Heeft het alle­maal nog wel zin, dat ecol­o­gisch denken? Dirk Draulans deze week in Knack:1Dirk Draulans, Orgie van con­sumeren: Glob­ale gedragsveran­der­ing even ongri­jp­baar als ster boven het stal­let­je, Knack, 22 decem­ber 2014.

De nu-al-over­tu­ig­den in het con­cept van duurza­mer lev­en scher­men graag met de vele ini­ti­atieven van burg­ers om het tij te keren. Voed­sel­teams, autode­len, groep­saankopen van groene stroom… er wor­den inder­daad inspan­nin­gen geleverd om het roer om te gooien. Maar zullen die vol­staan? Want voor elk lovenswaardig burg­erini­ti­atief staat een mas­sa niet-gemo­tiveer­den die niet willen veran­deren, die per se met de wagen van de ene winkel naar de andere willen rij­den, die willen bli­jven con­sumeren, omdat het zo moet en omdat ze niet willen dat iemand zich met hun lev­en­t­je moeit.

In de over­heid speelt dezelfde dubbelzin­nigheid. Enerz­i­jds zet ze haar burg­ers aan tot een grot­er gebruik van het open­baar ver­vo­er en een ver­hoogde aan­dacht voor alle vor­men van recy­clage. Anderz­i­jds bespaart ze op datzelfde open­baar ver­vo­er en bli­jft ze hameren op het belang van economis­che groei om onze maatschap­pij leef­baar te houden. Burg­ers kri­j­gen zelfs het ver­wi­jt dat ze te veel sparen, dat ze het geld niet lat­en rollen — dat som­mige burg­ers min­der willen uit­geven, wat niet het­zelfde is als sparen, dringt blijk­baar niet zo goed door.

Als ik kijk naar het resul­taat dan lev­ert het ons bit­ter weinig op. Het is moeil­ijk om een trend te veran­deren wan­neer de grote mas­sa zich niet laat bek­eren. Mijn auto is verkocht en toch wor­den de file’s steeds langer.

Gepubliceerd door Stijn Vogels

Natural born probleemoplosser met een oog voor usability, design, trends en details. Professioneel bezig met letterwoorden als SEO, SEA, SMO, DIY en CYA.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *