Apple Mothership

Er komt een nieuw hoofd­kan­toor voor Apple. Dat kondigde top­man Steve Jobs aan tij­dens een gemeen­tev­er­gader­ing in Cuper­ti­no. Jobs pre­sen­teerde er de plan­nen voor een cirkelvormig gebouw met drie verdiepin­gen.

Appelbomen

De nieuwe cam­pus komt enkele kilo­me­ters verderop van het huidi­ge, uit zijn voe­gen bars­tende hoofd­kwarti­er aan de Infi­nite Loop. Het enorme stuk land zou gro­ten­deels groen bli­jven. Par­keer­garages voor werkne­mers komen dan ook onder­gronds. Daar­naast is er plaats voor enkele test­cen­tra, con­fer­en­tieza­al en een eigen energiecen­trale.

Apple Campus 2
De groene Apple Cam­pus 2 bin­nen haar directe omgev­ing.

Toch zal zo’n 80% van de opper­vlak­te bestaan uit natu­ur. Men wil in totaal zo’n 6.000 bomen op het ter­rein. Wie weet komen er in de toekomst ook wel appel­bomen. :-)

Groene campus van Apple
Op haar nieuwe cam­pus kiest Apple res­olu­ut voor veel groen.

In onder­staande video geeft Steve Jobs alvast meer uit­leg bij zijn voors­tel.

Eenvoudig modern

Het toekom­stige gebouw kreeg door zijn onge­wone vorm alvast bij­na­men zoals “UFO” en “the Moth­er­ship”. Zek­er is dat het om een orginieel, gedurft con­cept gaat. Een toon­beeld van mod­erne archi­tec­tu­ur, en tegelijk toch een­voudig design. Typ­isch Apple dus. Ik ken in ieder geval niet veel andere cirkelvormige bouww­erken.

Apple hoofdkantoor layout
Cirkelvormige lay­out van het nieuwe Apple hoofd­kan­toor.
Apple hoofdkantoor grondplan
Een gede­tailleerde blik op het grond­plan van The Moth­er­ship.

Eerbetoon

Als je het mij vraagt zal er in het cen­trum van de cirkel waarschi­jn­lijk een (graf)monument van Steve Jobs komen te staan. De gezond­heid van de man bli­jft immers ges­taag achteruit gaan door een jaren­lange stri­jd tegen kanker. Het zou in ieder geval een mooi eerbe­toon zijn. En Jobs zou ook vanu­it alle richtin­gen zicht­blaar bli­jven voor zijn werkne­mers. Eeuwige inspi­ratie of eerder om hen in het oog te houden? Wie zal het zeggen.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *