Hole in one, door Joe Heller
(Hole in one, door Joe Heller .)

Een rustige zondag. Tij­dens het ont­bi­jt lees ik een krant. Ik ver­s­lik me bij­na bij het lezen van dit artikel op de voor­pag­i­na.

Wall Street Street-bankiers strijken miljarden op

Lon­den — Ondanks de finan­ciële cri­sis strijken de bankiers op Wall Street nog steeds mil­jar­den­bonussen op. Enkel de inkomens van de zes groot­ste banken kosten dit jaar meer dan $70 milard (€52 mil­jard). Het groot­ste deel van dat bedrag komt voort uit bonussen.

De zeventig mil­jard dol­lar waar­van sprake komt overeen met zowat tien pro­cent van het vol­ume van het red­dingspakket van de Amerikaanse regering, zo meldt de Britse krant The Guardian zater­dag.

In Groot-Brit­tan­nië is het vol­ume van de bonussen voor bankiers de voor­bi­je vijf jaar meer dan ver­drievoudigde, van €6,4 mil­jard in 2003 naar €20,6 mil­jard.

“Op Wall Street ston­den de betalin­gen totaal niet in ver­houd­ing tot het waarde­v­er­lies waarmee de bankaan­de­len sinds begin dit jaar te kam­p­en hebben”, aldus The Guardian. De inkomens inclusief bonussen van de Cit­i­group-medew­erk­ers kwa­men vol­gens de krant uit op €25,9 mil­jard tij­dens de eerste negen maan­den van dit jaar. Dat is ongeveer even groot als het red­dings­plan dat de bank van de regering ontv­ing.

De totale inkomens van de medew­erk­ers van Mor­gan Stan­ley kwa­men met $10,7 mil­jard zelfs al hoger uit dan de beur­swaarde van de onderne­m­ing, aldus de krant.

Bron: Wall Street banks in $70bn staff pay­out (The Guardian, 18 okto­ber 2008)

Een gelijkaardig schan­daal zagen we reeds eerder.

Less than a week after the fed­er­al gov­ern­ment com­mit­ted $85 bil­lion to bail out AIG, exec­u­tives of the giant AIG insur­ance com­pa­ny head­ed for a week-long retreat at a lux­u­ry resort and spa, the St. Reg­is Resort in Monarch Beach, Cal­i­for­nia, Con­gres­sion­al inves­ti­ga­tors revealed today.

Bron: After Bailout, AIG Execs Head to Cal­i­for­nia Resort (ABC News, 7 okto­ber 2008)

Nog steeds vraag ik me af wan­neer de eerste top­man­ag­er in de gevan­ge­nis zal belanden. Die kans lijkt echter klein, als je weet hoezeer, in de Verenigde Stat­en, de banken ver­bon­den zijn met poli­tieke par­ti­jen. En als je ziet dat grote bij­dra­gen aan de verkiez­ingscam­pa­ganes van zow­el Barack Oba­ma als John McCain afkom­stig zijn van banken, dan ziet de finan­ciële toekomst voor de doorsnee Amerikaan er aller­minst rooskleurig uit.

(20 okto­ber) Toch één iemand die durft: Kucinich calls for probe of bonus­es for Wall Street aid recip­i­ents.

Con­gress­man Den­nis Kucinich (D‑OH) has called for a probe into $70 bil­lion worth of pay deals planned for employ­ees of failed bank­ing firms receiv­ing gov­ern­ment aid.

(31 okto­ber) The Bush gang’s part­ing gift: a final, fran­tic loot­ing of pub­lic wealth:

Amer­i­can tax­pay­ers have gained no mean­ing­ful con­trol over the banks, which is why the banks are free to spend the new mon­ey as they wish. At Mor­gan Stan­ley, it looks as if much of the wind­fall will cov­er this year’s bonus­es. Cit­i­group has been hint­ing it will use its $25bn buy­ing oth­er banks […]

And the best part is, they’ll spend the next 4 years blam­ing the Democ­rats for it.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.