Discussing the Divine Comedy with Dante

Het kunst­werk dat de naam Dis­cussing the Divine Com­e­dy with Dante meekreeg bevat meer dan 100 bek­ende en min­der bek­ende gezicht­en. Dit schilder­ij in Rafael-sti­jl is erg pop­u­lair op heel wat inter­net­fo­rums waar ik lid van ben. De uitdag­ing zit hem in het cor­rect bena­men van al die per­son­ages.

Dat benoe­men gaat een­voudig voor poli­tieke bek­end­he­den zoals Putin, Clin­ton en Cas­tro, of enter­tain­ers als Elvis, Audrey Hep­burn, of Pelé. Heel wat moeil­ijk­er zijn de his­torische fig­uren, en vooral dan de Azi­atis­che, zoals de Liu Xiang, de onfor­tuin­lijk Chi­nese horde­lop­er die tij­dens de laat­ste Olymp­is­che Spe­len hink­end de piste moest ver­lat­en.

Afkomst

Een ander onderdeel van het mys­terie is de afkomst van het schilder­ij. Aan­vanke­lijk was namelijk nog niet bek­end van wie het zes meter brede en bij­na drie meter hoge kunst­werk afkom­stig was. Men wist enkel dat het in 2006 was gemaakt. Enkele online ama­teur­de­tec­tives von­den belan­grijke aan­wi­jzin­gen rechts­boven in het schilder­ij. Daar kijken drie Azi­atis­che man­nen vanop een balkon neer op de menigte.

Slimme inter­net­speur­ders wis­ten de iden­titeit van het trio alvast te achter­halen: het gaat om de Chi­nese en Tai­wanese kun­ste­naars Dai Dudu, Li Tiezi en Zhang An.

Oplossing

Laat ik alvast eens proberen om, aan de hand van deze genum­merde afbeeld­ing, over­al de cor­recte namen toe te voe­gen. Tips?

Discussing the Divine Comedy with Dante

 1. Socrates
 2. Cui Jian (father of Chi­nese rock music)
 3. Vladimir Lenin
 4. ?
 5. Ram­ses, Kon­ing Solomon, of Sin­uhe van Egypte
 6. Bill Clin­ton
 7. Tsaar Peter de Grote van Rus­land
 8. Charles de Gaulle
 9. Mar­garet Thatch­er
 10. Ulysses SGrant
 11. Bruce Lee
 12. Win­ston Churchill
 13. Raphael Sanzio of Hen­ri Matisse (Franse schilder)
 14. Robert Oppen­heimer
 15. Elvis Pres­ley
 16. William Shake­speare
 17. Wolf­gang Amadeus Mozart
 18. Genghis Kahn
 19. Napoleon Bona­parte
 20. Ernesto “Che” Gue­vara
 21. Fidel Cas­tro
 22. Mar­lon Bran­do
 23. Lao zi of Hoku­sai
 24. Mar­i­lyn Mon­roe
 25. Yas­sar Arafat
 26. Julius Cae­sar
 27. Mike Tyson
 28. George W. Bush
 29. Luciano Pavarot­ti
 30. Sal­vador Dali
 31. Keiz­erin CiXi
 32. Liu Xiang
 33. Kofi Annan
 34. Prins Charles
 35. Ariel Sharon
 36. Ho Chi Minh of Qi Baishi (Chi­nese schilder)
 37. Osama Bin Laden
 38. Qin Shi Huang
 39. Mikhail Gor­bachev
 40. Moth­er Tere­sa
 41. Song Qin­gling
 42. Otto Von Bis­mar­ck
 43. Sint Peter of Rabindranath Tagore
 44. Li Zhen­Sheng
 45. Voltaire (François-Marie Arou­et)
 46. Pres­i­dent Hu Jin­tao
 47. Dante Alighieri
 48. Pu-Yi of Dai Dudu
 49. Saloth Sar (Pol Pot)
 50. Yi Sun-sin líder or Yue Fei
 51. Michael Ange­lo
 52. Hide­ki Tojo of Hiro Hito
 53. Michael Jor­dan
 54. Dwight Eisen­how­er of John Calvin Coolidge
 55. Cor­neliu Baba (Romeense schilder)
 56. Claude Mon­et
 57. Mahat­ma Ghan­di
 58. Vin­cent Van Gogh
 59. Hen­ri de Toulouse-Lautrec
 60. Mar­cel Duchamp
 61. Con­fu­cius
 62. Noah
 63. Li Bai (Chi­nees Poëet) of Car­avag­gio
 64. Mao Zhe­do­ng
 65. Johan Wolf­gang von Goethe (Duitse schri­jver)
 66. Zhou Enlai
 67. Marie Curie
 68. Abra­ham Lin­coln
 69. Pablo Picas­so
 70. Stephen Spiel­berg
 71. Frei­drich Niet­zsche
 72. Karl Marx
 73. Leonar­do da Vin­ci
 74. Josef Stal­in
 75. Queen Eliz­a­beth II
 76. Lu Xun (Chi­nese comu­nis­tis­che schri­jver)
 77. Jose Fran­cis­co San Martín
 78. Deng Xiaop­ing
 79. Sun Yat-Sen
 80. Theodore Roo­sevelt, of Gen­er­aal George Custer, of Max­im Gorky, of Philippe Pétain
 81. Sad­dam Hus­sein
 82. Ben­i­to Mus­soli­ni
 83. Adolf Hitler
 84. Guan Yu
 85. Pelé
 86. Bill Gates
 87. Audrey Hep­burn
 88. Lud­wig Van Beethoven, of Chopin
 89. Char­lie Chap­lin
 90. Hen­ry Ford
 91. Lei Feng
 92. Vic­tor Babes of Nor­man Bethun
 93. Mike Tyson
 94. Sig­mund Freud
 95. Erich Honeck­er (lei­der van de DDR van 1971–1989)
 96. Vladimir Putin
 97. Charles Dodg­son (aka Lewis Car­oll)
 98. Shirley Tem­ple
 99. Chang Kai Chek
 100. Leo Tol­stoy
 101. Albert Ein­stein
 102. Ernest Hem­ing­way
 103. Franklin Roo­sevelt
 104. Moed­er Tere­sa, of ‘Woman from pho­to­graph’ van Carti­er Bres­son
 105. Dol­ly (het gek­loonde schaap)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

5 reacties op “Discussing the Divine Comedy with Dante”

 1. Het is niet alleen boeiend om te zoeken naar de namen van de afge­beelde per­so­n­en, ook de beelden in de achter­grond (piramides, Ston­hedge, schip van Colom­bus…) en de afge­beelde voor­wepen hebben mogelijk een beteke­nis.…

  Groeten

  Frans

  1. Voor­w­er­pen in de voor­grond:

   • Mid­den: Shang rit­ueel offer­vat (Chi­na, ong. 1.000 vC)0
   • Schriftrollen erin: Chi­nese Klassieken.
   • Uiterst rechts: Jomon keramieken vaas (Japan, ong. 7. à 8.000 vC).

   Op de tafel:

   • Gebedsmolen uit Tibet.
   • Bij­bel.
   • Typema­chine.
   • Chi­nese bronzen spiegel.
 2. De meeste afge­beelde per­son­ages zijn onder­tussen wel geï­den­ti­ficeerd. Echter, er is nog veel meer te zien op dit schilder­ij en daar is nog weinig over te vin­den.

  Op de achter­grond wor­den de Egyp­tis­che pirami­den, Stone­henge, het schip van Colom­bus enz… afge­beeld. Ook wor­den dieren en veel voor­w­er­pen afge­beeld, waar­van de beteke­nis nog niet is opge­helderd. Het bli­jft bij­zon­der dat er nog zo weinig bek­end is over het doek (?) en zijn mak­ers. Wie zijn Dudu, Li Tiezi en Zhang An ????

Reacties zijn gesloten.