Pinxten over sociale ‘reset’ van economie

Cul­tureel antropoloog Hen­drik “Rik” Pinx­ten over de span­ning tussen economie en maatschap­pij. Q. U ziet in het neolib­er­al­isme de grote vijand van de mens. A. Alles is van­daag economie en wat dat niet is, is irrel­e­vant. Iedereen moet zich afvra­gen: wat ben ik economisch waard. Vreemd, ik dacht dat economie slechts tot doel had in …

Over de Chinese schuldenberg van 210% BBP

In veel lan­den, waaron­der Bel­gië, zijn die pri­vate schulden sinds de cri­sis spec­tac­u­lair geste­gen. Dat komt omdat al deze lan­den zich aan de gevol­gen van de finan­ciële cri­sis probeer­den te ont­worste­len door extra geld te lenen. Het finan­ciële sys­teem kan maar een beperk­te mate van pri­vate schuld aan. Het land dat het groot­ste gevaar vormt …

Verzorgingsstaat op de helling in Europa

De berei­d­heid om te vecht­en kan makke­lijk weg­gli­j­den in pat­serig machis­mo, ongeacht of dat nu onder het zwarte ban­ier van IS of onder de blauwe vlag van de NATO geor­gan­iseerd wordt. Oproepen tot berei­d­heid voor de stri­jd is goed­koop. De vraag is: waar­voor willen we vecht­en? Wie de klassieke antwo­or­den op die sleutelvraag geeft – recht, …

Over een volgende bankencrisis

Hoogler­aar economie Mar­i­ana Maz­zu­ca­to over de kiemen van een vol­gende banken­cri­sis. De werelde­conomie zit in een neer­waartse spi­raal. We zit­ten eigen­lijk in een bipo­laire, schizofrene toe­s­tand. Het gaat economisch steeds slechter, maar omdat de over­heid telkens bijsprint en een echte cri­sis weet te voorkomen, lijkt het alsof we alles onder con­t­role hebben. De fun­da­mentele prob­le­men wor­den echter …