Vorige week wer­den in Iran par­lemen­taire verkiezin­gen gehouden. Lez­ers met een goed geheugen herin­neren zich vast nog het protest en de geweld­dadi­ge onder­drukking na de vorige (presidents)verkiezingen van 2009. De verkiez­ingsstri­jd ging tussen con­ser­vatieven: aya­tol­lah Ali Khamenei en pres­i­dent Mah­moud Ahmadine­jad stre­den om de macht bin­nen de Islami­tis­che Repub­liek.

Khamenei en Ahmadinejad
Khamenei (links) en Ahmadine­jad
Deze show­down liep uit op een grote over­win­ning voor de iets gematigde aya­tol­lah — zijn par­tij behaalde ongeveer 75 pro­cent van alle stem­men. Daarmee is de macht­sposi­tie van Ahmadine­jad zo goed als voor­bij.

With the bulk of seats decid­ed in Iran’s par­lia­men­tary elec­tions, it appeared on Sun­day that the supreme leader, Aya­tol­lah Ali Khamenei, has gained the iron­clad major­i­ty he need­ed not just to bring the country’s pres­i­dent to heel, but to elim­i­nate the posi­tion entire­ly. […] The aya­tol­lah will seek “to elim­i­nate the post of pres­i­dent,” said Ali­ak­bar Mousavi Khoei­ni, a for­mer reformist mem­ber of the Par­lia­ment now liv­ing in exile in the Unit­ed States.1Neil Mac­Far­qhuar, The New York Times, Elec­tions in Iran Favor Ayatollah’s Allies, Deal­ing Blow to Pres­i­dent and His Office, 4 maart 2012.

Bij deze lokale ronde mocht­en pro­gressieve par­ti­jen of kan­di­dat­en zoals Mir-Hos­sein Mousavi of Meh­di Kar­roubi niet deel­ne­men. Zij ston­den onder huis­ar­rest. Vol­gens de opposi­tie is fraude hoogst­waarschi­jn­lijk. De weinige buiten­landse jour­nal­is­ten die het land kon­den mocht­en zich niet vrij ver­plaat­sen en wer­den door de over­heid naar spec­i­fieke stemkan­toren gebracht.

Het valt dus te bezien hoe de poli­tiek in Iran zal ver­schuiv­en. Met Ahmadine­jad out of the pic­ture lijkt er zich een nieuwe cen­trumpar­tij te vor­men rond de theocrat­en. Of die de span­nin­gen met het West­en en vooral met Israël kan glad­strijken zal de toekomst moeten uitwi­jzen.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *