Dieter Rams

Kent u Dieter Rams nog niet? Dan kent u zek­er en vast wel een van zijn pro­duk­ten. De man was jaren­lang ontwer­p­er bij Braun, van 1961 tot 1995. Alhoewel Rams begon als meubel­mak­er en archi­tect had hij toch het meeste suc­ces als pro­duct­de­sign­er. Reken­ma­chines, radio’s, tele­visies, foto­cam­er­a’s, koffiezet, huishoud­toestellen, etc. Duit­s­land werd al snel te klein. De pro­ducten die hij ontwierp kenden zo’n suc­ces dat hij al gauw aanzien werd als design goeroe.

Less and More

Rams vat­te zijn design ethos ooit samen als: “weniger, aber bess­er” (min­der, maar beter). In de jaren 1980 zag hij dat de design­wereld een beet­je in chaos ver­keerde: een amal­gaam van vor­men, kleuren en func­ties. Rams was zich bewust van z’n invloed op design­ers wereld­wi­jd.

Hij stelde zichzelf de vraag: “Wat is goed design?” Aangezien dit echter een sub­jec­tieve vraag was kon hij enkel vertrekken vanu­it zijn eigen stand­punt: “Wat vind ik goed design?” Het antwo­ord op deze vraag bracht hem ertoe zijn 10 principes voor goed design op te stellen.

Al dit en meer komt eve­neens aan bod in de vol­gende kort­film die werd gemaakt naar aan­lei­d­ing van het boek ‘Less and More’. Deze video van zeven minuten geeft alvast een duidelijk beeld van de ideeën van Dieter Rams.

Goed design is…

In de jaren 1980 predik­te de design goeroe Dieter Rams zijn 10 principes voor goed design. Onder die principes ver­stond hij de vol­gende tien pun­ten:

 1. Innovatief

  “The pos­si­bil­i­ties for inno­va­tion are not, by any means, exhaust­ed. Tech­no­log­i­cal devel­op­ment is always offer­ing new oppor­tu­ni­ties for inno­v­a­tive design. But inno­v­a­tive design always devel­ops in tan­dem with inno­v­a­tive tech­nol­o­gy, and can nev­er be an end in itself.”

 2. Bruikbaar

  “A prod­uct is bought to be used. It has to sat­is­fy cer­tain cri­te­ria, not only func­tion­al, but also psy­cho­log­i­cal and aes­thet­ic. Good design empha­sis­es the use­ful­ness of a prod­uct whilst dis­re­gard­ing any­thing that could pos­si­bly detract from it.”

 3. Esthetisch

  “The aes­thet­ic qual­i­ty of a prod­uct is inte­gral to its use­ful­ness because prod­ucts we use every day affect our per­son and our well-being. But only well-exe­cut­ed objects can be beau­ti­ful.”

 4. Begrijpbaar

  “It clar­i­fies the product’s struc­ture. Bet­ter still, it can make the prod­uct talk. At best, it is self-explana­to­ry.”

 5. Niet opdringerig

  “Prod­ucts ful­fill­ing a pur­pose are like tools. They are nei­ther dec­o­ra­tive objects nor works of art. Their design should there­fore be both neu­tral and restrained, to leave room for the user’s self-expres­sion.”

 6. Eerlijk

  “It does not make a prod­uct more inno­v­a­tive, pow­er­ful or valu­able than it real­ly is. It does not attempt to manip­u­late the con­sumer with promis­es that can­not be kept.”

 7. Duurzaam

  “It avoids being fash­ion­able and there­fore nev­er appears anti­quat­ed. Unlike fash­ion­able design, it lasts many years – even in today’s throw­away soci­ety.”

 8. Precies, tot in de details

  “Noth­ing must be arbi­trary or left to chance. Care and accu­ra­cy in the design process show respect towards the con­sumer.”

 9. Milieuvriendelijk

  “Design makes an impor­tant con­tri­bu­tion to the preser­va­tion of the envi­ron­ment. It con­serves resources and min­imis­es phys­i­cal and visu­al pol­lu­tion through­out the life­cy­cle of the prod­uct.”

 10. Minimalistisch

  “Less, but bet­ter – because it con­cen­trates on the essen­tial aspects, and the prod­ucts are not bur­dened with non-essen­tials.”

Invloed op Apple design

Vol­gens som­mige ontwer­pers is de iPad het eerste prod­uct van Apple dat vol­doet aan alle 10 principes. Jonathan Ive, hoofd van de des­ig­nafdel­ing bij Apple, liet alvast weten dat Dieter Rams een van zijn inspi­ratiebron­nen is. Dit inspi­ratie kan je ook duidelijk terugvin­den in een hele reeks pro­ducten sinds Ive in 1997 bij Apple begon.

Braun T3 radio en Apple iPod
Braun T3 zakra­dio en Apple iPod
Braun T1000 radio en Apple Mac Pro
Braun T1000 radio en Apple Mac Pro/G5
Braun ET44 en Apple iPhone rekenmachine
Braun ET44 en Apple iPhone reken­ma­chine
Braun Atelier tv en de Apple iMac
Braun Ate­lier tv en de Apple iMac
Braun L60 sound system en Apple iPod Hi-Fi
Braun L60 sound sys­tem en Apple iPod Hi-Fi

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

3 reacties

 1. Dank voor deze pag­i­na!
  Heb het film­p­je gis­teren tij­dens mijn gast­col­lege over Inno­vatie Inhol­land Diemen ‘Cre­ative Indus­try’ lat­en zien aan stu­den­ten…
  maakt Apple/Steve iets meer earth­ly :-)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *