Het nieuwe NAVO hoofd­kwarti­er kri­jgt een feestelijke open­ing. Lei­ders van alle lid­stat­en zakken af naar Brus­sel. Daar­bij o.a. Don­ald Trump, die meer­maals het nut van de alliantie in vraag stelde. Ondanks de huidi­ge activiteit­en zal Trump opnieuw eisen dat Europa meer geld uit­geeft aan defen­sie. Hoopt hij daarmee meer Amerikaans wapen­tu­ig te kun­nen exporteren? Wat mij betre­ft is de NAVO nog steeds rel­e­vant. Kijk bijvoor­beeld naar de sit­u­atie in het noor­dooost­en van Europa.

Hoe groot is de kans dat Poet­in ooit een NAVO-land aan­valt of probeert te annex­eren? Een NAVO-insid­er: “Het col­lec­tieve lei­der­schap van tachtigers in de nada­gen van de Sov­jet-Unie was min­der bedreigend dan de onbe­twiste macht­sposi­tie van één macht­shon­gerig per­soon die tot grote risico’s bereid is om bin­nen­landse kri­tieke te smoren in patri­o­tisme.” […] “De NAVO laat die lan­den niet aan hun lot over”, zegt een diplo­maat. “De Amerika­nen zijn mil­i­tair aan­wezig in Polen, de Brit­ten in Est­land, de Canadezen in Let­land en de Duit­sers (met Bel­gis­che hulp) in Litouwen. […] Dit wordt dus een mooie nieuwe strik rond wat we sowieso al doen, zodat Trump naar huis kan met iets wat hij als een over­win­ning kan verkopen.

NAVO pantservoertuig
Een Duits Navo-pantser­vo­er­tu­ig op manoeu­vres in Litouwen: de Bal­ten willen van Don­ald Trump graag garanties.

De sit­u­atie in het zuidoost­en is dan weer erg anders. De relatie tussen Turk­i­je en Europa is al een tijd­je ges­pan­nen. Het beloofd op z’n minst een boeiende top te wor­den.

Ook de Turkse pres­i­dent Recep Tayyip Erdo­gan is van de par­tij, het scherp­ste steen­t­je in de NAVO-schoen. Hoe moeten de andere lid­stat­en omgaan met een belan­grijke lid­staat die stap voor stap naar een dicatatu­ur aan het evolueren is? […] Turk­i­je ligt niet alleen geografisch op een cru­ciale plek, het heeft boven­di­en — na de Verenigde Stat­en — de groot­ste stri­jd­macht van alle NAVO-lid­stat­en.

Quotes uit Mr. Trump, zijn we nog gez­woren kam­er­aden? door Steven De Foer (De Stan­daard, 24–25 mei 2017, pp. 10–11).

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *