“Wat is daar nu pre­cies alle­maal aan de hand in Oekraïne,” vroeg ze op een maandagse avond, “Leg mij dat eens uit, jij met uw diplo­ma geschiede­nis en zo.”

Eerlijk toegegeven: de voor­bi­je weken heb ik weinig of geen nieuws gevol­gd. Online zag ik wil de foto’s en film­p­jes zien passeren met onheil­spel­lende beelden. Maar veel heb ik er niet over gelezen. Toch een poging.

Euromajden
Foto­com­posi­tie van het Euro­ma­j­dan (‘Euro­plein’) in Kiëv voor en tij­dens de opstand

Op zich is het ook weinig nieuws. Een qua­si gelijkaardi­ge sit­u­atie als tij­dens de Oran­jerev­o­lu­tie van 2004–2005: een moza­ïek van par­ti­jen spant samen tegen de heersende par­tij. Deze gemeen­schap­pelijke tegen­standers plaats links-lib­erale Europeesgezin­den op het­zelfde podi­um als extreem­rechtse nation­al­is­ten.

Samen staan ze vrij sterk, maar eens de macht wordt overgenomen, riskeren ze een nieuwe onder­gang door interne verdeeld­heid. Net zoals de vorige keer. Het­zelfde zie je in de dieren­wereld: samenspan­nen om de lei­der te ver­dri­jven, waar­na de overbli­jvers onder elka­ar uit­mak­en wie de nieuwe lei­der zal zijn.

Nothing ever changes
Hoe real­is­tisch is poli­tieke ®evo­lu­tie in Oekraïne?

Ook de hoof­drol­spel­ers zijn gro­ten­deels het­zelfde gebleven als tien jaar gele­den.

  • Antag­o­nist van dienst is opnieuw de Rus­sisch gezinde pres­i­dent Vik­tor Janoekovyt­sj, a ­man you’d love to hate.
  • Held van het ver­haal lijkt deze keer bokser Vitali Klyt­sjko. Die nam de rol over van de van het toneel verd­we­nen Vik­tor Joesjt­sjenko (remem­ber zijn getek­ende gezicht na dat vergiftig­ingss­chan­daal). De hoog­blonde Joeli­ja Tymosjenko, haarstuk­jes­dra­gende damsell in dis­tress, werd ondanks beschuldigin­gen van cor­rup­tie en moord toch weer uit de gevan­ge­nis opgevist.

Zelf hecht ik weinig geloof aan offi­ciële oorza­ak van dit protest: de afkeur­ing van een asso­ci­atieovereenkomst tussen Oekraïne en de Europese Unie. Die afkeur­ing zou wel reden genoeg zijn om de Oekraïense opposi­tie wat meer finan­ciële ste­un toe te stop­pen, met al het boven­staande tot gevolg. Ergens begin dit jaar sloe­gen de protesten om van pro-EU naar anti-regering. Het demon­stratie­ver­bod dat Janoekovyt­sj uit­vaardigde gooide extra olie op het vuur.

Politie met een molotov cocktail
Oekraïense oproer­poli­tie staat klaar om een molo­tov­cock­tail te gooien

Ergens kan ik wel begri­jpen dat men Europa ziet als het beloofde land, wat vol­gens mij weinig real­is­tisch is.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

1 reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *