De geschiede­nis van de men­sheid is beza­aid met ver­halen over ver­schrikke­lijke mas­samo­or­de­naars. Deze ver­halen zijn vaak onderdeel van brede, diep veron­trustende thema’s van sys­tem­a­tis­che uitroei­ing en geno­cide. Het gaat hier over acties die zo ver gaan dat ze het lev­en van meerdere mensen tegelijk weg­ne­men, soms in aan­tallen die nauwelijks te bevat­ten zijn. Hoewel de term ‘geno­cide’ extreme vor­men van mas­samo­ord omvat, kun­nen som­mige van de gevallen in deze lijst dit woord zelfs over­schri­j­den in hun omvang en wreed­heid.

De per­so­n­en die deze gruwelijke daden begaan, zijn vaak lei­ders geweest, waar­van velen een social­is­tis­che ide­olo­gie aan­hin­gen. Onder hen bevin­den zich fig­uren als Jozef Stal­in, Adolf Hitler en Mao Zedong. In deze con­text lijkt het merk­waardig, maar de ‘hoofd­pri­js’ voor de groot­ste ‘mas­samo­or­de­naar’ gaat naar een ver­rassend figu­ur, God, zoals voorgesteld in ver­schil­lende religieuze tra­di­ties.

RangPer­soonLocatieDoden
1GodAardeOntel­baar
2Mao ZedongChi­na70 miljoen
3Adolf HitlerDuit­s­land40 miljoen
4Jozef Stal­inUSSR20 à 30 miljoen
5Keiz­er Hiro­hi­toJapan8 miljoen
6Pol PotCam­bod­ja1,5 miljoen
7Kim Il SungNoord-Korea1 à 3 miljoen
8Leonid BrezjnevUSSR1 miljoen
9Jean Kam­ban­daRwan­da0,5 à 1 miljoen
10Mengis­tu Haile Mari­amEthiopië100.000

Wie staat er allemaal op die lijst?

1. God

Op num­mer één staat God, die vol­gens ver­schei­dene religieuze tek­sten, met name de Bij­bel, ver­ant­wo­ordelijk is voor ontel­bare doden. De Bij­belse pla­gen en de zond­vloed zijn voor­beelden van gebeurtenis­sen waar­bij massa’s mensen het lev­en zouden hebben ver­loren.

2. Mao Zedong

De tweede plaats is voor Mao Zedong, de voor­ma­lige lei­der van de Volk­sre­pub­liek Chi­na. Mao wordt in ver­band gebracht met de dood van maar lief­st 70 miljoen mensen, voor­namelijk min­der­he­den, tij­dens zijn bewind.

3. Adolf Hitler

Adolf Hitler, de beruchte Duitse dic­ta­tor, veroorza­ak­te de dood van 40 miljoen mensen door mid­del van oor­logsvo­er­ing en de sys­tem­a­tis­che uitroei­ing van joden, zige­uners, gehand­i­capten en andere bevolk­ings­groepen. Hij neemt de derde plaats in.

4. Jozef Stalin

Jozef Stal­in, lei­der van de voor­ma­lige USSR, wordt geacht ver­ant­wo­ordelijk te zijn voor de dood van 20 tot 30 miljoen mensen. Zijn wreed­he­den omvat­ten poli­tieke exe­cuties, wrede omstandighe­den in goe­lag-strafkam­p­en en geor­gan­iseerde honger­snoden.

5. Keizer Hirohito

Keiz­er Hiro­hi­to, de voor­ma­lige lei­der van Japan, zou tij­dens de Tweede Werel­door­log ver­ant­wo­ordelijk zijn geweest voor 8 miljoen doden in bezette lan­den, waarmee hij op de vijfde plaats staat.

Schedels na een genocide

6. Pol Pot

Op de zes­de plaats staat Pol Pot, de voor­ma­lige lei­der van Cam­bod­ja, die naar schat­ting ver­ant­wo­ordelijk was voor de dood van 1,5 miljoen mensen die ver­honger­den of zich doo­d­w­erk­ten.

7. Kim Il Sung

Kim Il Sung, de voor­ma­lige lei­der van Noord-Korea, neemt de zevende plaats op de lijst in. Kim’s regering was bij­zon­der ondoorzichtig en stond bek­end om haar onverzettelijke stal­in­is­tis­che houd­ing. Bin­nen deze con­text wordt hij in ver­band gebracht met de honger­dood van 1 tot 3 miljoen van zijn eigen mensen. Tij­dens zijn lei­der­schap was Noord-Korea getu­ige van uit­ge­brei­de honger­snoden en voed­sel­teko­rten, deels veroorza­akt door economisch beleid en het gebrek aan inter­na­tionale hulp. Kim’s nalaten­schap bli­jft een pijn­lijk onder­w­erp, vooral voor de miljoe­nen Noord-Kore­a­nen die onder zijn bewind leden.

8. Leonid Brezjnev

De acht­ste plaats wordt ingenomen door Leonid Brezjnev, een andere voor­ma­lige lei­der van de USSR. Brezjnev’s tijd in het Krem­lin werd geken­merkt door poli­tieke sta­biliteit, maar ook door groeiende economis­che stag­natie en een ver­hoogd autori­tarisme. Buiten de gren­zen van de Sov­jet-Unie, tij­dens de Afghaanse Oor­log, veroorza­ak­te zijn mil­i­taire inter­ven­tie enorm veel leed. Onder zijn bewind stier­ven naar schat­ting 1 miljoen Afgha­nen. Deze tragis­che ster­fgevallen zijn het resul­taat van directe oor­logsvo­er­ing, maar ook van de indi­recte gevol­gen van de oor­log, zoals honger, ziek­te en gebrek aan medis­che zorg. Brezjnev’s rol in deze oor­log maakt hem tot een van de meest dodelijke lei­ders in de mod­erne geschiede­nis.

9. Jean Kambanda

Jean Kam­ban­da, de voor­ma­lige pre­mier van Rwan­da, wordt ver­ant­wo­ordelijk gehouden voor de dood van tussen de 500.000 en 1 miljoen Rwan­dezen tij­dens de Rwan­dese geno­cide in 1994, een van de meest gruwelijke episodes van etnisch geweld in de mod­erne geschiede­nis. Kam­ban­da heeft zich schuldig gemaakt aan aanzetten tot geno­cide, directe en pub­lieke oprui­ing om geno­cide te ple­gen, en medeplichtigheid aan geno­cide, waar­door hij op de negende plaats komt.

10. Mengistu Haile Mariam

Tot slot staat Mengis­tu Haile Mari­am, de voor­ma­lige lei­der van Ethiopië, op de tiende plaats. Tij­dens zijn bewind verd­we­nen er ongeveer 100.000 mensen of stier­ven ze door ver­hon­ger­ing. Mengistu’s regime, dat bek­end staat om zijn brute “Rode Terreur”-campagne, heeft tal­loze mensen­levens gekost en ein­de­loos veel leed veroorza­akt.

Besluit

Hoewel dit artikel zich con­cen­treert op de indi­viduen die ver­ant­wo­ordelijk zijn voor deze gruwelijke mis­daden, is het belan­grijk om te onthouden dat mas­samo­ord en geno­cide zelden het werk zijn van één per­soon. Deze gruwelijke daden zijn vaak het resul­taat van com­plexe sociale, poli­tieke en economis­che fac­toren, eve­nals groeps­ge­drag en de ver­sprei­d­ing van haat en angst. Dit his­torisch overzicht dient niet alleen om de indi­viduen aan te wijzen die ver­ant­wo­ordelijk zijn voor deze mis­daden, maar ook om te herin­neren aan de cat­a­stro­fale gevol­gen van onge­con­troleerde macht en onmenselijke ide­olo­gieën. We moeten leren van deze pijn­lijke geschiede­nis om te voorkomen dat deze tragedies zich in de toekomst her­halen.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

13 reacties

 1. Sad­dam Hous­sein ver­mo­ordde onder­meer met gifaan­vallen meer dan 180.000 onschuldige man­nen, maar vooral vrouwen en kinderen in Koerdis­tan van Irak, dit jaar pre­cies 25 jaar gele­den.
  Wij ijv­eren dat Bel­gië en Europa deze mas­samo­or­den als geno­cide zouden erken­nen, zoals Zwe­den via het Zweedse par­lement deed enkele weken gele­den.

 2. Lastig, zo’n lijst­jes.

  Er is de vraag naar per­soon­lijke ver­ant­wo­ordelijkheid (God is daar­bij een moeil­ijke) en inten­tion­aliteit (Leopold II wilde niet per se een bevolk­ing ombren­gen, maar liet dat gebeuren). Ben je moor­de­naar door nalatigheid, of omdat anderen zich op jou beroepen om te moor­den? Zek­er wan­neer het gaat om slachtof­fers die niet recht­streeks door geweld vallen, zoals bij ged­won­gen volksver­huizin­gen, uit­gelok­te honger­snoden en nieuwe besmet­telijke ziek­ten. Soms ging het ook vooral om sec­on­dan­ten — de meest agressieve cam­pagne tegen Noord-Amerikaanse indi­a­nen wer­den geleid door William Hen­ry Har­ri­son, tegen de zin van zijn pres­i­den­ten Jef­fer­son en Jack­son in.

  En er is een sterke his­torische bijziend­heid. Vol­gens Steven Pinker zijn er in de voor­bi­je eeuw weliswaar in absolute cijfers slachtof­fer-records gehaald, maar gin­gen de moord­par­ti­jen in relatieve cijfers gelukkig achteruit. De veld­tocht­en van Napoleon had­den een grotere invloed op de wereld­bevolk­ing, dan pak­weg de Tweede Werel­door­log. En de grote Romeinse verover­aars als Cae­sar, Augus­tus en Tra­ianus, die deden ook al eens een com­pleet volk uit­mo­or­den. An Lushan, Her­nan Cortès

 3. Weer zo’n typ­is­che Bel­gis­che nega­tion­ist. 10 Miljoen geschat­te doden onder de mat geveegd. Onze ganse geschiedenis­boeken zijn her­schreven mijn beste, want deze waarheid mag zelfs nog een eeuw na data niet bovenkomen. Want ze zit­ten nog steeds met dat ver­brande geroofde geld, weggestopt, ver­bor­gen in de onze gek­ende offi­ciële stichtin­gen, of buiten­landse stichtin­gen à la Nieder­full­bach, in erfenis­sen die moeten en zullen verd­wi­j­nen zon­der tak­sen te betal­en. Off­shore rekenin­gen, beheerd door de bek­ende fam­i­liebanki­er, (Fons Pere­os : lett. ver­taald uit Esperan­to: het fonds dat zal verd­wi­j­nen!!)
  Leer je geschiede­nis korrekt,en lees eens iets anders dan je ver­draaide geschiedenis­boeken!!!

  Jules Mar­chal aka Delathuy, een Bel­gis­che ambas­sadeur, Mark Twain, E.D. Morel, Adam Hochschild. Er zijn er zove­len die de waarheid beschri­jven van wat er toen alle­maal gebeurd is !!!

  https://vimeo.com/13652184

 4. Deze lijst is niet com­pleet. Behalve de reeds genoem­den mis ik ook nog de Turkse geno­cide op de Armeniërs.

  1. Wat lul je nu over turkse geno­cide op de arme­niers ?? Juist ander­som idioot kijk en lees de geschiede­nis voor dat je begint te schri­jven debiel!!

  2. Shh­hh… dat mag je niet zeggen, dat is “poli­tiek incor­rect”.

 5. Ik mis in dit rijt­je nog Lenin? Moet toch ook een flink aan­tal zijn geweest.

 6. Ik mis nog George W Bush, hij verk­laarde de oor­log tegen het ter­ror­isme (war on ter­ror). Miljoe­nen onschuldige moslims zijn erdoor al gestor­ven, 2 miljoen offi­ciële slachtof­fers en men ver­moed dat er al 4 tot 5 miljoen mensen zijn gestor­ven. Zij gebruiken ook gruwelijke tech­nieken (vb. Onschuldige mensen beschi­eten met drones, wacht­en tot er mensen te hulp komen en dan een nieuwe aan­val op dezelfde plaats. Deze oor­log maakt mogelijk nog veel meer doden.

 7. Wel, de belan­grijk­ste is ver­geten. Timur I Lenk oftewel Tamer­lane een moslim warlord/keizer, heeft ongeveer één vijfde van de wereld bevolk­ing uit­geroeid. En inder­daad onze eigen Kon­ing Leopold en Queen Vic­to­ria die alle­bei best bij de koplop­ers in dit lijst­je mogen staan wor­den niet eens ver­meld. Net zoals de Turkse geno­cide op de Arme­niers ten andere.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *