Wikipedia logoDe eerste ver­sie van Wikipedia ging live op 15 jan­u­ari 2001. De online ency­clo­pe­die heeft onder­tussen bij­na alle papieren ency­clo­pe­dieën ver­van­gen.

De oor­spronke­lijke site bevat­te slechts een enkele taal, het Engels. Tien jaar lat­er is deze uit­zon­der­lijk rijke bron van infor­matie beschik­baar voor zo goed als alle lan­den en in 276 tal­en (257 actief). De Engel­stal­ige Wikipedia bevat momenteel 3,514 miljoen artikels, op de voet gevol­gd door de Duitse ver­sie (1,167 miljoen) en de Franse (1,049 miljoen). Onze eigen, Ned­er­land­stal­ige ver­sie van de vri­je ency­clo­pe­die bevat meer dan 662.000 artike­len, goed voor een 10de plaats wereld­wi­jd.

Zoek je infor­matie op zoals een geboorte­da­tum, dan staat Wikipedia qua­si alti­jd bove­naan de zoekre­sul­tat­en. Iedereen die wel eens iets opzoekt komt vroeg of laat bij de wiki terecht. De web­site kri­jgt regel­matig kri­tiek omtrent de betrouw­baarheid van haar inhoud, Toch komen ver­schil­lende stud­ies die kwaliteit test­ten op vergelijk­bare resul­tat­en uit.

De gigan­tis­che groei is vooral te danken aan de open­heid van het wiki-plat­form. Iedereen die dat wil kan een artikel aan­passen of toevoe­gen. Er zijn uit­er­aard mod­er­a­toren, maar de open manier van editeren is door de jaren steeds bewaard gebleven.

Wikipedia in 2001
Screen­shot van de Wikipedia web­site in jan­u­ari 2001.

Om haar oper­a­tionele kosten te dekken is Wikipedia afhanke­lijk van donaties. Erg recent realiseerde men een her­fi­nancier­ingsronde van zo’n $16 miljoen (€12 miljoen). De online ency­clo­pe­die zou uit­er­aard zelf genoeg geld kun­nen ver­di­enen door adver­ten­tiemogelijkhe­den aan te bieden op al haar pag­i­na’s. Toch kiest de Wiki­me­dia Foun­da­tion ervoor om een onafhanke­lijke koers te bli­jven varen. En zo hoort het ook.

Ste­unde ik in 2010 nog het goede doel van UNICEF, dan lijkt Wikipedia me een waardi­ge kan­di­daat om in 2011 de opbreng­sten van deze web­site te kri­j­gen.

Wat denken jul­lie van Wikipedia? Hoe heeft de site jul­lie lev­en beïn­vloedt tij­dens haar tien­jarig bestaan? Maak je er regel­matig gebruik van, of heb je gegronde rede­nen om dat niet te doen? Laat het ons weten via het reac­tiefor­muli­er!

(15 jan­u­ari) Meer info op Wikipedia 10, samen met deze bood­schap van stichter Jim­my Wales die iedereen oproept om ken­nis te delen.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

  1. Pingback: Tien jaar Wikipedia « actua:media:communicatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *