LED snowboard pak van Jacob Sutton

Mode­fo­tograaf en film­mak­er Jacob Sut­ton ruilde zijn stu­dio in voor de besneeuwde pistes van Tignes in de Franse Alpen. Samen met pro snow­board­er William Hugh­es maak­te hij deze ver­lich­t­ende video. Hugh­es droeg een pak vol LED licht­jes. Uitein­delijk had­den ze drie dagen nodig bij tem­per­a­turen van ‑25°C om alles te fil­men. “I was real­ly drawn …

Het nieuw schaken

Dat laat­ste pot­je schak­en is alweer een tijd gele­den. Alti­jd frus­tr­erend wan­neer je niet kan win­nen en genoe­gen moet nemen met remise. Dan is deze alter­natieve ver­sie door John Luke Roberts een fijne afwis­sel­ing. Een fic­tieve par­tij tussen Gar­ry Kas­parov en Nigel Short waar­bij de klassieke regels van het schaak­spel een andere beteke­nis kri­j­gen.

Mobiliteit in Antwerpen: mijn ervaringen met ’t Stad

Met de verkiezin­gen achter de rug is het straat­beeld er weer kalm. Wer­vende posters om te stem­men op deze of gene par­tij wor­den lustig over­plakt met affich­es voor de vol­gende Hal­loween- en stu­den­ten­fuiv­en. Een van de thema’s tij­dens de stri­jd om mijn stad was mobiliteit: gedaan met Kon­ing Auto, Antwer­pen zou een autoluw cen­trum kri­j­gen! …

Elektrische Smart auto & fiets getest op Smart Times 2012 Antwerpen

Goeiemor­gen! Uit­ges­lapen rolde ik uit bed. Nog geen min­u­ut lat­er belde Maarten aan de deur. M’n rugzak was vlug gemaakt en we reden naar Hangar 29 voor het Smart Times event. Een per­fecte par­keer­plaats kun­nen loskri­j­gen van de viren­delijke dame aan de ingang. Een lekker ont­bi­jt­je ook. Mario’s events zijn alti­jd goed geor­gan­iseerd. Smart elec­tric …

Air Bullriding met Jack Links

In de cat­e­gorie ‘Sporten die er eigen­lijk geen zijn’ komt er een nieuwe tak bij. Na de air gui­tar is er nu ook plaats voor air bull rid­ing. Daar­voor heb je a) geen mech­a­nis­che sti­er nodig maar wel b) veel fan­tasie en inlev­ingsver­mo­gen. https://www.youtube.com/watch?v=2bgn3561Z5Y Mede door het spon­sorschap van Red Bull is er een heuse …

De 24 Uren van Spa-Francorchamps

Vier­en­twintig uren in een auto. Ik zou zot wor­den. Mijn lang­ste non-stop autorit was acht uren naar vrien­den aan het andere uiteinde van Duit­s­land. En zelfs toen had ik de nodi­ge tussen­stops voorzien. Zater­dag nodigde Miche­lin Rac­ing me uit voor de 24 Uren van Spa-Fran­­cor­champs. Ah good old Spa, waar de wegen nog krom­mer lopen …