Journalism Warning Labels

Tom Scott heeft een waar­schuwings­systeem bedacht voor twijfel­achtige journal­istieke bericht­geving. In de media bestond er al een gelijkaardig sys­teem voor seks, geweld of taal­ge­bruik. Een gelijkaardi­ge rat­ing voor onbek­wame riooljour­nal­istiek leek daarom een goed idee. Scott maak­te een aan­tal stick­ers die hij achter­laat op gratis kran­ten in de metro van Lon­den. Onder­tussen is zijn idee al overgenomen door anderen en zijn er ver­talin­gen in het Frans, Spaans, Duits, en ook Ned­er­lands. Enkele voor­beelden:

  • Dit artikel is een schaamteloos gekopieerd pers­bericht.
  • De onder­zoek­sre­sul­tat­en in dit artikel zijn gespon­sord door een PR-bedri­jf.
  • Jour­nal­ist begr­jipt niet waar hij over schri­jft.

Bron: Jour­nal­ism Warn­ing Labels: Con­tents Not Ver­i­fied (Tom Scott)

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.