Met ‘The Untold His­to­ry of the Unit­ed States’ maak­ten regis­seur Oliv­er Stone en his­tori­cus Peter Kuznick een tien­delige tv-serie over de geschiede­nis van de Verenigde Stat­en. Daarin komen ook momenten aan bod waar de geschiede­nis anders had kun­nen lopen. Zo’n hypo­thetis­che wendin­gen zijn alti­jd inter­es­sant, want het had alti­jd anders kun­nen lopen.

Een aan­tal poten­tiële keer­pun­ten uit de 20ste eeuw, momenten waarop de geschiede­nis een andere wend­ing had kun­nen nemen. Daar gaat het bijvoor­beeld over de hand die Rus­land na de dood van Stal­in uit­stak naar Eisen­how­er, over het vre­delievende pad dat Kennedy inges­la­gen leek te hebben voor hij ver­mo­ord werd, en over de manier waarop Bush in 2000 op fraud­uleuze manier de verkiezin­gen naar zich toe trok. Ook min­der bek­ende namen komen aan bod, zoals de pro­gressieve Amerikaanse politi­cus Hen­ry Wal­lace, die vicepres­i­dent was tij­dens de derde ambt­ster­mi­jn van Franklin D. Roo­sevelt en eigen­lijk pres­i­dent had moeten wor­den in plaats van Har­ry Tru­man. Met hem in het Oval Office had Ameri­ka waarschi­jn­lijk nooit atoom­bom­men op Japan gedropt.

Peter Kuznick: “Wij leggen uit hoe de VS de voor­bi­je eeuw hun invloed hebben uit­ge­breid. Steeds weer gebeurde dat onder het mom van de ver­sprei­d­ing van vri­jheid en wel­vaart. Als het Amerikaanse volk de impli­caties van die per­fide tac­tiek niet inzi­et, komt er geen veran­der­ing.”

Bron: Ruben Nol­let, De echte geschiede­nis van Ameri­ka, De Tijd, 22 april 2014, p. 17.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *