Indianenstam ontdekt in het Braziliaanse Amazonewoud

Indianenstam ontdekt in AmazonewoudIn het west­en van Brazil­i­aanse Ama­zonewoud, in de regio Envi­ra aan de grens van Brazil­ië met Peru, is een tot nog toe onbek­ende indi­a­nen­stam ont­dekt. Vanu­it een vlieg­tu­ig­je hebben verte­gen­wo­ordi­gers van de over­hei­d­sor­gan­isatie voor indi­a­nen­za­k­en foto’s genomen om aan te tonen dat er nog steeds afge­zon­derde stam­men bestaan die bescherming ver­di­enen. Door ille­gale houtkap wor­den zij in hun voortbestaan bedreigd: iedere tien sec­on­den verd­wi­jnt een stuk regen­woud zo groot als een voet­balveld. Vaak hebben zulke geï­soleerde stam­men ook geen weer­stand tegen ziek­tes die elders al zijn inge­burg­erd, zoals water­pokken en verk­oud­heid. Wereld­wi­jd zijn er naar schat­ting ruim hon­derd stam­men nog niet ‘ont­dekt’. Meer dan de helft daar­van zou lev­en in het Ama­zo­nege­bied bij de grens tussen Brazil­ië en Peru.

Sur­vival Inter­na­tion­al, een organ­isatie zet zich in voor bedreigde stam­men, plaat­ste op haar web­site foto’s van de stam. (Bij de Boston Globe staan betere, high-res ver­sies.) Met rood pig­ment beschilderde stam­le­den staan naast rieten hut­jes in een open plek in het dichte oer­woud. Achter de twee rode man­nen op de foto hier­boven lijkt een vrouw te staan die bedekt is met een zwarte laag verf. De rood­huiden richt­ten hun pijlen op het vlieg­tu­ig­je. De bood­schap is duidelijk: bli­jf uit de buurt.

Bron: Incred­i­ble pic­tures of one of Earth’s last uncon­tact­ed tribes fir­ing bows and arrows (Dai­ly Mail)

4 juni: De Peru­vi­aanse over­heid kondigt aan een team te zullen sturen naar het gebied waar de geï­soleerde stam zich bevin­dt. Het onder­zoek­steam wil te weten komen of de stam al dan niet onder druk staat regel­matig te ver­huizen door ille­gale ont­boss­ing.

22 juni: Een medew­erk­er betrokken bij de bescherming van Ama­zone-stam­men, José Car­los Meirelles, geeft van­daag toe dat de onbek­ende stam eigen­lijk al eerder gek­end was, maar dat hun ‘ont­dekking’ nog­maals werd overgedaan om alzo meer aan­dacht te kun­nen kri­j­gen voor de bescherming van het regen­woud en haar oor­spronke­lijke inwon­ers.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.