Boekenbeurs 2008

Nergens in Vlaan­deren zijn zoveel schri­jvers en boeken te vin­den als op de Antwerpse boeken­beurs. Het gon­st er van bedri­jvigheid: bezoek­ers ver­gapen zich aan de recentste pub­li­caties, wonen signeers­essies bij en wis­se­len van gedacht­en over zoveel lit­eraire nieuwighe­den. Dát is de sfeer van de boeken­beurs.

De laat­ste jaren zijn Loes en ik trouwe bezoek­ers van dit jaar­lijkse boeken­festi­jn. Mor­gen, na een korte tussen­stop in Herentals, reizen we met de trein door naar Berchem, om ver­vol­gens de bus te nemen tot aan het Antwerpse Bouw­cen­trum, of Antwerp Expo, zoals dat tegen­wo­ordig heet. In tegen­stelling tot andere andere jaren kon ik deze keer geen tick­ets bemachti­gen, dus zal het aan­schuiv­en wor­den.

Editie 2008

Van vri­jdag 31 okto­ber tot dins­dag 11 novem­ber 2008 wordt Antwerp Expo weer omge­toverd in een boeken­paleis. De 72ste edi­tie van de Boeken­beurs belooft 12 dagen boorde­vol boeken­plezi­er voor jong en oud. Het the­ma voor mor­gen is “Thuis in je lev­en”, en het lijkt alvast erg inter­es­sant te wor­den.

Kom alles te weten over het goede lev­en in de 21e eeuw. Welke nieuwe leefge­woon­ten bieden inspi­ratie? Wat zijn de trends in wonen? Waar lei­dt de zoek­tocht naar spir­i­tu­aliteit? Hoe kun­nen we gezond eten?

Heel hand­ig, zek­er nu. Wij gaan ons daar zek­er amuseren. Op de overi­gens prachtig vernieuwde web­site van boekenbeurs.be kan je een volledig overzicht van alle the­mada­gen terugvin­den.

Daar­naast heb ik gemerkt dat er vanaf 12.30u een hele reeks inter­es­sante lezin­gen begin­nen omtrent het nogal vage onder­w­erp “Dag van de polemiek”.

 • Marc Reynebeau en Geert Bue­lens vra­gen zich vanaf half één af of geschiede­nis niet meer moet zijn dan een toeris­tis­che wan­del­tocht.
 • Vanaf twee uur hebben Rik Torfs en Dick Pels het de terug­keer van de religie in een cul­tu­ur die van God los leek te zijn gekomen.
 • Om half vier tenslotte dis­cus­siëren Peter Van­der­meer­sch en Joris Luyendijk over de al dan niet behoor­lijke bericht­gev­ing van heel wat buiten­landse kwest­ies.

Die lezin­gen lijken me erg de moeite. Hopelijk is het er niet te warm en kan ik nog een plaat­sje bemachti­gen.

Meegebracht

Met zo’n flinke 60.000 boeken is de beurs meteen ook de groot­ste boeken­winkel van het Bel­gië. Uit­er­aard heb ik een klein lijst­je van boeken die ik graag zou tegenkomen. Of ik die al dan niet zal terugvin­den in al die zalen, dat is momenteel nog een raad­sel.

Als het even kan had ik graag een eigen ver­sie van de sti­jl­gids van De Stan­daard op de kop getikt. En een goede vriend uit Duit­s­land raadde me aan om uit te kijken naar de werken van Alas­tair Reynolds en Dan Sim­mons.

Wat in ieder geval en naar jaar­lijkse tra­di­tie zal wor­den gekocht zijn de ker­stkaarten van Unicef. Alti­jd mooi, en je ste­unt er een goed doel mee. Wat we nog alle­maal mee­bren­gen zal hier pas vanaf mor­ge­navond te lezen zijn.

Update!

(3 novem­ber, ’s avonds) Wat. Een. Ver­moeiende. Dag! Doo­d­moe toen we naar huis vertrokken. De vier hallen van de boeken­beurs waren zo goed als ver­lat­en. Maar ik begin alvast bij het begin.

Zoals gep­land zijn we met de trein gegaan. Geen auto, geen file, geen park­ing zoeken, geen tick­et­je. De vrien­delijke buschauf­feur in Berchem vertelde dat we ons tick­et voor de boeken­beurs samen met ons bustick­et kon­den kopen. Dus niet aan­schuiv­en aan de ingang, en het bleek een euro goed­kop­er dan aan de kas­sa. Echt waar.

Eens bin­nen was het een druk­te van jew­el­ste. Over­al weer je keek liepen kinderen rond. Die moesten blijk­baar een vra­gen­li­jst oplossen en liepen dus van stand naar stand, zon­der ook maar ergens op te let­ten. Met momenten was het bull­doz­er spe­len om erdoor te komen.

Ik kwam een heel wat leuke boeken tegen maar bracht niet alles mee. M’n wensli­jst, zoals ik ze tegenkwam. (Niet geschrapt is gekocht.)

 • Rudi Hen­drickx, Van Dale sti­jl­boek VRT (VBK Bel­gië), €22.
 • Dirk Neyens, Het foute jon­gens­boek (Van Halewyck), €18.
 • Joris Tulkens, Chris­ten­hond tussen moslims (VBK Bel­gië), €18.
 • Jan Renke­ma, Schri­jfwi­jz­er (Lan­noo Uit­gev­er­ij), €34.
 • Jan Renke­ma, Schri­jfwi­jz­er com­pact (Lan­noo Uit­gev­er­ij), €15 + gratis van dezelfde schri­jver Geef de spelling wat spel­ing.
 • Lies­bet Slegers, De juf (Clavis), €14.
 • Gabriele Fahr-Beck­er, Jugend­stil (Altera Dif­fu­sion), €20.
 • Nation­al Geo­graph­ic, Nation­al Geo­graph­ic ‘antieke’ wereld­kaart (Atlas & Zanz­ibar), €40.
 • Meerdere auteurs, Mooiste woor­den boek (Het Bronzen Huis), €25.
 • Alan Moore en David Lloyd, V for Vendet­ta (Pinceel), €20.
 • Bill Wat­ter­son, The Autho­r­a­tive Calvin and Hobbes (Pinceel), €17.
 • Andy Riley, The Book of Bun­ny Sui­cides (Pinceel).
 • Gina Tra­pani, Upgrade your life (Stan­daard Uit­gev­er­ij), €20.

Uitein­delijk kwam er heel wat min­der mee naar huis dan op mijn lijst­je stond. Toch ben ik erg blij dat ik uitein­delijk toch nog zo’n taal­wi­jz­er op de kop kon tikken. Dat gaat hier nog hand­ig van pas komen. Dat boek over Jugend­stil had ik al regel­matig in mijn han­den gehad in onze open­bare bibio­theek. Dat ik ooit m’n eigen exem­plaar in huis zou halen was haast onver­mi­jdelijk. En Casper en Hobbes tenslotte… Tja… Moet ik dat nog uit­leggen?

In tegen­stelling tot m’n plan van gis­teren vol­gde ik geen enkele lez­ing, maar wel dit:

Workshop: Creatief schrijven

Aan de ingan­gen staat telkens een groot uur­roost­er met de activeit­en van iedere dag. Daarop las ik dat er tij­dens de namid­dag een work­shop “cre­atief schri­jven” zou plaatsvin­den. Dat leek me wel inter­es­sant, en dus ben ik me even gaan inschri­jven.

Van drie uur tot half vijf zat ik dus in de ‘gele zaal’ voor wat ik dacht dat een infor­matieve sessie zou zijn omtrent cre­atief proza schri­jven. Big mis­take. Of niet, want achter­af bleek het wel inter­es­sant, mijn cur­sus cre­atief poëzie schri­jven.

Een kleine beet­je onwen­ning maar ontspan­nen luis­ter­de van de instruc­trice, die met een zwaar accent tips en aan­wi­jzin­gen weg­gaf. Het kleine beet­je poëzie dat ik tij­dens die ander­half uur neer­pende leverde wél een kleine applaus op.

Nee, ik ga het hier niet zomaar plaat­sen. Ten­z­ij iemand inter­esse heeft..?

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

7 reacties

 1. Kan je in het sta­tion niet zo’n tick­et kopen voor de trein­rit en de toe­gang tot de boeken­beurs samen?

  Veel plezi­er en denk eens aan de mensen die er dit jaar niet zullen ger­ak­en. ;-)

  1. Voor­lop­ig ben ik nog jong genoeg om met een Go Pass te reizen. Mor­gen eens in het oog houden of zo’n B‑dagtrip van de NMBS goed­kop­er is. Plezierig zal het in ieder geval zék­er wor­den. Jij het film­fes­ti­val, ik de boeken­beurs. ;-) Ik zal mor­gen nog eens aan je denken.

 2. Alas­tair Reynolds is enorm goed! Terecht een aan­rad­er.
  Zek­er Chasm City…
  Als je ze op de boeken­beurs niet vind moet je eens gaan kijken bij het boeken­festi­jn bin­nenko­rt, ik heb daar al zijn boeken gevon­den in hard-cov­er ver­sie voor maar €9 ps. :-)

  1. Chasm City? Alright, bedankt voor die tip! :-) Negen euro per stuk voor een hard­cov­er is inder­daad niet zo heel duur. Zou je op de Boeken­beurs kort­ing kri­j­gen wan­neer je meerdere boeken ineens aankoopt?

  1. Jul­lie lat­en me weinig keuze. Twee ver­zoeken kan ik moeil­ijk negeren… De opdracht was iets poëtisch te schri­jven over een voor­w­erp dat je bij je had. In mijn geval was dat het kleine zwarte mole­sk­ine-boek­je dat ik alti­jd bij me heb om vlug m’n geniale ideeën in op te slaan.

   Ideeën­boek

   Eerst wit, en nu zwart.
   Eerst geur­loos, en nu door­drenkt met inkt.
   Eerst goed­koop, en nu kost­baar.
   Ik help onthouden, ik kri­jg vertrouwen.
   Ik ben een sleu­tel tot ver­bor­gen gedacht­en.
   Ver­scheur mijn geheimen,
   En strooi ze de wereld in.

   1. Toch best wel inter­esse in dat gedicht­je. ;-) Ik wist trouwens niet dat jij zo’n taal­man bent. :-) Ik heb thuis nog een Stan­daard-sti­jl­gids liggen die ik niet meer gebruik, dus moest je inter­esse hebben (en hem zelf nog niet liggen hebben natu­urlijk?), laat maar iets weten.

    Jam­mer genoeg geen boeken­beurs voor mij dit jaar, maar mijn vriend­je heeft me wel Duizend schit­terende zon­nen van Khaled Hos­sei­ni meege­bracht. Ben benieuwd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *