Fitch Ratings

Ratings­bu­reau Fitch stelde van­daag de ‘ratin­gout­look’ van Bel­gië bij van ‘Sta­biel’ naar ‘Negatief’, net als die andere kredi­et­beo­orde­laar Stan­dard & Poor’s al eerder deed vorig jaar in decem­ber.1The Guardian, S&P gives Bel­gium cred­it rat­ing warn­ing amid polit­i­cal uncer­tain­ty, 14 decem­ber 2010.

Hervormingen blijven uit

Hoof­dreden van deze bijstelling is vol­gens Fitch Rat­ings de voort­durende poli­tieke impasse in ons land. Offi­cieel kleeft men er geen dead­line op; offi­cieus heeft Bel­gië nog 18 à 24 maan­den om een regering te vor­men en her­vormin­gen door te voeren.2Reuters, Fitch threat­ens Bel­gium with cred­it rat­ing cut, 23 mei 2011.

Voor alle duidelijkheid: Bel­gië behoudt nog steeds een AA+ rat­ing, de op één na hoog­ste score.3Wikipedia, Oblig­atier­at­ing , 24 mei 2011. De rat­ing zelf werd niet ver­laagd, enkel de vooruitzicht­en.

Negatieve spiraal

Een echte rat­ingsver­lag­ing zou gevol­gen hebben voor alle Bel­gen. In een eerste fase kri­jgt de over­heid het moeil­ijk­er om de open­staande over­hei­dss­chulden te betal­en, wat in een tweede fase zal lei­den tot hogere belastin­gen voor iedereen. Het innen van hogere belastin­gen is in principe not done in economisch onzekere tij­den, omdat het een negatieve spi­raal kan veroorza­k­en: min­der winst, min­der investerin­gen, min­der jobs, lagere koop­kracht, besparin­gen, etc. Voor­beelden genoeg: Grieken­land, Ier­land, Por­tu­gal…

Naar mijn mening is het echt wel tijd om te stop­pen met de poli­tieke spel­let­jes en ver­ant­wo­ordelijkheid op te nemen. Net als de voor­bi­je hon­der­den dagen ligt de bal nog steeds in het kamp van Di Rupo en De Wev­er. En die bekom­meren zich blijk­baar vooral om toekom­stige winst/verlies van de eigen par­tij.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.