Stageverslag webdesigner, week 3

Concentra MediaDit is het derde deel van mijn stagev­er­slag als web­de­sign­er bij Con­cen­tra Media. Het is meteen ook een weke­lijks rap­port voor de stage­begelei­der en mijn voor­ma­lige medestu­den­ten die nu elders druk in de weer zijn. Deze zes weken durende stage is de afs­luit­ing van mijn aan­vul­lende oplei­d­ing als web­de­sign­er. Om mogelijke prob­le­men met pri­va­cy te beperken zal ik alle namen van collega’s afko­rten. Voor verdere opmerkin­gen ver­wi­js ik door naar de dis­claimer, etc.

Maandag 11 februari

(Dag 11 van 30) Deze ocht­end een klein acci­den­t­je met de auto. Was het mijn schuld of kwam dat door het slechte kar­ma van M.? Miss­chien was het wel pos­tume wraak van die ree.

Dinsdag 12 februari

(Dag 12) Omdat R. prob­le­men had met zijn wekker zat ik van­mor­gen alleen op de trein. Of toch zo alleen als kan zijn op een vroege spit­strein. Er werd van­daag gew­erkt aan de weblogs van onze dag­blad­verkop­ers. De nieuwsredac­tie zorgde af en toe voor aflei­d­ing, en tij­dens m’n mid­dag­pauze kon ik ein­delijk die lange mail aan Aaron schri­jven. Onze inter­na­tionale cor­re­spon­den­tie begint sti­laan heuse boekvor­men aan te nemen.

De meet­ing namid­dag maak­te duidelijk hoe de laat­ste tak­en voor het grote redesign wer­den verdeeld. Er zou deze week ook een nieuwe collega/manager bij komen: na twaalf jaren in Ned­er­land te hebben gew­erkt zou R.D. deze week begin­nen als ‘aanspreekpunt’ tussen design en man­age­ment. Hopelijk zou hij nog een vri­je stoel kun­nen vin­den, want onze werk­hoek was nu al over­bevolkt. (Die vervloek­te sta­giairs ook.) En zo’n nieuwe col­le­ga ver­laagt natu­urlijk ook mijn eigen kansen om hier te mogen bli­jven werken eens de stage voor­bij is. Of ben ik nu te egoïstisch?

Woensdag 13 februari

(Dag 13) Het was weer rustig van­mor­gen, zo hele­maal alleen. Ik legde de laat­ste hand aan die blogs. Voor een ander project probeerde ik de opdracht­gev­er al enkele dagen te bereiken, maar G. belde niet terug en antwo­ordde ook niet op m’n e‑mails. Hij zou zijn project mor­gen willen pre­sen­teren, maar zon­der regel­matig over­leg zou dat toch moeil­ijk wor­den. Tant pis pour lui. Ik heb zelf nog werk genoeg en iemand anders zal het niet doen.

Donderdag 14 februari

(Dag 14) Van­daag in Antwer­pen wer­den we aan de nieuwe collega/manager voorgesteld. Mijn eerste indruk van R.D. was posi­tief: een ver­standi­ge col­le­ga met duidelijk een over­schot aan ervar­ing. Zek­er een ver­rijk­ing voor het team. Om een beter inzicht te kri­j­gen in de samen­stelling van het team had­den we alle­maal een kort gesprek met onze nieuwe col­le­ga. Erg formeel alle­maal, wat tij­dens de korte lunch break uit­er­aard werd goedge­maakt.

Na onze gezel­lige mid­dag­pauze stond er een vrij saaie taak op me te wacht­en: nieuwsar­tikels cor­rect for­materen om ze ver­vol­gens toe te voe­gen aan de data­bank. Die artikels had ik nodig bin­nen een ander project, maar het zou toch inter­es­san­ter zijn wan­neer ik min­der van dit ‘prutswerk’ kreeg.

In de late namid­dag ontv­ing mijn mail­box nog een vrien­delijke antwo­ord van Type­pad, van sup­port medew­erk­er Maarten Schenk. De wereld is klein.

Vrijdag 15 februari

(Dag 15) Een leuke ver­rass­ing toen ik van­mor­gen een zak­je snoep­jes terugvond op mijn bureau. Omdat we gis­teren in Antwer­pen zat­en had­den we blijk­baar de Valen­ti­jn­s­ac­tie in Has­selt gemist. De rode, gum­my lip­pen waren vrij hard en plak­ten ontzettend aan de tanden, maar dat belette me niet het hele zak­je leeg te eten.

Van­daag was de laat­ste dag van deze werk­week, en dat bracht enkele voor­spel­bare opdracht­en met zich mee. E‑mails van opdracht­gev­ers die hier en daar een kleine aan­pass­ing wilden zien. Die aan­passin­gen lever­den dan nieuwe prob­le­men op, zodat ik opnieuw mocht bug­fix­en. Een ide­ale bezigheid zo vlak voor het week­end.

Tij­dens de laat­ste uurt­jes van de dag ont­dek­te ik hoe je via de artikeled­i­tor toe­gang heb tot de telex van Bel­ga. De heilige graal voor een nieuwsjunkie! Een van de inter­es­santste artikels verkondigde dat Koso­vo deze zondag haar onafhanke­lijkheid zou uitroepen. Hand­ig, zo’n glazen bol.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

3 reacties

 1. Ik mis nog een aan­tal ver­sla­gen, niet? ;-)
  Nog vier dagen!!
  Groeten.

 2. Ja mevrouw de stage­men­tor, ik zal ze nog wel eens online zwieren. Week vier is prak­tisch klaar, maar week vijf is dat aller­minst. En ja, het is de laat­ste week. Mor­gen namid­dag kri­jg ik mijn stage­be­zoek. ’t Zal gaan stu­iv­en.

  Groet­jes uit Antwer­pen van bij de Gazet.

 3. … hel­lo sti­jn…

  … ik zit nu al aan week 5 dag 2 … ;-)
  wie weet kri­j­gen wij mor­gen bei­de con­trol van the big cvo­hz boss… hi hi hi, ben benieuwd !

  toffe ver­sla­gen, bli­jven bloggen !
  s. (die vanop het eind vd ring in dat glazen gebouw… nog 3 dagen ;-))

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *