Groot Dictee der Nederlandse Taal 2010Vanavond doe ik weer mee met het Groot Dictee der Ned­er­landse Taal op de tele­visie. Vanaf 20:40u kan je op Can­vas testen hoe goed jouw Ned­er­lands is.

Deze 21ste edi­tie van het beruchte dictee werd geschreven door Tom­my Wieringa, bek­end van zijn roman ‘Joe Speed­boot’ (2005). De pre­sen­tatie is zoals gewoon­lijk weer in han­den van Mar­tine Tanghe en Philip Freriks.

Tij­dens vorige jaren maakt ik gemid­deld zo’n 23 fouten. 1Een overzicht van mijn fouten tij­dens vorige edi­ties: 20 (2008), 32 (2006) en 16 fouten (2005). Hopen dus dat het een beet­je mee­valt vanavond.

“Het Groot Dictee der Federale Taal”

Op de eigen­lijke tekst van het dictee is het uit­er­aard nog wacht­en tot vanavond. Ongeduldige lez­ers kun­nen zich onder­tussen al amuseren met deze par­o­die van Ruth Joos, geschreven door voor­ma­lig pre­mier Mark Eyskens: Het Groot Dictee der Fed­erale Taal.

De tekst is een knipoog naar de onmo­gelijke poli­tieke impasse in Bel­gië.

De labyrin­tis­che queeste naar een com­mu­nau­tair pact elek­triseert onze vroegee­nen­twing­ste-eeuwse politi­ci.
Zij voeren op een soms ran­cuneuze wijze per­ni­cieuze belastin­ge­las­ticiteits­di­cussies, die voor hun geestelijke gezond­heid cat­a­stro­fale con­se­quen­ties kun­nen hebben, als daar zijn: intel­lectuele cir­rose, Waalse ast­ma-aan­vallen, Brus­selse harten­pij­nen en Vlaamse logor­ree.

Hun elek­tro-ence­falo­gram­men open­baren dat zij er niet meer in sla­gen het essen­tiële ver­schil te katal­y­seren dat opri­jst tussen dotatie, tax­atie, relax­atie, sek­sisme en split rate.

Een resus­ci­tatie van de gesprekken was nodig nadat een for­ma­teur, een pre -, een super‑, een post- en een defor­ma­teur de piste waren inges­tu­urd .

Ten lan­gen leste bleef er nog één vaca­ture over: die van defib­ril­la­tor.

De kon­ing benoemde een man die, na het uit­drinken van een laat­ste colaat­je, een ordon­nantie uit­vaardigde waar­bij het Lati­jn werd ingevo­erd als enige nationale taal en lokale tal­en als het Ned­er­lands, het Frans en het Engels nog enkel kon­den wor­den gebrowset via inter­net.

De man in kwest­ie bleek een exquis­i­ete wev­er, zon­der rek­wisi­eten, van Bel­gis­che tapi­jten die hij uiten­treuren maar draad­loos steeds op nieuwe weefge­touwen bleef zetten.

Die pathetis­che exerci­tie bleek echter veel moeil­ijk­er dan het pense­len van een gecraque­leerd schilder­ij en zich te accorderen over een accu­raat akko­ord tussen Hutu’s en Tut­si’s.

Uitein­delijk werd een beroep gedaan op de qua­si­boed­dhis­tis­che wijsheid van een paar oude poli­tieke krokodillen.

Het Dictee: Kakofonie

(20:30u) Ter Zake is gedaan en het Dictee komt eraan. Meteen valt weer op dat Mar­tine en Philip alvast weinig moeite lijken te doen om hun artic­u­latie even fijn te ver­zor­gen als de pres­tigieuze ver­gaderza­al van de Eerste Kamer der Stat­en-Gen­er­aal in Den Haag.

Car­men deed alvast ook mee, met pen en papi­er. Eens zien wie van ons de min­ste fouten maakt vanavond. :)

Titel: Kakke­fonie Kako­fonie [1]

De tij­den zijn inzoverre in zoverre inter­es­sant dat ze kakke­fonisch kako­fonisch zijn; je moet bij wijlen bijwi­jlen je oren dicht­stop­pen tegen het ten hemel schreiende ten­hemelschreiende geblabla van de Moëzins muezzins van de eeuwige vergeld­ing in het ene oor en dat van de Fil­is­ti­j­nen fil­is­ti­j­nen van het geper­ox­ideerde resen­ti­ment ressen­ti­ment in het andere. [7]

Geup­grade Geüp­grad­ede hoekse Hoekse en kabel­jauwse Kabel­jauwse twisten: de shoar­ma bakkers shoarmabakkers ver­sus de aar­dap­peleters, allen met vuvuzela’s bewapend, hun zuursto­farme hersen­t­jes verkleinen je wereld en bren­gen haar bin­nen de afras­ter­ing van hun woesti­jn­god of hun karikat­u­rale weer­gave van Joods-chris­telijke joods-chris­telijke axioma’s en ver­licht­ingside­alen. [5]

Die boeroepers nemen het licht juist weg met hun sti­jlmid­de­len van de provo­catie en daar­bij behorende infla­toire hyper­bolen, ter­wi­jl de man in het mid­den, de verdedi­ger van de orde, mijmert over een vreedzame stadssamen­lev­ing zoals bijvoor­beeld het Oost-Gali­cis­che Lem­berg eens was. [0]

Lem­berg, dat mul­ti-nationale multi­na­tionale en mul­ti-lin­guïstis­che mul­ti­lin­guïstis­che Hab­s­burgse baby­lon, die coëx­is­ten­tie co-exis­ten­tie van Azkhenazi Asjke­naz­im, Roethenen, Polen, Duit­sers, Armeniërs — door en door tol­er­ant uit noodza­ak en goede wil, lais­sez-faire laiss­er faire opge­tu­igd met een civil­isatorische missie en een archi­tec­tonisch moza­ïek van Goth­iek gotiek, Neo­clas­si­cisme neo­clas­si­cisme en Art-Déco art deco. [8]

Nochtans wer­den de tij­den ook toen­der­ti­jd toen­ter­ti­jd inter­es­sant en viel de stad achtereen­vol­gens toe aan het ger­estau­reerde Polen, Nazi-Duit­s­land nazi-Duit­s­land en de Sovi­et Unie Sov­jet-Unie — haar namen waren Lem­berg, Lovof Lwów en Levif Lviv, de Polen en Armeniërs waren ver­dreven en de Joden uit­geroeid. [5]

Hun huizen wer­den nu bewoont door Oekraïn­ers; enigzins bedu­usd namen zij die ver­rukke­lijke, lege stad in. Lem­berg werd het fail­li­et van de vroeg twintig­ste-eeuwse vroegtwintig­ste-eeuwse mul­ti­cul­tur­aliteit, alleen zijn begraaf­plaat­sen spreken nog in vele tal­en. [1]

Wie zullen straks de halflege flatwijken van Ams­ter­dam, Kulen­borg Culem­borg dan wel Gou­da innemen als hun bewon­ers zijn ver­jaagd door de domp­teurs van de tymo­tis­che thy­mo­tis­che woede, wier dromen de nacht­mer­ries van de eerste‑, tweede- en derde­gen­er­atie-allochto­nen derde­gen­er­atieal­lochto­nen zijn? [3]

Opzichtig negeren zij die wet van con­cen­sieus con­scieën­tieus bestu­ur die door het tao­isme taoïsme wordt gepos­tuleerd: regeer de staat zoals je een klein vis­je bakt (behoedza­am). [2]

Resultaat

(22:00u) Acht zin­nen van uiteen­lopende moeil­ijkheid. Resul­taat: 31 fouten voor mezelf (helaas ver boven m’n gemid­delde van de voor­bi­je jaren), en 43 voor Car­men. Als het een kleine troost mag wezen: vol­gens de jury was er een max­i­mum van 116 fouten mogelijk.

Het dictee zelf werd uitein­delijk gewon­nen door Pieter van Diepen, een gemeen­tead­viseur uit Lei­den, met slechts 9 schri­jf­fouten. Pro­fi­ci­at.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

2 reacties

  1. De edi­tie 2010 was dan ook extreem moeil­ijk. Althans naar mijn nor­men. Je zou voor min­der intel­lectuele cir­rose kri­j­gen :)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *