De ware prijs van suiker

Suikerriet uit Cambodja

Er was een tijd, nog niet zolang gele­den, dat je suik­er kon terugvin­den in bij­na alle lev­ens­mid­de­len. Die trend is blijk­baar aan het keren, en dat zou niet enkel goed zijn voor onze eigen fysieke gezond­heid. De hele indus­trie achter deze suik­er­plan­tages bulkt namelijk van de uit­buit­ing, cor­rup­tie en mis­bruik. Lees bijvoor­beeld dit ver­haal uit Cam­bod­ja.

Rijst­boer Sour Yei weet het nog goed. Amper tien jaar gele­den was er genoeg te eten, was er vol­doende geld en waren er zelden prob­le­men. Maar in augus­tus 2006 kwam een abrupt einde aan zijn zorgeloze bestaan. Die maand kwam de Koh Kong Sug­ar Com­pa­ny naar Chi Cor­lue, een klein dorp in Cambodja’s zuid­west­elijke provin­cie Koh Kong. Het bedri­jf sloot een louche deal met de over­heid en kreeg de toestem­ming om 20.000 hectare land te gebruiken voor suik­er­ri­et­plan­tages. De 5 hectare die Sour Yei al sinds 1979 bew­erk­te, hoorde daar ook bij. “Ze kwa­men met wapens en schoten in de lucht,” herin­nert de boer zich. “Toen we protes­teer­den, werd er gevocht­en. Alles is kapot gemaakt.”

[…] De pro­duc­tie van suik­er­ri­et lei­dt echter in ver­schil­lende lan­den tot prob­le­men met de lan­drecht­en. Grote pro­duc­tielanden als Colom­bia, India en Brazil­ië worste­len met land­con­flicten, en ook in Cam­bod­ja — een kleine maar snel groeiende spel­er op de wereld­markt — gaat de expan­sie gepaard met lan­don­teigenin­gen waar­bij boeren hard­handig aan de kant wor­den gezet.

[…] Het gros van de suik­er komt namelijk via bedri­jven als Coca-Cola, Pep­si, Nestlé en Asso­ci­at­ed British Foods bij de Europese con­sument terecht.

Het is mijn hoop dat we niet enkel evolueren naar een duurza­am voed­ingspa­troon voor onze gestelde west­erse lichamen, maar ook een duurzame economie  voor de rest van de wereld.

Bron: Ate Hoek­stra, Europese suik­er­honger jaagt Cam­bod­jaanse boeren van hun land, De Tijd, 4 sep­tem­ber 2014, p. 11.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *