Stageverslag webdesigner, week 1

Concentra MediaDit is het eerste deel van mijn stagev­er­slag als web­de­sign­er bij Con­cen­tra Media. Het is meteen ook een weke­lijks rap­port voor de stage­begelei­der en mijn voor­ma­lige medestu­den­ten die nu elders druk in de weer zijn. Deze zes weken durende stage is de afs­luit­ing van mijn aan­vul­lende oplei­d­ing als web­de­sign­er. Om mogelijke prob­le­men met pri­va­cy te beperken zal ik alle namen van collega’s afko­rten. Voor verdere opmerkin­gen ver­wi­js ik door naar de dis­claimer, etc.

Maandag 28 januari

(Dag 1 van 30) De eerste dag in mijn nieuwe werkomgev­ing. Omdat ik een goede eerste indruk wilde mak­en vertrok ik ruim op tijd naar Has­selt. Te laat komen op je eerste dag is not done! Al jaren rij ik voor­bij het grote logo van Het Belang van Lim­burg. Van­mor­gen mocht ik er ook eens bin­nen­ri­j­den. M’n laat­ste bezoek aan de gebouwen van de krant dateerde nog van tij­dens de lagere school. Tem­pus figut

Eens aangekomen bleek de meerder­heid van de collega’s nog in de file te staan. Omdat mijn directe ‘baas’ P. ook nog ont­brak kon ik rustig wen­nen aan de nieuwe werkomgev­ing: een vrij kale ruimte met grote ramen en uitzicht op de ring rond Has­selt. Het ruisen van de passerende auto’s zou de komende dagen al gauw gaan behoren tot de nor­male achter­grondgelu­iden, net als de print­er en de lift.

Van­mor­gen was er nog maar één col­le­ga aan­wezig, R., die de komende dagen heel wat vra­gen te ver­w­erken kreeg. Er stond ook een lap­top op me te wacht­en. Inloggen luk­te echter niet. Foute instellin­gen? Blijk­baar was een naam ver­keerd doorgegeven en luk­te het lat­er wel onder een andere naam. Om dat detail uit te vin­den had­den we wel een hele voormid­dag nodig.

Een uur lat­er was ook P. daar en kon­den we de mogelijke opdracht­en voor m’n stagepe­ri­ode bespreken. Zelf hoopte ik mee te mogen werken aan de restyling van de nieuwsweb­sites, maar dit was miss­chien voor lat­er. Of ik ervar­ing had met ASP en .NET? Neen, niet meteen, maar in the­o­rie leek het wel een beet­je op PHP. Mijn eerste opdracht werd dus het uitzuiv­eren van de nieuwsweb­sites van de Gazet van Antwer­pen (GvA) en het Belang van Lim­burg (HBvL), een taak waar ik de rest van de week zoet mee zou zijn. De GvA alleen al was goed voor 2GB of 35.000 bestanden. Slik.

Dinsdag 29 januari

(Dag 2) R. en ik moesten van­daag in Antwer­pen zijn, bij de GvA. Omdat ik blijk­baar ver­keerd had gekeken naar de uur­regeling van de trein moest ik zelf naar lin­k­eroev­er rij­den. Er was die ocht­end gelukkig weinig ver­keer op de baan. Het bureau bij de Gazet was één grote ruimte op de eerste verdieping. Hoeveel zou het kosten om die hele­maal te ver­war­men? Ik kreeg een vri­je plek toegewezen en werk­te verder aan the great purge. Maar was het wel de moeite om spe­ci­aal naar Antwer­pen te komen voor een opdracht die ik even­zeer in Has­selt had kun­nen uitvo­eren? Dat zou ik woens­dag toch eens met P. moeten over­leggen.

Al een geluk dat het uitzuiv­eren van GvA goed vorderde. Tegen het einde van de dag was de volledi­ge site 30% klein­er. Hoe dat kwam mag ik eigen­lijk niet vertellen, want dan breng ik iemand in de prob­le­men. Jam­mer dat de rit naar huis min­der vlot ver­liep: 1 kilo­me­ter in 60 minuten is niet meteen een toon­beeld van goed time man­age­ment.

Woensdag 30 januari

(Dag 3) Blijk­baar zijn het afwis­se­lende werk­plekken want van­daag werk­te ik terug in Has­selt. Een plek om te logeren in Antwer­pen was dus niet meteen nodig. (Toch bedankt, Joke!) Van­mor­gen waren alle licht­en uit. Er was nog nie­mand aan­wezig. Ik zette mezelf maar aan het werk. Tegen het einde van de dag zou de uitzuiv­er­ing van GvA rond zijn. Mor­gen in Antwer­pen zouden de aan­passin­gen aan mijn lokale kopie wor­den overgenomen. Bij mijn stroop­tocht doorheen de web­site ont­dek­te ik overi­gens dat het copy­right van zow­el GvA en HBvL nog op 2006 staat. Vreemd dat nie­mand zoi­ets opmerkt.

Donderdag 31 januari

(Dag 4) Ik ben echt geen ocht­end­mens! Wat haat ik het om ’s ocht­ends zo vroeg uit bed te moeten. Al een geluk dat ik deze keer wèl de trein haalde. Het grote voordeel van treinen is dat je niet op de baan moet let­ten en dus rustig een boek kan lezen. Het nachtkast­je ligt nog steeds vol met te ver­slin­den boeken, dus zal ik me de komende weken niet moeten verve­len.

Mijn death list van over­bod­i­ge bestanden werd prak­tisch volledig overgenomen. Ik hoopte nu te mogen meew­erken aan het heron­twerp van de nieuwsweb­site, maar die was blijk­baar al bij­na klaar. Web­de­sign­er S. was zelf niet hele­maal tevre­den met het resul­taat maar alles moest snel-snel klaar zijn omdat de directe zo gauw mogelijk een resul­taat wil pre­sen­teren. Een onver­ant­wo­orde ingesteld­heid. Is dit miss­chien het deredactie.be-syndroom?

Namid­dag werk­te ik nog aan een kleine restyling van de hoofd­nav­i­gatie. Die zou op een dynamis­che manier de actieve rubriek moeten aangeven. De design­ers twi­jfelden tussen een oploss­ing in ASP of met javascript, maar aangezien dat voor mij alle­maal Chi­nees was knut­selde ik een derde ver­sie in CSS. En die werk­te. Of toch zo goed als. (Vervloek­te Inter­net Exploder!)

Vrijdag 1 februari

(Dag 5) De eerste week zat er al bij­na op. Wat ging dat snel! Mijn opdracht voor vol­gende week was ook bin­nen: negen weblogs opzetten voor enkele medew­erk­ers. De afbeeldin­gen en ontwer­pen lagen al klaar, dus veel eigen inbreng was er niet bij. Jam­mer.

Tij­dens de mid­dag­pauze had ik met D. en R. afge­spro­ken om iets te gaan eten. Dat bleek een uit­stek­ende besliss­ing te zijn. Je kan heel wat aflei­den uit de manier waarop mensen met eten omgaan. Het was in ieder geval lekker — vol­gende week opnieuw? — en dat maak­te dat de namid­dag ook vrij loom ver­liep. Het week­end stond voor de deur, en ik had ein­delijk nog eens het gevoel dat ik het ook echt ver­di­ende.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Doe mee met de conversatie

9 reacties

 1. veel suc­ces toegewenst met je nieuwe car­rière !
  en idd, tem­pus fugit ;-) ik durf al bij­na niet te denken aan welk getal mijn vol­gende ver­jaardag me zal voorschote­len …

 2. go for it sti­jnie!!! Lang gele­den dat ik weer op je blog verzeild was ger­aakt, maar hij bli­jft boeien en geestig!!

  waar is de tijd van de stu­dent? Was ik dat maar weer…
  Maar… hopelijk start jij een gloed­nieuwe toekomst bij een krant!!

  Ook ik heb weer iets in de steigers staan, lukt het, dan zoek ik drin­gend een website-(ver)bouwer!!!

  Jef-ganggenoot

 3. Hebben ze daar toe­val­lig geen verse, schri­jvende kracht­en nodig ? Ik ben nog steeds volop op zoek naar een leuke, cre­atieve en boeiende job…

 4. Linn: Dito. Jij bent nog steeds eeuwige stu­dent?

  Grif­fioen: Gra­zie mille di cuore! En een ver­jaardag is ook maar een dag. Ik geloof dat ik mijn laat­ste gewoon heb overges­la­gen.

  Jef: Jef! Soms mis ik het kotleven toch wel, maar dan denk ik aan hoeveel voor­sprong jul­lie al hebben in het lev­en, en dan weet ik dat ik ook vooruit moet. Straks eens bellen en je uithoren over die geheimzin­nige plan­nen.

  Femke: Of ze bij pub­lish­ing nog volk nodig hebben weet ik zo niet meteen. Stage­plaat­sen genoeg, maar een betal­ende job is toch nog iets anders. Maar je kan alti­jd eens proberen.

 5. “Je kan heel wat aflei­den uit de manier waarop mensen met eten omgaan. ” Tell me more :-) Leuk ver­slag trouwens, Con­cen­tra vanu­it een heel andere kijk!

 6. Ik ben ook meer dan bereid om gedurende een bepaalde peri­ode vri­jwillige stage te doen hoor.

  Jam­mer genoeg staan de meeste bedri­jven daar niet voor open, aangezien dat heel wat admin­is­tratieve romp­slomp met verzek­erin­gen enzo met zich mee brengt…

  Moest Con­cen­tra daar toch anders over denken, let me know ;-)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *