Ecologische voetafdruk

Tegen het jaar 2050 zal de mens drie keer meer natu­urlijke rijk­dom­men gebruiken dan nu al het geval is. Dat blijkt uit een recent rap­port van UNEP, het Milieupro­gram­ma van de Verenigde Naties.1UNEP, Human­i­ty Can and Must Do More with Less: UNEP Human­i­ty Can and Must Do More with Less, 12 mei 2011.

Deze ver­driedubbel­ing zou vooral de wijten zijn aan de steeds maar toen­e­mende bevolk­ingsaan­tallen en sti­j­gende wel­vaart. Spe­cial­ist Ernst von Weizsäck­er van UNEP waarschuwt alvast:

De con­sump­tie van grond­stof­fen is aan het explossief aan het toen­e­men. Aan het huidi­ge tem­po raakt de wereld­voor­raad aan essen­tiële grond­stof­fen zoals olie, kop­er en goud snel op. Boven­di­en kost het steeds meer energie en water om de overbli­jvende voor­raden te ont­gin­nen.

Mark Swill­ing, werkza­am aan de uni­ver­siteit van Stel­len­bosch, Zuid-Afri­ka, en co-auteur van het rap­port, waarschuwt eve­neens dat de men­sheid wel­dra de lim­i­eten van de grond­stof­fen op Aarde bereikt:

De snelle groei van indus­trie in ontwik­kel­ings­lan­den zal nog eens 1 mil­jard extra ver­bruik­ers creëren. Wan­neer de men­sheid in 2050 even snel grond­stof­fen ver­bruikt als nu, dan is die maar lief­st 140 mil­jard ton.

Per­soon­lijk ben ik al langer van mening dat de men­sheid serieus boven haar stand leeft. De ongelijkheid doet ontwik­kel­ings­lan­den ver­lan­gen naar een sit­u­atie die eigen­lijk geen goed voor­beeld is. De laat­ste keer toen ik m’n eigen ecol­o­gis­che voetafdruk berek­ende kwam ik uit op 2,3 plan­eten. Onder­tussen moet dat toch iets beter zijn nu ik niet meer met de wagen naar het werk ga, maar qua voed­se­limport maak ik waarschi­jn­lijk nog steeds onn­odi­ge kosten.

Op ter­mi­jn denk ik dat we terug zullen moeten naar een lokale economie om energie te besparen, en alter­natieve meth­o­d­en vin­den om energiev­er­slin­dende fac­toren als trans­port te beperken. Zuiniger, effi­ciën­ter, wel­do­or­dacht. Noem me maar een onver­beter­lijke opti­mist, maar wat die ontwik­kel­ing betre­ft ben ik zek­er dat het menselijk ver­nuft nieuwe en voor­lop­ig nog onbestaande manieren zal bedenken om dit te doen.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.