Stageverslag webdesigner, week 2

Concentra MediaDit is het tweede deel van mijn stagev­er­slag als web­de­sign­er bij Con­cen­tra Media. Het is meteen ook een weke­lijks rap­port voor de stage­begelei­der en mijn voor­ma­lige medestu­den­ten die nu elders druk in de weer zijn. Deze zes weken durende stage is de afs­luit­ing van mijn aan­vul­lende oplei­d­ing als web­de­sign­er. Om mogelijke prob­le­men met pri­va­cy te beperken zal ik alle namen van collega’s afko­rten. Voor verdere opmerkin­gen ver­wi­js ik door naar de dis­claimer, etc.

Maandag 4 februari

(Dag 6 van 30) Een uit­stek­end week­end zorgde ervoor dat ik hele­maal klaar was voor de nieuwe week. Werk genoeg, me verve­len was geen optie. Na het opruimen van de GVA vorige week was nu ook HBvL aan de beurt. Een volledi­ge web­site van een giga­byte live kopiëren over het interne netwerk voelt toch raar aan. Die fenom­e­nale snel­he­den wil ik thuis ook wel.

Ik had met Loes opge­spro­ken om tij­dens m’n mid­dag­pauze gezel­lig iets te gaan eten in Has­selt City. Ze zou nog een hele mid­dag in Lim­burg zijn, dus dat ging uit­stek­end. De tijd vliegt wan­neer je het naar je zin hebt, zodat ik al gauw weer aan het werk moest. Namid­dag waren die blogs terug aan de beurt, kwest­ie van het werk afwis­se­lend te houden. Tegen de avond besprak ik met P. of het wel nodig was naar Antwer­pen te treinen voor werk dat even­zeer in Has­selt kon gebeuren. P. ging akko­ord, en dat zou me mor­gen twee uren uits­paren.

Dinsdag 5 februari

(Dag 7) Omdat ik van­mor­gen veel te vroeg opstond kon ik nog een klein uurt­je terug gaan slapen. Hele­maal ver­geten dat ik die deal had ges­loten. Op het werk kwam ik opnieuw als eerste toe, wat al min­der een prob­leem was dan vorige week. Bei­de pro­jecten kre­gen van­daag de nodi­ge aan­dacht. Van P. kreeg ik te horen dat er nog een derde opdracht bij zou komen: een cul­tu­ur-mod­ule toevoe­gen voor alle gemeen­ten in de provin­cie Antwer­pen en lat­er ook Lim­burg. Het ging om een bestaande mod­ule van Cul­tu­ur­web, die moest wor­den ingepast en aangepast.

Van­daag ont­dek­te ik overi­gens dat de werk-lap­top enkele nieuwe let­ter­types bevat­te, waaron­der het pop­u­laire Hel­veti­ca. Vol­gens de FontShop betaal je ongeveer €25 per Hel­veti­ca font. Dat was dus een serieuze mee­valler. Zou Con­cen­tra een intern regle­ment hebben betr­e­f­fende het verde­len van fonts, of was hun gebruik­sli­cen­tie van toepass­ing op alle werkne­mers? Als zo’n regle­ment al bestond, dan had ik dat in ieder geval nog ner­gens gezien.

Woensdag 6 februari

(Dag 8) Ik had me voorgenomen om van­daag tij­dens de pauze alvast een klein artikel te schri­jven over de resul­tat­en van Super Tues­day in de Verenigde Stat­en. Alleen wilde dat niet zo goed lukken. De opdracht in ver­band met Cul­tu­ur­web vorderde dan weer pri­ma: mijn test­pag­i­na deed het uit­stek­end. Tegen het einde van de dag had ik nog wat tijd over en maak­te een kleine but­ton om in de zijbalk te plaat­sen. Niets spe­ci­aal, enkel een kleine afbeeld­ing die goed overeen­stemde met de rest het design.

Donderdag 7 februari

(Dag 9) ’s Ocht­ends namen R. en ik de trein naar Antwer­pen. Ter­wi­jl we in Diest nog op het per­ron ston­den kwam de zon al op. Hoe lang was het al gele­den dat ik ’s ocht­ends nog eens had gezien? Het deed deugd, m’n dag begon alvast goed. Aangekomen bij de GvA besloot ik m’n bureau ook een restyling te geven door mijn verse kop koffie om te stoten. Bye bye droge desk en hel­lo nat­te elek­tron­i­ca!

Het was van­daag de bedoel­ing om de cul­tu­ur-mod­ule ook in te voe­gen voor de hele provin­cie Lim­burg. Bestand­je kopïeren, een beet­je klooien bin­nen de includes en dan het javascript toevoe­gen om alles eens te testen: klaar. Aangezien alles vlot ver­liep kon ik me verder bezighouden met het aan­passen van de CSS en de afbeeldin­gen. Tij­dens het laat­ste uur kreeg ik tenslotte nog de opdracht enkele reclame ban­ners te mak­en voor een tien­tal wed­stri­j­den. Het wokdin­er zag er erg smake­lijk uit, net als die vrijkaarten voor het whisky fes­ti­val, om nog maar te zwi­j­gen van het cho­coLOVEtelegram of De Bors­ten­club. Vol­gende week is het Valen­ti­jn, en dus moet iedereen weer kopen kopen kopen! Of win­nen, dat kan ook.

Vrijdag 8 februari

(Dag 10) Van­mor­gen kreeg ik er een nieuw project bij: opnieuw een blog opzetten, dit keer over de ver­bouwin­gen bij GvA. Tij­dens het over­leg met opdracht­gev­er G. kwa­men heel wat voorstellen aan bod. Of alle voorstellen ook werke­lijk mogelijk zouden zijn wist ik niet zek­er, maar het was het proberen waard. Een eerste ontwerp viel in ieder geval meteen in goede aarde, en de gevraagde foto­gal­ler­ij stond een klein uurt­je lat­er al online. Alleen, Type­pad leek zo beperkt voor wat ik in gedacht­en. Alles zou veel sneller en een­voudi­ger gaan wan­neer ik zelf mocht beslis­sen over het gebruik­te CMS.

Zor­gen voor lat­er. Het was vri­jda­gavond en een derde van de stage zat er al op. Sti­laan begon het werk inter­es­san­ter te wor­den.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

6 reacties

 1. sti­jn,

  ik zoek drin­gend het adres van Manu Wage­mans of een num­mer waar ik hem kan vin­den… Kan jij of 1 van je relaties mij verder helpen?

  Jef

  1. De Bors­ten­club klinkt miss­chien als de naam van een ongure stripjoint maar is het eigen­lijk een nieuw the­ater­stuk van Peter Perce­val. De Bors­ten­club is “een verza­mel­ing monolo­gen waarin ver­schil­lende vrouwen vertellen over hun lev­en met borstkanker, hun stri­jd tegen de ziek­te en het enige alter­natief dat ze hebben: een onver­bid­delijke lev­enslust. In de wachtza­al van een kanker­afdel­ing kruisen ze mekaar en vertellen ze elk hun eigen ver­haal.”

   1. Zeg Sti­jn,

    Mijn com­put­er loopt ver­dacht vaak vast wan­neer ik naar jouw weblog surf. Heb jij daar een verk­lar­ing voor? Bij andere weblogs en/of sites heb ik dat prob­leem niet.

    Bedankt voor die uit­leg over de bors­ten­club trouwens. Ik zocht het duidelijk weer ergens waar het niet te vin­den was. ;)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *