Nieuwe mensensoort ontdekt: Homo floresiensis

Groot nieuws van­daag! In de grot Liang Bua op het Indone­sis­che eiland Flo­res (regio Nus­sa Teng­gara Timur) werd een nieuwe link in de menselijke evo­lu­tie ont­dekt. Deze vondst werd van­daag bek­endge­maakt door een pub­li­catie in Nature en wordt door som­mi­gen gezien als de belan­grijk­ste antropol­o­gis­che ont­dekking in de laat­ste hon­derd jaar. Aangezien hij op het eiland Flo­res werd ont­dekt kri­jgt hij de naam Homo Flo­re­sien­sis mee.

Liang Bua grot
In de grot Liang Bua is men reeds 20 jaren bezig met opgravin­gen.
(Afbeeld­ing eigen­dom van Michael More­wood, Uni­ver­si­ty of Wol­lon­gong.)

Tak van de Homo Erectus

De oud­ste overbli­jf­se­len in de grot zouden 78.000 en 94.000 jaar oud zijn. Met behulp van “accel­er­a­tor mass spec­trom­e­try dat­ing” kwam men echter tot de vast­stelling dat de restanten van een bepaald skelet 18.000 jaar oud zijn, vol­gens New Sci­en­tist zelfs 13.000 jaar. Dat betekent dat deze nieuw ont­dek­te soort gelijk­ti­jdig leefde met de Homo sapi­ens, die het eiland Flo­res ongeveer 55 à 53.000 jaar gele­den koloniseer­den. Deze soort leefde zelfs langer dan de Nean­derthaler, die zo’n tien­duizend jaar eerder ‘uit­stierf’. In de stam­boom van de menselijke evo­lu­tie zou de flo­re­sien­sis een onderdeel vor­men van de tak erec­tus.

Homo floresiensis
(Afbeeld­ing eigen­dom van Peter Schouten.)

Homo floresiensis
(Afbeeld­ing eigen­dom van Nation­al Geo­graph­ic.)

Overblijfselen

Het 106 cen­time­ter grote skelet werd reeds in sep­tem­ber 2003 opge­graven maar moest eerst nog wor­den onder­zocht en geda­teerd. Aan­vanke­lijk dacht men dat het de resten van een kind waren, maar onder­zoek van de tanden wees uit dat het om een per­soon van meer dan 20 jaar ging. De authen­ticiteit van de overbli­jf­se­len werd beves­tigd door een dried­i­men­sion­ale rönt­ge­n­analyse van de interne struc­tu­ur van de schedel, iets wat prak­tisch onmo­gelijk valt na te mak­en. De schedel van de Homo flo­re­sien­sis is slechts zo groot als een pom­pel­moes (“grape­fruit”), veel klein­er dus als die van een Homo sapi­ens.

Schedels van Homo floresiensis en Homo Sapiens
Schedel van de Homo flo­re­sien­sis is veel klein­er dan die van de mod­erne mens.
(Afbeeld­ing eigen­dom van Peter Brown.)

“Hobbitmens”

Dat de Homo flo­re­sien­sis zo klein was komt waarschi­jn­lijk door zijn geï­soleerde milieu. Het eiland Flo­res is namelijk moeil­ijk te bereiken en was in die tijd waarschi­jn­lijk ook al een eiland (i.t.t. de meeste eilan­den in de buurt, die ver­bon­den waren met Azië voor een lagere zeespiegel). De beperk­te grootte van de soort zou een gevolg zijn van een calo­riearm dieet en de afwezigheid van grote roofdieren op het eiland. Hier­door was een kleinere gestalte voordeliger om te over­leven. Naar aan­lei­d­ing van deze kleine gestalte zijn er zelfs weten­schap­pers die de vergelijk­ing dur­ven mak­en met hob­bits.

Lengte van de Homo floresiensis vergeleken met een homo sapiens
Lengte van de Homo flo­re­sien­sis vergeleken met een homo sapi­ens.

Aansluitende wetenschappelijke literatuur

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *