send you the keys so you can vis­it it and see it if you like it. You will have 2 days avail­able to inspect the apart­ment before rent it. The deliv­ery of the keys and view­ing per­mit (signed by me), will be made through Airbnb.com to make sure that we can trust each oth­er. If you want to know more about the rental process please get back to me and I will send you the step by step pro­ce­dure. A quick response would be much appre­ci­at­ed.

  Best regards,
  Inger Mar­gare­ta

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *